منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، آموزش و پرورش، تیراندازی

دانلود پایان نامه ارشد

27/0
8
رختکنها
47/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
6/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
74/5

4ـ2ـ25: آمار توصیفی سالن نور لاله تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن نور لاله تبریز به شرح جدول 4ـ25 است.
جدول 4ـ 25: امتیازات سالن نور لاله تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
36/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
6/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
52/5

4ـ2ـ26: آمار توصیفی سالن تکواندو اداره ورزش و جوانان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن تکواندو اداره ورزش و جوانان تبریز به شرح جدول 4ـ26 است.
جدول 4ـ 26: امتیازات سالن تکواندو ورزش و جوانان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
5/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
8/5

4ـ2ـ27: آمار توصیفی سالن شهید زوّار اداره کار تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن شهید زوار اداره کار به شرح جدول 4ـ27 است.
جدول 4ـ 27: امتیازات سالن شهید زوّار اداره کار تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
5/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
55/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
3/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
61/5

4ـ2ـ28: آمار توصیفی سالن بوکس گنجویان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن بوکس گنجویان به شرح جدول 4ـ28 است.
جدول 4ـ 28: امتیازات سالن بوکس گنجویان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
08/0
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
55/0
8
رختکنها
64/0
9
مناسبسازی کمدها
83/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
82/4

4ـ2ـ29: آمار توصیفی سالن تیراندازی شهید جدیری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن تیراندازی شهید جدیری به شرح جدول 4ـ29 است.
جدول 4ـ 29: امتیازات سالن تیراندازی شهید جدیری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
67/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
27/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
18/4

4ـ2ـ30: آمار توصیفی سالن جودو گنجویان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن جودو گنجویان به شرح جدول 4ـ30 است.
جدول 4ـ 30: امتیازات سالن جودو گنجویان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
08/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
55/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
3/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
65/4

4ـ2ـ31: آمار توصیفی خانه کشتی اداره ورزش و جوانان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای خانه کشتی به شرح جدول 4ـ31 است.
جدول 4ـ 31: امتیازات خانه کشتی اداره ورزش و جوانان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
58/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
54/5

4ـ2ـ32: آمار توصیفی سالن کوثر آموزش و پرورش: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن کوثر آموزش و پرورش به شرح جدول 4ـ32 است.
جدول 4ـ 32: امتیازات سالن کوثر آموزش و پرورش تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
25/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
09/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
63/4

4ـ2ـ33: آمار توصیفی سالن افق لاله تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن افق لاله تبریز به شرح جدول 4ـ33 است.
جدول 4ـ 33: امتیازات سالن افق لاله تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
57/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
08/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
09/0
8
رختکنها
36/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
4/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
79/4

4ـ2ـ34: آمار توصیفی سالن فرزانه آموزش و پرورش تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن فرزانه آموزش پرورش به شرح جدول 4ـ34 است.
جدول 4ـ 34: امتیازات سالن فرزانه آموزش و پرورش تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
17/0
5
محل پذیرش و کریدور
1
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
36/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
62/4

4ـ2ـ35: آمار توصیفی سالن کمانگیر اداره ورزش و جوانان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن کمانگیر تبریز به شرح جدول 4ـ35 است.
جدول 4ـ 35: امتیازات سالن کمانگیر اداره ورزش و جوانان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
25/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
67/0
7
جایگاه تماشاگران
09/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
0/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
33/4

4ـ2ـ36: آمار توصیفی سالن تکواندو گنجویان تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن تکواندو گنجویان تبریز به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، اماکن ورزشی، شهر تبریز، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، ژیمناستیک، رشته تحصیلی