منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

4ـ2ـ1: آمار توصیفی سالن پارالمپیک تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاسی1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن پارالمپیک تبریز به شرح جدول 4-1 است. جدول4ـ1:

4ـ2ـ2: آمار توصیفی سالن ورزشی ستارخان: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن ستارخان تبریز به شرح جدول 4-2 است.
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
58/.
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
82/0
9
مناسبسازی کمدها
83/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
88/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
76/8
جدول 4ـ2: امتیازات سالن ستارخان تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی

4ـ2ـ3: آمار توصیفی سالن ورزشی میلاد شهرداری: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن ورزشی میلاد شهرداری تبریز به شرح جدول 4-3 است.
جدول 4ـ 3: امتیازات سالن میلاد شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
33/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
36/0
8
رختکنها
91/0
9
مناسبسازی کمدها
83/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
63/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
39/8

4ـ 2ـ 4: آمار توصیفی سالن بدنسازی استادیوم دانشگاه تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن ورزشی میلاد شهرداری تبریز به شرح جدول 4-4 است.
جدول 4ـ 4: امتیازات سالن بدنسازی استادیوم دانشگاه تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
58/0
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
1
13
وضعیت امکانات ارتباطی
75/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
31/8

4ـ2ـ5: آمار توصیفی سالن هندبال ژیمنازیوم دانشگاه تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن هندبال ژیمنازیوم دانشگاه تبریز به شرح جدول 4-5 است.
جدول 4ـ 5: امتیازات سالن هندبال ژیمنازیوم دانشگاه تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
66/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
75/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
56/7

4ـ2ـ6: آمار توصیفی سالن تختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن تختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شرح جدول 4-6 است.
جدول 4ـ 6: امتیازات سالن تختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
63/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
36/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
75/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
28/8

4ـ2ـ7: آمار توصیفی سالن نیکمهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن نیکمهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شرح جدول 4-7 است.
جدول 4ـ 7: امتیازات سالن نیکمهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
36/0
8
رختکنها
91/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
61/8

4ـ2ـ8: آمار توصیفی مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر به شرح جدول 4-8 است.
جدول 4ـ 8: امتیازات مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
5/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
0/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
42/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
0/0
7
جایگاه تماشاگران
55/0
8
رختکنها
82/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
75/0
12
تجهیزات اطفای حریق
8/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
63/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
04/7

4ـ2ـ9: آمار توصیفی سالن شمیم پایداری شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن شمیم پایداری به شرح جدول 4-9 است.
جدول 4ـ 9: امتیازات سالن شمیم پایداری شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
1
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
64/0
9
مناسبسازی کمدها
0/0
10
سرویسهای بهداشتی
6/0
11
دوشها
63/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
88/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
97/7

4ـ2ـ10: آمار توصیفی سالن هتل دریا تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن هتل دریا به شرح جدول 4-10 است.
جدول 4ـ 10: امتیازات سالن هتل دریا تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
86/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
42/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
18/0
8
رختکنها
45/0
9
مناسبسازی کمدها
83/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
0/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
93/6

4ـ2ـ11: آمار توصیفی سالن طوبی شهرداری تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن طوبی شهرداری به شرح جدول 4-11 است.
جدول 4ـ 11: امتیازات سالن طوبی شهرداری تبریز در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
55/0
3
مناسبسازی پارکینگ
71/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
17/0
5
محل پذیرش و کریدور
88/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
45/0
8
رختکنها
73/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
5/0
11
دوشها
38/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
91/6

4ـ2ـ12: آمار توصیفی سالن استاد شهریار دانشگاه علوم پزشکی تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای مورد بررسی، امتیازات کسب شده توسط سالنهای ورزشی در عوامل مختلف مربوط به مناسبسازی اماکن ورزشی به صورت مقیاس1- 0 تبدیل شد. این امتیازات برای سالن استاد شهریار دانشگاه علوم پزشکی به شرح جدول 4-12 است.
جدول 4ـ 12: امتیازات سالن استاد شهریار دانشگاه علوم پزشکی در متغیرهای مختلف مناسبسازی اماکن ورزشی
ردیف
متغیرها
امتیاز
1
مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی
67/0
2
درهای ورودی و خروجی
64/0
3
مناسبسازی پارکینگ
57/0
4
مناسبسازی پله و رمپ
26/0
5
محل پذیرش و کریدور
75/0
6
تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده
1
7
جایگاه تماشاگران
55/0
8
رختکنها
55/0
9
مناسبسازی کمدها
67/0
10
سرویسهای بهداشتی
4/0
11
دوشها
5/0
12
تجهیزات اطفای حریق
2/0
13
وضعیت امکانات ارتباطی
0/0
14
مجموع امتیاز متغیرهای مناسبسازی
76/6

4ـ2ـ13: آمار توصیفی سالن 29 بهمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز: برای به دست آوردن مقیاسی کلی برای مقایسه و ارزیابی سالنهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، اماکن ورزشی، شهر تبریز، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، تماشاگران، ژیمناستیک، رشته تحصیلی