منابع پایان نامه ارشد درمورد انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، هنجاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

دادند.
3-3- نمونه تحقيق و روش نمونه‌گيري
نمونه آماري شامل یک گروه 304 نفري (304=N) از دانشجویان دختر و پسر مرکز جامع علمی و کاربردی بهزيستي شیراز بود که به روش نمونه‌گيري هدفمند59 انتخاب شدند. همچنین به منظور برآورد حجم نمونه از جدول استاندارد كرجسي و مورگان بهره گرفته شد.
3-3-1- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه:
جدول(3-1): شاخص های توصیفی جنسیت شرکت کنندگان:
جنسيت

فراواني
درصد
درصد داده‌هاي معتبر
درصد تجمعي
مقادير
زن
229
75.3
75.3
75.3

مرد
75
24.7
24.7
100.0

كل
304
100.0
100.0

شاخص های توصیفی جنسیت شرکت کنندگان در جدول 3-1، آورده شده است. همانگونه که ملاحظه می شود، توزیع جنسيت نشان می دهد75.3% شرکت کنندگان زن و 24.7% از آنها مرد بوده اند.
همانطور كه در جدول فوق ديده مي‌شود مد”نما” افراد پاسخگو از نظر جنسيت زن مي باشند زيرا داراي بيشترين فراواني (229 نفر از 304 نفر پاسخگو) مي باشد و به عبارت ديگر حدود 75.3 درصد افراد پاسخگو زن مي باشند.
فراوانی توزیع پایه های تحصیلی در ادامه ارائه می شود:
جدول فراواني پايه تحصيلي:
جدول(3-2) شاخص های توصیفی متغیر پایه تحصیلی شرکت کنندگان:
مقطع تحصيلي

فراواني
درصد
درصد داده‌هاي معتبر
درصد تجمعي
مقادير
كارداني
153
50.3
51
51

كارشناسي
147
48.4
49.0
100.0

كل
300
98.7
100.0

بي پاسخي
4
1.3

كل
304
100.0

همانطور كه در جدول زير ديده مي‌شود مد”نما” افراد پاسخگو از نظر سطح تحصيلات افراد با مدرك تحصيلي كاردانيمي باشند زيرا داراي بيشترين فراواني (151 نفر از 304 نفر پاسخگو) مي باشد و به عبارت ديگر حدود 49.7 درصد افراد پاسخگو داراي مدرك تحصيلي كارداني بوده اند. و از طرف ديگر حدود 98 درصد افراد پاسخگو داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر هستند.
در ادامه نتیجه جدول توزیع متغیر سال ورد دانشجویان را در زیر مشاهده می نمایید.
جدول(3-3) شاخص های توصیفی متغیر سال ورد شرکت کنندگان:
سال ورود

فراواني
درصد
درصد داده‌هاي معتبر
درصد تجمعي
مقادير
90
3
1.0
1.1
1.1

91
12
3.9
4.2
5.3

92
102
33.6
36.0
41.3

93
166
54.6
58.7
100.0

كل
283
93.1
100.0

بي پاسخي
21
6.9

كل
304
100.0

3-4- ابزار گرد آوري اطلاعات
در اين تحقيق براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي اضطراب امتحان ساراسون، انگيزش پيشرفت هرمنس و عملكرد تحصيلي فام و تيلور استفاده شده است كه در ادامه به آنها اشاره مي گردد.
3-4-1- پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1990)
اضطراب امتحان مجموعه‌ای از پاسخ‌های جسمی، روانشناختی و رفتاری است که در هنگام آماده شدن برای یک امتحان و انجام آزمون مشخص می‌شود. به دلیل عواقب منفی این نوع از اضطراب به خصوص در دانش‌آموزان و دانشجویان، روانشناسان همواره در پی ارزیابی صحیح و درمان آن بوده‌اند. از جمله ابزارهایی که برای ارزیابی و تشخصی اضطراب امتحان به کار می‌رود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون است.
این پرسشنامه دارای 37 گویه است که باید در مدت 10 الی 15 دقیقه به صورت “بلی و خیر” به آن پاسخ داده شود. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بالاتر باشد نشان دهنده اضطراب امتحان بیشتر است. با توجه به مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، استفاده از آن در سنجش اضطراب امتحان بسیار مناسب است.
برای نمره گذاری پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون باید به جواب خیر برای سوالات 3- 15- 26- 27 -29- 33 نمره 1 داد. همچنین برای هر جواب بلی به سایر سوالات نیز باید یک نمره داد. پس از جمع کردن نمرات، نمره اضطراب امتحان فرد بدست می‌آید. نمره بیشتر نشانگر اضطراب امتحان بیشتر است و فرد با توجه به نمره کسب شده در یکی از این سه طبقه قرار می‌گیرد:
اضطراب خفیف: نمره 12 و پایین‌تر، اضطراب متوسط: نمره 13 تا 20، اضطراب شدید: نمره 21 و بالاتر
* پايايي و روائي
روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات متعددي سنجيده شده و با ضريب آلفای كرونباخ 0.88 و همساني دروني 0.95 و روايي معيار برابر 0.72 بدست آمده است كه در مجموع قابل قبول مي باشد و مي توان از آن در پژوهش هاي مشابه استفاده نمود.(يزداني، 1391)
همچنین در این تحقیق با استفاده از داده‌هاي به دست آمده براي كل پرسشنامه اضطراب ميزان آلفاي کرونباخ 0.882 بدست آمد. اين عدد نشان دهندة سازگاری درونی مناسب می باشد زيرا بيشتر از 0.7 مي‌باشد و اين پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشد.
جدول-3-4- پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان
پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
.882
37
3-4-2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1977)
یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.
پرسشنامه دارای ۲۹ سؤال بود که بر مبنای ده وِیژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه وِیژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد انگیزش پیشرفت پایین حاصل از پژوهشهای قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سؤالها برگزید.
1. سطح آرزوی بالا
2. انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
3. مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط
4. تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
5. ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی می دهند.
6. آینده نگری
7. توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو
8. بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
9. کاری را به خوبی انجام دادن
10. رفتار ریسک کردن پایین
این ده وِیژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی بدست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سؤالات برگزید.

سؤالات پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شده است. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسان سازی ارزش سؤالات برای هر ۲۹ سؤال پرسشنامه ۴ گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود.
نمره گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای ۹ گانه که سؤالات براساس آنها تهیه شده است، انجام می گیرد. بعضی از سؤالات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سؤالات شماره ۱،۴، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۲۹ به الف ۱، به ب ۲، به جیم ۳، و دال ۴ و در سؤالات شماره ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، به الف ۴، به ب ۳، به جیم ۲ و دال ۱ داده می شود و دامنه تغییرات از ۲۹ تا ۱۱۶ می باشد.
نمره کل یعنی نمره ای که از مجموع سؤالات به دست می آید اگر بالا ( بالاتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970):
هرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می داد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سؤالات پرسشنامه در دامنه ای از 0.30 تا 0.57می باشد.
هرمنس در سال ۱۹۷۰ برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 0.84 بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده 0.84 بدست آمد. در پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است.و پایایی آن در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 090، بدست آمد. که قابل قبول می باشد و نشان می دهد که سوالات از نظر درونی با آزمون همبستگی معنا داری دارند.
همچنین در این تحقیق با استفاده از داده‌هاي به دست آمده براي كل پرسشنامه انگيزه پيشرفت ميزان آلفاي کرونباخ 0.883 بدست آمد. اين عدد نشان دهندة سازگاری درونی مناسب می باشد زيرا بيشتر از 0.7 مي‌باشد و اين پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشد.
جدول3-5- پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
.883
29
هنجاریابی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در ایران
در سال۷۹-۷۸ در یک پژوهش دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اقدام به استاندارد کردن و تهیه آزمون انگیزه پیشرفت شد که در زیر چکیده این پژوهش آمده است.
این پژوهش با هدف ساخت،اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی گروه نمونه ای به حجم ۱۰۷۳نفر (۵۶۰دختر و ۵۱۳پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شده اند،اجرا شده است. ابزار پژوهش را پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با ۲۹ سؤال به همراه ۱۱ سؤال اضافه شده توسط پژوهشگر تشکیل می دهد. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ پس از حذف ۸ سؤال برابر با 0.83 بدست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفه های اصلی در پژوهش درباره روایی پرسشنامه نشان داد که مواد پرسشنامه به گونه کلی با یک عامل همبسته است.نتیجه نشان داد که دختران در تمام پایه های تحصیلی، انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به پسران دارند. (نامدار،۱۳۸۲).
3-4-3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999)
ابزار سنجش عملكرد تحصيلي دانش آموزان در اين پژوهش، پرسشنامه ي سنجش عملكرد تحصيلي است. اين پرسشنامه اقتباسي از پژوهش هاي فام و تيلور(1999) در حوزه ي عملكرد تحصيلي است كه براي جامعه ي، ايران اعتباريابي شده است. (فام و تيلور، 1999به نقل از درتاج، 1383).
آزمون عملكرد تحصيلي قادر است با 48 سئوال، 5 حوزه مربوط به عملكرد تحصيلي به شرح ذيل را اندازه گيري نمايد: عامل خود كارآمدي، تأثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد و انگيزش. به هر يك از اين عامل ها نمره اي اختصاص يافته است كه به ترتيب 5 و 4 و3 و 2 و 1 مي باشد که در 12 سوال روش نمره دهی برعکس است و بر اين اساس نمره ي كمتر از 53 نشان دهنده ي خودكارآمدي ضعيف و نمره بالاتر از 85 نشان دهنده ي خود كارآمدي قوي مي باشد. نمره كمتر از 28 بيانگر تأثيرات هيجاني ضعيف و نمره ي 53 به بالا بيانگر تأثيرات هيجاني قوي مي باشد. نمره ي كمتر از 11 بيانگر برنامه ريزي ضعيف و نمره ي بالاتر از 23 بيانگر برنامه ريزي قوي مي باشد. نمره ي كمتر از 6 بيانگر كنترل پيامد ضعيف و نمره ي بالاتر از 13 بيانگر فقدان كنترل پيامد قوي مي باشد. نمره ي كمتر از 14 بيانگر انگيزش ضعيف و نمره ي بالاتر از 24 بيانگر انگيزش قوي مي باشد. نمره ي كمتر از 120 بيانگر عملكرد تحصيلي ضعيف نمره ي بالاتر از175 بيانگر عملكرد تحصيلي قوي و نمره ي بین 174-121 بيانگر عملكرد تحصيلي متوسط می باشد.
جدول 3-6- مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه عملكرد تحصيلي
مولفه
تعداد سوال
شماره سوال
خود كارآمدي
15
4 و 9 تا 12 و 28 تا 37
تأثيرات هيجاني
8
13 تا 20
برنامه ريزي
10
1 تا 3 و 5 و 41 تا 48
فقدان كنترل پيامد
5
6 – 7 – 8 – 38 – 39
انگيزش
10
21 تا 27 – 40 تا 43
مجموع
48
1 تا 48
* پايايي و روائي
درتاج(1383) در تحقيق خود براي محاسبه روايي آزمون عملكرد تحصيلي (EPT) از دو روش روايي محتوايي و روش سازه استفاد كرد كه محتوا با استفاده از جدول محتوا و هدف و نظر اساتيد مورد تاييد قرار گرفت. به اين صورت ك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انگیزه پیشرفت، تعلیم و تربیت، اضطراب امتحان، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی