منابع پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد بازار، تأمین کننده، علم اقتصاد، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

مشالعه مسائل توسعه در جهان سوم، بسیج شدند.همین امر منجر به یدايش مکت نوسازي گرديد، که در تمام دهه 1950 نیز بر حوزه مشالعات توسعه غلبه داشت.با

اين حام عف و شکست برنامههاي نوسازي در امريکاي التین نیز در دهه 1960، به یدايش مکت نئومارکسیستي وابستگي انجامید.اگرچه مکت نوسازي يک محصوم امريکايي بود، اما در عوض ايههاي مکت وابستگي در جهان سوم قرار داشت.اين مکت بخصوص به عنوان بازتابي از شکست برنامه “اکال”‎ و بروز بحران در مارکسیسم راست آئین، در کشورهاي امريکاي التین در اوايل دهه 1960 به ظهور رسید .مکت مزبور با طرح انترادات تند نسبت به مکت نوسازي، غالباً آن را به عنوان کوششي در جهت توجیه عرالني امیريالیسم محکوم مينمود.از آنجا که مکت وابستگي به خوبي با روحیه و احساسات بسیاري از دانشجويان امريکايي مخالف جنگ همخواني داشت، توانست به سرعت راه خود را از امريکاي التین به درون اياالت متحده نیز بازنمايد.

اگرچه مکت وابستگي موفق به انهدام و محو مکت نوسازي نگشت؛ اما مکت نوسازي نیز مترابالً قادر نبود ديدگاههاي رقی خود را به عنوان نظرياتي نامشروع از صحنه خارج نمايد.همزيستي تعارضآمیز اين دو ديدگاه در حوزه مشالعات توسعه، دهه 1970 را از نظر فکري به سامهاي ربار تبديل نمود.تا اواسا دهه 1970، نبرد ايدئولوژيک میان مکات نوسازي و وابستگي فروکش کرده و همچنان مباحثه بر سر توسعه جهان سوم نیز تا حدودي فرونشست و از جنبههاي ايدئولوژيک آن کاسته شد.در اين میان گروهي از محررین بنیادگرا تحت سر رستي “امانئل والرشتاين”‎دريافته بودند که در چارچوب ديدگاه وابستگي نميتوان به تبیین بسیاري از فعالیتهاي جديد در اقتصاد جهاني سرمايهداري، دست زد.

نخست اينکه شرق آسیا اژا ن، تايوان، کره جنوبي، هنگکنگ و سنگا ورد هنوز آهنگ رشد خود را به طور قابل مالحظهاي حدظ کرده بود و با توجه به معار هجويي دولتهاي صنعتي مزبور با سیادت اقتصادي امريکا، روز به روز تصور اين معجزه اقتصادي به عنوان امیريالیسم تولید کارخانهاي، توسعه وابسته، يا وابستگي ويا دشوارتر مينمود.

در وهله دوم، يک بحران نیز در میان دولتهاي سوسیالیستي ديد آمده بود اختالف میان چین و شوروي، شکست انرالب فرهنگي، رکود اقتصادي میان دولتهاي سوسیالیستي و استربام دوم مزبور از ورود سرمايههاي خارجي، نشانههاي شکست مارکسیسم انرالبي را نمودار ساخته بود.بسیاري از محررین انرالبي دوباره به اين فکر افتادند که آيا هنوز ميتوان قشی رابشه با اقتصاد جهاني سرمايهداري را به عنوان الگويي مناس و کارآمد براي توسعه کشورهاي جهان سوم تجويز نمود.

مورد سوم، وجود بحران سرمايهداري اياالت متحده بود.جنگ ويتنام، بحران واترگیت، تحريم ندتي سام 1975، وجود همزمان رکود و تورم در وا سین سامهاي دهه 1970، همراه با افزايش روحیه حمايتگرايي، کسري یشبیني نشده بودجه و افزايش شکاف تجاري در دهه 1980، همگي نشانه ايان سیادت آمريکا بر اقتصاد جهاني سرمايهداري را آشکار ميساختند.عالوه بر اين، گرايشي دائمي به سمت تشکیل اتحاديهها در نظام جهاني را نیز ميتوان به چشم ديد.آنچه آشکار است وجود اين واقعیت است که تغییر در ذيرههاي نظري هر سه مکت توسعه از دهه 1950 تا دهه 1980، موج یدايش تغییرات متناظري در جهتگیريهاي تحریراتي ادبیات توسعه گذشته است.

-3-2-2 رويکردهاي مختلف در تبیین و تشريح مفهوم توسعه و محیط

مدهوم توسعه ايدار ريشه در تاري نظريهها و تجربه توسعه و محیاگرايي دارد.امروزه رويکردهاي مختلدي در تبیین و تشريح مدهوم توسعه ايدار و محیا که به صورت عمومي و يا در گزارشهاي کندرانس جهاني محیا زيست و توسعه ديده ميشود، وجود دارد.در ادامه اين رويکردها مورد بررسي قرار ميگیرند.

-1-3-2-2 رويکرد اکولوژي محور

نرشه شروع براي استدالم رويکرد اکولوژي محور اين است که رشد اقتصادي و حداظت محیشي با هم در

تضاد هستند.اما
د رشد و حامي اقتصاد یوسته محلي و توزيی عادالنه منابیاند.نگاهي که اين رويکرد به
مدهوم توسعه
ايدار دارد، باور کندرانس جهاني محیا
زيست را ـ که راهحلهاي تکنولوژيکي من
جلوگیري از فروسايي و تخري محیا، رشد اقتصادي
را به همراه دارند ـ قبوم ندارد اما هر دو اين

رويکردها در نرش مشارکت محلي و اقدام براي تجربههاي اساسي در حل مسائل توسعه و محیشي کشورهاي در حام توسعه، اشتراک نظر دارند.

-2-3-2-2 رويکرد بازارگرا

رويکرد بازارگرا به توسعه و محیا، با اصلي که رشد و یشرفتهاي تکنولوژيکي در اقتصاد بازار آزاد کلید توسعه ايدار آتي قلمداد ميشوند، شروع ميشود.در اين رويکرد، موفریت کارايي سیاسي و توانمندي ارزشهاي مکاني بازار به کارکردهاي محیشي و اقتصادي آنها وابسته ميباشد.استدالم اين رويکرد در تالش براي همسويي و حمايت از تعاريف کندرانس جهاني محیا زيست است.اين رويکرد بر اين باور است که با تغییر شکل اقتصاد و تدکیکها همانند تحلیل هزينه و فايده امکان تصحیح ارزشها و معیارهاي محیشي و اطمینانبخشي به نسل آينده از اينکه آنها نیز همانند مردم معاصر از مواه و امکانات برخوردار خواهند شد، وجود دارد.

-3-3-2-2 رويکرد نئومارکسیست

نرشه شروع رويکرد نئومارکسیست بر اين اصل قرار دارد که نابرابريها در میان نواحي جهان وجود دارد و استدالم ميکنند که دسترسي به توسعه ايدار بدون توجه به و ی موجود امکان ذير نیست.فرايندهاي سیاسي و اقتصادي یونددهنده مردم و مکانها هستند و حذف توسعهنیافتگي بعضي نواحي مادامي که همسو و متناس با توانايي ديگران براي بهرهوري نیستند و اين نواحي در مسیر توسعهاي که خودشان قرار دارد، نباشند، امکان ذير نیست.آنها بر اين باورند که گزارش کندرانس جهاني محیا زيست براي شروع و اقدام مناس بوده، لکن با واقعیتهاي خارجي از جمله ساختار اقتصاد جهاني سازگاري ندارد.

-4-2-2 ديدگاههاي مطرح در مورد توسعه و محیط

به اعتراد نظريه ردازان، مديريت توسعه ايدار بدون دستیابي به همگرايي بیشتر در سه ديدگاه زير و تلدیق آنها با شکست مواجه خواهد شد.

-1-4 -2-2 ديدگاه اقتصاددانان

نخست ديدگاه اقتصاددانان که روشهايشان مبتني بر به حداکثر رساندن رفاه انساني در بشن محدوديتهاي مربوط به سرمايه و تکنولوژي موجود است.در سامهاي اخیر، اقتصاددانان رفته رفته به اهمیت سرمايه طبیعي يعني ارزش محیا زيست ي بردهاند به طوري که هم اکنون فصل تازهاي در علم اقتصاد، به تحلیل مباني اقتصادي منابی طبیعي و محیا زيست اختصاص يافته است.

-2-4-2-2 ديدگاه اکولوژيستها

دومین ديدگاه به اکولوژيستها مربوط ميشود که بر حداظت از تمامیت زيرمجموعهها يا خرده سیستمهاي اکولوژي تاکید ميورزند؛ زيرا به اعتراد آنان، اين سیستمهاي فرعي، عواملي حساس و اساسي در هر نوع ايداري اکوسیستم جهاني تلري ميشوند.گروهي از اين انديشمندان معتردند که ايداري بايد همه اکوسیستمها

را دربرگیرد؛ که اين در کنار ديدگاه معتدلتري قرار دارد مبني بر انعشاف ذيري، سازگاري و ويايي سیستمهاي زنده طبیعي.بر اين ايه، واحدها و جنبههاي کمي يا مرداري مورد توجه قرار ميگیرند که بیشتر شامل واحدهاي فیزيکي غیر ولي است و به زمینههايي مانند قوانین علمي زيستشناسي، زمینشناسي، شیمي و به طور کلي علوم طبیعي ارتباط مييابد.

-3-4-2-2 ديدگاه جامعهشناسان

نرشه نظرات جامعه شناسان سومین ديدگاه را تشکیل ميدهد.براساس اين نگرش، بازيگران اصلي در توسعه ايدار، انسانها هستند که الگوهاي سازمان اجتماعي آنان به منظور تعیین راهحلها و تدابیر مناس در جهت دستیابي به توسعه ايدار، نرش عمدهاي را ايدا ميکنند.در واقی، تجربه نشان ميدهد که بيتوجهي به عوامل اجتماعي در خالم فرايند توسعه، ا ربخشي برنامهها و روژههاي گوناگون توسعهاي را با مخاطره جدي مواجه ميسازد.

-5-2-2 مفاهیم مرتبط با توسعه و پايداري
-1-5-2-2 پايداري و تعادل زيستي

در ديدگاه توسعه ايدار هدف نهايي يافتن ساز و کارهاي تأمین کننده کیدیت مشلوب زندگي براي نسل کنوني و نسلهاي آتي است .رسیدن به منزم مرصود، تنها از طريق قانونمند کردن علل و عوامل مؤ ر بر شکلگیري زيستگاههاي انساني امکان ذير است.

در جستجوي يافتن سابره معاصر مو وع ابتدا به انديشههاي “مکهارگ ا1969د بر ميخوريم.کار مکهارگ در سام 1969 در کتاب “طراحي با طبیعت”، همزمان با اگیري جريان مستحکم زيست محیشي جهاني در دهه 1960، توجه تمامي فعاالن و متخصصان را به لحاظ بومشناختي به خود جل کرد.از زمان چاک کتاب زمینه کاملي از تحلیل و برنامهريزي تا یرات محیشي بسا يافت.

مکهارگ ايدههاي خود را براساس افکار “ اتريک گدس”‎که بر اهمیت بررسي محیا کالبدي به عنوان اولین قدم در برنامهريزي جامی تاکید داشت قرار داده بود.

امروز انسان معترد به تشابق خود با طبیعت، در چارچوب حدظ و ايداري محیا است.محیا انساني اکنون بیش از هر زمان انسانساخت شده است و تکنولوژي نميتواند و نبايد به عنوان تنها ابزار کنترم محیا درنظر گرفته شود.

مشالعات وسیعي در زمینه نظري توسا “اودوم ا1979د” در تعريف دوباره اکولوژي انساني ارائه شده است .و بخش اساسي از ادبیات مربوط به مشالعات تجربي توسا “داگالس ا1981د” طبرهبندي و سنتز شده است.عالوه بر آن، يک برنامه هماهنگ تحریرات بینالمللي مشترک تحت عنوان برنام انسان و زيست کره نیز در حام انجام است احسین حبیبي، محیاشناسي،23د.

-2-5-2-2 پايداري و آسیبپذيري اکولوژيکي اکوسیستمها

در دهههاي اخیر، بروز مسائل بیشمار در محیا زيست موج شده تا جامعه انساني دريابد که براي فعالیتهاي انسان در محیا زيست واقعاً حدومرزي وجود دارد.حام اگر بنا باشد توسعه در بلندمدت ايدار بماند، بايد تنگناهايي که در محیا زيست بوجود آورده، مدنظر قرار گیرد.زيرا به تجربه ابت شده در صورتي که محدوديتهاي محیا زيست ناديده گرفته شود، توسعه اقتصادي سرانجام منجر به تخري آن خواهد شد.

در اين راستا يکي از کارهايي که ميتوان انجام داد تعیین میزان آسی ذيري اکوسیستمهايي است که در هر نوع واحد برنامهريزي و مديريتي وجود دارند تا از طريق تعیین و شناسايي آنها در واقی توسعه

فعالیتهاي انساني را به آن دسته از اکوسیستمهايي سوق داد که نسبت به ساير اکوسیستمهاي منشره موردنظر از آسی ذيري کمتر برخوردارند.

-3-5-2-2 توسعه پايدار و حفظ مباني توسعه
توسعه
ايدار آن فرايندي است که نیازهاي
روري انسانها را بدون مورد معامله قرار دادن مباني
توسعه، يعني محیا زيست فراهم ميسازد.

اهداف
توسعه عبارتند از دستیابي به يک
فرايند مساوي از نرشهنظر اقتصادي، عدالت و مشارکت

اجتماعي، فرايندي که جهت جديدي عر ه ميکند و به کمک تکنولوژي از کارايي باالتري بهرهمند ميگردد و باالخره اينکه فرايندي که از محیا زيست بهره گرفته و در حدظ و اعتالي آن ميکوشد.
براي تحرق اين اهداف توسعه ايدار بايد با شرايا زير منشبق گردد.

• از نظر اقتصادي، غني شدن گروهي، نبايد موج فریر شدن گروهي ديگر گردد، توسعه ايدار نبايد موج جدا شدن بخشهاي عمدهاي از جامعه از منافی حاصله از توسعه گردد.ساختاري که رشد آن مرهون ايجاد نابرابريها است.ممکن است صرفاً از نظر بیوفیزيکي ايدار باشد اما نه از نظر اقتصادي و اجتماعي.از نظر اکولوژيکي نه بايستي موج تخري و انهدام تنوع و قدرت بیولوژيکي اکوسیستم و نه باعث تخري فرايندهاي اکولوژيکي و سیستم هاي حیاتي گردد.توسعه ايدار بايد در نگهداري، تجديد حیات و ذخیره منابی طبیعي از مکان هايي که داراي بیشترين سشح تولید هستند و همچنین مناطق حاشیهاي و تخري نشده، به کمک يک مديريت قوي و مناس ، نرش اساسي داشته باشد.

• از نظر اجتماعي و سیاسي، نرش همبستگي، هماهنگي در عمل و مشارکت بین بخشها و افراد را ايدا کند .براي اينکه اين نوع از توسعه به واقعیت جهاني و منشرهاي تبديل شود همکاري و تداهم بینالمللي بین تمام گروههاي درگیر روري است.جوامعي که اخیراً در بازارهاي سرمايهگذاري درهم ادغام شدهاند، اگر سیستم متشکل از اين جوامی در کل از اهداف و عملیات مربوطه به ايداري حمايت نکند، حرکت کشورها به تنهايي به سوي سیاستگذاريهاي ايداري ممکن است آنها را با خشراتي نظیر رداخت هزينههاي باالتر يا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مدرنیزاسیون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سازمان ملل، سوسیالیسم