منابع پایان نامه ارشد درمورد استان فارس

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه‌گيري شده و محورهاي CCA، محور اول همبستگي مثبت با درصد لاشبرگ و درصد پوشش درختي و با فاکتورهاي ارتفاع از سطح دريا، شيب و درصد پوشش سنگي همبستگي منفي با محور اول دارند، همچنين محور دوم با ميزان ازت كل، سيلت ريز و درصد پوشش درختي همبستگي مثبت و با ميزان آهك، پتاسيم و درصد پوشش سنگي همبستگي منفي دارد. با توجه به رسته‌بندي گونه‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل CCA (شکل 4-7) همچنين گونه کيکم، گيلاس وحشي و بنه بيشتر با ميزان سيلت زير و ازت كل ارتباط مثبت داشته و زادآوري گونه‌هاي زبان گنجشک با ميزان سيلت ريز و ازت كل ارتباط منفي دارد. اما زادآوري گونه‌هاي دافنه، ارژن، گلابي وحشي، شن و تنگرس بيشتر در ارتفاعات بالا و در خاکهاي با آهک بالاتر وجود داشت.

ارزش ويژه (درصد ) واريانس توضيح داده شده واريانس تجعمي توضيح داده شده مقدار احتمال
محور اول 36/0 8/14 8/14 01/0=P
محور دوم 28/0 7/11 6/26 01/0=P

همبستگي گونه-محيط ميانگين مقدار احتمال
محور اول 87/0 8/0 01/0 =P
محور دوم 8/0 77/0 01/0=P

جدول 4-16- همبستگي محورهاي CCA با عوامل محيطي و خاک
مشخصه
محور اول
محور دوم
آهک
ماده آلي
فسفر
پتاسيم
هدايت الکتريکي
سديم تبادلي
ماسه
سيلت درشت
رس
سيلت ريز
اسيديته
C/N
ازت کل
ارتفاع از سطح دريا
شيب
جهت
درصدپوشش درختي
درصدپوشش علفي
درصد پوشش سنگي
درصد لاشبرگ
ns15/0-
ns14/0
ns05/0-
ns26/0-
ns 1/0
ns 02/0-
ns006/0
ns 2/0-
ns21/0
ns06/0-
ns2/0
ns03/0-
ns06/0-
**5/0-
*27/0-
ns025/0-
**36/0
ns01/0-
*3/0-
**6/0
**36/0-
ns1/0-
ns32/0-
**37/0-
ns03/0-
ns01/0
ns2/0-
ns05/0-
ns09/0
**5/0
ns16/0
ns24/0-
**5/0
ns18/0-
ns96/0-
ns247/0
**36/0
ns01/0-
* 3/0-
12/0- ns

شکل 4-6- نتايج رسته‌بندي CCA براي ارتباط بين خصوصيات خاک و عوامل محيطي با زادآوري (Litters- درصد لاشبرگ، CCE- آهک، ELV- ارتفاع از سطح دريا، Silt s- سيلت درشت)

4-3-3- بحث و نتيجه‌گيري زادآوري
با توجه به نتايج، زادآوري 14 گونه درختي و درختچه‌اي در منطقه يافت شد. ميرزايي و همکاران (1386) در منطقه حفاظت شده ارغوان در استان ايلام زادآوري 5 گونه درختي و درختچه‌اي را يافتند. نگهدارصابر و عباسي (1389) در مطالعه‌اي در جنگلهاي طبيعي بنه در استان فارس، زادآوري گونه‌هاي چون بنه، ارژن، تنگرس، زالزالک و دافنه را يافتند. همچنين هارمير و همکاران204 (2004) در بررسي زادآوري جنگلهاي واقع در جنوب شرق انگليس دريافتند که در منطقه زادآوري گونه‌هايي چون توس، راش، چنار، زبان گنجشک، بيد و بلوط وجود دارد. از آناليز DCA جهت بررسي زادآوري منطقه مورد مطالعه و براي تعيين ارتباط بين داده‌هاي زادآوري و متغيرهاي محيطي از آناليز CCA، استفاده شد. نتايج هر دو رسته‌بندي DCA و CCA نشان مي‌دهند که پراکنش زادآوري در منطقه عمدتاً به عوامل ارتفاع از سطح دريا، درصد لاشبرگ و آهک خاک مرتبط است. در اين بررسي ارتباط مستقيمي بين پراکنش زادآوري گونه‌ها با متغيرهاي شيب، جهت، ماده آلي، هدايت الکتريکي، سديم تبادلي، ماسه، رس، سيلت ريز، PH، C/N و درصد پوشش علفي مشاهده نشد. نتايج نشان داد که زادآوري گونه بلوط ايراني در قطعات نمونه‌هايي با درصد لاشبرگ زياد حضور دارد و در بخش‌هاي قبلي به اين نتيجه رسيديم که گونه بلوط ايراني در چنين قطعات نمونه‌هاي پراکنش دارد و به تبع زادآوري اين گونه در اين قطعات نمونه بالاست. کولين و باتاگلين (2008) پوشش لاشبرگ را بر استقرار زادآوري بلوط بسيار مؤثر دانستند. همچنين نتايج نشان داد که زادآوري گونه‌هاي ارژن، شن، زبان گنجشگ، کيکم و گلابي وحشي در خاک‌هاي آهکي و در ارتفاعات بالا وجود دارد. با افزايش از سطح دريا، دماي هوا کاهش يافته لذا احتمال دارد که تراکم اين گونه‌ها در ارتفاعات به دليل شرايط مناسب از نظر رطوبت و دريافت نور کافي بيشتر باشد. به طوري که گونه‌ي گلابي وحشي در ارتفاعات و بر روي خاکهاي که داراي زهکشي مناسب بوده و از نور کافي برخوردار است بخوبي رشد مي‌کند (حمزه‌پور، 1389). با توجه به اينکه خاک مناطق زاگرس داراي سنگ مادر آهکي مي‌باشند لذا احتمالاً اين گونه‌ها در خاکهاي آهکي از زادآوري بهتري برخوردار است. الواني‌نژاد (1378) در بررسي رويشگاههاي گونه ارژن بيان کرد که پايه مادري گونه ارژن در خاکهاي آهکي و سبک و در ارتفاعات مياني رويش دارد. همچنين بابائيان (1380) در بررسي اوت اکولوژي گونه‌ي کيکم گزارش کرد که اين گونه در مناطق غرب و جنوب کشور در ارتفاعات 1400-3200 رويش دارد. حضور زادآوري بنه در قطعات نمونه با درصد سيلت درشت بالا نيز به اين خاطر است که اين گونه در خاکهاي سبک و گرم و خشک مي‌رويد (جزيره‌اي، 1381). نتايج نشان داد که زادآوري گونه زبان گنجشک در مناطق با سيلت درشت کم وجود دارد و اين به دليل است که گونه زبان گنجشک در خاکهاي لومي عميق و با رطوبت بالا رويش دارد (هيتز205 و همكاران، 2008 و تاتارينيو206 و همكاران، 2008). زادآوري گونه‌هاي چون ارژن، شن، زبان گنجشک، کيکم و گلابي وحشي در قطعات نمونه با پوشش سنگي بالا و سبک مي‌تواند بيانگر اين باشد که خاک در اثر فرسايش در اين قطعات در حال از بين رفتن است و سنگ مادري نمايان گشته است. بصيري و همکاران (1389) نيز در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند که گونه ارژن در مناطق سنگلاخي و داراي خاک کم رويش دارد. پوخريال و همکاران207 (2010) در بررسي زادآوري گونه‌هاي درختي در دو منطقه آبخيز فاکوت208 و پاتري‌رائو209 واقع در منطقه‌ي گارهاوال210 هيماليا به ترتيب 3 و 7 زادآوري مربوط به گونه‌هاي درختي را يافتند و بيان کردند که ميزان زادآوري در اين مناطق تحت تأثير ميزان چرا، نور و رطوبت خاک مي‌باشند.

4-4- نتايج بررسي عوامل توپوگرافي در ارتباط با عوامل خاکي و محيطي
4-4-1- نتايج آناليز واريانس يک‌طرفه و مقايسه ميانگين عوامل خاکي
نتايج آناليز واريانس يک‌طرفه نشان داد که ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب بر متغيرهاي خاکي و محيطي اثر متفاوت دارند (جدول 4-17). نتايج نشان دهنده آن بود که ارتفاع از سطح دريا بر ميزان پتاسيم، سديم تبادلي، ماسه، رس، اسيديته و ازت خاک و درصد پوشش علفي اثر معني‌داري دارد (05/0.(p نتايج همچنين نشان داد که جهت بر ميزان فسفر، EC، ماسه، رس، سيلت زير، C/N، ازت خاک و بر درصد پوشش درختي نيز اثر معني‌دار دارد (05/ 0 (p اثر شيب نيز بر ماسه، رس، C/N و درصد پوشش علفي و درصد لاشبرگ معني‌دار بود و بر ديگر متغيرها اثر معني‌دار ندارد.

درصد شيب
جهت جغرافيايي
ارتفاع از سطح دريا

مقدار
احتمال
F
درجه ‌آزادي
مقدار احتمال
F

03/1
7/3
7/3
24/0
91/3
54/2
6/4
66/0
97/2
59/2
61/0
09/4
49/3
3/2
51/0
52/0
34/0

درجه‌ آزادي
مقدار احتمال
F
درجه ‌آزادي

23/0 ns
11/0 ns
25/0 ns
2/0 ns
48/0 ns
31/0 ns
001/0**
39/0 ns
05/0*
62/0 ns
78/0 ns
001/0**
91/0 ns
85/0 ns
008/**
03/0*
12/0 ns
5/1
29/2
42/1
82/3
73/0
9/1
25/8
95/0
18/3
48/0
24/0
9/7
08/0
16/0
3/5
6/3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
38/0 ns
01/0*
01/0*
86/0 ns
01/0*
05/0*
006/0**
57/0ns
04/0*
05/0*
6/0 ns
01/0*
02/0*
05/0*
9/0 ns
51/0 ns
52/0 ns

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
55/0 ns
65/0 ns
002/0**
003/0**
4/0 ns
05/0*
004/0**
4/0 ns
000/0**
21/0 ns
01/0*
001/0**
05/0 ns
16/0 ns
04/0*
23/0 ns
2/0 ns
59/0
43/0
28/0
3/6
73/0
3/1
03/6
91/0
1/11
5/1
36/4
8/7
04/3
8/1
2/3
5/1
19/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

آهک
ماده آلي
فسفر
پتاسيم
Ec
سديم
ماسه
سيلت‌ درشت
رس
سيلت ريز
اسيديته
C/N
ازت
پوشش درختي
پوشش‌علفي
درصد لاشبرگ
پوشش سنگي

نتايج مقايسات چند دامنه دانکن نشان داد که با افزايش ارتفاع از سطح دريا، فسفر موجود در خاک، نسبت C/N خاک، پتاسيم، PH و همچنين مقدار ماسه موجود در خاک افزايش مي‌يابد. به طوري که در طبقات ارتفاعي بالا (2550-2401) بيشترين مقدار را دارند و همچنين درصد پوشش علفي و ميزان رس و ميزان سديم تبادلي موجود در خاک در طبقات ارتفاعي مياني (2400-2251) بيشترين مقدار را دارد. نتايج همچنين نشان داد که ميزان ماده آلي، فسفر، شوري (EC)، سديم تبادلي، ازت و نسبت C/N خاک و ميزان رس و ماسه خاک و سيلت ريز در جهات مختلف معني‌دار هستند. بطوريکه ميزان ماده آلي و سديم تبادلي و نسبت C/N در جهت‌هاي شمالي و شمال غربي داراي بيشترين مقدار و در جهت‌هاي شمال شرقي کمترين مقدار را دارند. ميزان فسفر در جهت شمالي بيشترين مقدار را دارد و همچنين نتايج نشان داد که شوري در جهت شمال شرقي بيشترين مقدار و در جهت جنوب غربي کمترين مي‌باشد. خاکها در جهات جنوب غربي و شمال غربي بيشتر حالت ماسه‌اي دارد و همچنين خاک در جهت شمالي بيشتر حالت رسي دارد. ميزان سيلت ريز جهت شمال غربي بيشتر از جنوب غربي مي‌باشد. ميزان ازت خاک نيز در شمال غربي بيشترين مقدار را دارا بود. درصد پوشش درختي در جهات شمالي و شمال غربي بيشترين مقدار را نسبت به ديگر جهات دارد. نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي خاک در شيب‌هاي مختلف بيانگر اين است که خاکهاي با درصد ماسه‌ زياد در شيب‌‌هاي تند (70-51) قرار گرفته‌اند و همچنين ميزان رس خاک در شيب‌هاي پايين (30-10) زياد است. ميزان C/N خاک، پوشش علفي و درصد لاشبرگ در مناطق پرشيب (70-51) زياد است‌ (جدول4-18).

جدول 4-18-نتايج مقايسه ميانگين دانکن متغيرهاي خاک و محيطي در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب
منبع تغييرات
متغيرها

درصد شيب
جهت جغرافيايي
ارتفاع از سطح دريا

70-51
50-31
30-10
شمالي
شمال شرقي
شمال غربي
جنوب غربي
2550-2401
2400-2251
2250-2100

8/9±62a
8/1±82/5a
3/9±5/12a
16±8/48a
24±127a
100±12a
4/4±4/24a
6/5±3/30a
5/6±6/38b
9/1±52/6a
3/0±71/7a
1/1±7/3a
6/2±1/9a
5/10±44a
86 ± 11a 9 ± 1/4a
34 ± 10a
23±53a
2/2±32/5a
5/5±82/8a
33/5±12a
18±136a
/113±23a
6/4±7/22b
7/5±2/29a
/8/5±41ab
1/3±62/6a
3/0±72/7a
8/0±95/2a
3/3±27/9a
48 ± 16a
15±6/76b
6/7 ± 3ab
30 ± 12a
22±65a
114/0 ±2a
5/4±3/10a
11±9/42a
34±141a
/119±26a
41±8/15b
8/3±3/31a
1/4±4/44a
6/1±37/7a
3/0±79/7a
5/0±03/2b
3±71/9a 48 ± 18a 1/69 ± 5b
5 ± 00b
7/24 ± 9a
20±45a
5/5±2/1a
7/15±8/4a
10±3/42a
22±146ab
30±129a
1/8±4/13b
3/6±8/32a
4/3±9/46a
3±49/6ab
3/0±62/7a
73/1±2/2a
3/4±4/9ab
9/37 ± 14b
10±1/79a
8/6 ± 2a
3/30 ± 13a
24±64a
4/3±2b
9 ± 6/7b
15±37a
17±156a
19±102b
5±1/18ab
6/4±30a
3±9/44ab
3±13/6b
2/0±6/7a
2/2±6/0b
3/7± 7/4b
56 ± 17a
4/19±78a
5 ± 4/2a
3/34 ± 5a
27±3/64a
39/6 ± 2a
5/9 ± 7/6b
15±8/37a17±136ab
5/19±125a
4/5±4/20a
9/3±8/29a
6±3/41 ab
6/4±82/8a
2/0±72/7a
6/0±59/2a
9/2±3/13a
1/54 ± 20a
5/77 ± 10a 7/6 ± 2a
3/30 ± 13a
5±9/22a
8/4 ± 2ab
8 ± 3/8b
40 ± 14a
22±127b2±111ab
5/7±23a
29±9/3a
6±2/40b
2±45/6ab
3/0±8/7a
1±73/1b
1/0±3ab
45 ± 13ab
77 ± 15a
6/7 ± 3a
2/3 ± 10a
3/22±56a
9/1±2/5a
5±9/10a
4/13±1/53a
135 ± 25a
6/16±98b
8±2/27a
2/5±5/31a
6/5±94/34b
8/1±44/7a
85/7 ± 2/0a
64/3 1/1±a
83/8 ± 5/2a
1/43 ± 11a ±2/67 14b
8 ± 5/3a
35 ± 6/9a
24±8/57a
3/2±49/4a
5±6/9 a
5/11±3/36a
134 ± 22a
20±1/120a7/5±2/19b
24/5±2/29a
9/4±4/43a
7/2±31/6a
6/7 ±

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد طول فصل رشد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد 5/2a، 3/6، 7/11a