منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، روانشناسی، جامعه ایرانی، بهداشت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

طولانی بودن روال اداری برای گرفتن مجوزهای انجام آن.
4- عدم همکاري برخی از شرکت کنندگان در تکميل پرسشنامه ها از محدوديت هاي پژوهش بود.
پيشنهادهاي کاربردي با توجّه به نتايج تحقيق:
1- با توجه به اينكه موقعيت هاي امتحاني كه عمدتا به صورت سنتي و در غالب آزمون هاي مداد و كاغذي برگزار مي شوند و توام با استرس و اضطراب آور هستند پيشنهاد مي گردد در مقاطع تحصيلي دانشگاهي آزمون ها به صورت مهارتي برگزار شوند.
2- به كاربستن روشهاي درمانگري محدود مانند روش هاي تنش زدايي،در كوتاه مدت مي توانند سطح اضطراب را كاهش دهند اما با توجه به اينكه اضطراب امتحان مبتني بر عوامل زيربنايي شخصيت هستند بايستي دانشجويان را با اين عوامل آشنا نمود تا با درك موقعيت،درك اولويت نيازها و كسب اعتماد به نفس لازم عملكرد تحصيلي بهبود يابد.
3- آموزش ريشه يابي علل اضطراب به دانشجويان و بهره گيري از راهبردهاي مناسب براي كنترل آن بايستي از اولويت هاي آموزشي و پژوهشي مراكز دانشگاهي باشد.
پیشنهادات پژوهشی:
در پژوهش‌هاي آینده، پيشنهاد مي شود:
1. این پژوهش در ساير سطوح تحصيلي نیز مورد بررسی قرار داده شود.
2. در يک تحليل مقايسه اي و با نمونه مناسب دانشجويان دختر و پسر به لحاظ متغير هاي پژوهش با يكديگر مقايسه گردند.
3. در يک تحلیل تاثیر اضطراب امتحان بر ساير جنبه هاي شخصيتي دانشجويان سنجیده شود.
4. در یک تحلیل رابطه ابعاد انگيزه پيشرفت تحصيلي با اضطراب امتحان دانشجويان بررسی شود.
5. در یک تحلیل رابطه ابعاد عملكرد تحصيلي با اضطراب امتحان دانشجويان بررسی شود.

منابع داخلي:
1. بیان، زهرا(1393)، از تنیدگی تا آسیمگی(دانش افزایی در راستای اضطراب زدایی در جامعه ایرانی)، تهران، میر ماه، چاپ اول، صفحه 1 تا 70.
2. بیابانگرد ،اسماعیل (1386). روش های پیشگیری از افت تحصیلی، فروست تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، شماره انتشار 115، چاپ پنجم
3. برقعي، الهام السادات(1393). انواع اضطراب، قابل دستیابی در نشانی اینترنتی
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36395
4. برونو، فرانک(1373)؛ فرهنگ توصیفی روان‌شناسی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، طرح نو، ، چاپ اول، صفحه 42.
5. پاكدامن ساوجي، آذر، گنجي، كامران،احمدزاد، محمود(1390). تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 47، صفحه 245 تا 265.
6. پورافکاری، نصرت‌الله(1370) فرهنگ جامع روان‌شناسی – روانپزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، صفحه 93 تا 95.
7. تمنايي فر، محمدرضا، گندمي، زينب(1390). رابطه انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان، فصلنامه راهبردهای آموزش دوره ۴، شماره ۱ صفحه 15 تا 19
8. خزائلی پارسا،فاطمه(1386). تاب آوری،ظرفیت غلبه بر دشواری ها، پایداری سر سختانه وبه سازی خویشتن مرکز مشاوره ی د انشجویی.معاونت دانشجویی وفرهنگی.
9. دادستان،پریرخ(1392 ).روانشناسی مرضی، ويرايش اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت. تهران
10. درتاج، فریبز، موسوی، سید حمید، رضایی، پروین(1392). بررسي ميزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالوورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله پزشكي هرمزگان، سال هفدهم، شماره چهارم، مهر و آبان از صفحه 365 تا 374
11. رزم‌آزما، هوشیار؛ فرهنگ روان‌شناسی، ص 39.
12. روزنهان، دیویدال؛ ، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، ساوالان، 1386، آسیب‌شناسی روانی، چاپ هفتم، ص 352.  
13. سامانی، سيامك، جوكار؛ بهرام؛ صحراگرد، نرگس(1386). تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي، مجله روانپزشكي و روان شناسي باليني ايران، سال 13 ، شماره 3، صفحه 290
14. ساپینگتون، اندورا؛ ، ترجمه حمیدرضا حسین‌شاهی برواتی(1379)، بهداشت روانی ، تهران، روان، چاپ اول، ص 367
15. سیف، علی اکبر (1380). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری وآموزش)،تهران: موسسه انتشارات آگاه ویراست نو
16. شعبانی، حسن(1386) .مهارت های آموزشی: روش ها و فنون تدریس،تهران : سمت، چاپ پنجم 
17. سبحاني نژاد مهدي, عابدي احمد (1385)، بررسي رابطه‌ بين راهبردهاي يادگيري خود تنظيم و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملكرد تحصيلي آنان در درس رياضي نشریه پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز) :  دوره 1 , شماره 1; از صفحه 79 تا صفحه 98 .
18. سدرپوشان،نجمه – 1384- تاثير شيوه واقعيت درماني گروهي بر كاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر – مجله دانش و پژوهش در روان شناسي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان – شماره 25 – پاييز 1384 – صص 34-21
19. سرگلزاري، محمد رضا، ثمري، علي اكبر، كي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره درد مزمن، تنظیم هیجان، فراشناختی، کیفیت زندگی