منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

سالنها و تهیه آب گرم ميباشد .هر چند تعدادي از واحدهاي تولیدکننده مواد غذايي از قبیل تولیدکنندگان کمیوت و کنسرو و ماکاروني و نظاير آنها در فرايند کاري خود ناگزير به استداده از سوختهاي فسیلي ميباشند.در تشديد میزان گازهاي منتشره ناشي از عمل احتراف سهم بیشتري را دارا هستند ااين ناحیه صنعتي در تابستان 82 هنگام بازديد از آن در حام گازکشي بودد.

ح( ناحیه صنعتي روستايي پلنگآباد )اشتهارد(

در بیش از 20 کیلومتري شرق اشتهارد و در نزديکي آبادي لنگآباد، 50 هکتار از ارا ي باير و بیاباين به امر احداث ناحیه صنعتي روستايي تحت وشش وزارت جهاد سازندگي اختصاص داده شده است که در نظر است 81 واحد کارگاهي از نوع صنايی روستايي در آن مسترر شوند.که در صورت فعالیت بر آلودگي هواي محدوده تأ یر گذار است.

تنها اطالعات کمي وجود دارد که قابل ارائه براي نمايش میزان برآورد آلودگي هوا، ناشي از مصرف سوخت گاز در سام 1375 در شهرهاي محدوده مورد مشالعه است.

میزان آاليندهها به شکل چشمگیري در شهر کرج بیشتر از شهرهاي ديگر محدده مورد مشالعه است.که با وجود سکونت بیشترين جمعیت محدوده در شهرکرج و استررار صنايی و مراکز صنعتي و کارگاههاي زياد در یرامون آن قابل توجیه است.

میزان برآورد آلودگي حاصل از مصرف گاز و میزان نسبت آلودگي به میزان وسعت هر شهرستان به تدکیک آاليندهها در شهرستانهاي کرج و شهريار در مرايسه با تهران بیانگر وسعت انتشار آالينده در تهران و در مرايسه با شهرستانهاي کرج و شهريار است.

-8-5-4 منابع آلودگي آب

نظر به اينکه آب س از به مصرف رسیدن کیدیت اولیه خود را از دست ميدهد و با توجه به نوع مصرف میزان تغییر کیدیت آن متداوت خواهد بود، از اين رو الزم است موارد مصرف آب مشخص و چگونگي تولید فا الب در انواع مصارف مورد بررسي قرار گیرد.بنابراين عمده عوامل آلودهکننده آب را به سه گروه اصلي زير ميتوان ترسیم نمود.

– منابی آلودهکننده صنعتي

– منابی آلودهکننده انساني اشهري و روستاييد

– منابی آلودهکننده کشاورزي

منابی آلودهکننده صنعتي از دو طريق مستریم و غیرمستریم آب مصرفي را آلوده ميسازند.موارد مستریم آلودهسازي مربوط به فرايندهاي آب بر موجود در خشوط تولید بوده که به نحوي تولید فا الب صنعتي مينمايند و موارد غیرمستریم مربوط به مصرف آب دربخشهاي بهداشتي و شستشوي کف سالنها و نظاير آنها ايجاد ميگردد.از طرف ديگر منابی آلودهکننده شهري و ساير مناطق مسکوني به لحاظ استدادههاي بهداشتي و خدماتي از آب، تولید فا الب نموده و فعالیتهاي کشاورزي با توجه به کاربرد سموم دفی آفات نباتي و استداده از انواع کودهاي مصرفي، سب آلودهسازي منابی آبي ميشوند.براي برآورد مردار بار

آلودگي تولیدي در هر منشره با احتساب میزان مصرف سرانه آب و تعداد جمعیت ساکن در آن ميتوان به نتیجه قابل قبولي دست يافت.

الزم به يادآوري است که از دو طريق عمده ميتوان میزان ساب موردتخلیه در هر شهر و يا منشره مسکوني را مورد تخمین قرار داد .يکي همان طريري است که در باال به آن اشاره شد و ديگري طريري است که با درنظر گرفتن مردار مصرف آب در هر يک از انواع استداده از آن يعني مصارف شرب، کشاورزي و صنعتي امکان ذير ميباشد.البته ميبايست خاطرنشان ساخت که در هر دو حالت فوق، همانگونه که ذکر گرديد، صرفاً میزان ترريبي بار آلودگي تخلیه شده مورد برآورد و تخمین قرار گرفته و براي آگاهي از میزان دقیق و نزديک به واقعیت بار آلودگي راه دشوار و سختي را ميبايست یمود که متضمن نمونهبرداريها و اندازهگیريهاي متوالي در سالیان گذشته و ايش کیدیت دائمي منابی مختلف آب
در حام حا
ر و آينده خواهد بود. من آنکه رديابي و اندازهگیري عناصر و ارامترهاي آلودهکننده در هر
منبی آبي از
رورتهاي چنین مشالعه اي به شمار ميآيند. بنابراين آنچه ارائه شده برمبناي برآورد ترريبي

میزان بار آلودگي حاصل از منابی مختلف آلودهکننده است که به يک يا هر دو طريق تخمین مرادير آلودگي که قبالً به آن اشاره شده است، استوار است.

-1-8-5-4 در شهرستان کرج

مرکز استان البرز، شهر کرج است که براساس نتايج سرشماري سام 1375 جمعیتي بالغ بر 228، 980 ندر را شامل ميشود.آب مورد مصرف اين شهرستان عالوه بر آب رودخانه کرج از منابی زيرزمیني آب نیز تأمین ميشود.

نزديک به 15 درصد از کل آب مصرفي آن براي مصارف شرب اخانگيد، 6 درصد جهت صنعت و بریه هم در امور کشاوزي مورد استداده قرار ميگیرد که بیشترين مردار آن از منابی زيرزمیني تامین ميگردد. جهت تخمین میزان فا الب تولید و مردار بار آلودگي تخلیه شده به آبهاي زيرزمیني بستر شهرستان کرج برآوردي بر مبناي میزان آب مصرفي در طي سام آبي 1373 به عمل آمده است.در اين مورد بار آلودگي اB.O.D5د7 ناشي از مصرف يک لیتر آب در بخش شرب 300 میليگرم، در بخش صنعت به طور متوسا 600 میليگرم و در بخش کشاورزي 150 میليگرم فرض شده است. شهر کرج بزرگ که رجمعیتترين شهر استان البرز، شهر کرج بزرگ ميباشد که شامل مناطق رجاييشهر اگوهردشتد، مهرشهر، رسالت و ناحیه مرکزي کرج بوده و از نرشه نظر افزايش اروند رو به رشدد جمعیت نیز در مرتبه دوم در منشره قرار دارد. جمعیت آن در طي سي سام اخیر نزديک به 18 برابر افزايش يافته است. بیش از 90 درصد آب مصرفي شهر کرج، به بخش شرب و خدمات اختصاص داشته و تنها 10 درصد به مصارف صنايی و کارگاههاي موجود در محدده خدمات شهري، ميرسد از رودخانه کرج آب مورد مصرف بخش مرکزي شهر کرج تأمین ميگردد.ولي بیشترين مردار مصرف مربوط به آبهاي زيرزمیني ميشود که در سامهاي اخیر به لحاظ افزايش سريی جمعیت و باال رفتن میزان مصرف آبسدرهها دچار کمبود ذخیره شدهاند به طوريکه به تدريج سشح آب به اعمام زيرتر زمین منترل گشته است.

طبق برآورد به عمل آمده که براساس میزان مصرف سرانه آب در سشح شهر کرج و میزان سرانه تولید بار آلودگي استوار ميباشد، در حام حا ر روزانه فا البي با بار آلودگي ترريبي 13188 تن وارد بستر طبیعي شهر شده و از اين طريق سدرههاي آب نزديکتر به سشح زمین آلوده ميشوند.

