منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، کودک محور، تعلیم و تربیت، زیبایی شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

فکرش را بر روی چیزی متمرکز کند و می تواند در انجام کاری که برایش جالب است بسیار منظم و دقیق باشد. انجام یک سری اعمال بر طبق نظام منطقی برا یاو بسیار مهم است و نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت او دارد. به دنبال هم قرار گرفتن این اعمال متفاوت بر اساس یک نقشه ای از پیش تعیین شدهی درونی، پیشرفت و پیروزی جدید در دنیای خارج است و به او دل و جرات می بخشد. همان طور که در سال های بعد، ورزش برای او سلامت، شجاعت و اعتماد به نفس را به همراه خواهد آورد. حرکت عامل مهمی در شکل گیری هوش است که از تجربیات محیط خارج تأثیر می پذیرد. به همین دلیل فراهم کردن موقعیت هایی برای انجام این تمرینات کودک، ضروری است.
باید برای فعالیت کودک، در جهت درک فضا، اهمیت زیادی قایل شد کودکی که به وسیله خمیربازی و یا تکه های مختلف مدتی را به ساختن یک چیز مشغول می شود، به ناچار به سوال هایی در مورد اجزای مختلف، ارتباط آنها با یکدیگر و با کل مجموعه، مواجه می گردد. به این ترتیب او نسبت به سازه هایی که بعدا در تمام طول زندگی به دنبال آنها خواهد گشتف، حساس می شود و علاقه ذهنی با لذت به وجود آمدن در هم می آمیزد. کودک برای هر چیز و هرکس که برایش جالب باشد، جایی در فضا تعیین می کند و از این که آنها را در سر جایشان پیدا کند، خوشحال می شود. مثلا کودکان با یک بزرگسال قایم موشک بازی میکنند؛ اگر فرد بزرگسال جای قایم شدنش را تغییر بدهد ناراحت می شوند و فکر می کنند که او دیگر نمی خواهد با آنها بازی کند.
بازی از نظر آنها گشتن به دنبال کسی که در جایی ناشناخته قایم شده است، نیست. بازی پیدا کردن کسی است که محل قایم شدنش را می شناسد. این حساسیت به نظم نشانگر این است که کودک در درونش فضای خود را با تعیین جای مشخص برای اشیا که همانند نقاط نشانه هستند، می سازد. مدرسه به کمک بازی، ورزش و تجربیات متفاوت، امکانات جدیدی در این زمینه فراهم می کند. حیاط بازی، که کودک به تدریج آن را به تسلط خود در می آورد، تعلیم و تربیت او را کامل می کند. او کم کم بر ترس از این فضای وسیع و خالی غلبه می کند. تمرین نقاشی به تدریج او را نسبت به تناسبات صحیح، حساس می کند؛ چرا که هر کودک تصور حساسی از تناسبات دارد. نقاشی همچنین او را به تسلط داشتن به روش های بیان عقایدش عادت می دهد. در ابتدا، بیشتر کودکن به سختی می توانند سوژهی مودر نظرشن را در وسط کاغذ بکشند. هنگامی که موفق می شوند می توان اطمینان داشت که تسلط آنها بر فضا در مسیر صحیح قرار گرفته است.
کودک دبستانی تسلط هوشمندانهی عمیقی، نسبت به فضا پیدا می کند که این پیشرفت را می توان در نقاشی کودک مشاهده کرد. بازی برای همه کودکان لازم است. بازی وسیله ای برای تاکید برخورد و مواجهه با دیگران است. بازی همچنین روشی برای نظام بخشیدن هوشمندانه به فضا است. بیشتر بازی ها در زمینی صورت می گیرد که با قوانین خاصی محدود شده است. کودک این قوانین را دوست دارد؛ چون موانعی برای او به وجود می آورند که می تواند بر آنها غلبه کند. او گاهی خود بازی هایی ابداع می کند که قوانین خاصی دارند؛ مانند راه رفتن بر روی لبه پیاده رو، بدون قدم گذاشتن بر روی مرز بین موزاییک ها، یا پائین آمدن از پله یا پریدن از روی پله، این بازی های متعدد بیانگر نیازهای کودک است. او چه از نظر فیزیکی (کالبدی) و چه از نظر ادراکی، بر فضا تسلط دارد.
این فضا برای او از حالت مجزا خارج شده و اجتماعی است که دیگران جای مخصوص به خود را در آن دارند. او دیگر خود را به عنوان تنها مرکز فضا نمی شناسد. او قادر است سمت چپ و راست خود و فرد روبرویش را تشخیص دهد. کودک با قوانین پرسپکتیو آشنا شده است. او دیگر تضادی میان خصوصیت پیوستگی خط و ناپیوستگی نقاطی که آن را تشکیل می دهند، نمی بیند. او یاد گرفته است که ورای تغییرات محسوس را ببیند و تداوم بعضی از اصول ماده را در پس شکل ها و رنگ ها درک کند. (کرونر، 1385)
3-1-2. تملک فضا توسط کودکان
تشکیل فضاهای مختلف در محیط های گوناگون که مبلمان و سایل بوجود می آیند برا یکودکان در تمام سنین جذابیت داشته و دوست دارند فضاها را به تملک خویش درآورند، این تصرف فضایی توسط کودکان یک امر بنیادی است در نتیجه طراحی فضاهای معماری خاص کودکان احساس تعلق فضایی به آنها خواهد داد که موجب رضایت مندی و ابعاد حس اعتماد بنفس در اجتماع خواهد شد.
3-1-3. معیارهای فضاهای مطلوب کودکان از نظر کیفی
منظور از طرح و اجرای فضای مناسب کودکان، فراهم نمودن بستر و عاملی موثر جهت تحقق قابلیت های بالقوه وجودی برای شناخن وجوه شخصیتی و جسمی و تامین رشد کامل آنان است. به عبارت دیگر نقش محیط فیزیکی در رشد کودک را از یک سو به عنوان بستری برای شکل گیری قالب های فطری و طرح کلی ابعاد وجودی او، از سویی دیگر عاملی موثر برای پایه ریزی و گسترش داشته های ذهنی، محتوای شناخت و مهارت های بدنی در نظر می گیریم.
معماری هنر ایجاد فضای ساخته شده است و عملکردهای متعددی را دارا است:‌
• عملکرد محافظت، زیرا هرکس نیاز به امنیت، محافظت، گرمی و صمیمیت و خلوص دارد.
• عملکرد ارتباط، زیرا انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند و نیاز با ارتباط خانوادگی یا دوستانه، مراوده با همراهان و شرکت در مراسم اجتماعی دارد.
• عملکرد زیبایی شناسی، زیرا شهروندی که احساس کند در شهری زیبا زندگی می کند، بهتر می تواند در راه بهبود آن کار تلاش کند.
برای دستیابی به مبنای طراحی فضاهای مناسب برای کودکان باید به معیارهای مفید در طراحی فضای کودکان توجهی خاص مبذول شود. این معیارها عبارتند از:
1. سازماندهی
2. زمان و مسیر
3. جز و کل
4. فرم
5. هماهنگی/ مقیاس
6. نور
7. رنگ
8. علایم و نمادها
این شاخصها (که مطلق هم نیستند) از غربال ادراک کودکان میگذرند، آنچه باقی می ماند، به عنوان معیارهای نهایی کیفیت در نظر گرفته می شود.
1. سازماندهی
شامل پیدایش و برقراری مکان ها (تقارن)، مسیرها یا طرق (تداوم) و مساحت یا سطح (تقارب) است که در نهایت سازماندهی منجر به پیدایش تعدادی مرکز، مسیر و حوزه می گردد. برای کودک مرکز هرجایی می تواند باشد. در نتیجه مفهوم مسیر برا یکودکان کمتر از بزرگسالان جا افتاده است.
در نتیجه می توان انتظار داشت هر مسیر برای کودک در تقاطعی از زمان تبدیل به مرکز شود. در نتیجه انعطاف پذیری در نحوه سازماندهی مسیرها در مراکز در حوزه قابل قبول خودشان گردد.
2. جز و کل
به علت این که کودک، قدرت تمرکز روی چند صفت باهم را ندارد، بنابراین قادر به درک پیچیدگی کلی نیست و نمی تواند هم زمان درباره کل و جز فکر کند. در هر واحد زمانی روی قسمتی از کل (جز) تمرکز می کند.
در نتیجه استفاده از عناصر پیچیده به صورت غالب لزومی ندارد. در ترکیب کل و جز نیز می توان از روابط ساده به صورت غالب استفاده کرد. به عبارتی از پرداختن به جزییات زیاد و پیچیده در طراحی بهتر است خودداری گردد.
3. فرم
فرم های ساده و ابتدایی به فرم های پیچیده و نامنظم ارجحیت دارد و کل باید بر آنها فوق داشته باشد.
4. هماهنگی/ مقیاس
اندازه و مقیاس عناصر باید متناسب با مقیاس اندازه طبیعی یا فیزیکی کودک باشد. کودک برای نزدیکی و درک بهتر از محیط نیاز دارد اندازه گیری را با مقیاسی که با آن آشناست انجم دهد و نزدیکترین مقیاس این کار، اعضای بدن خود کودک است. اشیا در فضا می توانند با ارتفاع، قد بازو و طول انگشت کودک مقایسه شوند. در چنین فضایی است که کودک می تواند مدتی طولانی دوام آورد.
5. نور
از آنجا که کودک در پذیرش تنش و خستگی تحمل کمی دارند؛ باید از نورپردازی های دارای تضاد شدید، چه مصنوعی و چه طبیعی که ایجاد تنش و خستگی می کند، پرهیز کرد. در نتیجه نور طبیعی، ملایم و یکنواخت، مطلوب به نظر می رسد.
6. رنگ
کودک در تاکید بر صفت رنگ تمایل زیادی از خود نشان می دهد (تا 6 سالگی کودکان اشیا را بر مبنای رنگشان با هم مقایسه می کنند).
در نتیجه رنگ یکی از شاخص ترین صفاتی است که باید به آن توجه شود. از ترکیب بندی های متضاد و خیلی شدید که دارای تنش هستند، پرهیز گردد. همچنین خود رنگ های مورد استفاده نیز از نظر شدت نباید شدید باشند، بلکه به صورت غالب باید از توالی های ملایم رنگ ها استفاده شود.
7. علایم و نمادها
باتوجه به خود مرکز گرایی کودک و ناتوانی در تمایز پرسپکتیوهای مختلف توسط او جهت ایجاد خوانایی در فضا برای کودکان از علایم به عنوان نشانه هایی برای جهت یابی، احساس تعلق، وضوح و خوانای یفضا می توان استفاده کرد. بنا به خصوصیات این دوره سنی کودکان به شکل ها و نشانه های آشنا و قابل تغییر و توسط خودشان علاقه نشان می دهند و استفاده از این عناصر مطلوب است. (پارسا، 1385)
3-1-4. طراحی برای کودکان
استانداردهای سرویسهای درمانی در بیمارستانهای کودکان در سه بخش قابل تقسیم می باشند:‌
1- سرویسهای کودک محور درمان که در آنها درمان حول محور نیازهای کودکان و خانواده آنها شکل گرفته و آنها بعنوان عاملی فعال در درمان نگریسته می شوند.
2- کیفیت و امنیت درمان که در آن پیشرفتهای پزشکی لحاظ شده و توسط کادر درمان ورزیده و ماهر ارائه می شوند.
3- کیفیت محیط و مجموعه که می بایست امن و درست طراحی شده باشد.
محیط بیمارستانهای کودکان می بایست به گونه ای طراحی شود که محیطی مورد علاقه و دوست داشتنی برای کودک بوده و امکاناتی نظیر هنر، موسیقی و بازی برای ایجاد سرگرمیهای مثبت در آن مد نظر قرار گرفته شده باشد.
طراحی مجموعه های درمانی برای کودکان با بیمارستانهای عمومی یا بیمارستانهای بزرگسال تفاوت دارد چرا که کودکان نسبت به محیط اطرافشان بسیار حساس بوده و محیط عجیب، نا آشنا و گاهی ناراحت بیمارستان ممکن است آنان را بترساند. Hall در سال 1990 تحقیقی در مورد تمایلات و توجهات خاص کودکان انجام داده و بیان می کند که کودکان بستری که امروزه در بیمارستانها بستری می شوند بیمارتر از کودکان بستری 10 سال پیش می باشند. با اینحال امروزه توجه بیشتری بر درمانهای اورژانسی صورت گرفته و در عین حال تکنولوژی توانایی زنده نگاهداشتن کودکان بیماری که 10 سال پیش امکان زنده ماندنشان نبود را فراهم کرده است. همچنین او ذکر می کند که کودکان بیمار می بایست شرایط لازم برای ادامهی تحصیل و نیز بازی در بیمارستان را داشته باشند. والدین در این فرآیند نقش زیادی دارند و سیاست مبنی بر دخالت دادن والدین در درمان، طراحی و نیازهای خاصی را مطرح می کند که اولیه ترین آنها داشت مکانی برای خواب می باشد که از یک صندلی تا سوئیتی مجزا متغیر است.
یکی از راهکارهای مناسب در طراحی بیمارستانهای کودکان، دادن حس کنترل به والدین است که بر فرآیندهای درمانی تاثیر گذاشته و استرس خانواده را کاهش می دهد. ایجاد حس داشتن محدوده ای شخصی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در اتاقهای بیماران و خصوصا کودکان می باشد چرا که داشتن حریم برای آنان بسیار اهمیت دارد. اتاق می تواند توسط ابزارهایی مانند تابلوها و کمدهای قابل قفل شدن، بیشتر جنبه شخصی پیدا کند. همچنین با فراهم کردن امکان دید کودک و حالات او، می توان فضای مستقل تری برای او بوجود آورد. نیاز به فانتزی، تصور و بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان می باشد لذا دکوراسیونهای کودکانه مختلف، کریدورهای تزیین شده با کارهای هنری کودکانه، بخش پذیرشی که به گونه ای طراحی شده باشد که امکان دید کودک و برقراری ارتباط بصری با او برای مسئول پذیرش وجود داشته باشد و نیز سیستم راهیابی کودک محور از جمله راهکارهای موثر در طراحی بهتر بیمارستانهای کودکان می باشند. در یکی از بیمارستانها حتی بودجه لازم برای ایجاد یک باغ وحش در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین بخشهای فرآیند درمان مدیریت و کنترل درد بیمار می باشد. درد عاملی ناخوشایند بوده، بهبود را به تاخیر می اندازد و به ناراحتی بیمار یا جراحت او اضافه می شود. این مسئله خصوصا برای کودکان بسیار آزاردهنده می باشد با اینحال هنگامی که فرآیندها برنامه ریزی شده بود و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد معماری سبز، بیمارستان، معماری پایدار، زیست محیطی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روانشناسی، پاداش و کیفر، تعبیر و تفسیر، نیازهای فردی