منابع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، گروه کنترل، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ه آرامی ‌بسته و همزمان با تنفس آگاهانه تمامی ‌عضلات بدن خود را به ترتیب از کف پاها طبق توصیه ارائه شده در لوح فشرده به صورت متوالی شل می‌نمود و پس از اینکه تمامی ‌عضلات بدن به حالت انبساط و شلی در آمد از بیمار خواسته می‌شد که این حالت آرامش را برای مدتی حفظ کند. سپس از نمونه‌های گروه آزمون خواسته شد که تا زمان انجام مداخله الکتروفیزیولوژک حداقل سه نوبت آرام‌سازی را انجام دهند که در این مراحل پژوهشگر نیز حضور داشت. برای حذف اثر تعامل پژوهشگر بر اضطراب و شاخص‌های همودینامیک نمونه‌های گروه آزمون، در بازه زمانی پژوهش، پژوهشگر با نمونه‌های گروه کنترل نیز در تعامل بود(مانند نمونه‌های گروه آزمون اما بدون آرام‌سازی). میزان اضطراب و شاخص‌های همودینامیک دو گروه مجددا” در مرحله دوم(60-5 دقیقه قبل از مداخله الکتروفیزیولوژیک) بررسی و ثبت شد. مقادیر متغیرها با انجام آزمون‌های آماری سنجش و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام صورت گرفت. متغیرهای مورد نظر در این پژوهش، شامل ویژگی ‌های فردی-بالینی، اضطراب و شاخص‌های همودینامیک با ماهیت داده‌های کیفی و کمی پیوسته بودند. در این میان متغیر‌های سن(به سال)، میانگین برون ده بطن چپ(در حسب درصد) ، طول مدت ابتلا به بیماری(بر اساس ماه)، اضطراب، فشارخون سیستول و دیاستول(بر حسب میلی‌متر جیوه)، نبض و تنفس(تعداد در دقیقه) متغیرهایی از نوع کمی‌ پیوسته و جنسیت(مرد و زن)، بیماری‌‌های زمینه‌ای، سابقه بستری در بیمارستان طی شش ماه گذشته، سابقه انجام روش‌های تهاجمی ‌قلبی، نوع و میزان مصرف آرامبخش، سابقه مصرف داروهای بتابلاکر و آرام بخش و دریافت آرامبخش قبل از مداخله از متغیر‌های کیفی اسمی بودند. در این مطالعه سابقه بیماری ‌های زمینه ای، بستری در بیمارستان، انجام روش‌های تهاجمی ‌قلبی، سابقه مصرف بتابلاکرها، آرام بخش ها و مصرف آرام بخش قبل از مداخله به صورت سوال‌هایی با پاسخ بله و خیر صورت گرفت. در زمینه متغیرهای وابسته پژوهش(اضطراب، فشارخون سیستول و دیاستول، نبض و تنفس) میانگین تغییرات مشاهده شده (کسر مقادیر بعد از مداخله از مقادیر قبل از مداخله) نیز محاسبه گردید. بدین ترتیب کاهش مقادیر متغیرها در مرحله دوم با علامت مثبت و افزایش آن با علامت منفی در جداول و نمودار مربوطه ثبت گردید. در نهایت میانگین مقادیر اندازه گیری شده و تغییرات مشاهده شده در متغیرهای اضطراب و فشارخون سیستول و دیاستول و نبض و تنفس در تجزیه و تحلیل داده ها وارد شدند.
جهت بررسی و مقایسه شاخص‌های همودینامیک و نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد مطالعه از آزمون کولموگراف اسمیرونوف67 استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون توزیع متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه‌های آزمون و کنترل از توزیع نرمال پیروی می‌کردند. از جهت مقایسه پارامترهای همودینامیک و نمره اضطراب در هر گروه به منظور مقایسه قبل و بعد از مداخله از آزمون تی زوجی، و به منظور مقایسه تغییرات این شاخص ها و نمره اضطراب در دو گروه مورد مطالعه از آزمون تی مستقل استفاده شد اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون‌های توصیفی(میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی) و استنباطی(تی زوج68 و مستقل69، کای اسکوئر70 و من ویتنی) تجزیه و تحلیل شد. از آزمون ویلکاکسون71 نیز به منظور مقایسه وضعیت اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه‌های آزمون و کنترل استفاده گردید و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. از آنجا که میزان تنفس دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله از لحاظ آماری معنی دار بود، جهت حذف اثر عدم همسانی تعداد تنفس در دو گروه قبل از آرام‌سازی، از روش آماری آنالیز کوواریانس72 با دستور تعقیبی بُن‌فرونی73 استفاده گردید.

ملاحظات اخلاقی:
اخذ معرفی نامه جهت انجام پژوهش از معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اخذ تائید کتبی جهت انجام پژوهش از کمیته اخلاق معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شماره 2920452602
ثبت پژوهش در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی
اخذ رضایت نامه کتبی از واحدهای پژوهش
ذکر این مطلب به واحد‌های مورد پژوهش که برای شرکت یا عدم شرکت در تحقیق کاملاً آزاد می‌باشند.
معرفی پژوهشگر به واحد‌های پژوهش و شرح اهداف تحقیق برای واحدها و کسب اجازه از آنها برای انجام پژوهش
اطمینان دادن به واحدهای مورد پژوهش در این مورد که اطلاعات بدست آمده از آنها محرمانه بوده و بدین ترتیب نام آنها در پرسشنامه ذکر نمی‌شود.

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش
داده‌های گردآوری شده در مطالعه حاضر به منظور دستیابی به اهداف پژوهش در 10 جدول تنظیم و به شرح زیر ارائه شده اند.
جدول شماره 1و 2 در زمینه دستیابی به هدف اول پژوهش یعنی مقایسه مشخصات فردی- بالینی در دو گروه آزمون و کنترل
جدول شماره 3 در زمینه هدف دوم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره اضطراب نمونه‌های مورد پژوهش در دو گروه آزمون و کنترل در مرحله قبل از انجام آرام‌سازی
جدول شماره 4 در ارتباط با هدف سوم پژوهش یعنی مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشارخون، نبض و تنفس) در دو گروه مورد مطالعه در مرحله قبل از انجام مداخله
جدول شماره 5 در ارتباط با هدف چهارم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون
جدول شماره 6 در ارتباط با هدف پنجم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره اضطراب مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل
جدول شماره 7 در ارتباط با هدف ششم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره شاخص‌های همودینامیک قبل و بعد از آرام سازی در گروه آزمون
جدول شماره 8 در ارتباط با هدف هفتم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره شاخص‌های همودینامیک مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل
جداول شماره 9 در زمینه هدف چهارم پژوهش یعنی مقایسه میانگین نمره اضطراب نمونه های پژوهش در گروه آزمون و کنترل در مرحله بعد از آرام‌سازی
جداول شماره 10 در ارتباط با هدف نهم پژوهش یعنی مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشارخون، نبض و تنفس) در مرحله بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون و کنترل

جدول شماره 1: مقایسه فراوانی متغیرهای فردی- بالینی کیفی در دو گروه آزمون و کنترل
گروه‌های مطالعه

متغیرها
گروه آزمون
(تعداد=36)
گروه کنترل
(تعداد=36)
نتیجه آزمون آماری*

تعداد
درصد
تعداد
درصد

جنسیت
زن
19
8/52
25
4/69
X2=104/2
df= 1
147/0P=

مرد
17
2/47
11
6/30

سابقه بیماری طی شش ماه گذشته
خیر
29
6/80
29
6/80
X2=3/086
df=3
379/ 0P=

بله
دیابت
2
6/5
5
9/13

قلبی
4
1/11
1
8/2

دیابت و قلب
1
8/2
1
8/2

سابقه بستری
بله
13
1/36
15
7/41
X2=6/091
df= 1
413/0P=

خیر
23
63/9
21
58/3

سابقه مداخلات قلبی- عروقی
خیر
25
69/4
26
72/2
X2=1/020
df= 2
797/0P=

بله
آنژیوگرافی
9
25
9
25

+ بای پس عروق کرونر
2
6/5
1
2/8

سابقه مصرف آرام بخش
بله
7
19/4
8
22/2
X2=0/084
df=1
772/0P=

خیر
29
6/80
28
8/77

مصرف آرام بخشها قبل از مداخله(طی 24 الی 5 ساعت قبل از مداخله)
بله
1
2/8
0
0
X2=1/014
df=1
314/0P=

خیر
35
2/97
36
100

سابقه مصرف مسدود کننده بتا
بله
23
9/63
18
50
X2=1/416
df= 1
234/0P=

خیر
13
36/1
18
50

* کای اسکوئر معنی داری= P0/05

جدول فوق نشان می‌دهد که اختلاف معنی داری میان فراوانی متغیرهای فردی- بالینی در دو گروه آزمون و کنترل از لحاظ آماری وجود نداشت.

جدول شماره 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای فردی- بالینی کمی در دو گروه آزمون و کنترل

گروه‌های مطالعه

متغیرها
گروه آزمون
(تعداد=36)
گروه کنترل
(تعداد=36)
نتیجه آزمون آماری *

میانگین و انحراف معیار
میانگین و انحراف معیار

سن(به سال)
8/19± 53
5/17± 6/51
t=0/315
df=70
P=0/754
فاصله زمانی از آنژیوگرافی(ماه)
5/23± 8/11
6/12± 7/5
t=0/407
df=70
P=0/176
فاصله زمانی از بای پس کرونر(ماه)
25±78
96
t=1/368
df=70
P=0/667
زمان ابتلا به دیس‌ریتمی ‌قلبی(ماه)
23/27±12/17
37/27±38/14
t=0/870
df=63
P=0/667
EF(%)
9/6± 3/54
7/10 ± 7/52
t=0/426
df=70
P=0/474
*تی مستقل معنی داری= P0/05

جدول فوق نشان می‌دهد که اختلاف معنی داری بین میانگین و انحراف معیار متغیرهای فردی- بالینی کمی ‌در دو گروه آزمون و کنترل از نظر آماری وجود نداشت.

جدول شماره 3: مقایسه توزیع وضعیت اضطراب نمونه‌های مورد پژوهش در دو گروه مورد مطالعه در مرحله قبل از آرام‌سازی

گروه‌های مطالعه

سطح اضطراب
آزمون
کنترل
جمع
نتیجه آزمون آماری

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اضطراب
بدون اضطراب
20
55/6
21
58/3
41
56/9
X2=378/0
df= 2
P=828/0

اضطراب خفیف
2
5/6
3
8/3
5
6/9

اضطراب بالینی
14
38/9
12
33/3
26
36/1

جمع
36
100
36
100
72
100

میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب
70/6±91/7
55/6±21/6
t=0/893
df=70
**P=0/375
میانگین رتبه ها
37/25
35/75
729/0*
* من ویتنی معنی داری= P0/05
**تی مستقل

اطلاعات جدول فوق نشان می‌دهد که بیش از نیمی ‌از نمونه ها در دو گروه آزمون(6/55%) و کنترل(3/58%) فاقد اضطراب بودند. نتیجه آزمون من ویتنی و تی مستقل اختلاف معنی داری را از لحاظ وضعیت و میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب و آزمون کای دو از نظر سطح اضطراب در دو گروه مورد مطالعه نشان ندادند. به این معنا که دو گروه قبل از مداخله از لحاظ نمره اضطراب همگون بودند.

جدول شماره 4: مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص‌های همودینامیک قبل از آرام‌سازی به تفکیک گروه‌های مورد مطالعه

گروه‌های مطالعه

متغیرهای پژوهش
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون آماری*

میانگین و انحراف معیار
میانگین و انحراف معیار

فشار خون سیستولیک(mmHg)
23/19±72/137
41/24±47/133
t=0/820
df=70
P=0/754
فشار خون دیاستولیک(mmHg)
28/18±67/83
23/13±03/83
t=0/170
df=70
P=0/866
ضربان قلب(در دقیقه)
34/21±97/72
18/10±76
t= -0/768
df=70
P=0/445
تنفس(در دقیقه)
69/3±25/20
03/2±5/18
t=2/487
df=70
P=0/015
*تی مستقل معنی داری= P0/05

بر اساس اطلاعات به دست آمده از این جدول و نتایج آزمون تی مستقل فقط میانگین و انحراف معیار تنفس دو گروه در این مرحله تفاوت آماری معنی داری را نشان داد(P=0/015).

جدول شماره 5: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره و وضعیت اضطراب قبل و بعد از آرام‌سازی در نمونه‌های مورد پژوهش در گروه آزمون

گروه‌های مطالعه

سطح اضطراب
قبل از مداخله
بعد از مداخله
*P value

تعداد
درصد
تعداد
درصد

اضطراب
بدون اضطراب
20
55/6
30
83/3
0001/0*

اضطراب خفیف
2
5/6
5
13/9

اضطراب بالینی
14
8/38
1
8/2

جمع
36
100
36
100

میانگین و انحراف معیار

70/6±91/7
43/3±11/3
t= -4/722 df=35
**P0/0001
*آزمون ویلکاکسون معنی داری= P0/05
**تی زوجی

بر اساس اطلاعات بدست آمده از این جدول و نتایج آزمونهای آماری ویلکاکسون و تی زوج اضطراب نمونه‌های گروه آزمون در مرحله دوم بررسی کاهش معنی داری نسبت به مرحله اول بررسی داشته است.

جدول شماره 6: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره و وضعیت اضطراب مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل

گروه‌های مطالعه

سطح اضطراب
قبل از مداخله
بعد از مداخله
*P value

تعداد
درصد
تعداد
درصد

اضطراب
بدون اضطراب
21
3/58
17
2/47
035/0 *

اضطراب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، انحراف معیار، بیماری روانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار