منابع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

راب خفیف
3
3/8
4
1/11

اضطراب بالینی
12
3/33
15
7/41

جمع
36
100
36
100

میانگین و انحراف معیار

6/55±6/21

8/55±7/27
t= -4/722 df=35
**P<0/0001
معنی داری= P<0/05
*آزمون ویلکاکسون
**تی زوجی

اطلاعات بدست آمده از این جدول و نتایج آزمونهای ویلکاکسون و تی زوج نشان می‌دهد که در میانگین اضطراب مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل اختلاف معنی داری دیده شده است، بگونه‌ای که اضطراب گروه کنترل در مرحله دوم بررسی نسبت به مرحله اول بطور معناداری افزایش یافته است.

جدول شماره 7: مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص‌های همودینامیک قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون

متغیر
قبل از مداخله
بعد از مداخله
P*

میانگین و انحراف معیار
میانگین و انحراف معیار

فشارخون سیستولیک(mmhg)

137/72±19/23

125/22±15/75
t= 5/79
df= 35
P<0/0001 فشارخون دیاستولیک(mmhg) 83/67±18/28 73/72±11/19
t= 5/048
df= 35
P<0/0001 تعداد ضربان قلب(در دقیقه)
72/97±21/34

70/39±14/58
t= 0/905
df= 35
P=0/372

تعداد تنفس(در دقیقه)

20/25±3/69

17±3/57
t= 6/544
df= 35
P<0/0001 *تی زوجی معنی داری= P<0/05 جدول فوق نشان می‌دهد که میانگین و انحراف معیار مقادیر تمامی ‌متغیرهای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد نبض و تنفس نمونه‌های گروه آزمون در مرحله دوم بررسی نسبت به مرحله اول کاهش داشته اند. اما این تفاوت‌ها در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد تنفس از نظر آماری معنی دار بود. جدول شماره 8: مقایسه میانگین و انحراف معیار مقادیر شاخص‌های همودینامیک مرحله اول و دوم بررسی در نمونه‌های مورد پژوهش در گروه کنترل متغیر
قبل از مداخله
بعد از مداخله
P*

میانگین و انحراف معیار
میانگین و انحراف معیار

فشارخون سیستولیک(mmhg)

133/47±24/41

147/61±24/20
t= -5/9
df= 35
P<0/0001 فشارخون دیاستولیک(mmhg) 83/03±13/23 93/14±21/49
t= -3/425
df= 35
P<0/0001 تعداد ضربان قلب(در دقیقه)
76±10/18

81/89±13/70
t= -3/706
df= 35
P= 0/001

تعداد تنفس(در دقیقه)

18/5±2/03

20/67±3/29
t= -4/082
df= 35
P=0/0001

*تی زوجی معنی داری= P<0/05 اطلاعات بدست آورده از این جدول نشان داد که میانگین و انحراف معیار مقادیر تمامی ‌متغیرهای همودینامیک در مرحله دوم بررسی نسبت به مرحله اول افزایش معنی داری داشته اند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، گروه کنترل، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، رضایت بیمار