.7 مقدار اکسيژني که طي مدت 5 روز در دماي 20 درجه سانتيگراد جهت اکسيداسيون مواد آلي موجود در فاضالب به مصرف ميرسد و در آب آشاميدني نزديک به صفر است و برحسب ميلِيگرم بر ليتر و يا گرم بر مترمکعب

سنجيده ميشود.

براي دستيابي به ارقام نزديک به واقعیت، میزان مصرف سرانه آب در سشح شهر کرج ابر مبناي آمار سام هاي 72 و 73د برابر با 155 لیتر در روز و میزان سرانه بار آلودگي 300 میليگرم در لیتر به ازاي هر ندر در روز، در نظر گرفته شده است.بنابراين انتظار دارد در حام حا ر سالیانه بشور متوسا 44 میلیون مترمکع فا الب آلوده و تصدیه نشده در محیا زيست منشره تخلیه گشته و مخاطراتي را از اين طريق متوجه منابی آب زيرزمیني بنمايد

-9-5-4 تخريب و آلودگي خاک

عليرغم وجود عوامل متعدد تخري و آلودگي خاکهاي منشره نظیر فرسايش، شور شدن و حضور فلزات سنگین و مواد شیمیايي در بافتهاي سشحي و عمري خاک، که معموالً از طريق براياي مواد موجود در سابهاي صنعتي و بهداشتي که مورد استداده آبیاري در ارا ي کشاورزي قرار ميگیرند و يا در ا ر استداده از آفتکشها و کودهاي شیمیايي و لجن تصدیهخانهها برجاي ميماند، مشالعه و تحریق گستردهاي که کلیه موارد فوق را دربر ميگیرد، تاکنون صورت نیذيرفته است.بنابراين در اين خصوص به لحاظ کمبود اطالعات موردنیاز فر اً به نتايجي که از تحریرات معدود انجام شده، بدست آمده؛ رداخته شده است. نظر به اينکه مواد آالينده گوناگون، مهمترين عامل در آلودگي خاک به شمار ميروند، از اين رو ريخت و اش و دفن غیراصولي مواد زايد ابه ويشه مواد زايد جامد و مايید اعم از زبالههاي خانگي و بیمارستاني و ايعات مراکز خدمات يا صنعتي ناشي از فعالیت برخي از کارخانههاي صنعتي و واحدهاي تولیدي، منابی عمده آالينده خاک محسوب ميشوند.از سوي ديگر برداشت بيرويه مواد کانسار و عملیات استخراج از معادن گوناگون، به ويشه در مواردي که اين عملیات به صورت غیرفني و غیراصولي انجام مي ذيرد، در رديف منابی عمده تخري خاک شناخته ميشود.در اينجا عوامل ايجادکننده آلودگي و تخري در خاک محدوده مورد مشالعه مورد بررسي قرار ميگیرد.

-1-8-5-4 بهرهبرداري از معادن

ارا ي تحت ندوذ محدوده مورد مشالعه داراي ذخاير قابل توجهاي از معادن خاک رس و شن و ماسه ميباشد.با انجام عملیات بهره برداري وسیعي که از اين قبیل معادن صرت ذيرفت است، سشوح گستردهاي از محیا طبیعي مورد تخري و دگرگوني قرار گرفته است.بارزترين مناطق در ارا ي هدتجوي و بهاء شهريار و ارا ي سعیدآباد کردان مسترر هستند.

ساير معادن که ذخاير آنها هم بیشتر شامل مواد اولیه مصالح ساختماني هستند کم و بیش مشابه معادن شن و ماسه و خاک رس در ا ر برداشت از آنها چهره طبیعي برخي نراط از منشره مورد مشالعه دچار دگرگوني و تخري شديدي قرار گرفته است.

از کل معادن فعام در سشح منشره شهري ايتخت حدود 14 درصد در شهرستان کرج قرار دارد.میزان تولید واقعي تمامي معادن مسترر در سشح منشره در حدود 6/5 میلیون تن در سام است که خود نشانگر انجام تخري محیا زيست به میزان قابل توجه ميباشد.

-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگي خاک

کاربرد سموم دفی آفات نباتي و انواع کودهاي شیمیايي که در راستاي بهبود کمي و کیدي محصوالت زراعي صورت ميگیرد، نهايتاً باعث آلودگي آب و خاک ميشود.در اغل موارد به ويشه در مواقعي که استداده از آنها بدون رعايت موازين زيست محیشي و به صورت بيرويه انجام مي ذيرد، ترکیبات شیمیايي حاصل از براياي ا افي آنها به سدرههاي زيرزمیني و منابی سشحي آب و بافت خاک در ارا ي کشاورزي ندوذ کرده و از اين راه موجبات آلودهسازي آب و خاک را فراهم ميسازند.

علیرغم توصیههاي فراوان زيستمحیشي، باز هم مواد شیمیايي کلره که ايدارتر از بریه هستند به مردار قابل توجهي استداده به عمل ميآيد که آ ار سو ناشي از آنها سالیان متمادي منابی آب و خاک منشره را تهديد مينمايد.در حام حا ر کمترين زمین کشاورزي را ميتوان يافت که از تا یر مواد شیمیايي مربوطه مبرا باشد.از اين رو، حتي ارا ي ديم نیز به نحو ي آلوده گشته و همراه زمینهاي تحت کشت آبیاري شدهف حاوي باقيماندههاي سموم دفی آفات و کودهاي شیمیايي ميباشند.مواد مذکور توسا آب بارا ن به منابی سشحي آب رسیده و يا به سدرههاي آب زيرزمیني ندوذ ميکنند.

براساس آمار رسمي منتشره از سوي وزارت کشاورزي، تا سام زراعي 74 در سشح منشره شهري تهران حدود 152 هزار هکتار تحت کشت آبي و بیش از 6 هزار هکتار زير کشت ديم قرار داشته است.در همین زمان 17 میلیون کیلوگرم کود ازته و 2 میلیون کیلوگرم هم کود سولداته در سشح منشره به مصرف رسیده است که به اين مردار مواد شیمیايي ميبايست 1/39 میلیون کیلوگرم انواع سمومي کلره و فسدره و سولدوره و نظاير آنها را ا افه نمود که به مرات براي محیا زيست و منابی آب و خاک آن مسالهآفرينتر و معضلسازتر محسوب ميشوند.

بر همین اساس به طور متوسا براي هر هکتار زمین زراعي که زير کشت آبي قرار ميگیرد به عالوه هر هکتار از ارا ي باغي حداقل 390 کیلوگرم کود شیمیايي و نزديک به 7 کیلوگرم سم دفی آفات نباتي به صورت مردار سرانه ترريبي ميتوان درنظر گرفت و بدين ترتی میزان آلودگي ناشي از فعالیتهاي کشاورزي را که منجر به ندوذ مواد شیمیايي مربوط به منابی زيرزمیني آب و نیز هدايت مواد شیمیايي به منابی سشحي آب ميشوند را برآورد نموده و تخمین زد.

به دلیل استداده فراوان از آفتکشها و رواج استداده بیش از اندازه از کودهاي شیمیايي، همواره انتظار آن ميرود که براياي سموم و کودهاي مذکور موجبات آلوده شدن و تخري خاکهاي موجود در ارا ي کشاورزي را فراهم نمايند.ولي به دلیل کمبود اطالعات الزم، با معرفي میزان ارا ي زير کشت ابه تدکیک شهرستانهاد ميتوان گدت که بشور متوسا 10 الي 15 درصد از براياي مواد شیمیايي موجود در سموم دفی آفات نباتي و کودهاي شیمیايي در سشوح متداوت خاک باقيمانده و آلودگي خاکها را سب شده باشند.البته آلودگي هوا را نیز ميبايست در شمار عوامل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، عدم تمرکز، جذب جمعیت، به رسمیت شناختن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، استان تهران، تأمین کننده