منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، شهر تبریز

دانلود پایان نامه ارشد

مجاز 3 است.
نمودار4-5-25:

4ـ5 ـ26: متغیر تجهیزات اطفای حریق:
کلیه اعداد معنیداری برای متغیر تجهیزات اطفای حریق در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، اعداد معنیداری مربوط به کلیه گویهها بیشتر از 96/1 است و این امر نشان دهنده معنیدار بودن روابط بین هر گویه با متغیر تجهیزات اطفای حریق است. میزان خطا (RMSE) 020/0 است و مقدار کای دو بر درجه آزادی نیز 3/1 است، (48/6 تقسیم بر5) که کمتر از مقدار مجاز 3 است.
نمودار4-5-26:

4ـ6: آزمون سوال های تحقیق
با توجه به نوع متغیرها و سوالات مورد استفاده شده در این تحقیق، آزمون مناسب برای بررسی سوالات این تحقیق، آزمون تی استیودنت یا همان آزمون میانگین یک جامعه(one-sample t test) است. اما با توجه به اینکه برخی از متغیرهای این تحقیق نرمال نیستند، لذا برای این متغیرها باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده نمود؛ که در این تحقیق به منظور بررسی سوالهای مربوط به متغیرهای غیر نرمال از آزمون دو جمله ای(Binominal Test) استفاده شده است.
سوال 1:
ـ آیا مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
برای بررسی این سوال از آزمون دو جملهای استفاده شده است. فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
H_0: Р ≤ 0.5
H_1: P > 0.5
نتایج حاصل از آزمون دو جملهای به شرح جدول 4-48 میباشد. با توجه به اینکه مقدار عدد معنیداری کمتر از 05/0 است، لذا فرض صفر رد میشود. و نیز با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بزرگتر از 5/0 بسیار بیشتر از مشاهدات کوچکتر از 5/0 است، لذا سوال اول تایید نمی شود. یعنی وضعیت مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی برای استفاده جانبازان و معلولین مناسب میباشد.
جدول 4-48 نتایج آزمون دو جمله ای
عدد معنیداری
نسبت تست
نسبت مشاهده شده
تعداد
دستهها

.000a
50
.18
7
<= .5
گروه1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی

.82
32
>.5
گروه2

1.00
39

مجموع

a. Based on Z Approximation.

سوال 2 :
ـ آیا پارکینگهای اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
برای بررسی این سوال از آزمون دو جملهای استفاده شده است. فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
H_0: Р ≤ 0.5
H_1: P > 0.5
نتایج حاصل از آزمون دو جملهای به شرح جدول 4-49 میباشد. با توجه به اینکه مقدار عدد معنیداری بیشتر از 05/0 است، لذا فرض صفر رد نمیشود و سوال دوم تایید میشود. بدین معنی که میانگین مربوط به این متغیر از 5/0 کمتر است؛ (با توجه به 0 و 1 بودن داده ها در spss مقدار میانگین 5/0 است، به این دلیل مقدار تست 5/0 در نظر گرفته شده است). این بدان معنی است که از نظر پاسخ دهندگان وضعیت پارکینگها مناسب نیست.
جدول 4-49 نتایج آزمون دو جمله ای
عدد معنیداری
نسبت تست
نسبت مشاهده شده
تعداد
دستهها

.749a
.50
.46
18
<=.5
گروه1

پارکینگ

.54
21
>.5
گروه2

1.00
39

مجموع

a. Based on Z Approximation.

سوال 3:
ـ آیا پلهها و رمپ اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
برای بررسی این سوال از آزمون تی استیودنت استفاده شده است. فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
H_0: µ = 0.5
H_1: µ ≠ 0.5
نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه به شرح جدول4ـ50 می باشد. با توجه به اینکه مقدار sig کمتر از 05/0 است، لذا فرض صفر رد میشود. همچنین با توجه به اینکه مقدار حد پایین و حد بالا هر دو منفی است، میتوان نتیجه گرفت که مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون کمتر است. لذا سوال سوم مورد تایید قرار میگیرد، یعنی وضعیت پله و رمپ مناسب نیست.
جدول 4-50 نتایج آزمون تی استیودنت
مقدار تست= 5/0

حدود اختلافها در فاصله اطمینان 95 %
اختلاف میانگین
عدد معنیداری
درجه آزادی
آمارهt

حد بالا
حد پایین

-.1647

-.3054
-.23504
.000
38
-6.763
پله و رمپ

سوال 4 :
ـ آیا دربهای ورودی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
برای بررسی این سوال از آزمون دو جملهای استفاده شده است. فرضهای این آزمون به شرح زیر است:

H_0: Р ≤ 0.5
H_1: P > 0.5
نتایج حاصل از آزمون دو جملهای به شرح جدول 4-51 میباشد. با توجه به اینکه مقدار عدد معنیداری کمتر از 05/0 است، لذا فرض صفر رد میشود؛ و نیز با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بزرگتر از 5/0 بسیار بیشتر از مشاهدات کوچکتر از 5/0 است(مشاهده کمتر از میانگین وجود ندارد)، لذا سوال چهارم تایید نمیشود. یعنی وضعیت دربها مناسب است.
جدول 4-51 نتایج آزمون دو جمله ای
عدد معنیداری
نسبت تست
نسبت مشاهده شده
تعداد
دستهها

.000a
.50
.00
0
<=.5
گروه1
دربهای ورودی

1.00
39
>.5
گروه2

1.00
39

مجموع

a. Based on Z Approximation.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، آموزش و پرورش، تیراندازی Next Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، رضایتمندی، توزیع فراوانی