منابع پایان نامه ارشد درمورد افزایش مشارکت، صنعت گردشگری، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

توزيع
تعداد
آخرين تاريخ
تعداد
درصد

اول
19 تا 24/1/1393
20
28/1/1393
20
100
3 بار
دوم
29 و 30/2/1393
20
8/3/1393
18
90
4 بار
سوم
14 و 15/3/1393
20
22/3/1393
18
90
4 بار

3-5. مقياس اتفاق نظر
در اين پژوهش براي تعيين ميزان اتفاق نظر ميان اعضاي پانل، از ضريب هماهنگي كندال24 استفاده شد. ضريب هماهنگي كندال مقياسي است براي تعيين درجة هماهنگي و موافقت ميان چندين دسته رتبة مربوط به N شيئي يا فرد. در حقيقت با كاربرد اين مقياس مي‌توان همبستگي رتبه‌اي ميان K مجموعه رتبه را يافت. چنين مقياسي به ‌ويژه در مطالعات مربوط به «روايي ميان داوران»25 مفيد است. ضريب هماهنگي كندال نشان مي‌دهد كه افرادي كه چند مقوله را بر اساس اهميت آنها مرتب كرده‌اند، اساساً معيارهاي مشابهي را براي قضاوت دربارة اهميت هر يك از مقوله‌ها به كار برده‌اند و از اين لحاظ با يكديگر اتفاقِ نظر دارند. اين مقياس با استفاده از فرمول زير محاسبه مي‌شود:

كه در آن: حاصل جمع مربعات انحرافهاي Rjها از ميانگين Rj ها
مجموع رتبه‌هاي مربوط به يك عامل = Rj 
تعداد مجموعه‌هاي رتبه‌ها (تعداد داوران) = k
تعداد عوامل رتبه‌بندي شده = N
حداكثر حاصل جمع مربعات انحرافهاي از ميانگين Rjها =
(يعني حاصل جمع s كه در صورت وجود موافقت كامل بين k رتبه‌بندي مشاهده مي‌شد)
مقدار اين مقياس هنگام هماهنگي يا موافقت كامل برابر با يك و در زمان نبود كاملِ هماهنگي برابر با صفر است.«اشميت» براي تصميم‌گيري دربارة توقف يا ادامة دورهاي دلفي دو معيار آماري ارائه مي‌كند. اولين معيار اتفاقِ نظري قوي ميان اعضاي پانل است كه بر اساس مقدار ضريب هماهنگي كندال تعيين مي‌شود. در صورت نبود چنين اتفاق نظري، ثابت ماندن اين ضريب يا رشد ناچيز آن در دو دور متوالي نشان مي‌دهد كه افزايشي در توافق اعضا صورت نگرفته است و فرآيند نظرخواهي بايد متوقف شود. جدول 3-2 چگونگي تفسير مقادير گوناگون اين ضريب را نشان مي‌دهد.
جدول 3-2: تفسير مقادير گوناگون ضريب هماهنگي كندال
مقدار W
تفسير
اطمينان نسبت به ترتيب عوامل
1/0
اتفاق نظر بسيار ضعيف
وجود ندارد
3/0
اتفاق نظر ضعيف
كم
5/0
اتفاق نظر متوسط
متوسط
7/0
اتفاق نظر قوي
زياد
9/0
اتفاق نظر بسيار قوي
بسيار زياد
منبع: (اشميت، 1997)

شايان ذكر است كه معناداري آماري ضريب W براي متوقف كردن فرايند دلفي كفايت نمي‌كند. براي پانلهاي با تعداد بيشتر از 10 عضو حتي مقادير بسيار كوچك W نيز معنادار به حساب مي‌آيند.

3-6. جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند (آذر و مؤمني،1380). همچنين کرسول، جامعه را گروهي از افراد ميداند که از يک خصوصيت مشترک برخوردارند که آنها را از ديگر گروهها متمايز ميسازد (دانايي فرد و ديگران، 1387). جامعه آماری در این پژوهش شامل كارشناسان و صاحب نظران ادارات و سازمانهاي دولتي مرتبط با صنعت گردشگري مانند (سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست و شهرداریها) و مراکز غیر دولتی شامل(هتل داران و صاحبان آژانس هاي مسافرتي و تفريحي در سطح استان ایلام) میباشند که با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته تعداد آنها 180 نفر بدست آمد است.
با توجه به محدود بودن جامعه آماری دیگر به روش نمونه گیری احتیاجی نبوده و از روش سرشماری استفاده شده است.
لازم به ذکر است که تعداد 8 پرسشنامه قابل استفاده نبودند.

