منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، محصولات کشاورزی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شهرستان می باشد . جدول 3- 10- تعداد و درصد وجود جمعیت بر اساس سن و جنسیت در این گروهها را نشان می دهد .

جدول 3 – 10 – تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت
جمعیت
(19-0)
(64-20)
بیشتر از 64 سال
کل
مرد
110396
159306
10599
280301
زن
105554
147836
9141
262531
درصد
39.52
56.83
3.65
100
منبع : مرکز آمار ، 1385

نمودار 3 – 11 – تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت

منبع : نگارنده ، 1392

3-5-6- بار تکفل در دوره آماری 1385
تعداد جمعیت خارج از فعالیت اقتصادی ( p15 وp65 ) شهرستان به ترتیب 94530 نفر و 19725نفر بوده است و p15-65 ، 373723 نفر می باشد که به ازای هر 100 نفر که کار می کنند 20 نفر مصرف کننده می باشند البته به دلیل ناخالصی داشتن این فرآیند به دلیل اینکه تعدادی از این جمعیت فعال ، شاغل نمی باشند ، باید گفت جمعیت غیر شاغل 273405 نفر و جمعیت شاغل 173931 نفرمی باشد که به ازای هر 100 نفر که کار می کنند ، 157 نفر مصرف کننده می باشند .

نمودار 3 – 12 – میزان و درصد بار تکفل 1385

منبع : نگارنده ، 1392

3-5-7-تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش
نرخ سواد در سطح شهرستان با توجه به آمار موجود در بخش مرکزی با بالاترین تعداد افراد باسواد دررده اول ، و بخش جواد آباد از کمترین تعداد باسواد برخوردار می باشد که البته با توجه به تعداد متفاوت جمعیت در هر بخش ، قابل بررسی است . جدول 3-11- تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان را نشان می دهد .

جدول 3- 11 – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش
سواد
پیشوا
جواد آباد
قرچک
مرکزی
کل
با سواد
50000
16881
159225
182080
408186
بی سواد
12920
6653
30689
27155
77417
جمع
62920
23534
189914
209235
485603
منبع : مرکز آمار، 1385

نمودار 3 – 13 – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش 1385

منبع : نگارنده ، 1392
3-5- 8- میزان جمعیت به تفکیک دهستان در سال 1385
همانطور که در مطالب قبل بیان شد تا قبل از سرشماری 1390 شهرستان ورامین از 4 شهر ، 4 بخش و 8 دهستان تشکیل شده است . از این تعداد جمعیت ، دهستان ولی آباد با 27430 نفر بیشترین و دهستان بهنام وسط جنوبی با 6152 نفر کمترین جمعیت را به خود اختصاص داده است . همچنین بیشترین جمعیت مرد در دهستان ولی آباد 14248نفر وکمترین در دهستان بهنام وسط جنوبی 3215نفر ، بیشترین جمعیت زن در دهستان ولی آباد13182 نفر و کمترین هم در دهستان بهنام وسط جنوبی 2937 نفر ، بوده اند . در جدول 3-12- کل جمعیت دهستانها و نسبت جنسی آنها به تفکیک بیان شده است.

جدول 3-12- تعداد کل و جنسیت جمعیت به تفکیک دهستان
بخش
دهستان
کل جمعیت
مرد
زن
پیشوا
بهنام سوخته جنوبی
14151
7248
6903

