منابع پایان نامه ارشد درمورد افزایش مشارکت، مقدار خطا

دانلود پایان نامه ارشد

است (داده‌ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده‌ها نرمال نيست (داده‌ها از جامعه نرمال نيامده اند)
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا ( 05/0) باشد فرض صفر را نتيجه مي گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا (05/0) باشد فرض يك را نتيجه مي گيريم.
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایشمشارکت بخش خصوصی
متغير
سطح معني داري
مقدار خطا
تاييد فرضيه
نتيجه گيري
افزایش مشارکت بخش خصوصی
.093
0.05
H0
نرمال است

چون مقدار سطح معني داري برابر 093. و بزرگتر از مقدار خطا (05/0) مي باشد پس فرض صفر را نتيجه مي گيريم يعني مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی نرمال مي باشد.
4-6-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش مشارکت بخش خصوصی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حرمت نکاح، عقد ازدواج، مقتضای عقد