منابع پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، روابط بین الملل، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

زمره مدلهاي نظري- سيستم كل و از گونه تشريحي ميباشد.

شکل شماره2-9. سیستم گردشگری (مدل كاسپار)
منبع: کاسپر، 1975: 11
مدل هولدن
هولدن12 از جمله انديشمنداني است که گردشگري را به عنوان يک سيستم مورد توجه و بررسي قرار ميدهد. او با به نمايش گذاشتن عناصر مختلف سيستم گردشگري، اهميت دادههاي سيستم گردشگري در چشم انداز محيطي، منابع انساني و طبيعي را متذکر و برجسته مينمايد. وي معتقد است درون سيستم گردشگري سه بخش زير سيستم، يعني زير سيستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهميت داشته که يكديگر را پوشش داده و به يکديگر نيز وابسته اند. در زير سيستم مقصد، جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي براي جذب گردشگري مهم است که منجر به خروجي سيستم مي شود. داده هاي خروجي سيستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغييرات فرهنگي و محيطي جامعه را بدنبال خواهد داشت.
مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پايه نظريه سيستمي ميباشد؛ اين مدل در طبقه بندي مدلهاي نظري سيستمهاي كل از گونه پيش بيني كننده و اثرات اكولوژيكي است.

شکل2-10. سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي(ديدگاه هولدن)
منبع: هولدن، 2000: 9

2-9. اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
1- اقتصادی:
جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینههایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف میکند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است (کاظمی، 1389). جهانگردی فرآیندی است که سایر بخشهای اقتصادی دیگر را فعال میکند. به عنوان مثال: توسعه جهانگردی سبب گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاهها، امکانات بندری، ترمیم، بناهای تاریخی، تجارت و غیره شد (گو و پنگ، 2011).
ایجاد فرصتهای اشتغال به گونهای که باید بگویم ایجاد هتل، مراکز جهانگردی سبب جذب کارکنان خدماتی، بهبود کیفیت فرآوردههای صنعتی، غذایی، صنایع دستی. جهانگردی به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، از مزایایی که جهانگردی از نقطه نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است.
به لحاظ خصوصیت ویژه جهانگردی که همانا مصرف و گردش پول است برای بسیاری از خدمات و کالاها ایجاد تقاضا میشود که همگی موجب پدید آمدن رشد متوازن در اقتصاد در اقشار کشور و پذیرایی جهانگرد است.
2- اجتماعی
تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضح است زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز میشود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر فراوان دارد.
جهانگردی عاملی است برای شناخت تمدن، فرهنگ سرزمینها وقتی که عده ای از مردم دیار دیگر اقامتی دارند، با آداب و رسوم آن مردم آشنایی پیدا میکنند و خواه ناخواه تحت تأثیر قرار میگیرند و قسمتی از این اثرات اجتماعی را با خود حفظ و به سرزمین خود میبرند و میتوان گفت جهانگردی است که موجب آشنایی تمدنها با یکدیگر است (گو و پنگ ، 2011).

3- فرهنگی
گرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناختها و اعتقادات است، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر میگیرد ولی به آن اکتفا نگرده و همزمان شیوههای رفتاری مردم را شامل میشود. جشن‌های مردمی، مراسمی که در موفقیتها و زمانهای خاصی برگزار میشود و یا شرکت در ورزشهای گوناگون، جزء رفتارهای مردمی است که جهانگردی نیز به نوبهی خود یکی از شیوههای فرهنگی از رفتارهای مردم است که میدان فعالیت آن روز به روزدر حال گسترش و تکوین است در پی هرگونه تغییری که در فرهنگ مردمی بوجود میآید طبعاً پاره ای از عوامل شناخت و آگاهی نیز در بر میگیرد که به خوبی میتوان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی در ابعاد جهانگردی را مشاهده نمود. مثلاً کاهش ارزشهای مذهبی قومی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن میتوان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است (وان بنن، 2007).
4- بین المللی
مسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین مسائلی را در سطح مملکت و دولت بوجود میآورد که در حد نهایی خود با ارتباط سیاسی بین ملتها و برقراری سلسله مقررات بین المللی به منظور حفظ حقوق افراد یک سرزمین در یک سرزمین دیگر منتهی میشود.
پیوستگی دو ملت با یکدیگر و ارتباطات معنوی اغلب ایجاد در زمینههای بسیار مساعد در روابط بین المللی مینماید. برقراری مجامع و کنفرانسهای بینالمللی به منظور تبادل افکار و عقاید مسافرتهای فرهنگی، بازدیدهای دوستانه و بالاخره جمع شدن ملتها به دور هم از نمونه های بارز جهانگردی است و عامل پردازش در روابط بین الملل و تأمین صلح و امنیت جهانی محسوب میگردد. به همین دلیل گفتهاند جهانگرد، عامل صلح است.
5- کسب اخبار و اطلاعات
از دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورها در جهت برنامه ریزی دقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور میباشد.
2-10. اشتغال و جهانگردی
مجموعه فعاليتهاي گسترده اي که معمولا در اثر توسعه گردشگري در کشور ايجاد ميکند بيش از هر بخش اقتصادی؛ فرصتهاي شغلي فراهم ميآورد (گو و پنگ ، 2011). اين بدان علت است که صنعت جهانگردي اصولا يک فعاليت خدماتي است و نيروي انساني بيشتري ميطلبد.
اثرات افزايش اشتغال در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه مساعدتر از کشورهاي صنعتي است زيرا در کشورهاي در حال توسعه زمينه و امکانات رشد صنعتي محدود است. فعاليتهاي صنع جهانگردي عمدتا شامل صنايع ساختماني (مانند هتلها ، متلها ، دهکدهها و امثال آنها) صنايع غذايي (مانند رستورانها، چايخانهها، و غيره) بخش تجاري جهانگردي (مانند آژانسهاي مسافرتي ، تور گردانها و مشابه آن) صنعت حمل و نقل (مانند خطوط حمل ونقل هوايي، شرکتهاي حمل و نقل دريايي، شرکتهاي اتوبوس راني، خطوط راه آهن، شرکت و آژانسهاي کرايه اتومبيل و غيره) راهنمايان، مراکز فروش کالاهاي سوغاتي و هدايا، صنايع دستي، مراکز تفريحي و امثال آنها ميباشد (لومسدن،1390).
بررسيهايي که بخش جهانگردي بانک جهاني در مکزيک و کنيا به عمل آورده است، نشان ميدهد براي هر واحد سرمايهاي که در بخش گردشگري صرف ميشود، بيش از هر بخش فعاليت اقتصادي ديگر فرصتهاي شغلي جديد ايجاد ميگردد.
بررسيهاي مشابهاي که توسط سازمان جهانی در ساير کشورها به عمل آمده، به نتايج مشابهي رسيده است. رابطه ميزان سرمايهگذاري و فرصتهاي شغلي که بر اثر آن فراهم ميشود، در تمام کشورها و مناطق مختلف يکسان و به يک نسبت نيست بلکه بر اثر عوامل مشروح زير متناوب مي باشد:
– خصوصيات سيستم اقتصادي و سياست اشتغال کشور
– ابعاد مؤسسات توريستي، نوع مديريت، درجه ماشيني بودن صنايع، ميزان استفاده از خدمات کامپيوتري و فصلي بودن فعاليت.

با نگاهي به آمارها و پيش بينيهاي سازمان جهاني جهانگردي و شوراي جهانگردي و مسافرت جهاني، در مييابيم که صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين سازمان يا نهادي که ميتوان به کارگيري نيروي انساني را داراست، در بسياري از کشورها به صورت بزرگترين کارفرما درآمده است:
اين صنعت در اروپاي شرقي 4/9 درصد از حقوق کليه کارکنان را ميپردازد.
– در سال 1994، بيش از 1/7 تريليون دلار دستمزد يا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است، یعنی مبلغی برابر با10/3 درصد کل دستمزدها وحقوقهای کارکنان سراسر دنيا.
– در جزاير و کشورهاي حوزه کارائيب 18/7 درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طريق صنعت گردشگري پرداخت ميشود.
– پيشبيني ميشود در سال 2015 مشاغلي که به وسيله صنعت جهانگردي ايجاد ميشود، به ميزان 5/9 درصد رشد يابد.
اشتغال زايي صنعت گردشگري به سه گروه به شرح زير تفکيک ميگردد:
اشتغال مستقيم: مشاغلي که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقيم با تجربههاي جهانگردي سرو کار دارند، مانند: مهمانخانهها، کارکنان مهمانپذيرها، شرکتهاي هواپيمايي و کشتيراني، دفاتر خدمات جهانگردي، کارکنان مراکز تفريحي و فروشگاههايي که در اين بخش کار ميکنند.
اشتغال غير مستقيم: آنهايي هستند که با واحدهايي که در اين صنعت به صورت مستقيم ايجاد شغل ميکنند در تماس هستند، مانند: شرکتهايي که مواد و ملزومات مورد نياز مهمانپذيرها را تأمين ميکنند، شرکتهاي ساختماني که مهمانخانهها را ميسازند و توليد کنندگان هواپيما.
اشتغال القايي: مشاغلي که از مشاغل مستقيم و غير مستقيم بخش جهانگردي در اقتصاد ملي به وجود ميآيد ارقام ارائه شده در بالا، که منتج از بهره وري نيروي کار و سطوح پرداخت ميباشد، در عين حال نشانگر اين نکته است که صنعت جهانگردي در کشورهايي که در سطوح پايين تري از توسعه قرار دارند، به شکل قابل توجهي در سهم اشتغال نقش دارد.

2-11. نقش صنعت توريسم در توسعه اقتصادي و اجتماعي
در فايدهمندي توريسم، هم از جنبه اقتصادي و هم از جنبه اجتماعي اتفاق نظر وجود دارد. به لحاظ اقتصادي، اساسي ترين كاركرد توريسم بويژه توريسم داخلي توزيع مجدد درآمدها، تسريع گردش پول وايجاد اشتغال است. از نظر اجتماعي نيز توريسم باعث مي شود كه شناخت مردم يك كشور از چگونگي زيست، باور داشتها و فرهنگ وسنن ساكنان نواحي مختلف كشور افزايش يافته و با آثار فرهنگي و ملي گذشته خود آشنا شوند (وان بنن، 2007).
بديهي است كه اين فرآيند، تحكيم وحدت ملي را به دنبال خواهد داشت. ازسوي ديگر، توريسم يكي از سالمترين انواع گذران اوقات فراغت است. بيجانيست كه ميزان رشد آن را يكي از شاخصهاي توسعه يك كشور بشمار آوريم.
افزايش رشد توريسم، مستلزم بالارفتن كيفيت زير بناهاي توريستي، از قبيل: جادههاي درجه يك، تأسيسات اقامتي مناسب، وجود آب، برق و تلفن و بالاخره امنيت اجتماعي است كه جملگي ملاكهاي توسعه يك كشور به حساب ميآيند (لومسدن،1390).
توريسم ميتواند فراگرد نوسازي يك جامعه را سرعت بخشد و مسير آن را تغيير دهد اما پيشرفت حاضر و آماده اي را در اختيار نميگذارد.
سرمايهگذاري در صنعت توريسم، مشخصاً داراي دو بعد اجتماعي و اقتصادي است كه اثرات اقتصادي آنرا ميتوان در سطوح ملي و بين المللي بشرح زير برشمرد:
كسب درآمد ارزي
متعادل كردن توزيع درآمد
تسريع گردش پول
جذب سرمايههاي سرگردان و به جريان انداختن آن درسرمايه گذاريهاي سالم
ايجاد اشتغال و بهره گيري از منابع راكد مانده
كاهش مسافرتهاي توريستي خارج از كشور و جلوگيري از خروج ارز
اما از آنجائيكه سرمايهگذاري در اين بخش همچون در ساير بخشها سود آوري ندارد و اصولاً ديربازده است، مشاركت همه جانبه و موثر دولت در اين زمينه ضرورت دارد، اين مشاركت بايد در اشكال سرمايه گذاري مستقل و مشترك، اعطاي وام و اعتبار با شرايط مناسب و اتخاذ سياستهاي مشوق به منظور جلب سرمايههاي راكد و سرگردان بخش خصوصي باشد (امین بیدختی، 1389).
صنعت جهانگردي به مثابه يكي از وجوه توسعه – اجتماعي عمده كشورها پذيرفته شده است. آثارمثبت آن بر پيكر اقتصاد ملي امري بديهي و روشن است.
اهداف عمده اين صنعت را مي توان بشرح زير فهرست كرد:
افزايش درآمد ملي
توزيع بخشي و منطقهاي درآمد
فزوني درآمد نسبت به سرمايه
اتكا به منابع داخلي
بهره برداري ازمنابع توريستي
تسريع روند عمران منطقهاي
تنوع بخشي به فعاليتهاي كشور
اشتغال غيرقابل مكانيزه
فعال كردن صنايع كشور
افزايش رونق كسب صاحبان واحدهاي تجاري منطقه
ايجاد تفريحات سالم
تامين سلامت رواني جامعه
تنظيم اوقات فراغت مردم
افزايش بهره وري كار
تحكيم وحدت ملي
شتاب بخشي به فرهنگ توسعه
درهم شكستن فاصلههاي قومي و نژادي
ايجاد زمينههاي تفاهم بين المللي
هركدام از موارد فوق در شرايط مساعد ميتواند به اهرم توسعه اقتصادي- اجتماعي كشوري، منطقهاي و استاني تبديل گردد.
2-12. امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
امروزه «امنیت» به عنوان مهمترین و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، خدمات عمومی، ماهیت کار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، خاورمیانه، اشتغال زایی