عسگریه
14364
7493
6871
جواد آباد
بهنام عرب جنوبی
15235
8110
7125

بهنام وسط جنوبی
6152
3215
2937
قرچک
قشلاق جیتو
10687
5110
5577

ولی آباد
27430
14248
13182
مرکزی
بهنام پازوکی جنوبی
12940
6695
5603

بهنام وسط شمالی
10884
5603
5281
منبع : مرکز آمار ،1385

نمودار 3- 14 – میزان جمعیت به تفکیک دهستان

منبع : نگارنده ، 1392
نمودار 3- 15 – میزان جمعیت دهستان به تفکیک جنسیت

منبع : نگارنده ، 1392

3-5-9- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت
با توجه به میزان جمعیت در هر دهستان تعداد افراد با سواد و بی سواد نیز متغیر است . اما درمجموع باید گفت که در دهستان بهنام وسط جنوبی دارای کمترین افراد با سواد و بی سواد و ولی آباد دارای بیشترین افراد با سواد و بی سواد است . اینرتبه بندی در میزان افراد باسواد (زن و مرد)و افراد بی سواد (زن و مرد) نیز صدق می کند .جدول 3-13 تعداد سواد به تفکیک دهستان و جنسیت رانمایش می دهد.
جدول3-13- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت
دهستان
بهنام سوخته جنوبی
عسگریه
بهنام عرب جنوبی
بهنام وسط جنوبی
قشلاق جیتو
ولی آباد
بهنام پازوکی جنوبی
بهنام وسط شمالی
کل با سواد
9197
9320
9595
4136
7086
19117
8851
7879
کل بی سواد
3517
3498
4165
1442
2354
4994
2568
1851
با سواد مرد
5024
5152
5331
2276
3850
10510
4779
4191
با سواد زن
4173
4168
4264
1860
3236
8607
4072
3688
بی سواد مرد
1529
1559
2027
654
1062
2039
1159
1051
بی سواد زن
1988
1939
2138
788
1292
2955
1409
800
منبع : مرکزآمار ، 1385

نمودار 3- 16 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان

منبع : نگارنده ، 1392
نمودار 3- 17 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک جنسیت

منبع : نگارنده ، 1392

3-6- وضعیت اقتصادی
شهرستان ورامین یکی از شهر های مهم از لحاظ اقتصادی در سطح استان تهران به حساب می آید . اقتصاد مردم ورامین بر پایه صنعت ، خدمات و کشاورزی می باشد ، که از این بین بیشترین تعداد شاغلین در فعالیت های صنعتی و سپس خدمات و در نهایت به کشاورزی تعلق می گیرد . وجود کارخانه هایی از جمله : پارچین ، چرمشهر ، کارخانه قند ، روغنکشی وبسیاری از کارگاههای تولیدی به رونق اقتصادی شهرستان کمک شایانی کرده اند و این موضوع خود مهاجرت وسیع از سایر شهرستانها را به دنبال داشته است . فعالیت های خدماتی هم با توجه به جمعیت رو به افزایش شهرستان خود یکی از ستونهای مهم اقتصادی به شمار می آید . کشاورزی ورامین از مهمترین قطب های اقتصادی استان تهران و حتی کشور به حساب می آید که با روند مدرنیته کردن اداوات و ابزار های آن شاغلین در این بخش رو به کاهش است واما تولیدات آن بسیار مهم و قابل توجه است .
3-6-1- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس
جمعیت شاغل در شهرستان که خود به سه دسته فعال و غیر فعال و اظهار نشده ، تقسیم می شوند ، باید گفت که جمعیت غیر فعال تعداد بیشتری را تشکیل می دهند . جدول 3-14- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر را نشان می دهد .
جدول 3-14- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس
وضع فعالیت
فعال
غیر فعال
اظهار نشده
کل
مرد
158014
73505
953
232472
زن
15917
199900
1228
217045
جمع
173931
273405
2181
449517
منبع : مرکز آمار، 1385
نمودار 3- 18 – وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس

منبع : نگارنده ، 1392
3-6-2- جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر بر اساس گروههای عمده شغلی
گروههای عمده شغلی به به سه دسته شاغلان در بخش صنعت ، خدمات و کشاورزی تقسیم می شوند . که بیشترین سهم بخش صنعت و کمترین سهم از مشاغل را کشاورزی به خود اختصاص می دهد . در جدول 3-15- تعداد شاغلان در این سه بخش و درصد حضور آن ها به تفکیک دودوره آماری 1375 و 1385 بیان شده است .
جدول 3-15- جمعیت 10 ساله و بیشتر براساس گروههای عمده شغلی
گروههای شغلی
صنعت
درصد صنعت
خدمات
درصد خدمات
کشاورزی
درصد کشاورز
سال 1375
56565
40.14
62185
44.12
1809
1.28
سال 1385
80045
50.61
63070
39.88
15027
9.5
منبع : مرکز آمار، 1385و 137
نمودار 3- 19 – میزان جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی

منبع : نگارنده ، 1392
نمودار 3- 20 – درصد جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی

منبع : نگارنده ، 1392

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل
در این فصل یافته های حاصل از تحقیق به طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در حقیقت به این موضوع پرداخته می شود که خشکسالی های اخیر در روند کاهش محصولات کشاورزی و به تبع مهاجرت ساکنین مناطق روستایی موثر بوده است یا خیر ؟ کشاورزی از دیر باز نقش موثری در شکل گیری جماعت انسانی و کسب و کار بوده است ،اما همین کشاورزی در مقاطع مختلف دچار بحران شده است و این بحران به دلیل نبود آب کافی است . حیات کشاورزی و زندگی افراد وابسته به آن ، به وجود بارش های مناسب در فصول مورد نظر جهت تغذیه زمین های کشاورزی متصل بوده است . بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار در نواحی روستایی باید ابتدا به کشاورزی آن مناطق پرداخت ؛ ولیکن پرداختن به موضوع کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی که خود نقش اثر بخشی در کاهش و یا افزایش تولیدات دارد ، کاری بیهوده است . در سراسر دنیا شرایط اقلیمی ممکن است در طول سالهای متوالی روند ثابتی را طی نکند که از جمله این ناپایداری ها می توان به کمبود بارش ، ریزش تگرگ ، خشکسالی های پیاپی و…. اشاره کرد . اما هدف این است که میزان خسارات ناشی از این ناپایداری ها به حداقل ممکن برسد و راهکارهای مفیدی جهت پایین آوردن این اثرات که به تبع آن کشاورزان و سایر افراد جامعه را درگیر می سازد ، ارائه شود . بنابراین تحلیل های خود را با بررسی وضعیت آب و هوایی شهرستان ورامین آغاز می کنیم .
4- 1- شرایط آب و هوایی
4-1-1- بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی
برای تعیین اقلیم شهرستان ورامین از نرم افزار EQLIM استفاده شده است . در این محاسبه داده های اقلیمی از قبیل میانگین حداقل دما ، میانگین حداکثر دما ، مجموع بارندگی ماهانه و درصد رطوبت نسبی وارد شده و بر اساس اطلاعات وارد شده نتایج زیر حاصل شده است . شایان ذکر است که تمام جداول اقالیم بر طبق روش های طبقه بندی به طور مفصل در انتها پایان نامه قرار گرفته است . جدول 4-1- خلاصه نتایج اقلیمی را نشان می دهد .

جدول4-1- خلاصه نتایج اقلیمی
روش طبقه بندی
اقلیم ورامین
ضرایب
هانسن
معتدله گرم
35.5
ضریب اعتدال
بسیار معتدل
75.3985
بلور
خشک
155.43
دومارتن
خشک
5.47851
سیلیانینوف
فراخشک
0.14243
ایوانف
بیابان
0.16912
بارات
نیمه خشک
0.595-
دکترخوش اخلاق
نیمه خشک
24.4714
آمبرژه
خشک – سرد
13.3311
گورزینسکی
بحری با زمستان ملایم و خشک
22.5769
دکتر کریمی
خشک با تابستان گرم و زمستان سرد
6.49489

1- طبقه بندی هانسن : در این روش روابط بین اقلیم و مدارات مدنظر است که بر این اساس تغییرات تدریجی عرض جغرافیایی و تمایل اشعه خورشید متناسب با آن به انرژی دریافتی از خورشید در نقاط مختلف زمین توجه شده است و با توجه به تقسیم بندی هانسن ورامین با عرض جغرافیایی ’50◦35 در مدار معتدله گرم قرار گرفته است . (جدول الف- 1)
2- ضریب اعتدال : منظور از ضریب اعتدال به دست آوردن دوری یا نزدیکی یک منطقه به منطقه معتدله است که البته ضریب اعتدال نمی تواند آب و هوای منطقه را از نظر گرمسیری و یا سردسیری مشخص نماید بنابراین با توجه به فرمول زیر اقلیم منطقه ورامین بسیار معتدل محسوب می شود . در این فرمول A نوسان حرارتی را نشان می دهد. (جدول الف – 2) M= 109-30log[(T-14)^2+(0.366A-1.64)^2]
3- طبقه بندی بلور: این طبقه بندی براساس بارندگی سالیانه استوار است که با توجه به میانگین مجموع بارندگی سالیانه ایستگاه ورامین 155.43 میلی متر است که در نتیجه اقلیم منطقه خشک محسوب می شود . (جدول ب – 3)
4- طبقه بندی دومارتن : بنابر فرمول ضریب خشکی دومارتن اقلیم منطقه ورامین خشک می باشد. (جدول ب – 4) I=P⁄( T+10 )
5- طبقه بندی گورزینسکی : در این طبقه بندی هم ضریب بری بر حسب درصد با توجه به فرمول زیر تعیین می شود که ورامین در این روش اقلیمی بحری با زمستان ملایم و خشک محسوب می شود .
که البته این فرمول برای شهرستان ورامین به مراتب صدق نمی کند . (جدول پ – 5)
C=(1.3A⁄sinB)-36.3
6- طبقه بندی سیلیانینوف : مقدار تجمعی دمای بالاتر از 10 در تعداد روزهای هر ماه H و مجموع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رطوبت نسبی، رشد جمعیت، دشت ورامین Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدرولوژی، شرایط آب و هوایی، استان تهران