منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ي شود كه دانسته هاي خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. (ساراسون، 1975)
همچنين اضطراب امتحان به عنوان يك مفهوم و سازه علمي به مجموعه اي از پاسخ هاي ادراكي، فيزيولوژيكي و رفتاري اطلاق مي شود كه با نگراني درباره پيامدهاي منفي يا شكست احتمالي از امتحان يا موقعيت هاي ارزيابي كننده مشابه همراه است.(ارگین، 2002)

فرضیه فرعی دوم:
بين اضطراب امتحان با ابعاد انگيزه ي پيشرفت دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتيجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي بين شاخص های اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت دانشجویان نشانگر وجود همبستگی معکوس بین دو شاخص با اطمینان 95 درصد بود. تایید رابطه معناداری بین اضطراب امتحان با ابعاد عملکرد تحصیلی نشان می دهد که اضطراب امتحان می تواند در کاهش انگیزش پیشرفت دانشجویان نقش به سزایی را ایفا نماید. لذا بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات فریدخت یزدانی(1391)،نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)، رضویه و همکاران(1388)، نریمانی و همکاران(1379)، اسچافر63 و همكاران، پيك ران64 و همكاران (2011) همسو بود و با يافته هاي تحقيق غفاري و بلوچي(1390) در تضاد است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که با توجه به تاييد وجود رابطه منفي و معكوس شاخص اضطراب با ابعاد انگيزش پيشرفت(اعتماد به نفس، پشتكار، آينده نگري، سخت كوشي) اضطراب امتحان مي تواند تمامي جنبه هاي منجر به پيشرفت تحصيلي فرد را به گونه اي ناتوان كننده مختل نمايد به نحوي كه فرد با از دست دادن انگيزه پيشرفت در ابعاد ديگر شخصيت همانند اعتماد به نفس، پشت كار، آينده نگري و سخت كوشي نيز دچار سستي خواهد شد و اين نوع از اضطراب نه تنها جنبه هاي تحصيلي را مي تواند تنزل دهد بلكه منجر به افت سطوح شخصيتي فرد نيز خواهد شد.
مولا65(2010) انگیزش پیشرفت را عالی ترین شاهراه یادگیری دانسته است. بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای دانستن، آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد. وقتی فرد از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردار باشد، به تکالیف درسی به خوبی توجه می کند، تکالیف درسی را جدی می گیرد و علاوه بر آن سعی می کند اطلاعاتی بیش از آنچه در کلاس درس به او می آموزند، یاد بگیرد. همچنین برای یادگیری، مهارت های لازم و راهکارهای مناسب را می یابد. بدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز، سبب احساس توانمندی بیشتر و افزایش علاقه به موضوع یادگیری می شود(ظهیری ناو و رجبی،1388).
انگیزش در محیط های آموزشی بیشتر به انگیزش یادگیری و فعالیت های یادگیری باز می گردد. انگیزش برای یادگیری از این نظر اهمیت دارد که در صورت فقدان آن پر جاذبه ترین و سودمند ترین آموزشها بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود و هیچ عامل دیگری نیز نمی تواند جایگزین عامل انگیزش در یادگیری باشد.(فردانش، 1390)
از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است هم وسیله. به عنوان هدف، ما از دانش آموزان و دانشجویان می خواهیم نسبت به موضوع های مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند(دارای انگیزه باشند).از این رو تمام برنامه های درسی که برای آنها فعالیت های مربوط به جنبه های عاطفی در نظر گرفته شده است دارای هدف های انگیزشی هستند. به عنوان وسیله انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تاثیر آن بر یادگیری کاملا آشکار است. (سیف، 1387)

فرضیه فرعی سوم:
اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری تحليل رگرسيون خطي استفاده شد.
دراين تحليل حدود 36.9 درصد تغييرات متغير ملاک تأثيرات هيجاني و حدود 6 درصد تغييرات متغير ملاک خود كار آمدي به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين گرديد. و همچنين مشخص گرديد متغیر اضطراب می توانند به احتمال 16% متغییر ملاک “فقدان کنترل پیامد”، به احتمال 2.9% متغییر ملاک انگیزش و به احتمال 2.3% متغییر ملاک برنامه ریزی را پیش بینی کنند. بنابراين متغير اضطراب پيش بيني كننده قوي تري براي تاثيرات هيجاني نسبت به ساير مولفه هاي عملكرد تحصيلي است و همانطور كه در نتايج تحليل اين تحقيق مشاهده مي شود كه اضطراب كمترين قدرت پيش بيني كنندگي را براي ابعاد انگيزش و برنامه ريزي دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات، سعادت و همکاران (1392)، فریدخت یزدانی (1391) نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)،رضویه و همکاران(1388)، خسروی و بیگدلی(1387)،.(هانکوک، 2001 ) و آیسان و سایرین(2001) همسو بود. اما با یافته های تحقیق چراغیان و همکاران ( 1387) در تضاد است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که وجود و يا عدم وجود اضطراب امتحان مي تواند در عملكرد تحصيلي دانشجويان تاثيرات به سزايي بگذارد.
اضطراب یکی از عواطفی است که برای حفظ بقای جانداران لازم است. یعنی باعث می شود هوشیار و گوش به زنگ باشند تا بتوانند از خطرات محیط اجتناب کنند. بسیاری از رفتارهای خطرجویانه مثل رانندگی های پرسرعت، پرش از ارتفاع، موج سواری، پرواز با کایت ممکن است تا حدی به دلیل کم بودن اضطراب در فرد باشد. در شرایطی که محیط زندگی امن است، مثل زندگی امروز ما که در خانه ی امنی در شهر یا روستا، زندگی می کنیم و خطرات محیطی مثل حمله جانوران تهدیدمان نمی کند، اضطراب برای حفظ عملکرد روزانه مثل بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه یا سرکار، تنظیم وقت برای قرارهای کاری، به موقع رسیدن به اتوبوس یا هواپیما، و نیز افزایش انرژی جهت انجام تکالیف، پروژه ها و … لازم است. بنابراین برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد.
وقتی انسان در حد طبیعی اضطراب دارد، خون رسانی و فعالیت مناطق خاصی از مغز که با توجه، تمرکز و یادگیری ارتباط دارد بیشتر و بهتر می شود، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناسب باشد، تأثیر بسیار بدی بر عملکرد تحصیلی او می گذارد. یعنی موقع یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، بیقرار است، نمی تواند تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطالب از حافظه و استفاده از آن ها موقع آزمون و امتحان کاهش می یابد، شب ها نمی تواند خوب بخوابد و همین بی خوابی توجه و تمرکز او را پایین می آرد. علائم جسمی اضطراب مثل لرزش دستان، تپش قلب، نفس نفس زدن، عرق کردن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی و….. فرد را متوجه اضطراب می کنند و علائم ذهنی اضطراب مثل دلهره، دلشوره، دستپاچگی، ناامنی، بی قراری، عدم اطمینان به خود و … را زیاد می کنند. یعنی اضطراب به سرعت دچار سیکل معیوب می شود و هر علامت، علائم دیگر را تشدید می کند.(موسوي،1393)
با توجه به تعيين اثر گذاري اضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي و افت شاخص هاي آن پژوهشگران مي بايست راهكارهاي مناسبي را براي شناسايي علل ايجاد آن و رفع آن به دانشجويان ارئه كنند.

فرضیه فرعی چهارم
اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد انگیزه ی پیشرفت دانشجویان می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.
همانگونه که مشاهده می شود، در اين تحليل حدود 27.8 درصد تغييرات متغير ملاک “اعتماد به نفس” به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود.و حدود 32.5 درصد تغييرات متغير ملاک “پشتکار” به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود. همچنين متغیر پيش بين اضطراب می توانند به احتمال 28.6% متغییر ملاک “آینده نگری” و به احتمال 30.5% متغییر ملاک (سخت کوشی) را پیش بینی کنند.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات یزدانی(1391)،نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)، رضویه و همکاران(1388)، نریمانی و همکاران(1379)، اسچافر66 و همكاران، پيك ران67 و همكاران (2011) همسو بود و با يافته هاي تحقيق غفاري و بلوچي(1390) غیر همسو است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که اضطراب امتحان به نحوي موثر تبيين كننده انگيزش پيشرفت دانشجويان است.
گرچه اضطراب امتحان امري تازه نيست، اما سابقه انجام پژوهشهاي تجربي و ميداني در اين باره به چند دهه اخير باز مي گردد. هيل68 اشاره دارد كه بر اساس برآورد پژوهشگران، سالانه حدود ده ميليون دانش آموز در سطح دبيرستان و 15 درصد از دانشجويان دانشگاه هاي آمريكا اضطراب امتحان را تجربه مي كنند و به نظر مي رسد كه آزمودني هاي بزرگتر، به اضطراب بيشتري دچار هستند. (بیابانگرد، 1387)
همچنين ترس از شکست، به افراد انرژی می دهد که از آن دوری کنند زیرا نتایج شکست مثل شرم و خجالت موجب بیزاری از آن می شود. ترس از شکست نشان دهنده یک محرک برای بدست آوردن موفقیت بر مبنای اجتناب است که قویاً به منظور پیشگیری از خجالت و تحقیر شدن که بدنبال شکست بوجود می آید پیش بینی می شود (کنروی و همکاران ۲۰۰۷).
فقدان سرويس هاي مشاوره براي كودكان در معرض خطر: دانش آموزان در معرض خطر، خصوصاً در زمان هاي استرس زا از سوي معلمان و مشاوران نياز به توجه بيشتري دارند. هنگامي كه دانش آموزان در معرض ترك تحصيل هستند، مشاوران در دسترس و اطلاعات درباره راه هاي جايگزين مي تواند موثر باشد. نرخ بالاي ترك تحصيل در دانش آموزان اقليت زباني مي تواند ناشي از فقدان توجه از سوي معلمان باشد(یوسفی وهمکاران،1388).
در زمینه مقابله با اضطراب، رویکردهای گوناگونی وجود دارد. در برخی از این رویکردها( برنامه های مشاوره ای با تاکید بر آموزش عادت هایی بهتر مطالعه)) مطرح می شوند. برخی دیگر به آموزش روش های تن آرامی توجه دارند، بعضی هم ((تقویت راهبردهای آزمون)) را معرفی می کنند. و سر انجام برخی بر همه راهکارهای فوق تاکید می ورزند. در این گونه رویکردها، توصیه می شود که هم باید عادت های خوب مطالعه مکردن را آموزش داد، هم به انش آموزان دانشجویان کمک کرد تا بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و هم راهبردهای آزمون ها را به آنها آموخت(رضایی، 1384).
ويژگی هاى شخصيتى نيز به عنوان مجموعه سازمان يافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً ثابت و پايدار در افراد كه بر روي هم، يك فرد را از فرد يا افراد ديگر متمايز مي سازد، نيز ميتواند بر اضطراب تاثير بگذارد( شاملو، 1382).
در كشور ايران نيز چنين بنظر مي رسد كه وحشت از گرفتن نمره ضعيف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همكلاسان و دوستان، ترس از ناتواني براي ادامه تحصيل، همواره دانشجويان را مورد آزار و اذيت رواني قرار مي دهد (نورگاه و قره گزلی، 1381).
یکی از رویکردهای جامع، یعنی روش آزمون تلقینی به فرد یاد می دهد که واکنش های ناشی از اضطراب را در یابد، تا بتواند زمان بروز آن را تشخیص دهد و روش های گوناگونی را برای تسلط بر اضطراب فرا بگیرد. در روند این آموزش، به فرد امکان داده می شود مهارت هایی فراگرفته را در شرایط خاص تمرین کند و سپس در موقعیت های واقعی زندگی روزمره به کار ببندد.(میکن بام، 1975)

محدودیت های تحقيق:
محدودیت های در اختیار محقق:
1- نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، امکان تعمیم نتایج را به جامعه با محدودیت مواجه می کند.
محدودیت های خارج از کنترل محقق:
1- انگیزه پایین و کمبود آگاهی در مورد ضرورت و نتایج مثبت رواج تحقیق و پژوهش در میان دانشجویان.
2- استفاده صرف از پرسشنامه از محدوديت هاي عمومي اکثر پژوهش ها مي باشد.
3- کمبود زمان براي انجام تحقيق و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره درد مزمن، تنظیم هیجان، فراشناختی، کیفیت زندگی