منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، به رسمیت شناختن، اقشار کم درآمد، تحلیل عوامل

دانلود پایان نامه ارشد

زيستمحیشي براي مرابله با آلودگيهاي ايجاد شده و کنترم آنها امري حساس و حیاتي است.

-2-6-4 شاخصهاي اقتصادي توسعه پايدار

-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت

درصد شاغلین به کل جمعیت در شهرهاي محدوده مورد مشالعه بین 22 تا 27 درصد تغییر ميکند.يعني از هر نج ندر حداقل يک ندر شاغل هستند و بیشترين اشتعام در محدوده مورد مشالعه به شهر کرج است و

اين شهر از لحاظ درصد شاغلین همیاي تهران است که تانسیل باالي اشتغام شهري را در محدوده نشان ميدهد.

-2-2-6-4 درصد کارگاههاي صنعتي به شاغلین

تعداد کارگاههاي صنعتي در شهرستان کرج در باالترين سشح منشره محسوب ميشود و تمرکز اين کارگاهها در شهر کرج و یرامون آن ميباشد.درصد کارگاههاي صنعتي به شاغلین در شهريار در مرايسه با ساير شهرهاي اطراف محدوده مورد مشالعه بیشتر است که بیانگر جذب بیشتر شاغلین به کارگاههاي صنعتي در اين شهر است و از هر نج ندر شاغل در اين شهر يک ندر در اين کارگاهها مشغوم به کارند. در مرابل شهرهاي مالرد و اکبرآباد فاقد نرش اشتغام کارگاهي در محدوده مورد مشالعه هستند.

-3-2-6-4 دسترسي به فرصتهاي شغلي و عملکرد خوابگاهي

تعادم بین اشتغام و سکونت در مناطق شهري يکي از عوامل مو ر در ارتراي کیدیت زندگي و سامانیابي سکونت کار و سکونت جمعیت در منشره است.اين عامل برخود بسندگي اجتماعي جوامی و کاهش اتالفهاي ناشي از رفت و آمد بین محل کار و سکونت مؤ ر است و عامل توسعه ايدار انساني محسوب ميشود.

در سام 1355 سهم جمعیتي شهرستان تهران تنها 2/6 درصد بیش از سهم اشتغام کارگاهي آن بوده است که نشاندهنده سکونت بخشي از جمعیت شاغل شهرستانهاي یرامون از جمله محدوده مورد مشالعه در شهر تهران است .اما طي دو دهه بعد با تشديد روند واگرايي جمعیت از شهر تهران و اسکان آن در شهرها و سکونتگاههاي غیررسمي یرامون، سهم جمعیتي شهرستان تهران 21 درصدا کاهش يافته، در حالیکه سهم اشتغام کارگاهي آن دو درصد کاهش يافته است .در اين سام در اکثر شهرستانهاي یرامون تهران سهم اشتغام کارگاهي از سهم جمعیتي آنها بیشتر بوده است. در حالیکه سام 1375 سهم جمعیتي شهرستان کرج حدود دو برابر سهم آنها از اشتغام کارگاهي منشره است.

تحوالت دو دهه گذشته نظام اسکان جمعیت در منشره شهري تهران با رشد قابل توجه عملکرد خوابگاهي سکونتگاههاي یرامون به ويشه در شهرستان کرج همراه بوده است.

بررسي عملکرد خوابگاهي نیازمند اطالعات دقیري در مورد میزان رفتوآمد روزانه براي کار است و بررسي توزيی جمعیت و فرصتهاي شغلي در منشره تنها تصويري کلي از مسأله ارائه ميدهد بايد توجه داشت که ري اشتغام جمعیت در شهر تهران معادم 26/7 درصد و 0/7 درصد باالتر از ري اشتغام در منشره است و به طور طبیعي يکي از یامدهاي تمرکز کارگاهها در شهرستان تهران، بهرهمندي بیشتر ساکنان شهر تهران از فرصتهاي شغلي منشره بوده است.اما به هر حام نتیجه ديگر اين تمرکز افزايش سدرهاي شغلي به تهران و برتري حجم رفت و آمد شغلي از یرامون به مرکز نسبت به رفت و آمد از مرکز به یرامون براي کار است .در هر صورت روند مکان گزيني فعالیتها اگر تابی برنامه و مکانيابي مناس نباشد من دامن زدن به تمرکزگرايي نسنجیده جمعیت، اتالف انرژي و مشکالت زيست محیشي را نیز به همراه خواهد داشت.

-3-6-4 تحلیل عوامل تأثیرذار بر پايداري اقتصادي

-1-3-6-4 مکانگزيني فعالیتها

در فرايند شکلگیري مناطق شهري، در ابتداي شکلگیري؛ عوامل تولید گرايش به تمرکز در مرکز دارند اين گرايش به دلیل استداده از صرفههاي ناشي از مریاس است.با افزايش تراکم در مرکز، به تدريج آ ار بیروني فعالیتها بر يکديگر نمود خواهد يافت و سیستم تکقشبي وارد ررهاي ناشي از تجمی و مرايس خواهد شد .ظهور اين مرحله ناشي از ايجاد ا ري است که در ادبیات اقتصادي به آن ا ر ازدحام9 گدته

9. Congestion effect

ميشود.ايجاد اين ا ر در يک منشره موج افزايش هزينههاي تولید براي فعالیتها خواهد شد.اين افزايش هزينه از طريق تغییرات قیمت زمین، هزينه حمل و نرل و ايجاد آلودگيهاي مختلف، خود را بر سیستم شهري تحمیل ميکنند.

با ايجاد اين عوامل به تدريج آ ار نشتي توسعه در مرکز سیستم بروز کرده و نراط حاشیهاي مرکز رشد خواهند کرد .با بروز ا ر ازدحام، مرکز رشد يافته قادر خواهد بود به انتخاب فعالیتهاي اقتصادي دست بزند و ديگر همه فعالیتها امکان ورود به مرکز را نخواهند داشت.در واقی مرکز ساکنان خود و فعالیتهاي اقتصادي را گزينش خواهد کرد و افراد و فعالیتهاي ذيرفته نشده در مرکز به نراط حاشیهاي خواهند رفت.وقوع اين مساله در محدوده مورد مشالعه به عنوان نراط حاشیهاي براي منشرهاي شهري ايتخت آشکار است.

ا ر نشتي هم نظام اسکان و هم نظام فعالیتها را در محدوده مورد مشالعه تحتتأ یر قرار داده است.ا رات مسأله فوق بر نظام اسکان از جوان مختلف اعمام ميشود.از يک طرف وجود آلودگيهاي زيستمحیشي موج گرايش اقشار مرفه به نراط خوش آب و هوا شده و از طرف ديگر افزايش قیمت زمین و همچنین افزايش هزينههاي حمل و نرل موجبات گرايش اقشار کم درآمد به نراط حاشیهاي به خصوص نراطي که فعالیتهاي نشتي در آن مسترر شدهاند، ميشود.

در فعالیتهاي اقتصادي نیز گزينش مراکز توسعه يافته به گونهاي صورت ميگیرد که فعالیتهايي که قادرند میزان معیني عوامل تولید را در واحد سشح متناس با افزايش ازدحام، متراکم کنند و میزان بهرهوري از فضا را ايا به عبارت ديگر میزان تولید ارزش افزوده در واحد سشحد افزايشدهند؛ قادر خواهند بود که مراکز توسعه يافته باقي بمانند ولي ساير فعالیتها که داراي چنین خصلتي نیستند از مراکز توسعهيافته به نراط حاشیهاي رانده خواهند شد.در هر حام نکته قابل توجه اين است که فرايند فوق را ميتوان به مسابرهاي براي کس فضا بین فعالیتهاي اقتصادي و خانوارها تشبیه کرد که در اين میان خانوارهاي کمدرآمد و فعالیتهاي ناتوانتر بازنده هستند.

نکته قابل توجه در بررسيهاي درون منشرهاي اين است که میزان آستانه الزم براي ا رات نشتي براي هر منشرهاي بنا به سشح توسعه، خصوصیات اقتصادي و طبیعي هر منشره و همچنین میزان اعمام مرررات دولتي متداوت است.

در و ی موجود آنچه که در محدوده مورد مشالعه قابل بررسي مجدد است اين است که شهرهاي اصلي و مرکزي در شهرستان کرج در مرابل مناطق حاشیهاي خود؛ در حام ذيرفتن همان نرشي هستند که تهران در دهه 1350 با یرامون خود داشته است.تکرار اين روند در محدوده مورد مشالعه با وجود شکلگیري ما در شهرهاي جديد باعث تکرار شدن روندهاي گذشته خواهد شد.روندهايي که به دلیل عدم وجود برنامهريزي براي آنها قابل کنترم نبودهاند و خود را همواره بر نظام برنامهريزي تحمیل کردهاند.رشدي لجام گسیخته و فاقد برنامه که سمت و سوي توسعه و ايداري در آن وجود ندارد.

-2-3-6-4 صنعت

بخش صنعت در محدوده موردمشالعه از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار بوده است و اين خود يکي از عوامل مهم جذب مهاجرين به شهرستان کرج و بهخصوص شهر کرج طي چند دهه گذشته بوده است.

يکي از مسائل قابل طرح در محدوده مورد مشالعه اين است که در سامهاي س از انرالب از طرف وزارت صنايی به صنايعي که قبل از 22 بهمن 1357 روانه اشتغام دريافت کرده بودند، کارتشناسايي داده شده و همین امر سب گرديد تا در مرابله با وابا ممنوعیت ايجاد و توسعه صنايی در شعاع 120 کیلومتري تهران، واحدهاي غیرمجاز در سشح منشره و در ارا ي کشاورزي و گاه با قشی اشجار بوجود آيند ادر مناطق غرب مهرشهر و حسینآباد و ماهدشتد.

مسأله ديگر انترام واحدهاي صنعتي کوچک که داراي روانه مجاز بوده و در محور تهران ـ کرج واقی گرديدهاند به مکانهاي جديد در ي هدف عدم تمرکز صنايی در محدوده مورد مشالعه است که در شوراي اقتصاد بررسي و به تبی آن ايجاد يا توسعه واحدهاي صنعتي جديد در اين محدوده اکیداً ممنوع اعالم شده بود.اما با مشالعات صورت گرفته ميتوان گدت که با وجود وابا مبتني بر کنترم روند توسعه صنعتي در منشره به دلیل اعمام سیاستهاي دوگانه در برخورد با متخلدین نه تنها در شعاع فوق توسعه صنايی صورت گرفت، بلکه به گسترش صنايی و کارگاههاي صنعتي در مناطق یراموني و حاشیهاي باالخص در محدوده مورد مشالعه دامن زد.

-3-3-6-4 تقسیم اعتبارات و وامهاي اعطايي

نرش اعتبارات و تسهیالت دولتي در ايجاد اشتغام در يک منشره بر کسي وشیده نیست.نرش اين عامل نیز با توجه به سیاستهاي تجويز شده در طي دهههاي گذشته بر محدوده مورد مشالعه بيتأ یر نبوده است که قابل بررسي است.

اعتبارات روژههاي طرحهاي عمراني شهرستان کرج در سام 1362 و مجموع سامهاي قبل و بعد از آن امربوط به همان طرحهاد روندي را نشان ميدهد که نحوه صرف اعتبارات ترريباً تابی نحوه توزيی جمعیت درشهرستان ميباشد.اين سیاست يک جهته قشعاًموج تشويق افزايش جمعیت مهاجر به نرشهاي که باالترين سهم اعتبارات را به خود تخصیص داده ميشود .ادر سام مذکور در سشح شهرستان نراط متعدد و کم جمعیت زيادي وجود داشته که هیچگونه اعتبار عمراني نداشتهاندد.بنابراين حتي در سشح شهرستانهايي چون کرج موج ميشود که نراط جمعیتي غربي نسبت به نراط شرقي عر افتادهتر گردند و سیاست توزيی متوازن جمعیت به نتیجهاي نرسد.

در استان تهران سهم اعتبارات شهرستان کرج در سام 1362 بالغ بر 13/37 درصد اعتبارات استان بوده است و در همین سام نسبت جمعیت شهرستان کرج به استان تهران حدود 12/88 درصد بوده است.اگر میزان اعتبارات عمراني مصرف شده در يک نرشه را شاخص جهت نمايش رشد با رونق يا جمعیت ذيري يک نرشه فرض نمايیم اعتبارات تخصص يافته به شهرستان کرج متناس با جمعیت آن ميباشد و ظاهراً سیاستي ترجیحي در جهت رشد بیشتر اين شهرستان نسبت به مجموع بریه کانونهاي جمعیتي استان تهران وجود ندارد.اما نحوه توزيی آن در شهرستانهاي تابی توزيی جمعیت بوده است.

از نظر و عیت وامهاي اعشايي در سام 1361، سهم شهرستان کرج از وامهاي مذکور 6/37 درصد کل استان تهران بوده است.بررسي میزان فعالیت بخشهاي مختلف اقتصادي شهرستان کرج در اين سام نشان ميدهد که وامهاي مذکور به ترتی بیشتر در بخشهاي ساختمان، کشاورزي، بازرگاني و غیره جذب شدهاند و سهم وامهاي صنعتي اين شهرستان 0/1 درصد مبلغ کل وامها بوده است.در سام 1361 موجودي نردي انواع حسابها در تهران نسبت به شهرستان کرج هیچ تناسبي با نسبتهاي جمعیتي ندارد و انباشتگي موجودي نردي در تهران مؤيد اهمیت اقتصادي فوقالعاده تهران است که خود بیانگر متأ ر بودن سیاستهاي مالي شهرستان کرج در مرابله تهران است.روند فوق در طي دهه گذشته ادامه يافته و در ارهاي از موارد هم تشديد گشته است.

از طرفي ديگر سیاست تخصیص اعتبار کالً به سود شهرستان کرج نیست و به تناس جمعیت موجود در شهرستان اين اعتبار تخصیص مييابد. س رشد سريی جمعیت شهرستان کرج انسبت به تهراند محرکهاي قويتري غیر از صرف اعتبارات عمراني دولتي داشته است که آن را ميتوان ناشي از جاذبههاي تهران دانست که توزيی جغرافیايي جمعیت شهرستان کرج نیز تا حدودي نظريه فوق را تايید ميکند به اين معني که اکثريت جمعیت شهرستان کرج براي نزديکتر بودن به تهران در شرق و جنوبشرقي شهرستان اسکان يافتهاند.

-4-3-6-4 عوامل مديريتي

توسعه در منشره شهري تهران و محدوده موردمشالعه در سه دهه گذشته به جز در تهران که طرح جامی داشت و تا حدودي هم کرج، تابی هیچ نوع سیاست و برنامهاي جامی با هدف هدايت و کنترم توسعه هماهنگ کل منشره نبوده و عمدتاً حاصل اسکان غیررسمي گروههاي کمدرآمد در ارا ي حاشیه و اطراف آباديها و شهرها و راههاي اصلي منشره و به رسمیت شناختن مراکز مسکوني و تبديل آنها به شهرها توسا نهادهاي مسئوم، همواره س از شکلگیري بدون برنامه کانونهاي جمعیتي و بروز مشکالت و نابسامانيها صورت گرفته است.توسعه فوق تابی برنامه از یش تعیین شدهاي نبوده و محدوده را به سمت نا ايداري سوق داده است.

-4-6-4 جمعبندي

روششناسي اتخاذ شده در روند رداختن به مو وع رساله براي بررسي چگونگي رداختن به تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فضايي در محدوده مورد مشالعه طي سه دهه گذشته از ديدگاه رهیافت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عوامل، ارزش افزوده، بخش اقتصاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر