منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………90
ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………….92
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست جداول
جدول3-1: شاخص های توصیفی جنسیت شرکت کنندگان:……………………………………………………54
جدول3-2شاخص های توصیفی متغیر سال ورود شرکت کنندگان:…………………………………………..55
جدول3-3 شاخص های توصیفی متغیر پایه تحصیلی شرکت کنندگان: …………………………………….55
جدول3-4- پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان……………………………………………………………………….59
جدول3-5- پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت………………………………………………………………………59
جدول 3-6- مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه عملكرد تحصيلي…………………..60
جدول 3-7- پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………..61
جدول 3-8- پایایی مولفه هاي پرسشنامه عملکرد تحصیلی……………………………………………………..61
جدول 4-1- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه ها……………………………………………………………..64
جدول 4-2- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه عملكرد تحصيلي………………………………………64
جدول 4-3- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس………………………….. 64
جدول 4-4- همبستگی بین اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصیلی…………………65
جدول 4-5 : همبستگي بين اضطراب امتحان با ابعاد عملکرد تحصیلی…………………………………….66
جدول 4-6 : همبستگي بين اضطراب امتحان با ابعاد انگیزش پیشرفت دانشجویان…………………….67
جدول 4-7- پیش بینی ابعاد عملکرد تحصیلی از طریق اضطراب امتحان…………………………………..68
جدول 4-8- پیش بینی ابعاد انگیزش پیشرفت از طریق اضطراب امتحان…………………………………..70

چکيده
هدف پژوهش حاضر توصیف رابطه اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان مركز جامع علمي و كاربردي بهزيستي بود. روش مطالعه حاضر توصيفي از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجويان مركز علمي و كاربردي بهزيستي شیراز در سال 1393 تشکیل می دادند. از این بین 304 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای گرد آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون، عملکرد تحصیلی فام و تیلور و انگيزش پيشرفت هرمنس، استفاده شد. براي تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. همچنین داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون خطي تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجويان مركز علمي و كاربردي بهزيستي شیراز رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطي بیانگر آن بود که اضطراب امتحان قدرت تبيين مولفه های انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان را دارد.
کلید واژه ها: اظطراب امتحان، انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي

فصــل اوّل
كلّيات تحقيق

مقدمه
اضطراب امتحان، نوع خاصي از اضطراب است كه با نشانه هاي جسمي، شناختي و رفتاري در شرايط آماده شدن براي امتحان و انجام تست ها و آزمو نها مشخص مي شود. اضطراب امتحان زماني تبديل به يك مشكل مي شود كه به حدي زياد گردد كه با آماده شدن براي امتحان و انجام آزمون، تداخل پيدا كند. بسياري از دانشجويان دانشگاهها از اضطراب امتحان رنج مي برند. اين اضطراب به قدري شديد است كه موجب اختلال در عملكرد اجراي امتحان مي شود، با اين حال، زماني كه اضطراب بر عملكرد امتحان تأثير مي گذارد، مشكلاتي را براي بسياري از دانشجويان ايجاد مي كند و مي تواند داراي اثرات منفي بر توانايي هاي تحصيلي كساني باشد كه از آن رنج مي برند (یزدانی، سلیمانی، 1390)
مطالعات نشان داده است كه اضطراب رابطه مهمي با يادگيري دارد. اضطراب و فشارهاي عصبي، ريشه بسياري از مشكلات جسمي و ناكامي ها مي باشد كه نمي توان آن را از بين برد. اضطراب امتحان، عامل اصلي كمك به تنوع نتايج منفي از جمله ناراحتي رواني، عدم موفقيت در اتمام تحصيلات دانشگاهي و ناامني است (هامبری1، 1988).
دانشجوياني كه اضطراب امتحان ايشان در حد بالايي است، مهارت هاي مطالعه و يادگيري خود را چه در زمان مطالعه و چه در زمان شركت در آزمون پايين تر از حد توان و دانش خود مورد استفاده قرار مي دهند.(جینگ هی2،2007)
اضطراب امتحان، اصطلاحي است كلي كه به نوعي از اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد كه فرد را درباره توانايي هايش دچار ترديد مي كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعيت هايي مانند امتحان است، موقعي تهايي كه فرد را در معرض ارزيابي قرار مي دهند و مستلزم حل مسأله اى هستند. بنابراين مي توان دانشجويي كه دچار اضطراب امتحان است را به منزله ي فردي توصيف كرد كه مواد درسي را مي داند اما شدت اضطراب وي مانع از آن مي شود كه دانسته هاي خود را هنگام امتحان به ظهور برساند (سرگلزاری و همکاران، 1382) .
همچنین انگیزش و هیجان از جمله سازه های مهم در تمامی عرصه های زندگی هستند که تا اندازه زیادی مستقیما ریشه در شخصیت دارند و تا حدودی نیز متاثر از محیط می باشند. چنانچه انگیزش و هیجانات جنبی منفی و مخرب داشته باشند، آسیب روانشناختی و افکار و پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهند داشت و بر عملکرد افراد اثر سوء می گذارند. هنگامی که عملکرد ما مورد ارزیابی قرار می گیرید احتمال بروز واکنش هیجانی از جانب ما وجود دارد.(موسوی و همکاران،1387، به نقل از درتاج و همکاران 1392)
اضطراب امتحان به عنوان يك مشكل مهم آموزشى، سالانه ميليونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثير خود قرار مى دهد و باعث كاهش عملكرد تحصيلى آنان مى شود؛ لذا با توجه به جنبه های تاثیر گذار اضطراب بر توانمندی افراد که گاه باعث ایجاد اشکال در روند تحصیلی به شکلی بسیار ناتوان کننده می گردد؛ در این تحقیق بر آن هستیم تا ارتباط اضطراب را با عاملکرد تحصیلی و انگیزش یادگیری دانشجویان مورد بررسی قرار دهیم.
بيان مسئله
در جريان رشد كودكان و نوجوانان طيف وسيعي از اضطراب ها را تجربه مي كنند. گاه اين اضطراب ها از چنان شدتي برخوردار است كه زندگي روزمره و تحصيلي آنها را مشكل مي سازد. يكي از اين اضطراب ها اضطراب امتحان است. نتايج مطالعات انجام شده در مورداثراضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي يكسان نبوده است. بعضي ارتباط قوي بين كاهش عملكرد تحصيلي و اضطراب امتحان گزارش كرده اند و بعضي ارتباط كم و يك مطالعه هم هيچ ارتباطي مشاهده نكرده است. (لشگري پور و همكاران، 1385)
اضطراب امتحان، نوع خاصي از اضطراب است كه با نشانه هاي جسمي، شناختي و رفتاري در شرايط آماده شدن براي امتحان و انجام تست ها و آزمو نها مشخص مي شود. اضطراب امتحان زماني تبديل به يك مشكل مي شود كه به حدي زياد گردد كه با آماده شدن براي امتحان و انجام آزمون، تداخل پيدا كند.( لاتاس و همكاران، 2010)3
با توجه به تأثير زياد اضطراب و پيامدهاي منفي آن بايد منابع اضطراب و اثرات آن تعيين و مشخص شود. (بالدوين و همکاران4 ، 2003)
چندين مطالعه به بيان تأثير اضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي پرداخته است و راهكارهايي را براي موفقيت، تسهيل عملكرد يادگيرنده و كاهش اضطراب امتحان ارايه نموده است، اما ارتباط بين اضطراب زياد در امتحان و موفقيت تحصيلي كمتر بررسي شده است(چامبرلين5، 1997).
مطالعات نشان داده است كه اضطراب رابطه مهمي با يادگيري دارد. اضطراب و فشارهاي عصبي، ريشه بسياري از مشكلات جسمي و ناكامي ها مي باشد كه نمي توان آن را از بين برد. اضطراب امتحان، عامل اصلي كمك به تنوع نتايج منفي از جمله ناراحتي رواني، عدم موفقيت در اتمام تحصيلات دانشگاهي و نا امني است (هامبري، 1988).
