منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بینی کننده ابعاد انگیزش پیشرفت دانشجویان است.
برای تحلیل این فرضیه از روش آماری تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است.
جدول 4-8- پیش بینی ابعاد انگیزش پیشرفت از طریق اضطراب امتحان
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
همبستگی
R
ضریب تعیین R2
F
df
درجات آزادي
سطح معناداری
B
Beta
t
سطح معناداري
اضطراب امتحان
اعتماد به نفس
.527a
.278
116.346
1 و 302
0.005
-1.144
-.527
-10.786
0.001

پشتکار
.570a
.325
145.317

-1.500
-.570
-12.055
0.001

آینده نگری
.535a
.286
120.802

-1.253
-.535
-10.991
0.001

سخت کوشی
.553a
.305
132.832

-1.234
-.553
-11.525
0.001
a. Predictors: (Constant), اضطراب
در جدول بالا رابطه تحلیل رگرسيون بين متغير پیش بین اضطراب و متغير های ملاک اعتماد به نفس، پشتکار،آینده نگری و سخت کوشی(ابعاد انگیزش پیشرفت) آورده شده است.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه اعتماد به نفس مقدار F برابر با 116.346 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 278/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر می توانند به احتمال 27.8% متغییر ملاک (تاثیرات هیجانی) را پیش بینی کنند. بنابراین در اين تحليل حدود 27.8 درصد تغييرات متغير ملاک اعتماد به نفس به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه پشتکار، مقدار F برابر با 145.317 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک پشتکار را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 325/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 32.5% متغیر ملاک (پشتکار) را پیش بینی کنند. بنابراین دراين تحليل حدود 32.5 درصد تغييرات متغير ملاک پشتکار به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه آینده نگری، مقدار F برابر با 120.802 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک آینده نگری را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 286/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 28.6% متغییر ملاک (آینده نگری) را پیش بینی کنند.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه سخت کوشی، مقدار F برابر با 132.832 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک سخت کوشی را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 305/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 30.5% متغییر ملاک (سخت کوشی) را پیش بینی کنند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بين اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان مرکز علمی و کاربردی بهزیستی بود. دراين فصل نتايج حاصل از پژوهش که در فصل قبل ارائهگرديد، با توجه به هر کدام از فرضیه ها، مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است. در انتها نيز به محدوديت‌هاي پژوهش و برخي پيشنهاد‌هاي کاربردي و پژوهشي اشاره مي‌شود.
خلاصه پژوهش:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه اضطراب امتحان باانگیزش پیشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجویان مرکز جامع علمی و کاربردی بهزیستی بود. مطالعه حاضر ار نوع توصیفی و طرح مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان مرکز جامع علمي و کاربردی بهزیستی شهر شیراز در سال 1393 تشکیل می دادند. که بالغ بر 1429 نفر بوده و از این بین با استفاده از جدول استاندارد کرجسی و مورگان، 304 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید که بین تمامی آنها پرسشنامه توزیع گردید. برای گرد آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون، عملکرد تحصیلی فام و تیلور و انگیزش پیشرفت هرمنس که همگی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده اند استفاده گردید. براي تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون خطي تحلیل شدند که نتایج به دست آمده در ذیل مورد بحث قرار گرفته است.

بحث و نتیجه گیری
تفسیر یافته های فرضیه اصلی
بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتيجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي بين شاخص های اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان نشانگر وجود همبستگی معکوس بین شاخص ها با اطمینان 95 درصد بود. تایید رابطه معناداری بین اضطراب امتحان با ابعاد انگیزش پیشرفت و ابعاد عملکرد تحصیلی نشان می دهد که افزایش اضطراب امتحان می تواند در افت انگیزش پیشرفت و عمکرد تحصیلی دانشجویان نقش به سزایی را ایفا نماید. لذا بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات، فریدخت یزدانی (1391) نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)، رضویه و همکاران(1388)، خسروی و بیگدلی(1387)، (هانکوک، 2001) و آیسان و سایرین(2001) همسو بود. اما با یافته های تحقیق چراغیان و همکاران ( 1387) غیر همسو است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که افزايش اضطراب امتحان منجر به افت عملكرد تحصيلي در دانشجويان شده و انگيزه هاي آنها براي پيشرفت را تقليل مي دهد.
مطالعات قابل توجهی در زمینه تاثیر اضطراب آزمون بر کنش پاسخ دهنگان انجام گرفته است. مالونون در مقاله خود تحت عنوان (( اضطراب آزمون: یک بررسی همه سویه پیرامون برداشت معلمان، مسئولان مدارس، مشاوران، دانش آموزان و والدین )) اظهار می دارد که در زمینه بروز اضطراب و فشار، عوامل بسیاری موثرند و مستقیما بر نحوه کنش و در نتیجه نمره دانش آموزان اثر می گذارند(مالونون، 2005)
همجنين ((اضطراب امتحان))60 يك مشكل آموزشي مهمي است كه سالانه ميليونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثير قرار مي دهد. اضطراب امتحان يك واكنش هيجاني ناخوشايند به موقعيت ارزيابي است. اين هيجان با احساس نوعي از تنش، تشويش و برانگيختگي سيستم عصبي خودكار مشخص مي شود. اضطراب امتحان، سلامت رواني دانش آموزان را تهديد مى كند و بر كارآمدي، شكوفايي استعداد، شكل گيري شخصيت و هويت اجتماعي آنان تأثير سوء مي گذارد. و به عنوان يكي از پديده هاي فراگير و مشكل ساز ميان دانشجويان و دانش آموزان مي تواند در پيشرفت تحصيلي و عملكرد بهينه آنان بويژه هنگام ارزشيابي اثر منفي گذارد. در كاهش و يا بروز اضطراب امتحان عوامل متعددي همچون ويژگي هاي شخصيتي مي تواند موثر باشند. عوامل شخصيتي همچون درونگرايي – برون گرايي61، با ثباتي – بي ثباتي (روان رنجور خويي62) مي توانند بعنوان مؤلفه هاي تشكيل دهنده شخصيت، بر اضطراب و اضطراب امتحان و مكانيز مهاي سازشي در مواجهه با منابع تنش زا و اضطرب آور اثر گذارند.(محمودی عالمی، 1379)
اخيراً شواهد زيادي ديده شده است مبني بر اينكه اضطراب و نگراني، يك مرحله گذرا نيست و اگر بررسي و ارزيابي نشود، تا دوران بلوغ و بزرگسالي در اكثر افراد تداوم خواهد داشت. (سدر پوشان، 1384)
در واقع، به نظر مي رسد كه دليل افت تحصيلي در بسياري از دانشجویان ناتواني در يادگيري يا ضعف هوشي نبوده است، بلكه ناشى از سطح بالاي اضطراب امتحان مى باشد. (صاحبی و همکاران، 1381).
درباره تاثیر انگیزش بر یادگیری پژوهش های زیادی انجام گرفته است. اگوروگلو و والبرگ (1979) ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهش های انجام شده در مورد 637000 دانش آموز کلاس اول تا کلاس دوازدهم را بررسی کرده و نشان داده اند که میانگین ضریب همبستگی موجود برابر 34/0 + است. بلوم، (1982) رابطه بین انگیزش ( ویژگی های ورودی عاطفی) و پیشرفت تحصیلی را با ضریب 50/0 + گزارش کرده است.(سیف، 1387)

فرضیه فرعی اول:
بين اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد. به منظور آزمون این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتيجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي بين شاخص های اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانشجویان نشانگر وجود همبستگی معکوس بین دو شاخص با اطمینان 95 درصد بود. تایید رابطه معناداری بین اضطراب امتحان با ابعاد عملکرد تحصیلی نشان می دهد که اضطراب امتحان می تواند در افت عمکرد تحصیلی دانشجویان نقش به سزایی را ایفا نماید. لذا بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
یافته های این بخش از تحقیق با یافته های تحقیقات، سعادت و همکاران (1392)، فریدخت یزدانی (1391) نصری و همکاران(1391)، خدیوی و وکیلی مفاخری(1390)،رضویه و همکاران(1388)، خسروی و بیگدلی(1387)،.(هانکوک، 2001 ) و آیسان و سایرین(2001) همسو بود. اما با یافته های تحقیق چراغیان و همکاران ( 1387) در تضاد است.
در تبیین این یافته ها می توان چنین اظهار داشت که رفع اضطراب تحصیلی در دانشجویان مراکز علمی و کاربردی می تواند منجر به ارتقاء عملکرد تحصیلی دانشجویان گردد.
اكنون این سؤال مطرح می شود كه چرا اضطراب باعث كاهش توانایی فرد می شود؟ پژوهشگران و محققان عوامل متعددی را در این زمینه مطرح كرده اند. عده ای معتقدند (واین 1971) كه وقتی سطح اضطراب بالا باشد توجه فرد، هم به متغیرهای مربوط به خود و هم متغیرهای مربوط به امتحان معطوف می شود كه این امر موجبات نگرانی او را در خلال امتحان فراهم می آورد و در نتیجه نمره امتحان پایین می آید. اما اگر سطح اضطراب امتحان پایین باشد، توجه فرد بیشتر به متغیرهای امتحان معطوف می شود و از عهده امتحان بهتر برمی آید. پژوهشگران دیگر، بر عواملی مانند فقدان مهارتهای مطالعه تاكید كرده اند یعنی چون فرد نمی داند چگونه و با چه شیوهای مطالعه كند، مطالب را خوب دریافت نمی كند و در نتیجه هنگام امتحان مضطرب می شود.
نتايج امتحانات تأثير بسزايي در جنبه هاي مختلف زندگي افراد دارند. به دنبال ارتقاء سطح سواد دانش آموزان از طريق سيستم هاى آموزشي، آنها با فراواني بيشتري از امتحانات روبرو مي شوند. اين مساله انتظارات و فشارهاي بيشتري را از سوي والدين و سيستم هاى آموزشي در خصوص عملكرد آنان به دنبال مى آورد و تدريجاً اضطراب امتحان را افزايش مى دهد ( مک دونالد، 2002).

اخيراً شواهد زيادي ديده شده است مبني بر اينكه اضطراب و نگراني، يك مرحله گذرا نيست و اگر بررسي و ارزيابي نشود، تا دوران بلوغ و بزرگسالي در اكثر افراد تداوم خواهد داشت. (سدر پوشان، 1384)
اضطراب امتحان، اصطلاحي است كلي كه به نوعي از اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد كه فرد را درباره توانايي هايش دچار ترديد مي كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعي تهايي مانند امتحان است، موقعي تهايي كه فرد را در معرض ارزيابي قرار مي دهند و مستلزم حل مسأله اى هستند. (سرگلزاری و همکاران، 1382)
بنابراين مي توان دانشجويي كه دچار اضطراب امتحان است را به منزله ي فردي توصيف كرد كه مواد درسي را مي داند اما شدت اضطراب وي مانع از آن م

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره درد مزمن، تنظیم هیجان، فراشناختی، کیفیت زندگی