منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

و 62 درصد بر کاهش اضطراب امتحان اثر داشته است.
فریدخت یزدانی(1391) در تحقیقی با عنوان اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دانشجوی پرستاری که با هدف تعیین سطح اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام شد به نتایج زیر دست یافت.نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط معناداری در جهت معکوس (213/0 = r ، 077/0 = p) دیده شد.همچنین متغیرهای اشتغال به کار و ترم تحصیلی به عنوان مغیر پیشگو بیشترین تاثیر منفی را بر روی عملکرد تحصیلی داشتند. آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد با در نظر گرفتن سایر متغیر ها و از جمله سطح اضطراب به عنوان متغیر پیشگو ارتباط معناداری در جهت معکوس، با عملکرد تحصیلی(047/0=p) وجود دارد.
نصری و همکاران(1391) در تحقیقی با هدف پیش بینی اهمال کاري تحصیلی بر اساس کمالگرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی از روش توصیفی و از نوع همبستگی بود؛ یافته هاي این پژوهش نشان داد که کمالگرایی و اضطراب امتحان به طور مثبت و معناداري اهمال کاري تحصیلی را پیش بینی می کنند. با توجه به این یافته ها می توان گفت که با افزایش میزان کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان میزان اهمال کاري تحصیلی نیز در آنها افزایش می یابد.
خدیوی و وکیلی مفاخری(1390) در تحقیقی با عنوان رابطه بین انگیزش پیشرفت، منبع کنترل، خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز به نتایج زیر دست یافند. نتایج تحقیق نشان داد که در دانش آموزان دختر و پسر رابطه معنادار و مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت و منبع کنترل و خود پنداره وجود دارد. به طوری که هر قدر فرد از انگیزه پیشرفت بالاتری برخوردار باشد و منبع کنترل او درونی تر باشد و از خود پنداره بهتری برخوردار باشد از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار خواهد بود.
رضویه و همکاران(1388) در تحقیقی با عنوان بررسي تأثير مؤلفه هاي اضطراب و نگرش ياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني در درس رياضي که با هدف ، بررسي تأثير مؤلفه هاي اضطراب رياضي و نگرش به رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني در درس رياضي انجام گرفت، تحليل رگرسيون مرحله اي با کنترل دو متغير جمعيت شناختي جنسيت و ميزان تحصيلات پدر، نشان داد که قوي ترين عامل پيشبيني کننده ي پيشرفت تحصيلي در درس رياضي، مؤلفه ي نگرشي التذاذ است. به بيان ديگر، دانش آموزاني که از درگيرشدن با موقعيت هايي که مستلزم استفاده از دانش رياضي است، لذت مي برند و به درس رياضي تعلق خاطر دارند، از پيشرفت تحصيلي در اين درس برخوردار مي شوند. يافته هاي پژوهش حاضر نشانگر آن بود که فزوني احساس منفي به رياضي و افزايش اضطراب درس رياضي و عدد، با کاهش پيشرفت تحصيلي در درس رياضي همراه است. تلويح يافته هاي ذکر شده براي دست اندرکاران تعليم و تربيت، توجه به نقش عوامل انگيزشي، به ويژه نگرش به رياضي در پيشرفت رياضي داشن آموزان، سوق دادن روش هاي آموزش رياضي در جهت ايجاد علاقه به اين درس و کاهش احساس هاي منفي و اضطراب است.
چراغیان و همکاران ( 1387) در تحقیقی با عنوان بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي در دانشجويان پرستاري به نتایج زیر دست یافتند. 14درصد از دانشجویان اضطراب امتحان نداشتند. 48/7 درصد اضطراب کم 34 درصد اضطراب متوسط و 3.3 اضطراب امتحان زیاد داشتند. که در مجموع 86 درصد از دانشجویان درجاتی از اضطراب را داشتند. در اين مطالعه ارتباط معنادار آماري بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلی به دست نیامد.
خسروی و بیگدلی(1387) در تحقیقی با عنوان رابطه ويژگيهاي شخصيتي با اضطراب امتحان در دانشجويان که با استفاده از روش تحقيق از نوع همبستگى انجام شد. به نتایج زیر دست یافتند. نتایج نشان داد که، اضطراب امتحان با روان رنجورى رابطه معنادار مثبتى را نشان داد. (461/0=r، 01/0p). اما اضطراب امتحان با درون گرايى/ برون گرايى دانشجويان، رابطه معنادارى را نشان نداد. ضمناً تفاوت معنادارى بين دختران و پسران در اضطراب امتحان و ويژگى هاى شخصيتى مورد مطالعه يافت نگرديد.
نریمانی و همکاران(1379) در تحقیقی که با عنوان علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن با هدف بررسی و مطالعه علل اضطراب امتحان در دانشجویان انجام داند به نتایج زیر دست یافتند. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در متغیر اضطراب امتحان و در متغیر اضطراب عمومی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین بین اضطراب امتحان با اضطراب عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی و راههای راههای مقابله با اضطراب رابطه منفی و معناداری وجود دارد. عدم تمرکز و حواس پرتی و محیط نامناسب برگزاری امتحان بر اضطراب امتحان دانشجویان تاثیر و همچنین از میان روشهای مقابله با اضطراب امتحان بیشتر از فنون شناختی – رفتاری ذکر نام خدا و دعا کردن استفاده می شود.
2-20-2- پیشینه خارجی تحقیقات:
مطالعات قابل توجهی در زمینه تاثیر اضطراب آزمون بر کنش پاسخ دهنگان انجام گرفته است. مالونون در مقاله خود تحت عنوان ((اضطراب آزمون: یک بررسی همه سویه پیرامون برداشت معلمان، مسئولان مدارس، مشاوران، دانش آموزان و والدین)) اظهار می دارد که در زمینه بروز اضطراب و فشار، عوامل بسیاری موثرند و مستقیما بر نحوه کنش و در نتیجه نمره دانش آموزان اثر می گذارند(مالونون، 2005)
اگر قرار باشد که در یک آزمون بر اساس نمرات دانش آموزان تصمیم های مهمی گرفته شود، باید توجه داشته باشیم که درصد قال توجهی از نمره (احتمالا پایین) برخی از دانش آموزان ناشی از شرایطی است که آزمون برای آنان ایجاد کرده است. هانکوک به بررسی رابطه میان اضطراب ناشی از آزمون و سطح ارزیابی مورد انتظار از آن پرداخت و دریافت که آنم دسته از دانش آموزانی که احساس می کنند در معرض ارزیابی مهمتری قرار دارند، از میزان اضطراب بیشتری رنج می برند و در آزمون کنش ضعیف تری دارند. و در نتیجه، انگیزه آنان به مراتب پایین تر آمده است.(هانکوک، 2001 به نقل از رضایی،1384)
آیسان و سایرین(2001) از گروهی از دانش آموزان خواستند تا به یک تست اضطراب، راهبردهای مقاله با آن و میزان درک از وضعیت جسمانی خود، قبل و بعد از یک آزمون مهم پاسخ دهند. آنها دریافتند که دانش آموزانی که اضطراب بیشتری دارند، از ساز و کارهای مقابله کمتری برخورداند. پیش از آزمون ها، دانش آموزان سال ای پایین تر هم از اضطراب بیشتری رنج می برند و هم ساز و کارهای مقابله کمتری دارند. پس از پایان آزمون، تغییراتی در نوع نگرش دانش آموزان نسبت به وضعیت جسمانی خود روی داد، اما میزان اضطراب دانش آموزان سال های پایین تر از اضطراب دانش آموزان سال های بالاتر بیشتر بود.
نتايج تحقيق اسچافر52 و همكاران در مورد اضطراب امتحان و موفقيت تحصيلي، نشان داد كه دانشجويان با اضطراب امتحان زياد، از دور ههاي طولاني مدت تحصيلي برخوردار بودند و به نسبت بيشتري از نگراني هاي اجتماعي رنج مي بردند؛ اختلالات رواني و روان پريشي در اين گروه بيشتر تظاهر داشت(به نقل از يزداني و سليماني، 1390).
پژوهش هاي البرز، سيف، لطيفيان و همچنين آندرمن و ماهر در سال ۱۹۹۰ ، آمس در سال ۱۹۹۲ و لئونداري53 و همکاران در سال ۱۹۹۸ نشان دهنده رابطه بين انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي است(به نقل از تمنايي فر، گندمي،1390).
يافته هاي پژوهشي پيك ران54 و همكاران (2011) حاكي از آن است كه انگيزش پيشرفت با يادگيري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي و بروز افكار و هيجانان منفي چون استرس و اضطراب كه منجر به افت عملكرد مي شود رابطه داردكه بر اين اساس افرادي كه از انگيزه و ميل به پيشرفت بالايي برخوردارند در تمامي زمينه ها به خصوص در زمينه تحصيل، پشتكار و تلاش بالايي خواهند داشت و در مواجهه با مسائل پيش بيني نشده به جاي اينكه تحت تاثير هيجانات و افكار منفي قرار گيرند راهكارهايي هرچه بهتر را به كار مي بندند (به نقل از غفاري و ارفع بلوچي، 1390).
جمع بندي
وقتي از ((اضطراب55)) در محيط هاي آموزشي ياد مي شود نتايج و پيامدهاي كاملاً واضح و روشني بر تعليم و تربيت و يادگيري دارد. به عنوان مثال اضطراب يكي از مهمترين متغيرهاي انگيزشي و شناختي است كه پيشرفت تحصيلي، يادگيري، عملكرد و نيز توجه، تمركز و بازيابي اطلاعات يادگيرندگان را به طور قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار مي دهد. (شانك پنيتريج و ميس، 2008 ؛ بمبنوتي، 2008).
همچنین از جمله انواع شناخته شدة اضطراب در حيطة تعليم و تربيت كه در سه دهة اخير پژوهش هايي را به خود اختصاص داده اند، مي توان به اضطراب رياضي، اضطراب رايانه، اضطراب امتحان، اضطراب كتابخانه اي و اضطراب آمار اشاره کرد. اکثر پژوهشگران، این نوع از اظطراب های ذکر شده را به عنوان ((اضطراب موقعیت)) عنوان مي كنند (وانگ و اسنروشينگ، 2009 ؛ اونويوبازي، 1997).
و البته ((اضطراب امتحان))56 يك مشكل آموزشي مهمي است كه سالانه ميليون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثير قرار مي دهد. اضطراب امتحان يك واكنش هيجاني ناخوشايند به موقعيت ارزيابي است. اين هيجان با احساس نوعي از تنش، تشويش و برانگيختگي سيستم عصبي خودكار مشخص مي شود. اضطراب امتحان، سلامت رواني دانش آموزان را تهديد مى كند و بر كارآمدي، شكوفايي استعداد، شكل گيري شخصيت و هويت اجتماعي آنان تأثير سوء مي گذارد. و به عنوان يكي از پديده هاي فراگير و مشكل ساز ميان دانشجويان و دانش آموزان مي تواند در پيشرفت تحصيلي و عملكرد بهينه آنان بويژه هنگام ارزشيابي اثر منفي گذارد. در كاهش و يا بروز اضطراب امتحان عوامل متعددي همچون ويژگي هاي شخصيتي مي تواند موثر باشند. عوامل شخصيتي همچون درونگرايي – برون گرايي57، با ثباتي – بي ثباتي (روان رنجور خويي58) مي توانند بعنوان مؤلفه هاي تشكيل دهنده شخصيت، بر اضطراب و اضطراب امتحان و مكانيز مهاي سازشي در مواجهه با منابع تنش زا و اضطرب آور اثر گذارند(محمودی عالمی، 1379).
با توجه به پيشينه مطالعات داخلي و خارجي انجام گرفته مي توان گفت كه باید توجه داشت که عومل متعددی در اضطراب امتحان دخیل هستند، مانند عوامل فردی، آموزشگاهی، اجتماعی، خانوادگی. بر این اساس الگوهای نظری پدید آمده اند و سپس طرح های درمانی نیز پی ریزی شده اند و پژوهش هایی نیز انجام گردیده است. و پژوهش ها نشان داده اند که اضطراب امتحان امری نیست که بتوان به سادگی آن را نادیده انگاشت. همچنین گرچه پیشرفت تحصیلی از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد اما به سادگی نمی توان نقش اضطراب امتحان را در ارزشیابی فرد نادیده انگاشت. بنابراین باید اشاره کرد که یکی از عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی و کارآمدی آموزشگاهی اضطراب امتحان است. و البته انگیزش پیشرفت نیز از دیگر ویژگی های شخصیتی اثر گذار بر اضطراب امتحان می باشند. علي رغم مطالعات ياد شده، مطالعه اي كه ارتباط متغير هاي سه گانه اضراب امتحان، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی را در دانشجویان مراکز علمی و کاربردی بررسي كند گزارش نشده است. لذا در اين مطالعه به بررسي نقش متغيرهاي مذ كور در دانشجویان مرکز علمی و کاربردی بهزیستی شیراز پرداخته خواهد شد.

فصل سوّم
روش تحقیق

در اين فصل ابتدا به شرح طرح و روش کلي پژوهش پرداخته مي‌شود. در ادامه جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، متغير ها، ملاک‌هاي ورود و خروج و روش اجراي پژوهش توضيح داده مي‌شود و نهايتاً ابزار‌ها و روش تحليل داده‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرد.
روش تحقيق
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری توصيفي از نوع همبستگی بوده است.
3-2-جامعه تحقيق
جامعه آماري پژوهش را کليه دانشجویان دختر و پسر مرکز علمی و کاربردی شهر شیراز در سال 1393 به جمعيت 1429 نفر(1083 نفر زن، 346 نفر مرد) تشکيل مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد انگیزه پیشرفت، تعلیم و تربیت، اضطراب امتحان، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی