منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی درونی، بازاریابی، تعهد سازمانی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی

000/0

سطح معنیداری
0
162

درجه آزادی

همانطور که در این جدول مشاهده می کنیم سطح معنیداری 00/0 است، بنابراین چون سطح معنیداری از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم میان بازاریابی درونی، مشتریگرایی و تعهد سازمانی، ارتباط معنیداری وجود دارد و تعهد سازمانی نقش میانجی ندارد. پس این فرضیه رد میشود.
فرضیه هشتم: در رابطه بازاريابي دروني و تعهد سازماني رضايت شغلي نقش میانجی دارد.
همانطور که در آزمون فرضیه دوم مشاهده کردیم، استفاده از بازاريابي دروني با تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
حال بررسی میکنیم در صورتیکه رضایت شغلی را نیز به صورت همزمان با متغیرهای بازاريابي دروني و تعهد سازمانی در نظر بگیریم آیا باز هم ارتباط معنی داری میان بازاريابي دروني و تعهد سازمانی وجود دارد؟ برای بررسی این مطلب از ضریب همبستگی جزئی استفاده میکنیم.

جدول 4-19) آزمون فرضيه شماره 8
تعهد سازمانی
بازاریابی درونی
ضریب همبستگی جزئی
132/0-
1
بازاریابی درونی
رضایت شغلی
ضریب همبستگی
093/0

سطح معنیداری
162
0

درجه آزادی
1
132/0-
تعهد سازمانی

ضریب همبستگی

093/0

سطح معنیداری
0
162

درجه آزادی

همانطور که در این جدول مشاهده میکنیم سطح معنیداری 093/0 است، بنابراین چون سطح معنیداری از 093/0 بیشتر است نتیجه میگیریم میان بازاریابی درونی، مشتریگرایی و تعهد سازمانی، ارتباط معنیداری وجود ندارد و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد. بنابراین فرضیه در رابطه بازاريابي دروني و تعهد سازماني رضايت شغلي نقش میانجی دارد تایید میشود.

4-4 معادلات ساختاری
مدل فرعي شماره 1
در این مدل میخواهیم ارتباط میان متغیر مستقل بازاریابی درونی را با متغیر وابسته رضایت شغلی بررسی کنیم. بدین منظور از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده میکنیم. بنابراین مدل موردنظر ما به صورت زیر میباشد:

شکل 4-7) تحلیل مسیر شماره 1

در این نمودار 45/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیر بازاریابی درونی و رضایت شغلی است همچنین عدد 29/11 نیز نشان دهنده واریانس متغیر بازاریابی درونی است.

معادله ساختاری مدل فرعي شماره 1:
اگر متغیر بازاریابی درونی را با و متغیر وابسته رضایت شغلی را با نمایش دهیم، با توجه به ضریب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به داده ها، به صورت زیر میباشد:

با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از متغیر رضایت شغلی را میتوان با استفاده از متغیر بازاریابی درونی پیشبینی کرد. برای این مدل چون تنها یک متغیر مستقل داریم مقدار آماره کی دو برابر با صفر است. به منظور بررسی مناسبت مدل از معیارهای زیر استفاده میکنیم. هرچه مقادیر به 1 نزدیکتر باشند مدل مناسبتر است. همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنیم مدل برازش داده شده به دادهها بسیار مناسب است.
جدول 4-19) شاخصهاي برازش مدل فرعي شماره 1
مدل
NFI
RFI
IFI
CFI
مدل 1
000/1
……
000/1
000/1
مدل مستقل
000/0
000/0
000/0
000/0
مدل فرعي شماره 2:
در این مدل میخواهیم ارتباط میان متغیرهای مستقل بازاریابی درونی و رضایت شغلی را با متغیر وابسته تعهد سازمانی بررسی کنیم. بدین منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده میکنیم. بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر میباشد:

شکل4-8) تحلیل مسیر شماره 2

در این نمودار 47/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیر بازاریابی درونی و تعهد سازمانی است همچنین عدد 29/11 نیز نشان دهنده واریانس متغیر بازاریابی درونی است. 22/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیر رضايت شغلي و تعهد سازماني، همچنین عدد56/6 نیز نشان دهنده واریانس متغیر رضايت شغلي است.
معادله ساختاری مدل شماره 2:
اگر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی