منابع پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، خاورمیانه، اشتغال زایی

دانلود پایان نامه ارشد

زیربناییترین اصل در تدوین استراتژی توسعه صنعت جهانگردی کشورهای جهان بشمار میرود. صنعت ظریف و بسیار پیچیده جهانگردی ارتباط تنگاتنگ با برقراری امنیت همه جانبه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی داشته و هر گونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف، زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد میسازد. امنیت چیزی جز تفاهم و مشارکت عمومی جمعیت ساکن یک واحد سیاسی برای رسیدن به رفاه نیست. این جمعیت بایستی به سطحی از درجه آگاهی به منظور درک موقعیتها و برای ایفای نقش بیضرر بر سرتا سر آن توانایی دولت و ملت جهت حفظ و بهرهگیری از فرهنگ و ارزشها افزایش یابد و اینم همان امنیت ملی است (لومسدن،1390). لذا اگر ما به این نیجه رسیدهایم که توسعه جهانگردی در ایران میتواند برای کشور، درآمدزا باشد، اشتغالزا باشد از طریق افزایش شغل، مفاسد اجتماعی که در نتیجه بیکاری گریبانگیر جامعه ما شده است را از بین ببرد و از طریق توریست است که درآمد زیاد و امنیت ملی جامعه تأمین میشود و بار کاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی کم شده و در نتیجه کارایی در این دو بال اجرایی تأمین کننده امنیت در هر جامعه بالا رفته و میتوان گفت ورود توریست بر امنیت کشود نه تنها تأثیر بد نمیگذارد بلکه با توجه به مطلب بالا باعث ایجاد امنیت در یک کشور میشود. برای مثال میتوان به کشور یونان اشاره کرد که با جمعیت 10 میلیونی سالانه 12 میلیون توریست دارد که ورود این مقدار توریست باعث ایجاد مراکز بین المللی بسیار زیاد در سطح این کشور است که به دلیل داشتن ضامن کشورها در این کشور باعث ایجاد امنیت در آن و عدم حمله احتمالی به آن است.

2-13. جايگاه گردشگري در سند چشم انداز 20 ساله گردشگري:
با توجه به اين كه ايران در بخش جاذبه هاي طبيعي و اكوتوريسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه هاي تاريخي و باستاني رتبه دهم دنيا را دارد. بر اساس پيشبينيها در پايان برنامه هفتم توسعه كه مصادف با پايان سند چشم انداز 20 ساله كشور است، بايد ايران سالانه به 20 ميليارد دلار درآمد ارزي در سال دست يابد.
2-14. گردشگري در ایران
ایران یکی از ده کانون مهم شکل گیري تمدن بشري در جهان بوده و نخستین آثار مدنیت که در این سرزمین کشف شده، به هزارهي پنجم قبل از میلاد مسیح تعلّق دارد. چنانکه ورود آریاییها در هزارهي دوم پیش از میلاد، به این کشور و حکومت عیلامیها، مادها، هخامنشیان و… . حکایت از ایجاد تمدن پربار و دیرینه، در این سرزمین دارد. این کشور پهناور در طیِ دورههاي مختلف، مورد توجه بسیاري از افراد بوده است و به منظورهاي خاصی از جمله تجارت و داد و ستد، تفریحی، فرهنگی و… به آن مسافرت میکردند و همچنین به دلیل وجود آداب و رسوم مختلف در این کشور، از جمله پناه بردن به طبیعت در ایامِ مختلف سال به صورت دسته جمعی و گروهی، نشان از وجود روحي گردش و تفریح را در بین مردم این سرزمین داشته است. کشور ایران علاوه بر دارا بودن موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی، داراي مواهب طبیعی و اکتسابی است که هر کدام به تنهایی و یا روي هم قادرند، این کشور را به انواع جاذبههاي قابل عرضه به جهانگردان مجهز سازند (امین بیدختی، 1389).
در ایرانِ پس از اسلام، با توجه به سابقهي زندگی مدنی و تجربیات حاصل از حسنِ خلق و رفتارهاي موجود نزد ایرانیان که از گذشتههاي کهن باقیمانده و بویژه در پرتوي اجراي آیات قرآن کریم و احکام اسلامی، گردشگري رونق بیشتري یافته و با ایجاد تأسیسات جدید رفاهی و درمانی، ایجاد مهمانسرا و محل پذیرایی از میهمانان به طریق وقف، باعث شد تا گردشگري در ایران به مرحلهي تازهاي برسد که در سفرنامهها و یادداشتهاي سیاحان متعدد و مشهور ایرانی و خارجی از ایران، به نیکی یاد شده است.
در زمینهي گردشگريِ ایران، بویژه از قرن هفدهم میلادي و در دوران حکومت صفویان، ایران به عنوان یک کشور مورد توجه جهانگردان، قرار گرفت و اذهان اروپائیان را به خود جلب نموده و… نام «جرج کلارك »، « مادام دیولافو »، « آنتونی شرلی »، « تاورنیه »، « شاردن » است. در این دوره میتوان از سیاحان و گردشگران مختلفی از جمله بود که به ایران سفر کردهاند.
هر چند گردشگري در این سرزمین سابقهي طولانی دارد اما هیچگاه به عنوان یک صنعت، به شکل امروزي که داراي تشکیلات منظم و قوانین و مقررات ویژهاي باشد و درآمد زایی نماید، مورد توجه نبوده است. براي اولین بار، از سال 1314، ادارهاي در وزارت کشور بنام ادارهي امور جهانگردي تأسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کتابچههاي راهنماي گردشگري ایران بود و در نهایت در سال 1342، سازمان جلب سیاحان رسماً کار خود را آغاز نمود. این سازمان که به ارائهي طرحها و برنامه ریزيهاي وسیع زیربنایی در امر گردشگري موفق شد، در سال 1353، جزء تشکیلات وزارت اطلاعات و جهانگردي درآمد و متولّی تنظیم امور ایرانگردي و جهانگردي شد.
پس از انقلاب اسلامی، در سال 1358، شرکتهاي وابسته به سازمان جلب سیاحان در هم ادغام شدند و تحت عنوان «سازمان مراکز ایرانگردي و جهانگرد» با بافت و خط مشیهاي جدید و اهدافی متمایز از گذشته، شروع به کار نمود.

2-15. تحلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83
با توجه به اینکه بعد از سال 83 کشورمان با اوج تحریمها مواجه و به همین دلیل با افت شدید ورود گردشگران خارجی روبرو شد و تا به امروز ادامه دارد، به همین دلیل دباره این دهه مطلبی ذکر نشده است.
دلایل کم و زیاد شدن ورود گردشگران بین المللی به ایران را میتوان طی دورههای مختلف چنین بیان کرد:
1- ورود گردشگران بین المللی به ایران طی سال های 48 تا 56 (به جز 52) رو به افزایش بود که علت ان را میتوان ارتباطات عمیق کشور به غرب و به خصوص آمریکا عنوان نمود که به راحتی افراد خارجی میتوانستند به ایران مسافرت کنند.
طی سال های 57 و 58 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش رو به رو بود. که علت را میتوان وجود ناامنیهای زیاد در کشور و حرکت های انقلابی مردم بر علیه حکومت طاغوتی دانست که توریستها جو را ناامن میدانستند.
3- طی سالهای 59 و 60 با افزایش مختصری مواجه بوده است علت را میتوان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دانست.
4- طی سال های 61 تا 68 دارای نوسان بوده و ورود توریستها به ایران بسیار کم که علت را میتوان وجود جنگ تحمیلی در ایران بیان نمود که در کشور به دلیل حملات هوایی و زمینی کشور عراق امنیت کافی برای حضور گردشگران وجود نداشته و ایران را ناامن میدانستند.
5- طی سال های 68 تا 75 ایران پس از جنگ با انجام تبلیغات ورود گردشگران بین المللی به ایران بالا رفت ولی رشد آن چشمگیر نبود.
6- در سال 76 با ریاست جمهوری جناب خاتمی در کشور و ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری و تبلیغات دولت خاتمی و شعار او در سازمان ملل مبنی بر گفتگوی تمدنها باعث شد که خارجیان تمایل بیشتری برای آمدن به ایران داشته باشند و آمار رشدی قابل ملاحظه ای کرد و تا سال 82 در حال افزایش بوده است.
7- در سال 82 به علت ناامنی در کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان، عراقو واقعه سپتامبر 2002 باعث شد که جهانیان نسبت به مسافرت با هواپیما و کم شدن علاقه به خاورمیانه باعث افت کمی در آمار ورود به ایران شد.
این آمار در مقایسه با :
– کل جهان، مقام 79 را بین 200 کشور
– جنوب آسیا، مقام سوم را بین 9 کشور
– کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) مقام 13 را بین 55 کشور
– کشورهای راه ابریشم مقام 8 را بین 19 کشور
2- آخرین آمار مربوط به تفکیک ملیت (سال 2002)
این آمار به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد:
1- 73 درصد گردشگران ورود به ایران از کشورهای همسایه
2- 20 درصد از سایر کشورهای جهان
3- 7 درصد از سایر کشورهای خاورمیانه
دلیل این امر را میتوان آسان بودن راههای مواصلاتی بین ایران و کشورهای همسایه دانست که شامل افغانستان، پاکستان، عراق، آذرباییجان میباشد. در خصوص سایر کشورهای میتوان گفت که کشورهای آفریقایی جزء بالاترین آمار ورود به کشور هستند.
آمار مربوط به تفکیک نوع ورود (1383)
این آمار به ترتیب شامل موارد ذیل می:باشد :
1- 65 درصد از طریق مرزهای زمینی
2- 33 درصد از طریق مرزهای هوایی
3- 2 درصد از طریق مرزهای دریایی
با توجه به آماری که از ملیت گردشگران بینالمللی ارائه گردیده استفاده از مرزهای زمینی بیشتر میباشد که کشورهای همسایه را تشکیل میدهد.
4- آمار مربوط به درآمد حاصل از ورود جهانگردان و اشتغال زایی
بر اساس آمار و بودجه سهم جهانگردان در تولید ناخالص جهان در سال 2012 میلادی 8/12 درصد و در اشتغال زایی جهانی 9 درصد بوده. به عبارت دیگر یک شغل از سیزده شغل جهان مربوط به بخش سفر و جهانگردی است. در سال 2016 پیش بینی میشود. تعداد مشاغل بخش جهانگردی به 6/251 میلیون یا 1/9 درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید. در حالی که تعداد جهانگردان بین المللی در سال 2012 میلادی به 798 میلیون نفر درآمد حاصل از جهانگردی بین المللی 9/5/57 میلیارد دلار بود(نان13، 2013).
سهم ایران از نظر در آمد حاصل از ورود جهانگرد در مقایسه با:
– جهان- مقام 89 را بین 200 کشور
– جنوب آسیا مقام 3 بین 9 کشور
– کشورهای عضو کنفرانسی اسلامی (OIC)، رتبه 11 را بین 55 کشور
– کشورهای راه ابریشم، مقام 9 را بین 19 کشور داراست
5- مقایسه آماری بین سالهای 80 تا 90
چنانجه ورود گردشگران بین المللی را طی سال های 80 نهایت 90 را با هم مقایسه کنیم که مشاهده میشود بیشترین تعداد مسافر طی ماههای خرداد لغایت شهریور میشد. که علت را میتوان آب و هوای خوب ایران دانست. کمترین تعداد مسافر طی آبان لغایت دی میباشد که علت را میتوان وجود کریسمس در کشورهای خارجی دانست که ترجیح میدهند در کشور خود باشند.

2-16. علل توسعه نیافتگی صنعت گردشگري در ايران
با توجه به اینکه صنعت گردشگری در استان ایلام ارتباطی مستقیم با وضعیت این صنعت در کشور دارد توضیحاتی کلی درباره آن ارائه شده است.
از ديد كارشناسان صنعت گردشگري، ايران از توسعهاي كه شايسته آن است برخوردار نبوده است. از دلايل آن ميتوان به آماده نبودن بسترهاي اقتصادي مناسب در ايران براي جذب سرمايه گذاري در ساخت هتل و ساير منابع جانبي اين حوزه اشاره كرد(اسماعیل پور، 1390). بيخبر بودن سرمايه گذاران از زمينه هاي موجود در ايران و تبليغات ضعيف و نيز انتشار اخبار منفي ايران، محدوديت هاي اجتماعي و مذهبي براي گردشگران خارجي و همچنين تنش هاي سياسي با برخي كشورهاي غربي نيز از ديگر موانع در راه رشد گردشگري در ايران است. با وجودي كه ايران از لحاظ منابع تاريخي، فرهنگي و طبيعي جزو 10 كشور اول دنيا است اما تنها كمتر از يك درصد سهم درآمد جهاني از صنعت را به خود اختصاص داده است. بخش از مشكلات گردشگري كشورمان عبارتند از: ضعف مديريتي، ايران ستيزي، رقابتي نبودن هزينه گردشگري در ايران نسبت به كشورهاي همسايه، نامشخص بودن برنامه دولت در بخش گردشگري، نامناسب بودن زيرساختهاي گردشگري در ايران، فرهنگ ضعيف جامعه نسبت به گردشگر، عدم ثبات رفتارهاي سياسي. پس از گذشت ساليان دراز صنعت گردشگري در ايران، نه تنها به سهم قابل قبولي در محاسبه درآمد ملي دست نيافته است، بلكه همين سهم ناچيز هم هر سال با افول بيشتري مواجه مي شود و اين در حالي است كه بنا به شهادت آمارهاي جهاني ايران جزو 5 كشور بالقوه توانمند در زمينه جذب گردشگر خارجي است.
از جمله دلايل ضعف مديريتي اين صنعت ميتوان به شرح زير اشاره كرد:
1- مديريت غيرتخصصي:
استفاده از مديران غير متخصص نه تنها مشكل صنعت گردشگري ايران، بلكه مشكل عمده اما معمول در تمامي بخشهاي مديريتي در ايران است. مديران غيرمتخصص به دليل فقدان آگاهي لازم در زمينه آثار باستاني و …. بارها و بارها باعث شده اند مهمترين توانهاي جذب گردشگري در ايران در معرض نابودي قرار گيرد.
2- ساختارهاي فراقانوني قدرت:
ساختارها و روابط ميان نهادهاي اداري مختلف در ايران هنوز و به طور مشخص نه بر پايه تعريف قانونمند، بلكه با تكيه بر قدرتهاي فراقانوني و نامريي، باندها و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، روابط بین الملل، مقررات بین المللی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق طبیعی