در شرايط تهديد كننده، واكنشهاي اضطراب عموميت دارند. با اين حال، اضطراب بيش از حد ممكن است يك فرد را ناتوان كند و با عملكرد مؤثر تداخل نمايد (ادلمان6، 2005).
اضطراب يكي از احساسات عاطفي انسان است. اما هنگامي كه اين احساس شدت مي يابد، ممكن است به نتايج نامطلوبي منجرگردد. يكي از بيشترين وقايع تهديد كننده كه امروزه موجب اضطراب در دانشجويان مي گردد، امتحانات است ( یزدانی و سلیمانی، 1390).
بسياري از دانشجويان دانشگاه ها از اضطراب امتحان رنج مي برند. اين اضطراب به قدري شديد است كه موجب اختلال در عملكرد اجراي امتحان می شود(بروان7 و همکاران، 2011) با اين حال، زماني كه اضطراب بر عملكرد امتحان تأثير مي گذارد، مشكلاتي را براي بسياري از دانشجويان ايجاد مي كند و مي تواند داراي اثرات منفي بر توانايي هاي تحصيلي كساني باشد كه از آن رنج مي برند(پلس، 2010).
هر چند اضطراب امتحان در طول دوره دانش آموزي نيز وجود دارد، اما در آموزش عالي به اوج خود مي رسد. اين موضوع نه تنها مي تواند مانع اجراي آزمون شود و بر كليت يك برنامه مطالعاتي تأثير گذارد؛ بلكه توسعه فردي را نيز محدود مي كند(مارک من و همکاران، 2011).
بررسي عو امل پيش آيند و پس آيند موفقيت تحصيلي همواره از دغدغه هاي پژوهشگران نظام تعليم و تربيت بوده است و در مطالعات متعدد اين عوامل به تناسب اهميت و تأثير خود شناسايي و يا طبقه بندي شده اند. اما متاسفانه كار بر روي تعديل اين عوامل و تلاش هاي تجربي جهت كاهش دادن عو امل منفي تأثير گذار بر پيشرفت تحصيلي، خلايي برجسته در نظام آموزشي بوده است. علي رغم همه ي پژوهش هايي كه در مورد موفقيت و انگيزه تحصيلي انجام مي شود، اين مساله هنوز به عنوان يكي از چالش ها و دغدغه هاي نظام آموزشي ما مطرح است (خجسته مهر وهمکاران، 1391).
تعليم وتربيت آدمي از دير باز مورد توجه بوده است، اما اهميت آن در سالهاي اخير به طور فزاينده اي افزايش يافته ودر اين زمينه هزينه هاي فراواني از طرف خانواده ها ودولت مصرف مي شود. ولي باوجود اين مشاهده مي شود كه تعداد قابل توجهي از دانش آموزان هر ساله در يادگيري آموزشگاهي شكست مي خورند. بديهي است، عوامل متعددي(محيطي ،آموزشي، خانوادگي) در عملكرد تحصيلي دانش آموزان تأثير گذار هستند.( یوسفی و همکاران، 1388).
بحث انگيزه ی پيشرفت براي اولين بار و به صورت علمي تحت عنوان نياز توسط موري مطرح شد (بهرامی، 1383). او براي انسان چندين نياز را مطرح کرد که برخي زيستي و برخي رواني هستند. انگيزش پيشرفت يک نياز اجتماعي است و عبارت است از غلبه کردن بر موانع، رسيدن به استانداردهاي عالي، رقابت با ديگران و پيشي گرفتن از آن ها (دارابي،1380).
پنیت ریچ و شرابن8 (1992) عقیده دارند میزان انگیزه تأثیر زیادی در رسیدن به هدف و میزان تلاش دارد. هنری موری، انگیزه رفتار آدمی از نیازهای وی تأثیر می پذیرد و نیاز به پیشرفت از جمله نیازهای اساسی رفتار آدمی است (ریان و دسی9،2000).
مک کامبز و مرزانو (1990) پیشرفت را تابعی از اثر مشترک دو ویژگی «مهارت» و «اراده»، یعنی انگیزش می دانند. گيج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی