منابع پایان نامه ارشد درمورد انقلاب مشروطیت، تربیت معلم، کودتای 28 مرداد، تحولات سیاسی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

،چاپ ششم ،1380
-ملائی توانی، علیرضا، مشروطه و جمهوری –ریشه های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران ، نشر گستره ،چاپ اول ،1381
-ملکی، حسین، زاوش، دولت های ایران در عصر مشروطیت، جلد اول، نشر اشاره، چاپ اول ،1370
-مهدی نیا، جعفر، سلطنت دویست و پنجاه و هفت پادشاه در ایران،انتشارات پاسارگاد، جلد سوم، چاپ اول
-میرزا صالح، غلامحسین، جنبش محمدتقی خان پسیان بنا بر گزارش های کنسولگری انگلیس در مشهد، نشر تاریخ ایران، چاپ اول
-میلسپو، آرتور، ماموریت امریکایی ها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات پیام
-نبوی، حسن، انقلاب مشروطیت ایران، چاپ دوم، انتشارات تربیت معلم ،خرداد ماه 1357
-ورهرام، غلامرضا، تاریخ سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران عصر قاجار، تهران، انتشارات معین ،1369
-وزیری، شاهرخ ،نفت و قدرتدر ایران ،(از قنات تا لوله نفت ) ،ترجمه مرتض ثابت فر ،انتشارات عطایی، تهران ،1380
-هورمن، پل ف تاریخ مختصر ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی، ترجمه دکتر رضا شفیق ، انتشارات علمی و فرهنگی، 1349

ABSTRACT
Name Ahmad Ghavam Saltaneh has posed in history of Iran current with Sovit and resolution bicker Azarbayejan at year 1324 month . but we are showing this research that he had workbook active and important politic form priod conditionat to month Tir1331.
Role of Ghavam had effected to our life and this time in this fome Occasions.
-Endorse constitutional sanction
-manual choicese
-his hand in deposition zealotes in adventure park Atabak
-his contrast with uncalms Khorasan and Ghilan
-his look to role and importance Multiplier Amirican
-his state encounter with Soviet and rush war Azarbayejan
-his un successful effort at month tir 1331.
This paperwork is pursuant doucument library ,studies and with method descript tive and resolution difrent angles life and his politic activites surved.

َKeywords; conditional, Ghavam saltaneh, Mohamad Reza Pahlavi, Azarbayejan, England, ghajareh.

Kharazmi University
Faculty Of literature and Humanistic Science
Department Of History

Title:
Political life Of Ahmad Ghavam Saltaneh

Supervisor:
Dr. Foad Pour Arian

Advaiser:
Dr. Abalfazl Razavi

By:
Kobra Khosravane

September 215

1 کسروی ،احمد ،تاریخ مشروطه ایران ،انتشارات امیرکبیر ،1354 ،ص19
2 نبوی ،حسن ، انقلاب مشروطیت ایران ،انتشارات دانشگاه تربیت معلم ،چاپ دوم ،خردادماه 1357 ،ص 21-24
3 ازغندی،علیرضا،تحولات سیاسی اجتماعی ایران1320-1357،انتشارات سمت،چاپ اول،1387،ص198

4 آبراهامیان،یرواند،ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی،ترجمه ی کاظم فیروزمند-حسن شمس ابادی-محسن شانه چی،تهران،نشرمرکز،چاپ شانزدهم،ص 78
5 همان، ص 79-80

6 هورن ،پل،تاریخ مختصر ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی،ترجمه ی دکتر رضا شفیق،انتشارات علمی وفرهنگی،1349،ص120
7 شمیم ،پیشین،ص521
2فوران،جان،تاریخ تحولات اجتماعی ایران،ترجمه احمد تدین،موسسه خدمات فرهنگی رسا،تهران،1377،ص165
3رحمانیان ،داریوش،ایران بین دو کودتا(تاریخ سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد)تهران،انتشارات سمت،چاپ اول -1391،ص 42
9 عافلی،باقر،شرح حال رجال سیاسی نظامی معاصر ایران،ج2،تهران،نشر گفتار با همکاری نشر علم،1380،ص1219
10 صفایی،ابراهیم،رهبران مشروطه،تهران،انتشارات جاویدان علمی،چاپ اول،1344،ص 656
11 عاقلی، پیشین،ص 1220
12زیبا کلا م،صادق،تاریخ تحولات سیاسی ایران (1320-1332 )تهران ،انتشارات سمت،چاپ پنجم ،1390 ،ص 109-1110
13 صفایی،پیشین ،ص 707
14 عاقلی،باقر،خاندان های حکومتگر در ایران-قاجاریه پهلوی،تهران،نشر علم،1381،ص276

15 صفایی، ، پیشین،ص655

16 صفایی، پیشین،ص657

17 عاقلی،رجال سیاسی و نظامی،پیشین ،ص1222

18 عاقلی،باقر،میرزا احمد خان قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلوی،تهران ،انتشارات جاویدان،چاپ دوم ،1377،ص 58
19 عاقلی،میرزا احمد قوام السلطنه………..،پیشین،صص59-75

20 صفایی، ،پیشین،ص 659

21 شوکت،حمید،در تیررس حادثه ،زندگی سیاسی قوام السلطنه،تهران،نشر اختران ،چاپ اول 1385،ص 77

22 صفایی ،پیشین،ص 659

23 شوکت ،پیشین،ص 79

24 همان ،ص83

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، مجلس شورای ملی، اتباع ایران، محمدرضاشاه Next Entries مقاله درمورد امور حسبی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی