منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

کیفیت خدمات خارجی» با هدف شناسایی وضع موجود اقدامات بازاریابی درونی و کیفیت خدمات داخلی در راستای تحقق کیفیت خدمات خارجی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، نتایج تحقیق نشان داد وضعیت اقدامات بازاریابی درونی در شرکت گاز تهران بزرگ نامناسب و وضعیت کیفیت خدمات داخلی واحدهای آن مناسب میباشد و بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات خارجی اثر مثبت و معناداری نداشته است.
4) ابزری و همکاران(1388)، تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، با استفاده از نرم افزار لیزرل، جامعه آماری سرپرستان و مدیران هتلها در سطح شهر اصفهان پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل دادههاي پرسشنامه، مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است. در مدل مورد بررسی مقدار شاخصهاي برازش نشان دهندة مناسب بودن مدل است.
5) روحی و همکاران(1390)، در تحقیقی با عنوان “ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان ” با هدف بررسی رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران انجام داده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعي با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در محيط نرمافزار آماري SPSS16 پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل دادههاي پرسشنامه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني، ارتباط معنيدار مستقيمي مشاهده شد.
6) میرویسی (1388) در تحقیقی با عنوان” ارزيابي تاثير مشتري گرايي کارکنان صنعت بانکداري(مبتني بر مدل کزه) بر رضايتمندي، تعهد و خريد مجدد مشتريان خدمات بانکي در استانهاي شمال شرقي کشور(خراسان رضوي، شمالي و جنوبي)” با هدف بررسی تاثير مشتري گرايي بر رضايتمندي، تعهد و خريد مجدد مشتريان انجام گرفته است سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: تاثیر مشتریگرایی کارکنان صنعت بانکداری (مبتنی بر مدل Cose بر رضایتمندی تعهد خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی چگونه میباشد؟روش تحقیق همبستگی با استفاده از آزمون علی و جامعه آماری مشتریان بانک های دولتی و خصوصی در سه استان شمال شرقی کشور انجام گرفت. نتایج نشان داد که مشتریگرایی بودن کارکنان خدماتی بر رضايتمندي سطح بالای مشتری، تعهد و خريد مجدد مشتريان تاثیرگذار میباشد.
7) محمد جواد مویزی ثانی(1385) در تحقیقی با عنوان” تاثیر میزان رضایت مندی شغلی بر رضایت مندی مشتریان صنعتی برق خراسان با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی و رضایت مشتریان صنعتی و شناخت و بررسی ارتباط بین آنها و راهکارهای مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان صنعتی” پرداخت. بمنظور سنجش میزان رضایت مشتریان صنعتی از مدل EFQM استفاده و از تعداد 2212 مشترک در طبقات متفاوت، 3 فاز ، دیماندی ثاغنویه و دیماندی اولیه به روش نمونهگیری متناسب 94 مشترک بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، میزان رضایت آنها، سنجیده شد و سپس بمنظور سنجش رضایت کارکنان در امور برق 7 شرکت توزیع برق مشهد از مدل JDI استفاده و از تعداد 150 نفر کارمند شرکت به روش نمونهگیری متناسب 94 نفر از کارکنان بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه فوق میزان رضایت آنها سنجیده شده است. در نتیجه بین رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه خراسان ( برق 7 ) و رضایت مشتریان صنعتی آن رابطه معنیدار خطی وجود داشت.
8) حبیب اله مرادی (1386) در تحقیقی با عنوان « بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی » با هدف میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی و اولویتبندی آنها در بهبود ارائه خدمت به مشتریان در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی بوده تا براساس آن بتوان با ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع مشکلات مشتریان داخلی (کارکنان) گامهای اساسی برداشت. روش نمونهگيري افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غيره ( حداكثر دو خط): نمونهگیری بصورت تصادفی سیستماتیک و شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی با حجم نمونه 445 نفر میباشد. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد در بعد عوامل بازاریابی داخلی، عوامل محیطی، عوامل ابزار و تجهیزات مورد نیاز، تجربه و تحصیلات، عوامل انگیزش غیر مادی و عوامل انگیزش مادی به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را در بهبود ارائه خدمت کسب نمودند.

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور
1) اسپیروس گوناریس101(2008)، در تحقیقی با عنوان «پیشینهای از اجرای بازاریابی داخلی: بعضی از شواهد تجربی پیشین» در صنعت هتلداری یونان با هدف بررسی گرایش بازاریابی درونی، بازاریابی درونی و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی انجام داده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری(آموس)، نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بطورمستقیم به گرایش بازاریابی درونی و بازاریابی درونی وابسته است.
2) محمد سليمان آواد، علي محمد اجتي(2011) در تحقیقی با عنوان « اثر بازاريابي دروني بر بانکهاي تجاري بازارمدار» با هدف بررسی بازاریابی درونی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی در بانکهای تجاری اردن انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاريابي دروني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني اثر مثبتي بر بانکهاي بازارگرای اردن دارد. همچنین تعهد سازماني همبستگی مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
3) پاپاسولومو(2006) در تحقیقی با عنوان « بازاريابي دروني در ساختارهاي بروكراتيك میتواند به كار برده شود؟» در بریتانیا انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، نتایج تحقیق نشان داد که در ساختارهاي بروكراتيك، اثرهاي بازاريابي دروني ممكن است معكوس شود.
4) افسیموس و کونستانیوس102(2011) در تحقیقی با عنوان «تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت شغلی در بخش سلامت: یک مطالعه از بیمارستانهای شمال یونان» جامعه آماری پرستاران و پزشکان بود. نتایج تحقیق نشان داد که دکترها رضایت شغلی بیشتری از پرستاران دارند همچنین پرسنل مذکر رضایت بیشتری از پرسنل مونث دارند و درنهایت بازاریابی درونی تاثیر مستقیم بر رضایت شغلی داشته است.
5) جورج جی پانیجیراکیس103(2008) در تحقیقی با عنوان تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد تجاری در بخش خرده فروشی، که به بررسی اثر بازاریابی درونی بر عملکرد در فروشگاههای زنجیره ای یونان در میان مدیران شعب، روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری(لیزرل) پرداخت. نتایج نشان داد که در این بخش اقتصادی مفهوم بازاریابی درونی مورد پذیرش قرار گرفته است در واقع بازاریابی درونی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی و غیر مالی فروشگاههای زنجیرهای دارد.
6) لیاو104 (2009) در رساله دکتری به بررسی با عنوان بازاریابی درونی بر مشتریگرایی در صنعت بانکداری با هدف بررسی بازاریابی درونی بر مشتریگرایی با وجود دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در صنایع بانکداری ایالت متحده، روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی میباشد نتایج نشان داد که بازاریابی درونی همبستگی مسقیم با مشتریگرایی دارد همچنین رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی تائید گردید.
7) رامندراسینگ و آبراهام کوشی105(2011) در مقالهای تحت عنوان آيا فروشندههاي مشتريگرا در روابط B2B ايجاد ارزش ميکنند با هدف بررسی تاثیر ایجاد ارزش، بهبود روابط و رضایت مشتری بر مشتریگرایی اشخاص فروشنده در میان 249 شرکت کوچک و متوسط کشور هندوستان انجام گرفت بین فروشگرایی و مشتریگرایی با گسترش روابط ارتباط مثبت ومعنی دار وجود دارد و رضایتمندی مشتری دارای عدم ارتباط با مشتریگرایی میباشد.
8) نلسون الی ندوبیسی106(2012) در تحقیق با عنوان “مراقبت، قابلیت اطمینان، مدیریت تعارض، مشتریگرایی و نتایجی در بخش مراقبت بهداشتی مالزی” با استفاده از روش همبستگی با بررسی 423 مصرف کننده بخش سلامت مالزی انجام گرفت نتیجه تحقیق نشان داد که مشتری گرایی با وجود متغیر میانجی رضایت مشتری بر وفاداری در بخش بخش مراقبت بهداشتی مالزی تاثیر مثبتی دارد.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
روش تحقيق به عنوان قانوني براي درک رابطه علت معلولي است. اگرچه مشاهدات تجربي مبناي نظريه علمي هستند، لکن بايد به طور منطقي، منظم و مرتبط باشند. روش تحقيق، مبناي علمي دانش را به طور منطقي توضيح ميدهد و در تجزيه وتحليل و کشف رابطه علت و معلولي، منطق را رعايت ميکند. قواعد مربوط به به تعاريف، طبقهبندي و استنباط، تئوريهاي احتمالات، روشهاي نمونهگيري، نحوه محاسبه، نحوه اندازهگيري و سنجش، از جمله وسايل و ابزار منطقي محققين و دانشمندان علوم اجتماعي است(ايران نژاد،1378 ،19-20). روشهاي پژوهشي مورد استفاده پژوهشگران و طبقهبنديهاي صورت گرفته در اين زمينه مبتني بر مباحث نظري روششناسي ميباشد. آشنايي با مباحث روششناسي در پژوهشهاي علمي از آن جهت مهم است که مباني نظري و فلسفه روشهاي پزوهشي مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف آنها و….در اين قلمرو علمي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند. روش شناسي تعيين حدود و معيارهاي است که ميبايست در فرايند پژوهش علمي مورد توجه قرار گيرد(ازکيا، دربان آستانه،1382 ،82-85 ).
در اين فصل سعي برآن است تا جامعه آماري تحقيق، دادههاي تحقيق، روش تحقيق، همچنين ابزار جمعآوري و تحليل دادهها و روايي و پاياي پرسشنامه تعريف شود. با اين حال روش انجام تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت، موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. لذا در اين فصل با توجه به هدف اصلي تحقيق و ساير موارد مربوط، متدولوژي تحقيق به صورت زير ميباشد.

3-2 روش تحقيق
در اين پژوهش چون به دنبال بهبود و ارائه راهکار ميباشيم روش پژوهش ما کاربردي ميباشد تحقيقات کاربردي براي بهبود و بهينه سازي ابزارها، روشها و اشيا و الگوها مورد استفاده تحقيقات علمي قرار ميگيرد.روششناسي برحسب نوع دادهها توصيفي ازنوع پيمايشي است که در آن به تشريح ارتباط بين متغيرهاي موجود با استفاده از آزمون همبستگي ميپردازد.

3-3 منابع و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات
در اين تحقيق از دو دسته اطلاعات اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.
ب) روش ميداني: به منظور گردآوري دادهها موردنياز در مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مندی مشتریان از روش ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر از ابزار پرسشنامهاي جهت جمعآوري اطلاعات استفاده شده که براساس روش امتیازدهی در مقیاس 1تا20 طراحي شده است.

تشريح پرسشنامه
پرسشنامه مذکور داراي دو بخش اصلي است:
1) نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه دادههای موردنیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن دادههای حاصل از پرسشنامه تاکید گردیده تا پاسخدهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

2) سوالات پرسشنامه: كه به دو بخش تقسم ميشود:
الف) سوالات عمومي- که در آن اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري ميگردد که در پرسشنامه مربوط به اين بخش شش سوال اول به اين بخش تعلق دارد. این سوالات در زمینه جنسیت، سطح تحصيلات، وضعيت کاري، سابقه کاري، نوع شرکت و در نهايت ميانگين ارتباط با مشتري در هر ساعت است که به صورت پاسخ بسته میباشد که از طریق این مقیاس میتوان حساسیت و نگرش و تعلق و باور پاسخگو را تعیین نمود.
ب) سوالات تخصصي- در اين بخش سوالات مربوط به متغيرها و شاخصها مطرح ميشود که شامل …..سوال ميباشد که از ديدگاه بازاریابان و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازارگرایی، کسب و کار، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، مدل پیشنهادی، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی