منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، آموزش و پرورش، ژیمناستیک

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن 29 بهمن دانشگاه علوم پزشکی به شرح جدول 4-13 است.
جدول 4ـ 13: امتیازات سالن 29 بهمن دانشگاه علوم پزشکی در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
25/0
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
64/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
69/6

4ـ2ـ14: آمار توصیفی سالن شهدای خطیب شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن شهدای خطیب به شرح جدول 4-14 است.
جدول 4ـ 14: امتیازات سالن شهدای خطیب شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
83/0
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
73/
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
4/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
41/6

4ـ2ـ15: آمار توصیفی سالن توانا شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن توانا شهرداری تبریز به شرح جدول 4-15 است.
جدول 4ـ 15: امتیازات سالن توانا شهرداری در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
27/0
8
رختکنها
73/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
4/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
5/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
3/6

4ـ2ـ16: آمار توصیفی سالن شهید بادامچی اداره کار: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن شهید بادامچی اداره کار به شرح جدول 4-16 است.
جدول 4ـ 16: امتیازات سالن شهید بادامچی اداره کار در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
08/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
64/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
27/6

4ـ2ـ17: آمار توصیفی سالن هلال احمر: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن هلال احمر به شرح جدول 4-17 است.
جدول 4ـ 17: امتیازات سالن هلال احمر تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
5/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
36/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
1
13
وضعیت امکانات ارتباطی
5/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
7/6

4ـ2ـ18: آمار توصیفی سالن استقلال آموزش و پرورش: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن استقلال آموزش و پرورش به شرح جدول 4-18 است.
جدول 4ـ 18: امتیازات سالن استقلال آموزش و پرورش تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
25/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
64/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
1
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
35/6

4ـ2ـ19: آمار توصیفی سالن امید شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن امید شهرداری تبریز به شرح جدول 4-19 است.
جدول 4ـ 19: امتیازات سالن امید شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی

ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
83/0
5
محل پذیرش و کریدور
5/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
82/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
75/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
67/5

4ـ2ـ20: آمار توصیفی سالن چند منظوره مشروطه شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن مشروطه شهرداری تبریز به شرح جدول 4ـ20 است.
جدول 4ـ 20: امتیازات سالن مشروطه شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
25/0
5
محل پذیرش و کریدور
5/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
83/0
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
82/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
3/0
11
دوشها
75/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
75/5

4ـ2ـ21: آمار توصیفی سالن آنا شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن آنا شهرداری تبریز به شرح جدول 4ـ21 است.
جدول 4ـ 21: امتیازات سالن آنا شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
17/0
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
27/0
8
رختکنها
82/0
9
مناسبسازی کمدها
5/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
75/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
06/6

4ـ2ـ22: آمار توصیفی سالن آسیا: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن آسیا به شرح جدول 4ـ22 است.
جدول 4ـ 22: امتیازات سالن آسیا تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
38/6

4ـ2ـ23: آمار توصیفی سالن کوی لاله تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن کوی لاله تبریز به شرح جدول 4ـ23 است.
جدول 4ـ 23: امتیازات سالن کوی لاله تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
43/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
1
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
09/0
8
رختکنها
73/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
52/6

4ـ2ـ24: آمار توصیفی سالن ژیمناستیک دلیر اکبری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن ژیمناستیک دلیر اکبری به شرح جدول 4ـ24 است.
جدول 4ـ 24: امتیازات سالن ژیمناستیک دلیر اکبری در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
17/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، اماکن ورزشی، شهر تبریز، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، ژیمناستیک، رشته تحصیلی