منابع پایان نامه ارشد درمورد استفاده از اینترنت، مشارکت اجتماعی، تعاملات خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

م‍ی‌ب‍اش‍د اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ داده‌ه‍ا طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ان‍د و س‍پ‍س‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آم‍ار اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ال‍ه‌، اه‍م‍ی‍ت‌ م‍وض‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، اه‍داف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و س‍ئ‍والات‌ اس‍اس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌۱۹۴ ن‍ف‍ر اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍دن‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍رض‍ی‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‌ ک‍ه‌ (دان‍ش‍ج‍وی‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ دارای‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر در خ‍ان‍واده‌ ه‍س‍ت‍ن‍د از اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ر خ‍وردارن‍د) ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ م‍ی‌رس‍د. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر و اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ اف‍راد راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد. م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ در ف‍رض‍ی‍ات‌ م‍طرح‌ ش‍دن‍د در م‍ی‍زان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر در خ‍انواده‌ و اعت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ف‍اوت‍ی‌ ای‍ج‍اد ن‍ک‍ردن‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ ب‍ع‍دی‌ رد ش‍دن‍د.

بررسی اثرات اجتماعی و روانی اینترنت بر جوانان گروه سنی25-18 شهر تهران :
پژوهشگر جبار زاده سکینه،استاد راهنما افسانه مظفری، استاد مشاور سید محمد دادگران تهران 1386
هدف پژوهشگر:گرایش شدید جوانان به اینترنت توجه هر چه بیشتر محققان و صاحب نظر ان را به شناسایی پیامدهاي مثبت و منفی آن جلب کرده است.
– در پژوهش حاضر ، اثرات اجتماعی و روانی اینترنت در جوانان گروه سنی25- 18 شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است . حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب نفوذ 25 درصد 384 نفر تعیین شد . روش نمونه گیري ” در دسترس ” و روش تحقیق از نوع ” پیمایشی ” و ابزار جمع آوري اطلا عات پرسشنامه انجام شد . بخشهایی از SPSS می باشد که حاوي سی سوال بود . تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزاریا فته هاي تحقیق بدین شرح است:
5/62درصد کاربران در خانه از اینترنت استفاده می کنند66/0خانواده را به اینترنت ترجیح می دهنداینترنت ارتباط آنها ر ا با خانواده کمرنگ نکرده است 74/0 علاقه اي بر برقراري ارتباط عاطفی با دوستان اینترنتی ندارند . حدود 50/0در اجتماعات اینترنتی مانند یا هو 360 شرکت می کنند.5/66 درصد سایت هاي هرزه نگاري را مخرب روح و فکر جوان می دانند.
براساس جداول دو بعدي فرضیه یک تأیید می شود که نشان دهنده پایبندي کاربران اینترنت به خانواده است.البته مدت زمان پایین استفاده از اینترنت به دلایل بالا بودن هزینه دسترسی ، پهناي باند پایین و نیز عدم مهارت هاي لازم در این امر بی تأثیر نیست . فرضیه دوم هم مبنی بر تنوع در دوستیابی اینترنتی تأیید می شود هر چند تمایل چندانی به برقراري رابطه عاطفی با دوستان اینترنتی وجود ندارد . فرضیه سوم مورد تأیید قرارنگرفت بدین معنی که، کاربران اینترنت را در اشتغالات ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي آن بی تأثیر می دانند. با توجه به فرضیه چهارم رابطه اي بین وضعیت تاهل کاربران و روابط میان فردي و تعاملات خانوادگی یافت نشد چون هم مجردین و هم متاهلین بر روابط عاطفی و تعاملات خانوادگی تاکیدداشته اند. فرضیه پنجم بین جنسیت کاربران و تنوع در دوستیابی اینترنتی رابطه اي وجود ندارد چون هر دو جنس زن و مرد به این نوع دوستیابی معتقد بودند و بالاخره فرضیه ششم با 95/0 اطمینان پذیرفته می شود
یعنی بین تحصیلات کاربران و اشتغالات ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي اینترنت رابطه وجود دارد .
بدین صورت که بیشتر افراد زیر دیپلم ، اینترنت را باعث درگیري ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي آن می دانند و افرادي که چنین نظري نداشتند داراي تحصیلات لیسانس می باشند . میلیون ها نفر در سراسر دنیاهر روز از اینترنت استفاده می کنند. هم اکنون استفاده از اینترنت نسبت به سال هاي پیش گسترده تر شده نیز بیشتر می شود و نمی توان حد پایانی web است و هر سال که می گذرد سرویس هاي ارائه شده بر روي نیز براي این سرویس ها و رقابت شرکت ها در نظر گرفت ، اکنون سرویس هایی مانند خرید اینترنتی ،گفت وگوها ، کنترل وضعیت حساب بانکی ، سرگرمی و اطلاع رسانی و … قابل دسترسی است.

بررسی علل رونق ارتباطات در فضای مجازی
پژوهشگر: محمدی سارا ؛ استاد راهنما صادق زیبا‌کلام ، استاد مشاور عبدالرضا شاه‌محمدی تهران ،1385
هدف پژوهشگر: بررسی ارتباطات اجتماعی در محیط مجازی اینترنت و انگیزه های افراد از انتخاب این فضا برای برقراری ارتباط با دیگران و هدف فرعی شناخت این محیط برای آماده سازی شرایط برای مواجه با پیامدهای احتمالی این پدیده در کشور می باشد. روش پژوهش پیمایشی توام با روش کتابخانه ای است. طبق شواهد بدست آمده میان ارتباطات مجازی با متغیرهای گمنامی – پایگاه اجتماعی- تفکرات سنتی خانواده ها و محدودیت آزادی بیان در جامعه رابطه وجود دارد.

پژوهش های انجام شده در خارج کشور:
– کارلینز و هولریج (2008) پژوهش گسترده در حوزه اعتیاد به اینترنت و تاثیرات اجتماعی آن طراحی و اجرا کردند که یافته های آنان نشان داد که بیشترین تاثیر اعتیاد به اینترنت در کاهش سطح هویت کاربران است نتایج پژوهش آنان همچنین نشان داد که معتادان به اینترنت نسبت به کاربران معمولی از سطح پایین تری از هویت اجتماعی و ملی برخوردارند

– با رکر و دیگران (2000) با مرور تحقیقات انجام شده در قلمرو ارتباطات کامپیوتری ، هویت اجتماعی و بعد رابطه ای فرایند های گروهی ، قضایایی در این زمینه مطرح کردند . برخی از این قضایا عبارتند از:
– اعضای گروه ارتبارط کامپیوتری در مقایسه با اعضای گروه چهره به چهره رضایت کمتری را از گروه شان تجربه خواهند کرد . ولی همچنان که رضایت در ارتباط کامپیوتری بالا می رود ، گمنامی کاهش می یابد .
– اعضای گروه ارتباطات کامپیوتری در مقایسه با اعضای گروه ارتباطات چهره به چهره به شیوه ای کمتر دوستانه عمل خواهند کرد .
– با مرور زمان ، رابطه ای مثبت میان استفاده از تکنولوژی ، رضایت و توسعه رابطه ای در گروه های ارتباط کامپیوتری بوجود خواهد آمد.
– با مرور زمان ، اعضای گروه ارتباط کامپبوتری خصلت های تکنولوژی را برای جفت و جور کردن با نیازهای رابطه ای شان ، متناسب خواهند کرد .

– پارکس و فلوید (1996) با هدف آزمودن دنیای رابطه ای که واقعا در گروه های بحث اینترنتی ( که معمولا گرو های خبری خوانده می شوند) ایجاد شده است ، تحقیق خود را آغاز می کنند . ایشان پس از مرور آراء ضد و نقیض علمی و عمومی در باره امکانات روابط بر خط ،تحقیق خود را پی می گیرند . نتایج تحقیقات آنها نشان داد که دنیای روابط بر خط بر زندگی واقعی کاربران تاثیرات منفی گذاشته و روابط دنیای واقعی آنان را کاهش میدهد.

-کرات همکارانشان (1998) در پژوهشی دریافتند که هر چه افراد مقدار وقت بیشتری را به استفاده از اینترنت اختصاص دهند، میزان روابط خانوادگی و نیز حوزه های زندگی اجتماعی واقعی آنان (ارتباط با دوستان ، همکاران و…) بیشتر کاهش می یابد . به نظر آنها کسانی که بیش از دیگران از اینترنت استفاده می کنند ، ممکن است روابط اجتماعی با کیفیت پایین تری را جایگزین روابط مستحکم تری که در زندگی واقعی داشتند ، نمایند.

– لوین و همکاران (1998) نشان دادند، از آنجا که وابستگان به اینترنت تنها تر از غیر وابسته ها هستند ، ممکن است گرایش کمتری به ارتباط های اجتماعی رو در رو و متقابل داشته باشند و بیشتر در جستجوی ارتباطات عاطفی غیر حضوری و غیر فیزیکی باشند.
– روبرت کرات و همکاران (2002) در یک تحقیق طولی تاثیر روان شناختی و اجتماعی اینترنت را بر 169 نفر ( در 73 خانوار ) طی دو سال (96-1995) سنجیده اند. آنان در گزارش خود ابتدا به انواع شیوه های استفاده از اینترنت پرداخته و با تشریح شباهت تلویزیون با اینترنت (از نظر تفریح و گرفتن اطلاعات) و تلفن با اینترنت ( از حیث وجه ارتباطی آنها)، پیامد های مشابه را مورد بررسی قرار داده اند . همانطور که تلویزیون از جهاتی می تواند موجب کاهش مشارکت اجتماعی گردد ، تلفن ممکن است باعث افزایش مشارکت اجتماعی شود. اما عمده استفاده از اینترنت برای ارتباط و بنا بر این تاثیر آن بیشتر مشابه تلفن است. لیکن این مسئله نباید به یکی انگاشتن تعاملات و روابط بر روی اینترنت با روابط و تعاملات سنتی منجر گردد. اینکه آیا استفاده های اجتماعی از اینترنت آثار مثبت یا منفی دارد ، به چگونگی شکل تعادلی بستگی دارد که اینترنت میان پیوند های قوی و ضعیف افراد بر قرار می کند . عموما پیوند های قوی شخصی بوسیله قرابت فیزیکی حمایت می شوند . اینترنت بطور بالقوه اهمیت قرابت فیزیکی را ایجاد و نگهداشت شبکه پیوند های اجتماعی قوی کاهش می دهد بر خلاف تعامل رو در رو یا حتی تلفن ، اینتر نت فرصت هایی برای تعامل اجتماعی فراهم می آورد که به فاصله میان طرفین بستگی ندارد . افراد غالباً از اینترنت برای حفظ تماس با آنانی که روابط از پیش موجود داشته اند استفاده می کنند. اما در عین حال روابط تازه بر خط(چت) نیز برقرار می کنند . یافته های تحقیق کرات و همکارانش تصویری سازگار با تبعات استفاده از اینترنت ارائه کرده است . استفاده بیشتر از اینترنت با کاهش ارتباط پاسخگو با اعضای خانواده در خانوار ، کاهش اندازه دایره اجتماعی آنان ، و افزایش افسردگی و تنهایی آنان همراه بود.
کرات ، پژوهش طولی خود را در سه سال بعدی بر روی همان نمونه اولیه ، با گروهی دیگر از همکارانش پی گرفت و دریافت که آن آثار منفی طی این دوره از بین رفته است . به علاوه آنان در یک تحقیق طولی (99-1998) مشابه بر روی نمونه ای از خریداران تازه تلویزیون و کامپیوتر دریافتند که استفاده از اینترنت ،بر روی ارتباط ، اشتغال اجتماعی و خوشبختی( دایره اجتماعی محلی و دور ، ارتباط رو در ور ، اشتغال در اجتماع ، اعتماد به مردم ، احساس مثبت و طبیعتاً مهارت کامپیوتر ) ، بطور کلی آثار مثبتی می گذارد. لیکن عموماً استفاده از اینترنت برای برون گرایان یا آنانکه از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند ، دستاورد های بهتری ( افزایش اشتغال در اجتماع و عزت نفس ،کاهش در تنهایی ، احساس منفی و فشار زمان ) دارد، اما برای درون گرایان یا آنانکه از حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند ، دستاورد بدتری دارد. استفاده بیشتر از اینترنت ، برای بزرگسالان و نوجوانان تقریبا فواید متفاوتی در بر دارد به قسمی که برای بزرگسالان ، استفاده بیشتر از اینترنت ، احتمالا با افزایش تعاملات رو در رو محلی ، و نزدیکی شان به دوستان و بستگان همراه است .
کرات و همکارانش عدم مشابهت نتایج تحقیق برای بار دوم بر نمونه تحقیق قبلی ، با نتایج تحقیق مستقل اخیر را ناشی از تغییراتی می دانند که ظرف این مدت در محیط اینترنت روی داده است . از سال 1995 تا 1998 تعداد آمریکایی هایی که در منزل به اینترنت دسترسی دارند ، بیش از چهار برابر شده است . در نتیجه تعداد بیشتری از اعضای خانواده و دوستان نزدیم شرکت کنندگان ، احتمالا دسترسی به اینترنت پیدا کرده اند ، به همین ترتیب ، خدماتی که به صورت بر خط ارائه می شود نیز دستخوش دگرگونی شده اند . این تغییرات توانسته اند انطباق بهتری میان رفتار بر خط شرکت کنندگان و استفاده از اینترنت در زندگی شان ایجاد نمایند .

جمع بندی:
همانطور که بیان شد، تاثیر رسانه ها و فن آوری های نوین ارتباطی برارتباطات چهره به چهره اذغان شده است. برخی برای آن آثار مثبت در نظر میگیرند و برخی دیگر از پیامد های منفی آن سخن می گویند .
دو اتهام که عموماً علیه استفاده از رسانه های فردی نشانه گرفته ، باوری است که اینترنت و تلفن همراه را الزاماً شکل نامناسبی از ارتباط میداند . و در واقع چیزی است که میتواند به مردم صدمه بزند ، زیرا آنها خود را از یک روابط واقعی محروم می سازند به عبارت دیگر: استفاده از رسانه های فردی هم به دلیل غیر اجتماعی بودن ( یعنی سرد و غیر دوستانه است) و هم ضد اجتماعی بودن ( یعنی موجب کاهش تعامل چهره به چهره می شود ) مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مهارت های ارتباطی، ارتباط فردی، تلفن همراه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل داده، روایی محتوا، توزیع فراوانی