منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، استراتژی بازاریابی، بازارهای الکترونیکی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

21
7.1
1-1.5
101
34.1
1.5-2
61
20.6
بالای 2
114
38.2
مجموع
297
100

جدول 4- 4)توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد

نمودار 4- 4)توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد

4-3- آمار استنباطی
4-3-1- بررسی فرضیات
4-3-1-1- فرضیه اصلی
عناصرچهارگانه استراتژی بازاریابی در بازارهای الکترونیکی تاثیر معنی داری دارند.

فرضصفر: عناصرچهارگانه استراتژی در بازارهای الکترونیکی تاثیر معنی داری ندارند.
فرضيک: عناصرچهارگانه استراتژی در بازارهای الکترونیکی تاثیر معنی داری دارند.

همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.897
سطح معناداري
0.000
جدول 4- 5) همبستگي براي آزمودني ها در عناصر 4گانه استراتژی
نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت است. یعنی با بالا رفتن بهره گیری از بازارهدف وبازاریابی الکترونیکی ظرفیت تولید و ارایه خدمات افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.897 سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 0.05 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین متغیرهای استراتژی بازاریابی با میزان اطمینان 0.95 و میزان احتمال خطای 0.05 تایید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تایید می شود. تایید می شود که عناصرچهاگانه استراتژی بازاریابی در بازارهای الکترونیکی تاثیر معنی داری دارند.

4-3-1-2- فرضيه اول
بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبادله ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضصفر: بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبادله ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضيک: بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبادله ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.832
سطح معناداري
0.012
جدول 4-6) همبستگي براي آزمودني ها درمتغيرهای استراتژی بازاریابی مبادله ای
نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت است. یعنی با بالا رفتن بهره گیری از مدل های بازاریابی و تولید جهت ارائه خدمات میزان نمره درحجم فعالیت های سازمانافزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.832 سطح معناداری مشاهده شده(0.012)کوچکتر از 0.05 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین متغیرها با میزان اطمینان 0.95 و میزان احتمال خطای 0.05 تایید می شود. یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تایید می شود. بر اساس تحلیل های انجام شده می توان پذیرفت که بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبادله ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

4-3-1-3- فرضيه دوم
بین مولفه های استراتژی بازاریابی پایگاه داده دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضصفر: بین مولفه های استراتژی بازاریابی پایگاه داده دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضيک: بین مولفه های استراتژی بازاریابی پایگاه داده دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.869
سطح معناداري
0.000
جدول 4- 7) همبستگي براي آزمودني ها درمتغیرهای استراتژی بازاریابی پایگاه داده
نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت است. یعنی با بالا رفتن نحوه ایجاد و طراحی وب سایت های بازاریابیمیزان نمره درتامین بازار هدفافزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی0.869سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 0.05 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین متغیرها با میزان اطمینان 0.95 و میزان احتمال خطای 0.05 تایید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تایید می شود. تایید می شود که بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبادله ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

4-3-1-4- فرضيه سوم
بین مولفه های استراتژی بازاریابی رابطه ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضصفر: بین مولفه های استراتژی بازاریابی رابطه ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضيک: بین مولفه های استراتژی بازاریابی رابطه ای دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.551
سطح معناداري
0.000
جدول 4- 8) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی رابطه ای
نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت است. یعنی با بالا رفتن بهره گیری از پرداخت الکترونیکی و افزایش سرعت تبادلات مالی میزان نمره دررضایت مندی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.551 سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 0.05 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 0.95 و میزان احتمال خطای 0.05 تایید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تایید می شودکه بین مولفه های استراتژی رابطه ای دربازارهای الکترونیکی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
4-3-1-5- فرضيه چهارم
بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضصفر: بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضيک: بین مولفه های استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش دربازارهای الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.877
سطح معناداري
0.000
جدول 4- 9) همبستگي براي آزمودني ها در متغيرهای استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش
نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت است. یعنی با بالا رفتن بهره گیری از پرداخت الکترونیکی و افزایش سرعت تبادلات مالی میزان نمره درافزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.877 سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 0.05 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین متغیرها با میزان اطمینان 0.95 و میزان احتمال خطای 0.05 تایید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تایید می شود. تایید می شود که بین مولفه های استراتژی مبتنی بر دانش دربازارهای الکترونیکی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
اولویت بندی عناصراستراتژی بازاریابی در بازارهای الکترونیکی:
باتوجه به نتایج حاصله از آزمون فرضیات استراتژی بازارایابی مبتنی بر دانش بامیزان همبستگی 877/. بالاترین همبستگی رادارا می باشد.
استراتژی بازاریابی پایگاه داده نیز بامیزان همبستگی 869/. دومین رتبه رادر میزان همبستگی به خوداختصاص داده است.
همچنین استراتژی بازاریابی مبادله ای باداشتن میزان همبستگی 832/. دررتبه سوم جای گرفته است.
وسرانجام استراتژی رابطه ای با کمترین همبستگی با میزان 551/. در رتبه اخر قرار گرفته است.

4-4- تحلیل گویه ها
تعداد افراد واحد بازاریابی
b1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
7
2.4
2.4
2.4

کم
33
11.1
11.1
13.5

متوسط
62
20.9
20.9
34.3

زیاد
99
33.3
33.3
67.7

خیلی زیاد
96
32.3
32.3
100.0

Total
297
100.0
100.0

تعداد طرحهاي آزمايشي كوچك بازاریابی ارائه شده در سازمان

b2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
9
3.0
3.0
3.0

کم
49
16.5
16.5
19.5

متوسط
106
35.7
35.7
55.2

زیاد
82
27.6
27.6
82.8

خیلی زیاد
42
14.1
14.1
97.0

99.00
9
3.0
3.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

تعداد ايده های جديد بازاریابی ارائه شده
b3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
13
4.4
4.4
4.4

کم
26
8.8
8.8
13.1

متوسط
70
23.6
23.6
36.7

زیاد
86
29.0
29.0
65.7

خیلی زیاد
101
34.0
34.0
99.7

99.00
1
.3
.3
100.0

Total
297
100.0
100.0

ارائه مدلهای بازاریابی به روز
b4
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
9
3.0
3.0
3.0

کم
26
8.8
8.8
11.8

متوسط
95
32.0
32.0
43.8

زیاد
107
36.0
36.0
79.8

خیلی زیاد
57
19.2
19.2
99.0

99.00
3
1.0
1.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

ميزان دانش و تحصيلات كاركنان در زمينه‌هاي تولیدی
t1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
3
1.0
1.0
1.0

کم
22
7.4
7.4
8.4

متوسط
41
13.8
13.8
22.2

زیاد
126
42.4
42.4
64.6

خیلی زیاد
105
35.4
35.4
100.0

Total
297
100.0
100.0

مهارتهاي كاركنان در حوزه‌هاي تولید
t2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
33
11.1
11.1
13.1

متوسط
88
29.6
29.6
42.8

زیاد
98
33.0
33.0
75.8

خیلی زیاد
68
22.9
22.9
98.7

99.00
4
1.3
1.3
100.0

Total
297
100.0
100.0

ميزان تناسب دانش ومهارت کارکنان با شغل آنها
t3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
9
3.0
3.0
3.0

کم
19
6.4
6.4
9.4

متوسط
77
25.9
25.9
35.4

زیاد
109
36.7
36.7
72.1

خیلی زیاد
83
27.9
27.9
100.0

Total
297
100.0
100.0

مدلهای انبار داری و تولید مناسب با شرکتها
t4
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
11
3.7
3.7
5.7

متوسط
91
30.6
30.6
36.4

زیاد
124
41.8
41.8
78.1

خیلی زیاد
62
20.9
20.9
99.0

99.00
3
1.0
1.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

سرانه اختصاص يافته به آموزش ضمن خدمت مدیران تولیدی
t5
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
20
6.7
6.7
8.8

متوسط
117
39.4
39.4
48.1

زیاد
91
30.6
30.6
78.8

خیلی زیاد
57
19.2
19.2
98.0

99.00
6
2.0
2.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

تعداد مراكز فروش
h1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
2
.7
.7
.7

کم
32
10.8
10.8
11.4

متوسط
91
30.6
30.6
42.1

زیاد
105
35.4
35.4
77.4

خیلی زیاد
56
18.9
18.9
96.3

99.00
11
3.7
3.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

میزان تولیدات شرکت
h2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
11
3.7
3.7
3.7

کم
40
13.5
13.5
17.2

متوسط
95
32.0
32.0
49.2

زیاد
91
30.6
30.6
79.8

خیلی زیاد
56
18.9
18.9
98.7

99.00
4
1.3
1.3
100.0

Total
297
100.0
100.0

میزان فروش شرکت
h3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
27
9.1
9.1
11.1

متوسط
103
34.7
34.7
45.8

زیاد
105
35.4
35.4
81.1

خیلی زیاد
56
18.9
18.9
100.0

Total
297
100.0
100.0

نسبت تولیدات به فروش
h4
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
11
3.7
3.7
3.7

کم
21
7.1
7.1
10.8

متوسط
70
23.6
23.6
34.3

زیاد
103
34.7
34.7
69.0

خیلی زیاد
89
30.0
30.0
99.0

99.00
3
1.0
1.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، روش تحقیق، امنیت اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی ها