منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک های خصوصی، انحراف معیار، تمرکز مالکیت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

در سایت بورس اوراق بهادار تهران از جمله سایت مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.

3-5- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
این پژوهش از نوع همبستگی بوده و این همبستگی را از طریق ضریب همبستگی پیرسون و جهت آزمون فرضیات، از روشهای آماری از Fلیمر جهت تعیین نوع داده‌ها از جهت پانل و یا پولین بودن، هاسمن جهت اثرات ثابت یا اثرات تصادفی بودن و جارک- برا جهت نرمال بودن متغیر ها توضیح و آزمون می گردد و همچنین از نرم افزار های Eviews 8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 استفاده شده است.
3-5-1- آزمون همبستگی
تحلیل همبستگی: ابزاری آماری است که به وسیله آن درجه ای را که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی معمولا با تحلیل رگرسیون به کار می رود همبستگی معیاری است برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر در همبستگی درباره دو معیار بحث می شود: ضریب تعیین و ضریب همبستگی

ضریب تعیین: مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر xوy را توضیح داد. ضریب تعیین که با R2 نشان داده می شود همیشه دارای مقدار بین 0 تا 1 است اگر مقدار1 = R2 به این مفهوم است که خط رگرسیون توانسته است تغییرات را به تغییرات نسبت دهد و0 = R2 به معنای آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییراتy را به تغییراتx نسبت دهد. مقادیر دیگر بین این دو واحد قرار می گیرند.
ضریب همبستگی: بهترین معیار تشخیص وجود یا عدم وجود همبستگی و حتی جهت و میزان همبستگی خطی است. به عبارتی ضریب همبستگی شدت رابطه و نیز نوع رابطه مستقیم یا معکوس را نشان می دهد. ضریب همبستگی در واقع ریشه دو ضریب تعیین است که با r نشان داده می شود. از آنجا R2 که همواره بین0 و 1 است ریشه دوم آن همواره بین 1و 1- است. وقتی که دو متغیر از طریق مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند به منظور تعیین میزان رابطه بین آن ها از همبستگی پیرسون استفاده می شود. این روش پارامتری است که برای داده های با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود
فرضیه های همبستگی به شرح رابطه فوق می باشد:
عدم همبستگی معنی دار وجود دارد H0: p = 0
همبستگی معنی دار وجود دارد H1: p ≠ 0
3-5-2 – آزمون F لیمر
براي تعیین روش به كارگيري داده هاي تركيبي و تشخیص همگن يا ناهمگن بودن آن ها از آماره ي F لیمر استفاده می شود. فرضیه های آماری این آزمون به شرح زير است:
HO = Pooled Data
H1 = Panel Data
در اين آزمون فرض HO مبني بر همگن بودن دادهاست و در صورت تأييد مي بايست تمامي داده ها را با يكديگر تركيب كرد و به وسيله ي يك رگرسيون كلاسيك تخمین پارامتر ها را انجام داد ، در غير اين صورت داده ها را با يد به صورت داده هاي پانلي در نظر گرفت.در صورتي كه نتایج اين آزمون ، مبني بر به كارگيري داده ها به صورت داده هاي پانلي شود، براي تخمین مدل پژوهش از يكي از مدل هاي اثرات ثابت یا اثر تصادفی استفاده شود. براي انتخاب يكي از اين دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود . فرض صفر آزمون هاسمن مبني بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفي براي تخمين مدل هاي رگرسيوني داده هاي تابلويي است.
3-5-3- آزمون هاسمن
برای آنکه بتوانیم بین مدل‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی ازنظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه‌ای انجام دهیم، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می‌کنیم. از آنجا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفی و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد. تحت این فرضیه، تخمین زن هایOLS وGLS هر دو سازگار هستند ولی تخمین زن OLS ناکاراست. در شرایطی که تحت فرضیه مقابل، تخمین زن OLS کارا و سازگار ولی تخمین زن GLS ناسازگار است.
آماره این آزمون به‌صورت زیر است:

چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد، فرضیه H0 رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد.
3-5-4- رگرسیون
در این پژوهش با توجه به کمی بودن داده ها و اطلاعات حسابداری با استفاده از روش رگرسیون رابطه علّی، بین متغیر وابسته ( رفتار ریسک پذیری بانک) و متغیر مستقل ( تمرکز مالکیت) را از طریق پارامترها توضیح می دهد. در این معادله اگر رابطه میان متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیر مستقل (تمرکز مالکیت) در معادله، مساوی صفر باشد. با داشتن مدل رگرسیون ، قاعده تصمیم گیری به صورت زیر است:
Ho: B1 = B2 =….B9=0
H1: Bi ≠0 I=1,2,… (حداقل یکی از آن ها غیر صفر)

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری داده ها

4-1- مقدمه
انواع روش های تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند، ولی با این وجود می توان اذعان نمود که این روش ها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده های پژوهش، فرآیندی چند مرحله ای است، که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیر ها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند.
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. . به طوری که ابتدا داده های مربوط به هر یک از متغیر ها که از صورت های مالی منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند. این پایان نامه با استفاده از نرم افزارهای Eviews 8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 تجزیه و تحلیل شده است.
4-2- آمار توصیفی
آمار توصیفی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که به جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از داده های خام می پردازد. آمار توصیفی شامل مجموعه ای از جداول ، نمودار ها و شاخص هاست. در حقیقت آمار توصیفی اطلاعات ابتدایی در رابطه با داده های خام که در حالت عادی غیر قابل درک هستند در اختیار ما قرار می دهد. به عبارتی با آمار توصیفی حجم عظیمی از داده های خام را می توان تلخیص کرد به طوری که بتوان با نگاهی اجمالی به آن ، اطلاعاتی کلی را استخراج نمود. هرچند آمار استنباطی مهمترین و اصلی ترین بخش آماری را تشکیل می دهد، اما آمار توصیفی بیشتر از سایر قسمت های آماری مورد توجه قرار می گیرد، علت این امر نیز می تواند این امر باشد که تمامی افراد حتی کسانی که اطلاعات زیادی در رابطه با آمار و ریاضی ندارند، نیز می توانند با نگاهی اجمالی به یک جدول آماری یا نمودارهای متنوع آماری اطلاعاتی کلی از داده ها را درک کنند به عنوان مثال شاخص هایی مانند میانگین، میانه، و انحراف معیار و ….
در بخش آمار توصیفی قبل از اینکه داده های خام مورد تجزیه قرار بگیرند ابتدا شاخص های مرکزی و پراکندگی آنها به خوبی مشخص می شود که در این بخش به طور کلی بیان می شوند.
جدول (4-1) توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی)

میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
مینیمم
ماکزیمم
تمرکز مالکیت
62.83
56.66
16.77008
1.582
2.288
51
87
کفایت سرمایه
11.86
11.73
0.86268
0.758
0.006-
11
13
نقدینگی
1.119
1.097
0.10021
1.192
1.753
1.02
1.26
تامین مالی خالص پایدار
1.1035
1.0885
0.09127
0.908
1.395
1.01
1.23

جدول (4-2) توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی)

میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
مینیمم
ماکزیمم
تمرکز مالکیت
63.73
62.25
11.01147
0.235
1.535-
49.36
79.51
کفایت سرمایه
13.38
11.98
2.59584
1.218
0.129
11.23
18.51
نقدینگی
1.145
1.141
0.05013
0.510-
0.769-
1.06
1.20
تامین مالی خالص پایدار
1.130
1.119
0.05273
0.248-
1.030-
1.05
1.20

در جداول فوق شاخص مرکزی تمرکز مالکیت که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 62.83 و 56.66 و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 16.77008، 1.582، 2.288، 51، 87 می باشند.
شاخص مرکزی کفایت سرمایه که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 11.86 و 11.73و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.86268 ، 0.758 ، 0.006- ، 11، 13 می باشند.
شاخص مرکزی نقدینگی که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 1.119 و 1.097و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.10021 ، 1.192 ، 1.753، 1.02، 1.26 می باشند.
شاخص مرکزی تامین مالی خالص پایدار که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 1.1035 و 1.0885و شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های دولتی به ترتیب برابر با 0.09127، 0.908 ، 1.395، 1.01، 1.23 می باشند.
شاخص مرکزی تمرکز مالکیت که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 63.73 و 62.25 و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 11.01147، 0.235 ، 1.535- ، 49.36 ، 79.51 می باشند.
شاخص مرکزی کفایت سرمایه که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 13.38 و 11.98 شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 2.59584 ، 1.218 ، 0.129، 11.23، 18.51 می باشند.
شاخص مرکزی نقدینگی که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 1.130 و 1.119 شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 0.05013 ، 0.510- ، 0.769- ، 1.06، 1.20 می باشند.
شاخص مرکزی تامین مالی خالص پایدار که شامل میانگین و میانه می باشد برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 1.1035 و 1.0885و شاخص های پراکندگی آن شامل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم، ماکزیمم برای بانک های خصوصی به ترتیب برابر با 0.05273 ، 0.248- ، 1.030- ، 1.05، 1.20 می باشند.
4-2- 1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

جدول (4-3) مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

تمرکز مالکیت
کفایت سرمایه
نقدینگی
خالص تامین مالی پایدار
بانک های دولتی
62.83
11.86
1.119
1.103
بانک های خصوصی
63.73
13.38
1.145
1.130

با توجه به نتایج به دست آمده این تحقیق بانک های خصوصی نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سودآوری، کفایت سرمایه، نرخ بهره، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، سطح معنادار، مالکیت دولتی، ضریب همبستگی