منابع پایان نامه ارشد درمورد تاکسونومی، عملکرد گندم، توسعه یافتگی

دانلود پایان نامه ارشد

و در ستون جداگانه اي (مثلا ستون d) مي نويسيم.سپس ، ميانگين و انحراف معيار كوچكترين فواصل هر سطر يعني همان ستون dرا محاسبه مي كنيم. حال براي آنكه فعاليت هاي همگن را مشخص نمائيم، فواصل حد بالا (d+) و حد پائين (d-) را طبق رابطه، محاسبه مي كنيم:
d(+) = d + 2Sd                      d(+) = d + 2Sd
در اين مرحله فعاليت هايي كه حداقل فواصل آن ها مابين دو حد بالا و پائين باشد ، همگن بوده و در يك گروه قرار مي گيرند. چنانچه حداقل اختلاف بين دو فعاليت بيشتر از حد بالا و يا كمتر از حد پائين باشد، در اين صورت فعاليت هاي فوق به دليل غير همگني بايد حذف گردند.
مرحله پنجم: رتبه بندي فعاليت هاي همگن از لحاظ معيارهاي مورد بررسي اگر در اين مرحله تمام فعاليت ها در يك گروه همگن قرار نگيرند، در اين صورت ماتريس داده ها را براي فعاليت هاي همگن تشكيل مي دهيم ، سپس استاندارد نموده و در ماتريس شاخص هاي استاندارد شده، براي تك تك شاخص ها، مورد ايده آل را در نظر گرفته و پس ازيافتن مقادير ايده آل براي تك تك فعاليت ها ، “برخورداري مطلوب” براي هر فعاليت را محاسبه مي كنيم.انتخاب مقدار ايده آل بستگي به نوع شاخص هاي مورد بررسي دارد به نحوي كه چنانچه جهت شاخص هاي انتخاب شده مثبت باشد يعني اگر مقدار شاخص هر چه بيشتر باشد ، برخورداري بيشتر را نشان دهد ، بزرگترين عدد هر ستون را به عنوان ايده آل در نظر مي گيريم و چنانچه جهت شاخص منفي باشد ، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداري است ، لذا كوچكترين مقدار را به عنوان مقدار ايده آل انتخاب مي كنيم.
مرحله ششم: محاسبه درجه برخورداري فعاليت هاي همگن در اين مرحله شاخص تلفيقي به نام “درجه برخورداري” معرفي مي گردد كه دامنه محدودي داشته باشد و بين مقادير صفر و يك قرار مي گيرد. هرچقدر fi به صفر نزديكتر باشد ، فعاليت مورد نظر برخوردارتر و هر قدربه يك نزديكتر باشد، نشان دهنده عدم برخورداري فعاليت مربوطه مي باشد.كه با توجه به اين درجه برخورداري مي توان فعاليت ها را با توجه به شاخص هاي مورد بررسي رتبه بندي و اولويت بندي نمود.

4-5-3-2- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان
با توجه به تکنیک اجرایی تاکسونومی و با بهره گیری از نرم افزار آن به نام taxconom به بررسی تعدادی از شاخص های مهم توسعه پرداخته ایم که در جدول 4-11- به تفکیک بیان شده است. ( جدول ظ – 22)

جدول 4-11– شاخص های مورد مطالعه در تاکسونومی
نرخ با سوادی مردان و زنان
نرخ اشتغال زنان و مردان
نرخ روستاهای دارای خانه بهداشت
نرخ حمل و نقل عمومی
عملکرد گندم در واحد سطح

بعد از محاسبه نرخ شاخص های فوق و وارد کردن در نرم افزار به پنج جدول دست پیدا کرده ایم که به صورت دقیق درجه توسعه یافتگی در هر دهستان بیان شده است. در جدول 4-12- توسعه ای که دهستان در شاخص مورد نظر دست پیدا کرده است وجدول 4- 13- هدف توسعه ای که باید دست پیدا کند به ترتیب وضعیت آنها گزارش شده است . بهنام پازوکی جنوبی هم در وضعیت کنونی و و هم در هدف به توسعه دست پیدا کرده است و در رتبه اول واقع شده است و بهنام عرب جنوبی با فاصله زیادی که توسعه حاصل شده با هدف دارد ، در رتبه آخر قرار گرفته است که نیازمند مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف توسعه ای می باشد . ( جداول ع و غ – 23و 24)

جدول 4-12- وضعیت در حال مناطق همگن
شاخص

دهستان
نرخ روستاهای دارای خانه بهداشت
نرخ حمل و نقل عمومی
نرخ اشتغال
نرخ با سوادی
عملکرد گندم در واحد سطح
بهنام پازوکی جنوبی
57.1
57.1
88.4
77.9
43.2
ولی آباد
44.4
44.4
91.8
79.2
29.2
عسگریه
40
45
93.4
72.7
31.2
بهنام سوخته جنوبی
32.1
21.4
90.8
72.4
37.9
قشلاق جیتو
50
50
77.3
75.06
36.4
بهنام وسط شمالی
12.5
16.6
90.3
80.9
32.9
بهنام وسط جنوبی
9.6
16.1
94.5
74.1
29
بهنام عرب جنوبی
9.6
19.3
95.5
69.9
28.9
منبع : نگارنده ،1392

جدول 4-13- هدف توسعه در مناطق همگن
شاخص

دهستان
نرخ روستاهای دارای خانه بهداشت
نرخ حمل و نقل عمومی
نرخ اشتغال
نرخ با سوادی
عملکرد گندم در واحد سطح
بهنام پازوکی جنوبی
57.1
57.1
88.4
77.9
43.2
ولی آباد
50.75
50.75
90.1
78.55
36.2
عسگریه
47.17
48.83
91.2
76.6
34.53
بهنام سوخته جنوبی
43.4
41.98
91.1
75.55
35.38
قشلاق جیتو
44.72
43.58
88.34
75.45
35.58
بهنام وسط شمالی
39.35
39.08
88.67
73.36
35.13
بهنام وسط جنوبی
35.1
35.8
89.5
76.04
34.26
بهنام عرب جنوبی
31.91
33.74
90.25
75.27
33.59
منبع : نگارنده ، 1392

نمودار 4 – 9 – وضعیت حال توسعه مناطق همگن

منبع : نگارنده ، 1392
نمودار 4 – 10– هدف توسعه در مناطق همگن

منبع : نگارنده ، 1392

4-5-4- نتایج حاصل از سه روش
بعد از اتمام محاسبات از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی و نتایج به دست آماده از آنها ، امکان مقایسه هر دهستان در این سه روش وجود دارد و می توان تشخیص دارد که نتایج کدامیک از این روشها به با توجه به شرایط بیان شده و عملیات ریاضی انجام گرفته بر روی آن ، واقعیت را به خوبی توصیف می کند . در همه روشهای فوق با توجه به نیاز های جامعه مورد مطالعه شاخص ها بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . در یافته های حاصل از این سه روش ، توسعه یافتگی در بهنام پازوکی جنوبی و عدم توسعه در بهنام عرب جنوبی با توجه به شاخص های مور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه یافتگی، تاکسونومی، استاندارد سازی Next Entries تحقیق رایگان درباره توسعه یافتگی، محصولات کشاورزی، تاکسونومی