منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

و برلاينر10 (1922) انگيزه ی پيشرفت را به صورت يک ميل يا علاقه به موفقيت کلي يا موفقيت در يک زمينه یا فعاليت خاص تعريف کرده اند. (به نقل از پاکدامن ساوجی و همکاران، 1390).
پژوهش هاي انجام شده در زمينه ی انگيزه ی پيشرفت نشان داده اند که افراد از لحاظ اين نياز تفاوت هاي زيادي با يکديگر دارند. بعضي افراد داراي انگيزش سطح بالايي هستند و در رقابت با ديگران در کارهاي خود براي کسب موفقيت به سختي مي کوشند. بعضي ديگر انگيزش چنداني به پيشرفت و موفقيت ندارند و به دلیل ترس از شکست آماده خطرکردن براي موفقيت نيستند (سيف، 1386).
به نظر آرموند (2003) انگيزش در آموزش، داراي تأثيراتي بر روي شيوه ی يادگيري موضوعات توسط دانش آموزان مي باشد. اين تأثيرات عبارتند از: 1- هدايت رفتار به سمت اهداف خاص، 2- افزايش تلاش و انرژي، 3- افزايش فعاليت و پافشاري در انجام آن، 4- تقويت فرايندهاي شناختي، 5- تعيين پيامدهاي تقويت کننده، و6- بهبود عملکرد.
مک کللند و همکاران (1961) بيش از سايرين مفهوم انگيزه ی پيشرفت را مورد بررسي قرار داده اند. از نظر آن ها، انگيزش پيشرفت زماني مطرح مي شود که شخص در فعاليت خود معيار ممتازي را الگو قرار دهد و در پي موفقيت باشد. تحقيقات نشان مي دهد که هر چه شدت انگيزش پيشرفت بيش تر باشد به همان اندازه موفقيت فرد افزايش خواهد يافت (به نقل از اميرافشاري،1380).
افراد داراي نياز پيشرفت زياد بيش تر با هيجان هاي گرايشي مثل اميد، غرور و خشنودي پيش بينانه پاسخ مي دهند؛ در حالي که افراد داراي نياز پيشرفت کم، بيش تر با هيجان هاي اجتنابي مثل اضطراب، حالت تدافعي و ترس از شکست پاسخ مي دهند (ریان و دسی، 2000).
بین انگیزش، پیشرفت تحصیلی و لذت بردن از فعالیت های یادگیری همبستگی قوی وجود دارد (ریان و استیلر، 1991). انگیزش پیشرفت رفتارها و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد (برنشتین و میر11، 2005). انگيزش باعث تأثيرگذاري بر شيوه ی اجراي يک تکليف درسي و نشان دادن تمايلات شايستگي يادگيري مي شود.(هاراکيويز، بارون، کارترز، لتو و اليوت،1997). سائق هاي فيزيولوژيکي پايه، رفتار طبيعي ما را در محيط هاي گوناگون تحت تأثير قرار مي دهند. بسياري از اهداف ما بر پايه ی مشوق ها استوار است و دامنه ی آن مي تواند از گرسنگي تا نياز به عشق و روابط جنسي پخته در نوسان باشد. دامنه ی انگيزش پيشرفت تحصيلي مي تواند از نيازهاي بيولوژيکي تا ارضاي تمايلات خلاق و دستيابي به موفقيت در رقابت هاي مخاطره آميز تغيير يابد.انگيزش به دليل تأثيرگذاري بر زندگي روزمره ی ما از نقشي حياتي برخوردار است. تمامي رفتار، اعمال، افکار و باورهاي ما تحت تأثير نيروي دروني موفقيت قرار دارد. موری نیاز به پیشرفت را این گونه تعریف می کند؛ وی نیاز را کوششی برای فائق آمدن بر مشکلات و موانعي می داند که موجب افزایش توانایی های مطلوب می گردد؛ به طوری که می توان با دیگران رقابت کرد، بر آنان پیروز شد و با موفقیت های حاصل عزت نفس خویش را افزایش داد (خداپناهی، 1386 (
امروزه عدم وجود علاقه و انگيزش پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان يکي از معضلاتي است که دست اندرکاران مسائل آموزشي در تعليم و تربيت با آن مواجهند. شايد بتوان گفت، افت سطح علمي يا تحصيلي موجود در مدارس و رخوت و سستي که در حال حاضر کيفيت و کميت تعليم و تربيت جامعه را تهديد مي کند از پيامدهاي اين مسئله است (اميرافشاري،1380).
علاوه بر نقش انگيزش در يادگيري و پيشرفت تحصيلي، انگيزش پيشرفت مي تواند تأثيراتي بر آينده ی يک جامعه و رشد و توسعه ی يک کشور داشته باشد. مک کللند (1965) مشاهده کرد که 83 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهي که نياز به پيشرفت بالايي داشتند، پست هايي پذيرفته اند که با دشواري، تصميم گيري و امکان موفقيت بزرگ همراه بوده است. آنها معتقدند که آينده در دست خود آنهاست و حتي کارگراني هم که نياز به پيشرفت بالايي داشتند، در کارهاي خود بيش تر احساس رضايت مي کردند (به نقل از راتوس،1994،ترجمه ی گنجی،1385)
با توجه به مسائل مطرح شده مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصيلي دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی رابطه معنا داری وجود دارد؟
اهميت و ضرورت پژوهش
اضطراب امتحان مقوله ی جديدي نيست و همواره يكي از مشكلات نظام آموزشي بوده است چرا كه در عملكرد افراد براي رسيدن به اهداف آموزشي مورد نظر مراكز آموزشي تداخل نموده و مي تواند موجب افت عملكرد تحصيلي و در نتيجه طولاني شدن مدت تحصيل فراگيران گردد كه خود مشكلات فراواني مثل هزينه زياد را در بر دارد. به علاوه اضطراب امتحان ميتواند عاملي براي بروز ساير اختلالات رواني در افراد گردد، بنابراين لزوم برنامه ريزي براي كاهش اين پديده در دانشجويان و بهخصوص دانشجوياني كه استعداد بيشتري براي اين پديده اهميت فراواني برخوردار ميباشد، زيرا به عقيده كارشناسان مداخله در اضطراب امتحان مي تواند كارساز باشد.( چراغيان و همكاران، 1387)
ساراسون ( 1975 ) اضطراب امتحان را نوعي “اشتغال به خود”12 می داند كه با خود كم انگاري و ترديد درباره توانايي هاي خود مشخص مي شود و غالباً به ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركزحواس، واكنش هاي فيزيولوژيك نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي فرد منجر مي گردد در نتيجه انتظار مي رود كه يك رابطه معكوس معنا دار بين نمرات اضطرابي و نمرات امتحاني وجود داشته باشد(لشکری پور و همکاران1386، به نقل از درتاج و همکاران 1392)
همچنین به طور کلی انگیزش پیشرفت تحصیلی، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است سوق می دهد و با اثر گذاشتن بر انواع مختلف فعالیت های تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدف های تحصیلی اشاره دارد. انگیزش تحصیلی با هدف های ویژه، نگرش ها و باور های خاص، روش های نائل شدن به آنها و تلاش و کوشش فرد در ارتباط است. تحقیقات مختلف بر متمایز بودن جهت گیری انگیزشی دانش آموزان در موقعیت های مختلف تاکید دارند (شهنی ییلاق و همکاران،1384).
انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می کند. با این انگیزه افراد، تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند (محمدی،2006، به نقل از یوسفی و همکاران،1388). 
لوین (1985) انگیزش پیشرفت را عالی ترین شاهراه یادگیری دانسته است. بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای دانستن، آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد. وقتی فرد از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردار باشد، به تکالیف درسی به خوبی توجه می کند، تکالیف درسی را جدی می گیرد و علاوه بر آن سعی می کند اطلاعاتی بیش از آنچه در کلاس درس به او می آموزند، یاد بگیرد. همچنین برای یادگیری، مهارت های لازم و راهکارهای مناسب را می یابد. بدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز، سبب احساس توانمندی بیشتر و افزایش علاقه به موضوع یادگیری می شود(به نقل از ظهیری ناو و رجبی،1388).
گسین انگیزش پیشرفت را نیاز دانش آموز به دست یابی به موفقیت تحصیلی تعریف می کند. وی معتقد است این نیاز از فردی به فرد دیگر متفاوت است .برای برخی این نیاز بسیار زیاد و برای برخی دیگر بسیار کم است. او اضافه می کند که انگیزش پیشرفت از طریق فرایند های اجتماعی آموخته می شود(به نقل از مولا،2010). 
از نظر عابدی(1384) انگیزش پیشرفت تحصیلی تمایل فراگیر است به آن که کاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد و عملکردش را به طور خود جوش ارزیابی کند. از این رو غالب رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نشان می دهند عبارتند از پافشاری برانجام تکالیف دشوار، سخت کوشی یا کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و انجام تکالیفی که به تلاش نیاز دارد. بنابراین انگیزش تحصیلی یک حالت روان شناختی است و زمانی حاصل می شود که انسان خود را دارای کفایت لازم و خود کنترلی بداند(به نقل از یوسفی و همکاران ،1388). خود کنترلی به دو بخش تقسیم می شود: فرصت کنترل و توانایی کنترل. فرصت کنترل عبارت از فرصتی است که به دانش آموز داده می شود تا برای امر تحصیل خود تصمیم بگیرد و توانایی کنترل عبارت از موقعیتی است که دانش آموز باید در آن احساس کفایت داشته باشد تا بتواند بر آن کنترل و تسلط داشته باشد(هوسن،1994به نقل از سبحانی نژاد و عابدی ،1385).
این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری پیرامون موضوع اضطراب امتحان را از جنبه‌های چند گانه موثر بر عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت بسط و گسترش دهد تا در صورت کاربردی شدن نتایج با ارائه آن به افراد و مراکز ذینفع بتوان سطح آگاهی جامعه هدف را نسبت به جنبه های تاثیر گذار اضطراب بر سطوح و عملکرد تحصیلی ارتقا داد. جنبه هاي تاثير گذار اضراب امتحان بر سطوح عملكردي دانشجويان كه گاها در قالب شكست هاي تحصيلي، ترك تحصيل، عدم تمايل به يادگيري هاي جديد و دانش گريزي نمود پيدا مي كند ما را به اين مهم رهنمون مي سازد كه با تاكيد بر جنبه هاي انگيزش پيشرفت تحصيلي و افزايش دانش كاربردي اساتيد و دانشجويان در اين زمينه مي توان به سمت حذف خصلت هاي اضطراب گونه اي حركت كرد كه گاه تاثير آن در تمام ابعاد زندگي نمود عمومي مي يابد و فرد را از مسير بالندگي و رشد باز مي دارد.
اهداف پژوهش
اهداف برجسته پژوهش:
توصیف رابطه اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي و انگيزه ي پيشرفت دانشجويان در مركز علمي كاربردي
اهداف فرعي پژوهش:
1- توصیف رابطه اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي
2- توصیف رابطه اضطراب امتحان با ابعاد انگيزه ي پيشرفت دانشجويان
3- پیش بینی ابعاد عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه اضطراب امتحان
4- پیش بینی ابعاد انگیزه ی پیشرفت تحصيلي دانشجویان توسط اضطراب امتحان
فرضيه هاي پژوهش:
فرضیه اصلی:
بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانشجویان علمی و کاربردی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضيه هاي فرعی:
1. بين اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد.
2. بين اضطراب امتحان با ابعاد انگيزه ي پيشرفت دانشجويان علمي و كاربردي رابطه معنا داري وجود دارد.
3. اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد.
4. اضطراب امتحان پیش بینی کننده ابعاد انگیزه ی پیشرفت دانشجویان می باشد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
تعريف مفهومي اضطراب امتحان:
اضطراب امتحان، نوع خاصي از اضطراب است كه با نشانه هاي جسمي، شناختي و رفتاري در شرايط آماده شدن براي امتحان و انجام تست ها و آزمون ها مشخص مي شود. اضطراب امتحان زماني تبديل به يك مشكل مي شود كه به حدي زياد گردد كه با آماده شدن براي امتحان و انجام آزمون، تداخل پيدا كند.(لاتاس و همکاران به نقل از یزدانی و سلیمانی، 1390)
ساراسون ( 1975 ) اضطراب امتحان را نوعي اشتغال به خود13، می داند كه با خود كم انگاري و ترديد در باره توانايي هاي خود مشخص مي شود و غالباً به ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركزحواس، واكنش هاي فيزيولوژيك نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي فرد منجر مي گردد.( به نقل از لشکری پور و همکاران، 1386)
تعریف عملیاتی اضطراب امتحان:
در این تحقیق منظور از اظطراب امتحان نمره ای است که دانشجو از پرسش نامه مقیاس اضطراب امتحان ساراسون TAQ14. (1952) که شامل 37 سوال دو گزینه ای می باشد بدست می آورد.
تعريف مفهومي عملکرد تحصیلی :
در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیتی ویژه برخوردار است. جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید زیادی بر روی عملکرد، رقابت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، اضطراب آمار