منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، نام تجاری، مصرف کنندگان، بازاریابی اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

یک مبدل می باشد(2014 Kang,).

بازاریابی جدید بعنوان تولید ارزش
بازار یابی جدید بعنوان بدست آوردن ارزش
– مشارکت در توسعه نام تجاری به واسطه کارآفرینی خلاق
– مشتریان مستقل و فعال
– کسب و کار در پیرامون دانش و ایده از رسمیت خارج شده
– تفکیک تمایزهای فرهنگی
– شکوفایی نوآوری
– پیروی از خرده فروشی جدید –ICT– بر پایه هدف گذاری انبوه خودکار و معامله
– مشتریان انفعالی
– سیستم تولید بعنوان بوروکراسی منظم و هماهنگ

– جامعه بخش بندی شده
– تغییر افزایشی

جدول2-7 ) آینده ممکن برای بازاریابی بر مبنای گرانت
گرانت این طرز فکر را ترویج کرد که نامهای تجاری ایده های زیستن و ادامه حیات در جوامع فراسنتی می باشد بر طبق راهنمایی های گرونروس، تمام کسب و کارها باید روی خدمت رقابت کنند.فرایند بازاریابی شامل درک کردن بازار مشتریان شخصی توسط تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل بخش بندی بازار و توسط استفاده از اطلاعات پایگاه داده مشتریان شخصی و بنابراین جایگاه های بازار، تقسیمات بازار و افراد در بازار می باشد(2014 Wong,).
جامعه امروزی با آنچه که قبلاً نسخه مدیریتی بازاریابی برای حکمفرما شدن به آن آمده بود، خیلی متفاوت است. حال یک تاکید و اهمیت رابطه ای نیاز است و خریداران بیشتر خواستار و در انتظار یک خدمت شخصی در ضوابط و شرایط آنها هستند. طبق گفته گرونروس، بازاریابی یک فرایند اجتماعی برای بنا نهادن، نگهداری و افزایش و همچنین در هنگام نیاز، خاتمه دادن روابط با مشتریان و سایر ذی نفع ها در یک سود می باشد. پس اهداف تمام طرفین درگیر باید برآورده شود که این توسط یک مبادله دو طرفه و اجرای وعده ها بدست می آید.

قاعده گرانت
اهمیت مفهوم
استدلال رابطه ای
– نزدیکتر و
شخصی تر

– درک و دسترسی به نیازهای اساسی افراد

– نوآوری

– بازاریابی جدید بصورت یک افسانه

– تفاوتهای ملموس برای تجربه کردن ایجاد کنید
– ترویج صحت و اعتبار

– کار کردن از طریق توافق و رضایت عمومی

– تا حد مشارکت اقدام نمائید

– انجمنهای علاقه درست کنید

– از خلاقیت استراتژیکی استفاده کنید

– یک ادعا برای شهرت بیان کنید

– از یک تصور پیروی کنید و به ارزشهایتان پابرجا باشید
مبنای غیر عینی بازاریابی بعنوان یک فرایند اجتماعی ،بهتر از تاکید بیش از اندازه بازاریابی بعنوان یک تکنولوژی معقول و عینی از مدیریت تقاضا
موقعیت یابی ( تعیین موقعیت ) بازاریابی را به واسطه نامهای تجاری متمایز فراموش کنید. بطور منحصر به فرد محرکهای اساسی فرد ( نیاز جنسی، گرسنگی، حس کنجکاوی، نظم، ارتباط اجتماعی و … ) را مد نظر قرار دهید .

تعریف دوباره نام تجاری بعنوان خالق. حضور ثابت در کنار ایده های جدید بهتر از اینست که بعنوان یک هویت ثابت باشد.

بازاریابی جدید بعنوان یک سازنده نام تجاری و بعنوان یک عقیده و سنت جدید، بهتر از بازتاب سنتهای قدیمی
مصرف کنندگان مجبورند که معتقد شوند خصوصیات نام تجاری متفاوت هستند.

بازاریابی باید مجذوب سازد و نه فقط ایده آل ها را پیشنهاد دهد.

به جریان گذاشتن ایده ها، بهتر از پیامهای فروش مستقیم

کارکردن با شرکا، بهتر از انجام کارهایی برای مصرف کنندگان انفعالی تاثیرپذیر است که بطور فرضی حاضر به پذیرفتن هستند. مشتریان بعنوان شریک، ایجاد کننده نام تجاری

حضار هدف مانند جوامع فعال علاقمند، بهتر از گیرندگان انفعالی فرضی که توسط عادتهای ثابت و وفاداری ثابت شناخته شده هستند، می باشند

توسط امکانات رسانه های گروهی در دسترس، محدود نشوید. استفاده از رسانه های جدید و قدیم بطور استراتژیکی برای پشتیبانی از یک صفت شایسته و مناسب الزامی است.

کارهای جالبی انجام دهید که یک داستان به یاد ماندنی بگویید. کارهای تکراری از روی امیداواری به بیانیه های جاب توجه یک شناخت نام تجاری را فراموش کنید.

بیاد آورید که یک نام تجاری، سازنده همکاری است و میتواند یک عامل تغییر باشد – بازاریابی باید به تصور خیال و ارزشهای مردم پابرجا باشد.
بازاریابی چیزی است که مردم با یکدیگر انجام می دهند و یک تکنولوژی ساکن و راکد نیست

افراد قبل از اینکه مشتری باشند، شخصیت و بشر محسوب می شوند.

محصولات تعاملی بهتر از تولید دوباره هویت، دانش و قصد و منظور است.

به خریداران و مصرف کنندگان اجازه دهید راهنمایی شوند

کار کردن به سمت « نام تجاری من »

تعلیم – کنترل – موفقیت پیاپی پایدار

مزیت به واسطه انطباق بهتر از وفاداری به واسطه تحریک و تشویق

ارتباط پذیری (پذیرا باشید)

یک « ما » برای انجام کارها بوجود آورید، بجای « برای ما » و برضد « برای آنها »

پیوندهایی به واسطه ارتباط ها بوجود آورید و نه صرفاً پیامدهای کوتاه

به مردم توسط درگیر شدن با آنها در یک عمل ارزنده نشان دهید.

جوابگو باشید و صرفاً مسئول اعمال خود نباشید.

جدول 2 -8) یک بیانیه بازاریابی رابطه ای جدید توسط گرانت
2-22- مدل مفهومی تحقیق
دراین تحقیق سعی براین شده است تا به بررسی تاثیر هریک از عناصرچهارگانه استراتزی بازاریابی بر بازارهای الکترونیکی و تدوین استراتژی بهینه درخصوص ارتقا سطح ارایه خدمات و افزایش سرعت درتبادل اطلاعات مالی و .. وکیفیت ارائه آن بپردازد. همچنین با اولویت بندی و رتبه بندی مولفه های هریک از عناصر استراتژی بازاریابی و میزان تاثیر هرکدام بر بازار های الکترونیکی به تدوین استراتژی موردنظر میانجامد. دراین مدل تحقیق تاثیرهرکدام از عوامل استراتژی رابه همراه مولفه های آن بربازارهای الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

2-5) مدل مفهومی تحقیق:تاثیر عناصراستراتژی دربازارهای الکترونیک ( 2013,Leonidou)

2-23- پیشینه پژوهش
2-23-1- تحقیقات داخلی

۱ -ارزیابی و تبیین استراتژی های بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (مطالعه موردی بازار های الکترونیکی کشور ایران)
اکبر احمدی- دانشگاه آزاد- سال ۱۳۸۰
چکیده
تغییرات بیشماری در اوضاع تجارت جهانی رقابت جهانی از طریق فرم های جدید رقابت و افزایش رقابت کنندگان افزایش داد. در نتیجه شرکت های خانگی و بین المللی مجبور به گسترش و تحقق استراتژی های بازاریابی که آنها را با رقابت کنندگان هانی در یک ردیف قرار می داد شوند. این تحقیق تأثیرات ۳ پیشرفت بزرگ که نقش مسلمی در تغییر چشم انداز رقابت بین المللی داشت ارائه می دهد. ۱-رشد سریع فعالیت های تجاری جهانی توسط شرکت های موجود و وارد شوندگان جدید به عنوان مثال از طریق افزایش منابع بین المللی ۲) انتقال به سیستم مدیریت ارائه ی زنجیره ای از طریق ایجاد هماهنگی بیشتر، کانال های توزیع، اتحاد و مبادلات رابطه ای و ۳) تولید و افزایش استراتژی های تجارت الکترونیک به خصوص با توجه به ارزیابی با ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط مدیریت کارآمد عملیات خانگی و جهانی و بیش بازاریابی.
2- تدوین استراتژي هاي بازاریابی براساس استراتژي رقابتی بانک
ناصر احمدی- دانشگاه پیام نور کرج، سال ۱۳۸۲
چکیده
وجوداستراتژي بازاریابی مدون و از پیش تعریف شده براي هربنگاه اقتصادي نظیر بانک ها حائز اهمیت وتوجه است. اما مهمترازآن این است که بانک بتواندبراساس شرایط موجود بازار، وضعیت رقبا ونقاط ضعف وقوت خود ازاستراتژي مناسب وکارآمدي بهره گیردکه بتواند متضمن حفظ جایگاه بانک دربازاربوده ودربلند مدت بتواند سهم نسبی بازار بانک را ارتقا بخشد. شناسایی بازارهاي هدف ومعرفی خدمات جدید به طور مستمر میتواند درحفظ جایگاه رقابتی بانک موثرباشد، اما مهمتر ازآن استراتژي بانک براي بازارهاي هدف وخدمات متنوع بانک است.
ازطرف دیگر، به دلیل تفاوتهایی که دربازارهاي هدف بانک وجوددارد ونیزباتوجه به اینکه بانک هاي مختلف دربازارهاي هدف مشترك با بانک، ازاستراتژي هاي متنوعی استفاده می کنند، ضرورت داردکه بانک تجارت نیزبتواند باتوجه به مزیتهاي رقابتی خود از راهبردهاي مناسب که به نوعی تداعی کننده تمایز این بانک با بانک هاي رقیب باشد، استفاده نماید.

2-23-2- تحقیقات خارجی
COTIMدر سال ۱۹۹۵، تحقیقاتی در مورد کاربران اینترنت انجام شد که در مورد کاربران خبره و مذکر بود. نفوذ اینترنت آن زمان تاکنون افزایشیافته است. و زمانی که تغییر در نوع کاربران ایجاد می‌شود کم کم آن مسئله برای همه جا می‌افتد. اما هر چه نفوذ آن افزایش یابد موارد دستیابی، پذیرش و قیمت نقش مهمی در فهم چگونگی رفتار کاربران در آینده ایفا می‌کند. قبلاً مدل های تجارت اینگونه بود که دست یابی به اینترنت برای کاربرانی که از تبلیغات در معامله استفاده می‌کرد مجانی بود که انتظارات کاربر را همان طور که در تحقیق سلطان عنوان شده است برآورده می‌کرد. در تأثیرات قیمت متقارن بر بازارهای خدمات ارتباطات الکترونکی ” آگاروال تاثیرات صمیمی نا متقارن را برای تعدادی از خدمات ارتباط الکترونیک مثل دست یابی به اینترنت را مورد بررسی قرار داد. روش های انتخاب جمع آوری اطلاعات را مجزا کرد نا تقارنی. تأثیرات قیمت بین قیمت های ملی و بومی در بازارهای بومی و سیار و مشاهده شد در حالی که تأثیرات قیمت در بازارهای اینترنتی متقارن تر بود.
2- ولکسیتروم، کارلل و فروتسیلینگ هنینگ سون رفتارهای مصرف کنندگان را در طی زمان ” از انجام واقعی تا ارائه مدل مانیتوری ” نشان دادند ارزیابی سود پیشنهادی با استفاده از دیدگاه خوب در مورد رفتارهای مصرف کنندگان یعنی یک تصمیم گیری اگاهانه انجام شد. ۳ مدل ارائه شده مورد بحث قرار گرفت که این سه مدل عبارت بودند از : مدل انعکاس، مدل همکاری و مدل مجازی. این مدل ها ترکیب با نمونه‌های تجربی رفتارهای خرید مصرف کنندگان سوئدی نشان دادند کدام یک از جنبه‌های مجازی مصرف کنندگان بحرانی و کدام یک خوب است.
در مورد ” واکنش مصرف کنندکان نسبت به اینترنت”یک تحقیق اکتشافی در مورد کاربران آن لاین توسط سازمان فارنا سلطان یافته‌هایی از یک تحقیق اکتشافی مقایسه‌ای ارائه داد که بر بررسی پذیرش مصرف کنندگان و استفاده از اینترنت در طول زمان در معاملات آمریکای شمالی پرداخت واقعاً اولین پذیرفتگان خدمات اینترنتی چه کسانی بودند؟ تغییر رفتارهای کاربران اینترنتی در طول زمان چگونه است؟ این تحقیق از یک عده افراد مختلف مکان های مختلف برای بررسی رفتار کاربران بخش های مختلف در استفاده از اینترنت استفاده کرد. یافته‌ها حاکی از آن است که در هر زمان، برتری خدمات اینترنتی مربوط به در آمد، تعداد افراد خانواده، و ابتکارات و شاید سن باشد بطور کلی تمایل برای پرداخت‌های اینترنتی به مرور زمان کاهش می‌یابد. این قضیه می‌تواند مربوط به انتظارات کاهش قیمت محصولات تکنولوژیک باشد.

2-24- معرفی و تاریخچه سازمان
تعریف و تاریخچه ی بازاریابی اینترنتی
بازاریابی اینترنتی: به طور کلی واژه بازاریابی اینترنتی به استفاده از اینترنت جهت انجام تبلیغات، فروش کالا و خدمات اطلاق می گردد. این بازاریابی نوعاً بر اصل “پرداخت به ازای هر کلیک” استوار است و شامل آگهی های تبلیغاتی موجود در سایت ها، ایمیل هایی که برای معرفی محصولات ارسال می شود، آگهی های متحرک و جذاب گرافیکی، تبلیغ در موتورهای جستجو، تبلیغات در وبلاگ های مختلف و مقالات تبلیغاتی می باشد.
تعریف: بازاریابی اینترنتی بخشی از تجارت الکترونیک است که مدیریت اطلاعات، روابط عمومی، خدمات مشتریان و بخش فروش را در بر دارد. به طور کلی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی از زمانی که دسترسی به اینترنت به صورت گسترده برای عموم مردم فراهم شد، رواج یافته است.
تاریخچه: آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد، در آن زمان وب سایت ها اطلاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با استفاده از فایل های متنی ارائه می دادند، به تدریج گرافیک و در پی آن تبلیغات تصویری به سایت های مختلف افزوده شد. آخرین قدم در این زمینه تکامل تجارت آنلاین و به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، کسب و کار، موسسات مالی، وفاداری مشتری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، پرسش نامه، آزمون فریدمن، رگرسیون