منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

آبهاي سشحي هستند.آبهاي سشحي

از نظر نوع مصرف به دو بخش شرب و غیرشرب ترسیم ميگردند.

مصارف شرب در جوامی شهري و روستايي توسا ساکنان براي رفی نیازهاي روزمره صورت ميگیرد، اين نوع مصرف با بهداشت جامعه در ارتباط بوده و میزان آن نیز تابی عوامل خاص خود است.

مصارف غیرشرب شامل مصارف صنعت، معدن، شیالت و کشاورزي ميباشد.آبي که بدين منظور مورداستداده قرار مي گیرد نسبت به مصارف شرب داراي شرايا کیدي آسانتري ميباشد.به طور کلي حجم آب مصرفي در بخش غیرشرب معموالً بسیار بیشتر از مصارف شرب است.

آبهاي زيرزمیني: آب زيرزمیني که در يک آبخوان وجود دارد، داراي حجم قابل بهرهبرداري کم و بیش ابتي است.زيرا منابی تغذيه آبخوان محدود و مشخص بوده و تغییرات چنداني در آنها وجود ندارد.بر ا ر بهرهبرداري بيرويه و روزافزون از منابی آبهاي زيرزمیني طي چند دهه گذشته در بسیاري از دشتهاي کشورمان، سشح آب در مخازن ايین رفته است.نمودار تغییرات میانگین سشح آب زيررمیني در يک آبخوان زيرزمیني5 جزء مهمترين و اساسيترين بخشهاي مشالعه ايه منابی آبهاي زيرزمیني محسوب ميگردد و براي تعیین آن، عالوه بر محاسبات رحجم و صرف وقت زياد، مبالغ گزافي نیز براي حدر چاهاي مشاهدهاي، ترازياي و نگهداري بعدي آنها هزينه ميشود. شاخصترين نتايج حاصل از تهیه هیدروگراف واحد عبارت است از شناخت واکنش آبخوان در برابر مؤلدههاي تغذيه و تخلیهکننده به هر شکل ممکن و به خصوص تعیین تغییرات اکاهش يا افزايشد سشح آبهاي زيرزمیني در يک دوره زماني مشخص ابه عنوان مثام، يک ماهه، ششماهه، يک ساله آبي و يا چند سام آبيد است.از اين طريق ميتوان تغییرات مخزن آبزيرزمیني را با توجه به گسترش سشحي آبخوان و مردار ري ذخیره حساب کرد.آگاهي از مردار تغییرات حجم مخزن اين امکان را فراهم مي آورد تا بتوان با توجه به تانسیل بالدعل و بالروه آبخوان، نسبت به توسعه يا تجديد بهرهبرداري مخزن و در مریاس بزرگتر نسبت به اعمام مديريت بهرهبرداري بهینه اقدام نمود.

مهمترين عاملي که در تغییرات سشح آب زيرزمیني محدوده مشالعه ابه جز افزايش برداشت از منابی زيرزمیني و افت کلي سشح آبد قابل بحث ميباشد، ا رات جانبي ناشي از انحراف آب رودخانههاي کرج و جاجرود به سمت شهر تهران است.تا سام 1343 که زمان بهرهبرداري از درياچه سدامیرکبیر اکرجد است، منابی آبهاي موجود سشحي و زيرزمیني، براي شهر تهران کدايت ميکرده و هیچگونه کمبودي از

.5 هيدرگراف يا آبنمود واحد.

نظر مصارف آب موردنیاز محسوس نبوده است.حتي تا سام 1345 نیز که جمعیت تهران بالغ بر سه میلیون ندر گرديد، هنوز منابی طبیعي جوابگو بوده و مشکل خاصي براي تامین آب شرب تهران وجود نداشته است. س از اين سالها بود که انحراف مرادير زيادي از جريان آب رودخانههاي کرج و جاجرود به سمت تهران به واسشه رشد نیاز به آب و افزايش ساب شهري مسائل مختلدي مانند تغییر در سشح آبهاي زيرزمیني ديدار گرديد.

به موازات انحراف آب به سمت تهران، خشک شدن بسیاري از ارا ي کشاورزي مرغوب به خصوص در منشره تحت آبیاري رودخانه کرج به وقوع یوسته است.به طوري که فرا در شهرستان کرج بیش از نیمي از ارا ي زيرکشت، قابلیت کشت خود را از دست دادهاند.اين امر صرفاً نتیجه عدم تغذيه مداوم سدره آبزيرزمیني منشره در ا ر کم شدن جريان آب رودخانه ميباشد.افت سشح آب به طرف قسمتهاي ايین دست بیشتر بوده و براي مثام در دشت شهريار در بین سامهاي یشگدته در حدود30 متر گزارش شده است.همچنین ارا ي با ارزشي در منشره رباطکريم با مشکالت و خشرات جديد ناشي از کمبود آب مواجه بوده و در مناطري مانند دشت حاصلخیز فشا ويه افت آب به حدي بوده که آب زيرزمیني از عمق 4 متر به 40 متر رسیده است. ايین رفتن سشح آب در دشتهاي کرج و شهريار، ا رات مستریمي نیز در سدره آب زيرزمیني دشت هشتگرد داشته به طوري که سشح سدره آبهاي زيرزمیني اين منشره نیز ايین رفته است. به طور کلي ميتوان گدت که به دلیل استدادههاي غیرمجاز و توسعه بهرهبرداري از منابی آبهاي زيرزمیني در شکلهاي چاه نیمه عمیق و عمیق جهت مصارف صنعتي در دشت کرج و حومه آن به تنزم سشح آبهاي زيرزمیني انجامیده و از اين رو با باال میزان استداده از آبهاي سشحي و عمري همه ساله از مردار آبي که به بخش کشاورزي اختصاص يافته کاسته شده است.

-2-7-5-4 منابع آلودهکننده هوا
منابی آالينده هوا که به صورت کانونهاي عمده صنعتي مجتمی در محدوده کرج قرار دارند عبارتند از:

الف( نیروگاه منتظر قائم

اين نیروگاه که در جنوب شرقي شهر کرج و در ارا ي فرديس مسترر ميباشد داراي واحدهاي تولیدي برق از نوع بخار و گالري اسیکل ترکیبيد بوده و مجموعاً با قدرت اسمي 1320 مگاوات در هر ساعت قادر است بخشي از برق موردنیاز کشور را تولید نمايد.

میزان عملي تولید برق در اين نیروگاه حداقل 128 مگا وات در ساعت و حداکثر 1218 مگاوات ساعت بوده است.براي تولید اين مردار برق در هر سام بشور متوسا 66000 هزار لیتر گازوئیل، 943400 هزار لیتر مازوت و 475400 مترمکع گاز مصرف ميشود.6

ارامترهاي آالينده ناشي از فعالیت اين نیروگاه عبارتند از منواکسید کربن (Co) که میزان برآورد انتشار سالیانه آن برابر با 223 تن در سام، هیدروکربنهاي نسوخته (T.H.C) که میزان برآورد شده تخلیه سالیانه آنها برابر با 90/3 تن در سام، دياکسید گوگرد (SO2) که میزان برآورد انتشار سالیانه آن برابر با 634 تن در سام، دياکسید ازت (NO2) که میزان برآورد انتشار سالیانه آنها برابر 502 تن در سام ميباشد.

شعاع مؤ ر راکنش مواد خروجي از دودکشهاي اين نیروگاه تا 6000 متري از اي دودکشها ميرسد که ترريباً از 200 متري دودکشها آغاز و تا فاصله مذکور تداوم خواهد داشت.

.6 گزارش اقتصادي، اجتماعي استان تهران، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، .1375

ب( شهرک صنعتي اشتهارد

مساحت اين شهرک صنعتي که در منتهيالیه غرب شهرستان کرج و در فاصلهاي بیش از 100 کیلومتري از تهران قرار دارد مجموعاً 3236 هکتار است که در فاز اوم 310 هکتار از آن طراحي و به 735 قشعه صنعتي ترسیمبندي شده است.از 735 قشعه صنعتي طراحي شده حدود 585 قشعه به مترا یان احداث صنايعي چون نساجي، ريختهگري، بلورسازي، نراشي روي بلور، ذوب فلزات، آجرماشیني، آبکاري، کاشي و سرامیکسازي و نیز مواد غذايي تحويل شده است.

تانسیل آلودگي هوا در اين منشره در صورت فعالیت صنايی اشاره شده، قابل مالحظه خواهد بود.هر چند در حام حا ر فعالیت چشمگیري به واسشه عدم حضور صنايی مختلف در منشره وجود ندارد ولي در صورت فعام شدن شهرک، يکي از قش ها و کانونهاي آلودهکننده هوا در محدوده موردمشاعله محسوب خواهد شد.

از لحاظ وقوع وارونگي هوا نیز منشره ياد شده به لحاظ بیاباني و مسشح بودن ارا ي از تانسیل نسبتاً درخوري برخوردار بوده و انتظار ميرود در اغل روزهاي سام به ويشه در ايام سرد زمستان شهرک صنعتي اشتهارد و اطراف آن دچار ديده وارونگي دماي هوا گردد.

با اين وجود به داليل بيشماري که ممکن است در ا ر نوسانات عوامل جوي از قبیل ايداري و نا ايدراي هوا، سرعت و جهت وزش باد و دماي هوا به وجود آيد، وسعت انتشار ارامترهاي آالينده نسبتاً محدودتر بوده و حداکثر غلظت آلودگي رسیده به سشح زمین اکه در شرايا خاص صورت ميگیردد در مساحتي به شعاع حداکثر 1500 متري از محدوده شهرک صنعتي رخ خواهد داد.

پ( منطقه صنعتي گرمدره

در منشره گرمدره در کرج بیش از 150 واحد تولیدي ـ صنعتي وجود دارند که بدون هر گونه برنامهريزي

æ به صورت خودجوش در طي سالیان گذشته در کنار يکديگر و نزديک به هم احداث شدهاند به نحوي که کاربريهاي صنعتي اکارگاههاد از اطراف خود مجزا شدهاند.بیشترين فعالیتهاي صنعتي منشره گرمدره مربوط به واحدهاي رنگرزي و نساجي است که در میان آنها کارگاههاي تهیه مواد غذايي و تولیدات فلزي

æ چوبي هم به چشم ميخورد.از اين رو، آلودگي هواي حاصل از فعالیت واحدهاي تولیدي مسترر در اين منشره از نوع غیرمستریم و بیشتر مواد آالينده منتشره در فضاي اطراقف ناشي از عمل احتراق مواد

سوختي ابه ويشه در زمستانهاد ميباشد.

ت( ناحیه صنعتي صفادشت

اين ناحیه که در بخش جنوبي شهريار قرار دارد، یش از انرالب اسالمي داراي کاربري مسکوني بوده که به لحاظ نیمه تمام ماندن طرح و رهاسازي آنها به صورت ناقص، سب گرديد تا طي سامهاي گذشته به طور راکنده و اغل غیرمجاز، يکسري سالنهاي تولیدي در گوشهوکنار ارا ي مربوط به آن، احداث گشته و فعالیتهاي تولیدي و صنعتي مختلدي ادر اندازههاي کارگاهيد آغاز گردد.

واحدهاي مسترر در اين ناحیه بیشتر مبادرت به تولید مواد غذايي مينمايند ولي تعدادي کارگاه تولید رنگ ساختماني و دکمه زني و چوببري و مالمین سازي و کارگاههاي تولید لوازم خانگي و برقي و نظاير آنها هم، در اين ناحیه استررار يافتهاند.فعالیت روزمره اين واحدها به ويشه در فصل سرما، موجبات آلودهسازي غیرمستریم هواي منشره را فراهم ميسازند.

ج( واحدهاي صنعتي مستقر در اراضي باباسلیمان شهريار )هفتجوي(

ارا ي بها و باباسلیمان شهريار محل استررار بیش از 50 واحد تولید شن و ماسه و آسدالت است که منشره مذکور را به ناحیهاي با تانسیل نسبتاً باالي آلودگي هوا، تبديل نموده است.در ا ر فعالیت روزمره آنها مرادير متنابهي از گرد و خاک و گازهاي آالينده در محیا زيست منتشر ميگردد.

کارخانجات آسدالت که تعداد آنها در حدود انزده واحد ميباشد، به غیر از انتشار گازهاي ناشي از عمل احتراف مبادرت به تولید مردار زيادي از هیدروکربنهاي فرار نیز مينمايند که به همراه ذرات و گرد و خاک منتشره موجبات آلوده سازي مستریم هواي منشره را فراهم ميکنند.

از سوي ديگر واحدهاي سنگشکن تولید شن و ماسه و نیز بهرهبرداران از معادن مخلوط تولید آسدالت منشره نیز به نوبه خو د، مردار قابل توجهي گرد و خاک وارد هوا مينمايند که از اهمیت کمتري برخوردار نميباشند.

آلودگي تولید شده توسا کارخانجات آسدالت و دانهبندي شن و ماسه و سايرين در مسافتي به وسعت بیش از 600 هکتار، منتشر شده و در مواقعي که ديده وارونگي منشره را مي وشاند، گازها و غبارات آالينده در فضاي اطراف از غلظت بیشتري برخوردار ميگردد به نحويکه از فواصل دور نیز به خوبي قابل مشاهده ميباشد.

برآورد میزان آلودگي حاصل از فعالیت کارخانجات آسدالت در بدترين شرايا ادر مواقعي که کلیه واحدها به ويشه در زمان راهاندازي اولیه فعام باشندد به گونه ايست که میزان منواکسیدکربن (Co) بالغ بر 30 کیلوگرم در روز، مردار دياکسید گوگرد منتشره در حدود 3300 کیلوگرم در روز، اکسیدهاي ازت به میزان 540 کیلوگرم در روز و هیدروکربنها به میزان ترريبي 36 کیلوگرم در روز ابا توجه به تصاعد هیدروکربنهاي حاصل از حرارت ديدن مواد قیريد تخمین زده ميشود.عالوه بر گازهاي ياد شده، روزانه فعالیت کارخانجات آسدالت ادر همان شراياد متجاوز از 35 کیلوگرم نیز ذرات معلق گردو غبار تولید در هوا منتشر ميشوند.برآورد میزان گردو خاک حاصل از فعالیت واحدهاي دانهبندي شن و ماسه بسیار مشکل بوده و با ذيرش میزان خشاي بیش از 30 درصد ميتوان تولید و انتشار ترريبي 600 کیلوگرم در روز ذرات را در صورتي که کلیه واحدهاي مسترر در منشره با هم مشغوم فعالیت باشند ادر بدترين شراياد انتظار داشت.

در هر حام منشره باباسلیمان و بهاء شهريار که به صورت يک مجتمی صنعتي تولیدکننده آسدالت و دانهبندي شن و ماسه درآمده است.از نواحي بسیار آلوده در محدده مورد مشالعه به حساب آمده و از تانسیل نسبتاً بااليي به ويشه در اوايل ساعات روزهاي سرد زمستاني، يعني مواقعي که وقوع ديده اينورژن ترريباً حتمي است، برخوردار است.

چ( ناحیه صنعتي سیمیندشت

در بخش جنوب شرقي محدوده خدمات شهري کرج و مجاور شهرک مسکوني وحدت، ناحیه صنعتي سیمین دشت قرار دارد که در خود بیش از 150 واحد تولیدي و صنعتي که اغل در حد و اندازههاي کارگاهي هستند، جاي داده است.

آلودگي هواي حاصل از تجمی اين تعداد واحد صنعتي ـ کارگاهي بیشتر به طريق غیرمستریم ناشي شده که در ا ر استداده از سوخت هاي فسیلي براي گرمايش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، عدم تمرکز، جذب جمعیت، به رسمیت شناختن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، استان تهران، تأمین کننده