منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ابتدا كليه سوالات تهيه شده در حوزه هاي مربوط كه از پژوهش تيلور و فام اقتباس شده بود بررسي و اصلاح گرديد و براي ارزيابي روايي سازه از روش تحليل عوامل استفاده كرد كه پنج عامل مشخص گرديد و بر اين اساس ميزان روايي عامل اول يعني خودكارآمدي، 0.92 ، عامل دوم تاثيرات هيجاني 0.93 ، عامل سوم برنامه ريزي 0.72 ، عامل چهارم فقدان كنترل پيامد، 0.64 و عامل پنجم انگيزش 72% محاسبه گرديد. جهت تعيين روايي محتوايي پرسشنامه عملكرد تحصيلي، نورمحمديان (1385)، به ميزان 0.92 محاسبه گرديد. بنابراين نشان دهنده اعتبار پرسشنامه مي باشد.
درتاج(1383) در تحقيق خود ميزان پايايي آزمون عملكرد تحصيلي را از روش برآورد همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ به ميزان 0.74 برآورد نموده است.
همچنين در اين تحقيق همچنین در این تحقیق با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتبار (پايايي) با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که برای كل سؤالات پرسشنامه عملكرد تحصيلي عدد 0.878 بدست آمد. اين عدد نشان دهندة سازگاری درونی مناسب می باشد زيرا بيشتر از 0.7 مي‌باشد و پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشد.
جدول 3-7- پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی
پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی
آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
.878
48
البته براي تحليل بيشتر اين سوالات در اين بخش سوالات هر بخش از نظر پاياي مورد برسي قرار مي گيرند و پايايي انها محاسبه شده است
جدول 3-8- پایایی مولفه خودکار آمدی پرسشنامه عملکرد تحصیلی
پایی ابعاد پرسشنامه عملکرد تحصیلی
مولفه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم
خودکارآمدی
.828
15
تأثیرات هیجانی
.907
8
برنامه ریزی
.888
12
فقدان کنترل پیامد
.826
5
انگیزش
.784
7
3-5-روش تجزيه و تحليل اطلاعات
داده هاي با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي(فراواني،درصد، ميانگين، انحراف معيار) و همچنين به منظور بررسي فرضيه ها توسط آزمون هاي آمار استنباطي، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، تحليل شدند.
3-6- ملاحظات اخلاقي
در هنگام جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش اصول اخلاقی زیر مورد توجه محقق قرار گرفتند و سعی در رعایت این اصول گردید:
1. کسب اجازه جهت اجرای پژوهش.
2. رعایت بی نام بودن پرسشنامه ها.
3. محرمانه نگه داشتن اطلاعات افراد.
4. رعایت حقوق معنوی محققین در راستای استفاده از مطالب پیشین .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در فصل چهارم به بررسي يافته هاي آماري بدست آمده از تحقیق و آزمون فرضيه ها پرداخته مي شود. نخست جهت درک ساده داده هاي گردآوري شده و جهت تفسير و نتيجه گيري، به خلاصه سازي متغير هاي وابسته با استفاده از روش هاي آمار توصيفي(ميانگين، انحراف معيار) پرداخته شد. سپس تمامي فرضيه ها با روش هاي آمار استنباطي و آزمون هاي آماري مناسب تحليل و مورد تفسير قرار گرفتند.
داده های توصیفی(میانگین وزنی و انحراف معیار):
جدول 4-1- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه ها

اضطراب
خودكارآمدي
تأثيرات هيجاني
برنامه ريزي
فقدان كنترل پيامد
انگيزش
N
Valid
304
304
304
304
304
304
میانگین
.5477
3.4151
2.7681
3.4916
2.9817
3.2500
انحراف معیار
.21490
.59567
.53496
.73484
.66198
.42747
جدول 4-2- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه عملكرد تحصيلي

عملکرد تحصيلي
اعتماد به نفس
پشتكار
آينده نگري
سختكوشي
N
Valid
304
304
304
304
304
میانگین
3.2646
2.6570
2.5703
2.5945
2.6001
انحراف معیار
.43572
.46608
.56544
.50387
.48000
جدول 4-3- آمار توصيفي شاخص های پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس

هرمنس
N
Valid
304
میانگین
2.6022
انحراف معیار
.45469

بررسی استنباطی و آزمودن فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي و انگيزه ي پيشرفت دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد.
براي بررسي اين سوال از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول – 4-4- همبستگی بین اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصیلی
متغیر ها

انگيزش پيشرفت
عملکرد تحصیلی
اضطراب امتحان
ضریب همبستگی
-.612
-.391

سطح معناداری
.001
.001

همانگونه که در جدول 4-3، مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت دانشجويان برابر با (0.612r=-) و بین متغیرهای اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانشجويان (0.391- r=) گردیده که این مقادیر در سطح (05/0) معنادار شده اند (05/0P) بنابراين فرض صفر رد مي‌شود و فرض وجود همبستگي معكوس بين دو شاخص با اطمينان 95 درصد پذيرفته مي‌شود. لذا نتیجه می گیریم که بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار معکوسی وجود دارد یعنی با افزایش اضطراب امتحان ، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان کاهش می یابد و فرض فوق تایید گردید.

فرضیه فرعی اول:
بين اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد.
براي بررسي اين فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 4-5 : همبستگي بين اضطراب امتحان با ابعاد عملکرد تحصیلی
مولفه هاي عملکرد تحصیلی
اضطراب امتحان دانشجویان

ضريب همبستگي
سطح معناداري
انگيزش
-.178
.002
فقدان كنترل پيامد
-.409
.001
برنامه ريزي
-.161
.005
تأثيرات هيجاني
-.607
.001
خود كار آمدي
-.253
.001
در جدول بالا مقدار سطح معناداري بدست آمده براي همه مولفه های عملکرد تحصیلی از 05/0 كمتر مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد مي‌شود و فرض وجود همبستگي معكوس بين اين متغيرها و متغير اضطراب با اطمينان 95 درصد پذيرفته مي شود.
نتيجه آزمون صورت پذيرفته جهت بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي بين متغير های وابسته خود كار آمدي، تأثيرات هيجاني، برنامه ريزي، فقدان كنترل پيامد، انگيزش و متغير مستقل اضطراب در جدول بالا آورده شده است. همانطور كه ديده مي شود مقدار عددي ضريب همبستگي پيرسون بدست آمده نشان از وجود رابطه معكوس بين مولفه های عملکرد تحصیلی با متغير اضطراب امتحان است زيرا مقادير ضریب همبستگی پیرسون همگي منفي برآورد شده اند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش میزان اضطراب امتحان منجر به افت عملکرد تحصیلی دانشجویان می گردد.

فرضیه فرعی دوم:
بين اضطراب امتحان با ابعاد انگيزه ي پيشرفت دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد.
براي بررسي اين فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 4-6 : همبستگي بين اضطراب امتحان با ابعاد انگیزش پیشرفت دانشجویان
مولفه هاي انگیزش پیشرفت
اضطراب امتحان دانشجویان

ضريب همبستگي
سطح معناداري
سخت كوشي
-.553
.001
آينده نگري
-.535
.001
پشتكار
-.570
.001
اعتماد به نفس
-.527
.001

نتيجه آزمون همبستگي پيرسون صورت پذيرفته جهت بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي بين ابعاد انگیزش پیشرفت( اعتماد به نفس، پشتكار، آينده نگري، سخت كوشي) و متغير اضطراب در جدول بالا آورده شده است. همانطور كه ديده مي شود مقدار عددي ضريب همبستگي بدست آمده است نشان از وجود رابطه معكوس بين ابعاد انگیزش با متغير اضطراب است که مقدار سطح معناداري بدست آمده براي همه متغيرها از 05/0 كمتر مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد مي‌شود و فرض وجود همبستگي معكوس بين متغير مستقل اضطراب و متغيرهای وابسته (ابعاد انگیزش پیشرفت) با اطمينان 95 درصد پذيرفته مي شود.
بنابراین می توان بیان داشت که با افزایش میزان اضطراب در دانشجویان انگیزش پیشرفت تحصیلی آنها کاهش می یابد.

فرضیه فرعی سوم:
اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد عملکرد تحصیلی دانشجویان است.
برای تحلیل این فرضیه از روش آماری تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است.
جدول 4-7- پیش بینی ابعاد عملکرد تحصیلی از طریق اضطراب امتحان
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
همبستگی
R
ضریب تعیین R2
F
df
درجات آزادي
سطح معناداری
B
Beta
t
sig.
سطح معناداري
اضطراب امتحان
تأثيرات هيجاني
.607a
0.369
176.362
1 و 302
0.05
-1.511
-.607
-13.280
0.001

خود كار آمدي
.253a
.064
20.589

-.700
-.253
-4.538
0.001

فقدان كنترل پيامد
.409a
.165
60.813

-1.261
-.409
-7.798
0.001

انگيزش
.178a
.029
9.890

.178a
-.354
-.178
0.001

برنامه ریزی
.161a
.023
8.000

-.549
-.161
-2.828
0.001
a. Predictors: (Constant), اضطراب
در جدول بالا رابطه تحلیل رگرسيون بين متغير پیش بین اضطراب و متغير های ملاک تاثیرات هیجانی،خود كار آمدي، فقدان کنترل پیامد، انگیزش و برنامه ریزی(ابعاد عملکرد تحصیلی) آورده شده است.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه تاثیرات هیجانی مقدار F برابر با 176.362 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 369/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر می توانند به احتمال 36.9% متغیر ملاک (تاثیرات هیجانی) را پیش بینی کنند. بنابراین دراين تحليل حدود 36.9 درصد تغييرات متغير ملاک تأثيرات هيجاني به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه خود کارآمدی مقدار F برابر با 20.589 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک خودکارآمدی را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 06/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 6% متغییر ملاک (خودکارآمدی) را پیش بینی کنند. بنابراین دراين تحليل حدود 6 درصد تغييرات متغير ملاک خود كار آمدي به كمك متغير پیش بین اضطراب تبيين مي شود.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه فقدان کنترل پیامد، مقدار F برابر با 60.813 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک فقدان کنترل پیامد را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 165/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 16% متغییر ملاک (فقدان کنترل پیامد) را پیش بینی کنند.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه انگیزش، مقدار F برابر با 9.890 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک انگیزش را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 029/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 2.9% متغییر ملاک (انگیزش) را پیش بینی کنند.
همانگونه که مشاهده می شود، برای مولفه برنامه ریزی، مقدار F برابر با 8.00 گردیده که این مقدار با درجات آزادی 1 و 302 در سطح 001/0 معنا دار شده است، بنابراین نتیجه می گیریم که متغیر پیش بین اضطراب می تواند متغیر ملاک برنامه ریزی را پیش بینی کند. که برای این مولفه مقدار R2 برابر 023/0 شده که نشان دهنده این است که متغیر اضطراب می توانند به احتمال 2.3% متغییر ملاک (برنامه ریزی) را پیش بینی کنند.

فرضیه فرعی چهارم: اضطراب امتحان پیش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، هنجاریابی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، ضریب همبستگی