منابع پایان نامه ارشد درمورد بازی درمانی، معماری پایدار، معماری سبز، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

می شود. در واقع خود، تمامیت و مجموع ادراکات کودک است. در این فرآیند کودک عواملی که باعث ارتقا او می شوند را مثبت و عواملی را که از او محافظت نکرده یا باعث اعتلای او نمی گردند را منفی تفسیر می کند. در این مرحله کودک باتوجه به عکس العملهایی که از دیگران در برابر رفتارش می بیند، به ارزش گذاری رفتارهایش می پردازد و لذا اگر خواسته ها و اصول اطرافین با خوسته های او انطباق نداشته باشد، او به منظور حفظ خود انگاره مثبت دست به تحریف تجربیات خود زده و احساسات مثبت اولیه حاصل از آن تجربیات را انکار می کند. چنین مواردی در صورت ادامه ممکن است باعث آن شود که کودک نسبت به احساسات خود دچار شک و تردید شده و به جای تکیه بر خواستها و ارزیابی خود، به ارزیابی های اطرافیان متکی شده و دچار گم گشتگی شود. (قربانی ،1390)
4-10-6 . اصول پایه بازی درمانی کودک محور
راجرز در توصیف دیدگاه کودک محور و رفتارهای او، می نویسد: «هر کودک در دنیایی از تجربه زندگی می کند که پیوسته در حال تغییر بوده و کودک در مرکز آن قرار دارد. کودک به عنوان یک کل سازمان یافته نسبت به این میدان بصورتی که درک و تجربه می شود عکس العمل نشان می دهد و این میدان برای کودک در حکم واقعیت است. به موازات رشد کودک در تعامل با محیط، بخشی از کل دنیای خصوصی او (میدان ادراکی) تدریجا به صورت «من» سازمان یافته و مفاهیم حول محورهای خود، محیط و رابطه خود و محیط برا یاو شکل می گیرند. کودک به تلاش برای شکوفایی، حفظ، حمایت و اعتلای خود تجربه کننده گرایش داشته و رفتار او هدف گرا و در جهت برآورد نیازهایش می باشد. نیازهای موجود در این میدان به همان صورتی که تجربه می شوند، درک شده و بنابراین قابل اتکاترین دیدگاه برای درک رفتار کودک، چهارچوب معیارهای درونی کودک می باشد. رفتار کودک در صورتیکه با مفهوم خودپنداره کودک سازگاری داشته باشد. پذیرفته شده است و آزادی یا سازگاری روانی زمانی بوجود می آید که خودپنداره با تمام تجارب کودک همخوانی داشته باشد. در صورتیکه این سازگاری وجود نداشته باشد، کودک دچار ناسازگاری یا تنش می شود. تجربیاتی که با خود انگاره کودک هماهنگی و تطابق ندارند باعث عدم انعطاف پذیری کودک در دفاع از خودپنداره اش شده و کودک با ایجاد تغییراتی در خودپنداره اش زمینه را برای درک بیشتر دیگران و برقراری روابط میان فردی بهتر مهیا می کند. تمایلی ذاتی در کودکان برای سازگاری، سلامت روانی و خودشکوفایی وجود دارد. در واقع غریزه کودک او را به سمت تعادل روانی پیش می برد.» اکسلاین نیز این فرایند را اینگونه توصیف می کند: «رفتار فرد در نتیجه وجود یک سائق درونی شکل می گیرد و هنگامی که فرد برای رسیدن به خودشکوفایی دچار مشکل می شود، مجموعه ای از مقاومت ها، اصطکاکات و تنشها برای او پیش می آید. تمرکز بازی درمانی بر شخص درونی کودک است نه روشهای زندگی کودک. در این رویکرد کودک در مرکز توجه قرار گرفته و به عنوان یک مشکل به او نگاه نمی شود چرا که هنگمی که تمرکز درمانگر بر مشکل قرار گیرد، شخص کودک احتمالا گم شده و در این فرایند این پیام به کودک داده می شود که مشکلش بسیار مهم می باشد.»
نوشته ها و اصول آکسلاین در مورد بازی درمانی منبع بسیار ارزشمندی برای پی بردن به اصول بازی درمانی کودک محور می باشند. اصول هشتگنه او که شامل وظایف درمانگر می باشند شامل موارد زیر می گردد:
1- درمانگر باید به توسعه رابطه ای گرم و دوستانه با کودک پرداخته و تفاهم و ارتباط مناسبی با او برقرار کند.
2- درمانگر می بایست بدون قید و شرط کودک را بپذیرد.
3- درمانگر می بایست طوری رفتار کند که کودک برای ابزار احساسات کامل خود احساس آزادی و راحتی نماید.
4- درمانگر می بایست در شناخت احساساتی که کودک بیان می کند دقیق بوده و آنها را به شیوه ای مناسب برای کودک تفسیر کند تا کودک نسبت به رفتار خود آگاهی پیدا کند.
5- درمانگر می بایست برای توانایی کودک در حل مشکلش احترام قائل شده و مسئولیت اصلی در این زمینه را به خود او واگذار کند.
6- درمانگر می بایست ضمن دادن توضیحات به کودک محدودیتیهایی را که برای نزدیک سازی جریان بازی درمانی به درمان لازم است، اعمال کند.
7- درمانگر نمی بایست در صدد تغییر رفتار با صحبتهای کودک باشد.
8- درمانگر نمی بایست در صدد تسریع فرآیند درمان باشد چرا که درمان فرآیند ای تدریجی است.
4-10-7 . نتایج درمانی بازی درمانی
ثابت شده است که استفاده از روشهای غیر دارویی برای کم کردن درد در کودکان بیمار موثر می باشد از طرفی دیدگاه پیاژه نسبت به بازی بیان می کند که بازی به کودک توانایی آن را می دهد که رویدادهای ناخوشایند زندگیش را به واقعیتی قابل تحمل تبدیل کند. Clatworthy در سال 1981 از تئوری پیاژه در مورد بازی استفاده کرده و آن را وسیله ای موثر برای کاهش استرس از طریق تخلیه احساسی کودک بستر یو برطرف شدن ترس او نسبت به فرآیندهای درمانی می داند. بازی باعث می شود تا کودک احساس تسلط بیشتری برخود و محیط اطراف و نیز افزایش حس امنیت محیطی در او می باشد. استفاده از حربه ایجاد حواس پرتی که بازی یکی از روشهای آن می باشد، توجه بیماران را از تمرکز به درد و فرآیندهای ترس آور درمان منحرف کرده و هرچه میزان مشارکت حواس مختلف کودک در این فرآیند بیشتر باشد نتایج موثرتری بدست می آید. داشتن سرگرمی یکی از مهمترین استراتژیهای تطابق شناخته شده و در همین راستا Mc Grath در سال 1994 رابطه بین فعالیت اعصاب مرتبط با درد و سرگرمیها را توضیح داده و اینطور نتیجه گیری می کند که سرگرمی باعث کاهش میزان فعالیت عصبی بر اثر محرک دردناک می گردد. به عنوان مثال Manne و همکارانش در سال 1990 روشی سرگرم کننده برای کودکان دارای تومور حین فرآیند تزریق طراحی کردند که کاهش موثری در میزان اضطر اب کودکان و والدین ایجاد می کرده است.
از آنجا که کودک قدرت بیان کافی برای بروز احساسات و اضطرابهایش را ندارد، مقیاسی دقیق برای اندازه گیری این آیتمها ساخته شده است که میزان اضطراب کودکان سنین دبستان را اندازه گیری می کند. این ابزار که «نقاشی کودکان از بیمارستان» نام دارد با بررسی 139 کودک بستری به تایید رسیده و موثر بودن شیوه های درمانی مبتنی بر بازی و نقاشی را در کم کردن اضطراب کودکان به اثبات رسانده است. همچنین تحقیقی دیگر نشان می دهد که بازی با عروسکهای خیمه شب بازی، سطح اضطراب کودکان پیش دبستانی را کاهش می دهد. این تحقیق بر روی 100 کودک در دو گروه انجم شده و نتایج حاکی از آن بوده است که فشار خون و نبض در گروهی از بیماران که تحت بازی درمانی بوده اند، نوسانات کمتری را نسبت به گروه دیگر نشان می دهد. همچنین پرسشنامه های پر شده توسط مادران این بیماران نیز رفتارهای ناسازگار کمتری را در گروه بازی درمانی نسبت به گروه دیگر نشان می دهد. علاوه بر این نتایج آیتمهای کفایت شخصی، حمایت و مهارتهای تطابقی خانواده و آموزشهای بهداشتی نیز توسط بازی درمانی بهبود می یابند.(قربانی،1390)

فصل پنجم:
معماری سبز

5-1. مبانی معماری پایدار و معماری سبز
معماری سبز خود نیز از شاخه های معماری پایدار بوده که در هدف به صورت کلی با معماری پایدار در یک جهت قرار دارد اما معماری سبز یک بخشی از نگاه پایداری است که روش خود را در نیل به این هدف دارد که در ادامه در رابطه با آن توضیحات کاملی ارائه خواهد شد.
تغییرات در شرایط آب و هوایی که در سالهای اخیر با آن روبرو هستیم نتیجه فعالیت انسانی در آزادسازی گاز دی اکسید کربن در جو است ، که ساختمانها نیز نقش غیر مستقیمی در این فرایند دارند. میدانیم که محدودیت هایی در دسترسی به سوخت فسیلی وجود دارد. کربنی که طی میلیونها سال در زمین جمع شده ذخایر و منابع حجیمی از سوخت فسیلی را تشکیل میدهد.مشکلی که امروزه وجود دارد این است که این ذخایر کربن به سرعت در حال آزاد شدن به شکل گاز دی اکسید کربن به داخل جو است.برای آنکه تغییراتی در نحوه ساختمان سازی قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ای برای جایگزین کردن روشهای جدید ساخت و ساز بجای روشهای قدیمی وجود داشته باشد.
مقوله پایداری و معماری پایدار از جمله مباحثی هستند که امروزه بسیار شنیده میشوند.نکته اینجاست که همانند دلایل متفاوتی مثل گرم شدن زمین ، محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر ، حفاظت از محیط زیست و گاهی مدگرایی های دوره ای ، تعاریفی که ارائه میگردد معمولاً سطحی و شعار گونه هستند وتنها چیزی که بطور جدی به آن پرداخته نمی شود فهم درست این مقوله و راهکار های عملی برای دستیابی به پایداری است. معماری پایدار و معماری سبز در بستری شکل گرفت که ناکامی اندیشه های مدرن با عوامل مانند پیشرفت علوم و فلسفه و فاجعه هایی مانند جنگ جهانی و آلودیگهای زیست محیطی شاخص شده بود. معماری پایدار از زمانی حائز اهمیت شد که در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است که در این زمان شروع به طرح هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کردند انرژی خورشیدی نمونه از انرژی های طبیعی است توضیح در مورد مستقیم تبدیل انرژی خورشید از انرژی طبیعی به عنوان انرژی های روشنایی و گرمایشی استفاده کنند. با استفاده از مزایای طبیعی هوا (باد) به شکل سیستم یا گذرا برای تهویه طبیعی استفاده می کردند نمونه های دیگر جایگزین برای انرژی تهویه طبیعی استفاده می کردند و نمونه های دیگر جایگزین برای انرژی های فسیلی، انرژی زمین گرمایی و انرژی دریا می باشد.
هدف از طراحی ساختمان های پایدار و سبز کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است ،که شامل قوانین زیر می باشد ،
الف – کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید
ب – توسعه محیط طبیعی
ج – حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی
بنابر این به طور کلی ساختمان پایدار را می توان این چنین تعریف نمود : ساختمانی که کمترین نا سازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد طراحی سبز ،طراحی بر اساس حساسیت های محیطی ،طراحی اکولوژیکی ، طراحی با طبیعت و … و عناوینی است که امروزه در نتیجه تجدید نظر در ارتباط با الگوهای ساخت رایج به وجود آمده است .و به طور خلاصه یک شیوه طراحی است که اساس آن قوانینی است که از طبیعت منشاء می گردد و این شیوه طراحی معتقد به تلفیق دیدگاه ها در زمینه های انرژی ،زیست محیط و اکولوژی (بوم شناسی ) است .
به عنوان مثال می توان طراحی سبز را در درون مثلثی در نظر گرفت که سه راس آن انرژی ، اقلیم و اکولوژی قرار دارد . در جایی که انرژی عامل تعیین کننده می شود طراحی حالات متفاوتی نسبت به هنگامی که اکولوژی عامل غالب می شود،پیدا خواهد کرد . اینگونه است که یک خانه شهری با یک خانه روستایی متفاوت می شود .بنابراین طرح نهایی منطقه ای در داخل این مثلث است که با توجه به غالب بودن یکی از رئوس به آن سو گرایش پیدا می کند . ( صیادی ،مداحی ، 1391)

موضوعات و اهداف مطرح در معماری سبز را به این ترتیب می توان بیان نمود :
توجه به نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست – صرفه جویی در انرژی- بهینه کردن پروسه تولید مصالح – بهره گیری از اصول معماری محلی – استفاده از فضای سبز برای کمک به حفظت محیط زیست – استفاده از گیاهان بومی و محلی – استفاده از مصالح و فراورده های قابل برگشت به چرخه طبیعت – استفاده از انرژی های طبیعی
5-1-1 . ویژگی ساختمان های سبز
ساختمان های سبز عبارت است از طراحی و ساخت و ساز ساختمان هایی که با ملاحظه سه عامل زیر ساخته شده اند:
الف – سلامتی کیفی محیط داخل
ب – بیشترین بازده انرژی ئ ذخیره آن
ج – مبتنی بر تفکر حداکثر استفاده از منابع تجدید پذیر طبیعی
(فهیمیان ،یزدانی ،فیضی،1393)
5-1-2 . تفاوت معماری سبز و معماری پایدار
مساله تفاوت میان معماری پایدار و معماری سبز مساله ای است که همواره در خیلی بحث ها ومقاله ها و گفتگو ها مورد توجه قرار نمیگیرد در واقع باید به این موضوع توجه شود که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازی درمانی، کودک محور، بیمارستان، اسباب بازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد معماری سبز، محیط زیست، معماری پایدار، زیست محیطی