3-7. روشهاي گردآوري اطلاعات
روشهاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي ميتوان به دو دسته روشهاي کتابخانهاي و روشهاي ميداني تقسيم نمود. در اين قسمت از پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط برای پاسخگويي به سؤالات پژوهش، از روش ميداني استفاده شده است، همچنين از روش کتابخانهاي مانند مطالعه کتابها، مقالات، مجلات، طرحهاي پژوهشي و بانکهاي اطلاعاتي اينترنتي براي تدوين و نگارش بخش ادبيات موضوع و مباني نظري استفاده شده است.

3-8. ابزار گردآوري اطلاعات
به دلیل نوع تحقیق و پیچیدگی نمونه آماری، برای دسترسی سریعتر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شده، که عمليات مربوط به روايي و پايايي بر روي آن انجام گرفته است.
3-8-1. پرسشنامه
پرسشنامه شيوهاي براي بدست آوردن اطلاعاتي خاص در مورد مسئلهاي مشخص ميباشد به گونهاي که اين اطلاعات پس از تجزيه و تحليل و تفسير، باعث ارزيابي بهتر مسئله ميشود (صنايعي، 1387). همچنين داناييفرد و ديگران (1387)، پرسشنامه را مجموعه اي از قبل تدوين شده ميدانند که پاسخ دهندگان، پاسخهاي خود را درون دامنهاي از گزينههاي معين انتخاب ميکنند.
براي جمعآوري اطلاعات مورد نظر جهت سنجش نظرات نمونه آماری، از پرسشنامه استفاده گرديده است. براي تهيه سؤالات پرسشنامه از منابع بدست آمده در قسمت دلفی و مباني نظري صنعت گردشگری و همچنين نظرات اساتيد راهنما، مشاور و اساتيد حوزه مدیریت بهره گرفته شده است. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات تخصصي تشکيل گرديده است.
سؤالات عمومي: اين بخش شامل5 سؤال ميباشد که ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماری را مورد پرسش قرار ميدهد.
سؤالات تخصصي: اين بخش قسمت اصلي پرسشنامه را شامل ميشود و نظرات نمونه آماری را در مورد عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری ایلام بر اساس طيف ليکرت پنج گزینه ای مورد پرسش قرار ميدهد.
طيف ليکرت يک مقياس فاصلهاي است که از تعدادي عبارت و گزينههاي جوابيه تشکيل شده است (خاکي، 1387). اين طيف به پاسخ دهندگان کمک ميکند که نگرش و باور خود را از طريق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهند و به اين ترتيب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعيين کند. در جدول زير نمونهاي از طيف ليکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به نمايش گذاشته شده است.

جدول 3-3: طيف ليکرت
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
گزينه انتخابي
5
4
3
2
1
امتياز

3-8-1-1. اجزاي پرسشنامه
در جدول3 -4 سؤالات پرسشنامه تحقیق بيان شده است.

جدول 3-4: سؤالات پرسشنامه
متغییرها
سؤالات
افزایش مشارکت بخش خصوصی
1،2،3،4،5،6
افزایش بازاریابی و تبلیغات
8،9،10،11،12،13،7
توسعه امکانات زیر ساختها
15،16،17،18،19،20،14
افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت
22،23،24،25،26،27،21
تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی
29،30،31،32،33،28

3-8-1-2. روايي پرسشنامه26
روايي از واژه «روا» به معناي جايز و درست گرفته شده است و روايي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله اندازهگيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازهگيريهاي نامناسب و ناکافي ميتواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستي اندازه گيري محقق بر ميگردد (خاکي، 1378).
نويسندگان براي تفهيم آزمونهاي روايي اصطلاحات مختلفي را به کار ميگيرند، که به صورت کلي ميتوان آنها را تحت سه عنوان روايي محتوي27، روايي معيار28 و روايي سازه29 گروهبندي کرد.
روايي محتوي به اين مطلب اشاره دارد که نمونه سؤالات مورد استفاده در يک آزمون تا چه حد معرف کل سؤالات ممکن هستند، که ميتوان از محتوا يا موضوع مورد نظر تهيه کرد. بنابراين روايي محتوي ايجاد اطمينان ميکند که همهي متغیرهایی که ميتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد. يکي از انواع روايي محتوا، روايي صوري30 ميباشد. روايي صوري به اين مطلب اشاره دارد که سؤالهاي آزمون تا چه حد در ظاهر شبيه به موضوعي هستند که براي اندازهگيري آن تهيه شدهاند و از آنجا که روايي صوري نوع خاصي از روايي محتوايي است همان روشي که براي تعيين روايي محتوا به کار ميرود، يعني استفاده از نظر متخصصان، در اينجا نيز براي روايي صوري قابل استفاده است. روايي معيار وقتي ايجاد مي‌شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معياري که انتظار پيشبيني آنها ميرود متمايز سازد که اين امر از طريق روايي همزمان31 و يا روايي پيشبين32 انجام ميشود. روايي سازه دلالت بر آن دارد که نتايج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدي با تئوريهايي که آزمون بر اساس آنها طراحي شده، سازگاري دارد. اين روايي بر اساس روايي همگرا33 و روايي واگرا34 ارزيابي مي شود (داناييفرد و ديگران 1387).
در اين پژوهش براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري استفاده شده است به اين صورت که پرسشنامه به هشت صاحبنظر از جمله استاد راهنما داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانايي آن سؤال در خصوص ارزيابي هدف مريوطه نظر خواهي شد و با نظر آنان اصلاحات جزئي در پرسشنامه صورت گرفت و در نهايت روايي پرسشنامه توسط آنان مورد تأييد قرار گرفت.
3-8-1-3. پايايي35
در عرف افراد معتبر کساني هستند که که رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پيش بيني است. يعني آنچه فردا يا هفته بعد انجام خواهند داد با آنچه که امروز انجام ميدهند و آنچه که هفته پيش انجام دادهاند همسان است، مي گوييم آنان افرادي با ثبات و پايا هستند، از سوي ديگر افراد نا معتبر کساني هستند که رفتارشان تغييرپذيري بيشتري دارد، رفتار آنان به گونهاي غير قابل پيشبيني متغير است، هر گاهگاهي اين کار و آن کار را انجام ميدهندآنان فاقد پايايي و ثباتاند، لذا گفته ميشود آنان ناهمسانند (خاکي، 1378).
پايايي يک وسيله اندازهگيري عمدتا” به دقت نتايج حاصل از آن اشاره ميکند. کاپلان و ساکوزا گفتهاند «پايايي به دقت، اعتمادپذيري، ثبات، يا تکرارپذيري نتايج آزمون اشاره دارد. روشهاي تعيين پايايي متنوعاند و ميتوان آنها را به شرح زير طبقهبندي کرد: روش پايايي مصححان و روش همساني دروني(روش دو نيمه کردن آزمون، روش کودر- ريچاردسون و روش ضريب الفاي کرونباخ36)، (سيف، 1382).
در اين تحقيق براي تعيين پاياني پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ37 استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هايي كه خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند به‌كار مي‌رود. حد قابل قبول آلفاي كرونباخ براي مقاصد كاربردي حداقل 7/0 است.
اين روش براي محاسبه هماهنگي و سازگاري دروني ابزار اندازه‌گيري بكار مي‌رود. براي محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ ابتدا بايستي واريانس نمونه‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه كل را محاسبه كرد، سپس با استفاده از رابطه زير، آلفا را محاسبه كرد
α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))

كه در آن k تعداد سؤال‌هاي پرسشنامه، واريانس سوال iام و واريانس كل سوالات است.

جدول 3-5: آماره پایایي
تعداد سوالات
α کرونباخ
متغیرها
6
0.943
افزایش مشارکت بخش خصوصی
7
0.849
افزایش بازاریابی و تبلیغات
7
0.876
توسعه امکانات زیر ساخت
7
0.903
افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت
6
0.789
تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی

r_α= j/(j-1) (1-(∑▒s_i^2 )/s^2 ) (3-3)
= r_α ضريب پايايي آزمون
= j تعداد سؤالات آزمون
= s_i^2 واريانس سؤال i ام
= s^2واريانس کل آزمون
پاياييهاي کمتر از 6/0 نوعا” ضعيف تلقي ميشوند، و پاياييهاي 7/0 قابل قبول و بالاتر از 8/0 خوب قلمداد ميشوند(دانايي فر و ديگران، 1387). در اين تحقيق آزمون ضريب آلفاي کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS 19 محاسبه شد و آزمون، مقدار ضريب آلفاي کرونباخ را 814/0 نشان داد، لذا ميتوان پايايي پرسشنامه مذکور را خوب ارزيابي کرد.

3-9. آزمونهای مورد استفاده
در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و انحراف معیار و روشهای آمار استنباطیمختلف مانند: ضریب هماهنگی کندال، آلفای کرونباخ، آزمون کولموگروف- اسمیرونف، تحلیل عاملی اکتشافی ، t تکنمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

3-10. نرم افزارهای مورد استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری، استان ایلام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، رشته تحصیلی، رشته جامعه شناسی