منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، ژیمناستیک، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

شرح جدول 4ـ36 است.
جدول 4ـ 36: امتیازات سالن تکواندو گنجویان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
5/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
83/0
7
جایگاه تماشاگران
27/0
8
رختکنها
0/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
3/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
75/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
29/4

4ـ2ـ37: آمار توصیفی سالن ژیمناستیک گنجویان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن ژیمناستیک گنجویان تبریز به شرح جدول 4ـ37 است.
جدول 4ـ 37: امتیازات سالن ژیمناستیک گنجویان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
08/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
0/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
3/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
27/4

4ـ2ـ38: آمار توصیفی سالن بهار شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن بهار شهرداری تبریز به شرح جدول 4ـ38 است.
جدول 4ـ 38: امتیازات سالن بهار شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
1
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
0/0
8
رختکنها
0/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
0/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
75/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
02/4

4ـ2ـ39: آمار توصیفی سالن تنیس کوثر تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن تنیس کوثر تبریز به شرح جدول 4ـ39 است.
جدول 4ـ 39: امتیازات سالن تنیس کوثر تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
37/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
09/0
8
رختکنها
0/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
2/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
88/2

جدول 4ـ40 رتبهبندی سالنهای مورد مطالعه براساس متغیرهای مناسبسازی اماکن ورزشی برای استفاده جانبازان و معلولین
میانگین امتیاز سالن
نام سالن ورزشی
رتبه بندی سالنها از لحاظ وضعیت مناسبسازی
66/0
سالن پارالمپیک تبریز
1
64/0
سالن ستارخان تبریز
2
63/0
سالن میلاد شهرداری
3
6/0
سالن بدنسازی دانشگاه تبریز
4
56/0
سالن هندبال ژیمنازیوم دانشگاه تبریز
5
56/0
سالن تختی دانشگاه تبریز
6
55/0
سالن نیکمهر علوم پزشکی
7
55/0
مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر
8
53/0
سالن شمیم پایداری
9
51/0
سالن هتل دریا
10
51/0
سالن طوبی شهرداری
11
5/0
سالن استاد شهریار علوم پزشکی
12
5/0
سالن 29بهمن علوم پزشکی تبریز
13
5/0
سالن شهدای خطیب
14
49/0
سالن توانا شهرداری تبریز
15
48/0
سالن شهید بادامچی اداره کار
16
48/0
سالن هلال احمر
17
47/0
سالن استقلال آمورزش و پرورش
18
47/0
سالن امید شهرداری
19
46/0
سالن چند منظوره مشروطه شهرداری
20
46/0
سالن آنا شهرداری
21
44/0
سالن ورزشی آسیا
22
42/0
سالن ورزشی کوی لاله
23
41/0
سالن ژیمناستیک دلیر اکبری
24
4/0
سالن نور لاله
25
4/0
سالن تکواندو اداره ورزش و جوانان
26
39/0
سالن شهید زوّار اداره کار
27
39/0
سالن بوکس گنجویان
28
37/0
سالن تیراندازی شهید جدیری ورزش و جوانان
29
37/0
سالن جودو گنجویان
30
36/0
خانه کشتی اداره ورزش و جوانان
31
36/0
سالن ورزشی کوثر
32
35/0
سالن افق لاله 3
33
35/0
سالن فرزانه آموزش و پرورش
34
33/0
سالن کمانگیر ورزش و جوانان
35
33/0
سالن تکواندو گنجویان
36
32/0
سالن ژیمناستیک گنجویان
37
23/0
سالن بهار شهرداری
38
15/0
سالن تنیس کوثر
39

4-3) آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی مانند جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه کاری پرداخته میشود.

4-3-1) سن

سن
درصد
فراوانی

4/15
6
زیر30 سال

دادههای
معتبر
18
7
30 تا 40 سال

6/25
10
41 تا 50 سال

9/35
14
51 تا 60 سال

1/5
2
بالاتر از 60 سال

00/100
39
مجموع

با توجه به جدول (4-41)، مي‌توان بیان کرد كه اكثريت مدیران سالن (14 نفر) در دامنۀ سني «51 تا 60 سال»، پس از آن (10 نفر) در دامنۀ سني « 41 تا 50 سال»، (7 نفر) در دامنه سنی «30 تا 40 سال»، (6 نفر) نیز در دامنۀ سني «زیر 30 سال» و (2 نفر) نیز در دامنۀ سني «بالای 60 سال»قرار دارند. نمودار زیر بیانگر این آمار است.
نمودار4-3-1:

4-3-2) میزان تحصیلات

تحصیلات
درصد
فراوانی

4/15
6
زیر دیپلم

دادههای
معتبر
5/20
8
دیپلم

1/5
2
فوق دیپلم

7/48
19
لیسانس

3/10
4
فوق لیسانس و بالاتر

00/100
39
مجموع

با توجه به جدول(4-42)، مي‌توان بیان کرد كه اكثريت مدیران سالن (19 نفر) داراي مدرك تحصيلي «ليسانس»، پس از آن (8 نفر) داراي مدرك تحصيلي «دیپلم»، (6) نفر دارای مدرک تحصیلی «زیر دیپلم»، (4 نفر) داراي مدرك تحصيلي «فوق لیسانس و بالاتر»، (2 نفر) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم میباشند. نمودار زیر بیانگر این آمار است.
نمودار4-3-2:

4-3-3) تجربه کاری

تجربه کاری
درصد
فراوانی

2/46
18
1 تا 10 سال

دادههای
معتبر
1/23
9
11 تا 20 سال

4/15
6
21 تا 30 سال

4/15
6
31 تا 40 سال

0/100
39
مجموع

با توجه به جدول (4-43)، مي‌توان گفت كه اكثريت مدیران سالنها (18 نفر) «1 الی 10 سال» سابقه کاری داشتهاند و پس از آن (9 نفر) دارای تجربه کاری «11 تا 20 سال» بودهاند. همچنین 6 نفر دارای سابقه کاری «21 تا 30 سال» و 6 نفر دارای تجربه کاری«31 تا 40 سال» میباشند. نمودار زیر بیانگر این آمار است.
نمودار4-3-3:

4-3-4) جنسیت

جنسیت
درصد
فراوانی

4/74
29
مرد

دادههای
معتبر
6/25
10
زن

0/100
39
مجموع

با توجه به جدول (4-44)، مي‌توان گفت كه اكثريت مدیران سالنها (29 نفر) «مرد» و (10 نفر) «زن» بودهاند.

نمودار4-3-4:

4-3-5) رشته تحصیلی

رشته تحصیلی
درصد
فراوانی

4/56
22
تربیت بدنی

دادههای
معتبر
6/43
17
سایر رشتهها

0/100
39
مجموع

با توجه به جدول (4-45)، مي‌توان گفت كه اكثريت مدیران سالنها (22 نفر ) دارای رشته تحصیلی تربیت بدنی بوده و 17 نفر نیز در سایر رشتهها تحصیل کردهاند.
نمودار4-3-5:

4-4) شاخصهای توصیف دادهها
در جدول (4-46) شاخصهای پراکندگی، مرکزی و توزیع متغیرهای تحقیق نشان داده شده است. با توجه به اینکه دادههای مربوط به سوالات پرسشنامه در نرم افزار spss بصورت صفر (برای جواب خیر) و یک ( برای جواب بلی) کدگذاری شده است، لذا میانگین متغیرها بین صفر و 1 قرار دارد. همچنین شاخصهای مربوط به توزیع دادهها یعنی ضریب چولگی و ضریب کشیدگی در جدول نمایان است. همانطور که ملاحظه میشود، قدر مطلق ضریب چولگی برای متغیرهای پارکینگ، کریدور، جایگاه تماشاگران، کمد و دوش کمتر از 5/0 است و در وضعیت مناسبی قرار دارند. همچنین قدر مطلق ضریب کشیدگی نیز برای متغیرهای پله ،کریدور و تلفن کمتر از 5/0 است و در وضعیت مناسبی قرار دارند. خطای چولگی و خطای کشیدگی نیز برای کلیه متغیرها بین بازه مجاز منفی2 تا مثبت 2 قرار دارد.

مسیر
درب
پارکینگ
پله
کریدور
علائم
جایگاه
رختکن
کمد
سرویس
دوش
حریق
تلفن
میانگین
.653
.622
.399
.265
.737
.719
.310
.550
.303
.430
.384
.333
.192
میانه
.66
.634
.571
.250
.750
1.00
.272
.5455
.000
.400
.500
.200
.000
نما
.67
.64
.71
.08a
.75
1.00
.45
.45a
.00
.40
.00
.00
.00
انحراف معیار
.103
.060
.348
.217
.148
.432
.174
.225
.354
.121
.266
.377
.319
واریانس
.011
.004
.122
.047
.022
.187
.030
.051
.126
.015
.071
.138
.102
چولگی
1.42
2.39
-.23
.75
-.28
-1.08
-.00
-.78
.35
-1.09
-.46
.596
1.17
خطای چولگی
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
.378
کشیدگی
5.37
12.55
-1.93
-.160
-.161
-.786
-1.14
.853
-1.85
2.91
-1.1
-1.3
-.41
خطایکشیدگی
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741
.741

4-4-1) بررسی چگونگی توزیع دادهها
به منظور تصمیمگیری در مورد انتخاب آزمون آماری مناسب برای تست سوالهای تحقیق، ابتدا باید از چگونگی توزیع(نرمال بودن یا نبودن) دادههای تحقیق مطلع شد. در جدول 4-47 شاخصهای توزیع دادهها نشان داده شده است. از روی این شاخصها میتوان تا حدودی از نحوه توزیع دادهها حول میانگین مطلع گردید. اما در این تحقیق به منظور اطمینان کامل از این موضوع، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(KS) استفاده شده است. سوالهای مطرح شده در این آزمون به شرح زیر است:
H_0توزیع متغیرها نرمال است:
H_1 توزیع متغیرها نرمال نیست:
نتایج حاصل از این آزمون به شرح جدول 4-48 است. با توجه به اینکه مقدار عدد معنی داری(Sig.) برای متغیرهای مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی، درب ورودی و خروجی، پارکینگ، تابلوها و علایم راهنما، کمدها، سرویس بهداشتی، تجهیزات اطفای حریق، تلفن و امکانات ارتباطی کمتر از 05/0 است، لذا فرض صفر (نرمال بودن توزیع دادهها) برای این متغیرها رد میشود. در نتیجه برای بررسی سوالهای مربوط به این متغیرها از آزمون ناپارامتریک استفاده میشود. اما با توجه به اینکه مقدار عدد معنیداری برای متغیرهای پله، محل پذیرش و کریدور، جایگاه تماشاگران، رختکن و دوشها بیشتر از 05/0 است، لذا نتیجه میگیریم که توزیع این متغیرها نرمال است و میتوان برای این متغیرها از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

متغیرها
تعداد
آماره Z كولموگروف-اسميرنوف
سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، آموزش و پرورش، تیراندازی Next Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، رضایتمندی، توزیع فراوانی