منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، عدم تمرکز، جذب جمعیت، به رسمیت شناختن

دانلود پایان نامه ارشد

مرات بعدي

مراکز شهرستانهاد. خشر اعمام سیاست عدم تمرکز از نظر حکومتها قشی تدريجي رابشه نراط مختلف کشور و نهايتاً تجزيهطلبي آنها بوده ولي حداقل تجربه دهههاي اخیر کشور نشان داد که يکي از مشکالت تمرکزگرايي نسنجیده، ديد آمدن نراط شهري يا کانونهاي جمعیتي عظیم و به عبارت ديگر کانون هاي قدرت سیاسي بشدت متراکم انسبت به ساير نراط کشورد چون تهران ميباشد که نه تنها وجودشان به قیمت فریرتر شدن نراط ديگر کشور و جذب سرمايه و نیروي انساني ماهر و غیرماهر آن نراط تمام خواهد شد، بلکه در درون خود باالترين حد تضادهاي اجتماعي را نیز ميتواند مشرح سازند و هرگاه بدون شناخت و بصورت اقدامي مو عي سعي در جلوگیري از رشد و در عین حام محدود ساختن اين نراط شهري بزرگ شود. نیروي جاذبه آنها به کانونهاي جمعیت مجاورشان منترل ميشود. مسائل ترکی و ساخت جمعیت و يا الگوي سکونت ناهمگن و فاقد انسجام و مهارگسیخته محدوده مورد مشالعه مخصوصاً کرج و شهرکهاي اطرافش ديدهاي مو عي نیست بلکه عامل اصلي آن را بايد در وجود قدرتهاي جاذبه شديد اقتصادي ـ اجتماعي تهران از يک طرف و فراموششدگي و وجود ناآرامي و عدم توسعه اقتصادي در نراط ديگر کشور و جنگ در طوم دهههاي گذشته جستجو کرد.

از طرف ديگر تمرکز عوامل اقتصادي به داليل سیاسي در منشره نیز حائز اهمیت بوده است و به دلیل عر ه مشاغل متعدد در بخش خدمات و عدم محدوديت اين تمرکز اقتصادي موجبات جذب جمعیت بیشتري به محدوده شده است. مرکزيت شهر تهران به عنوان ايتخت کشور باعث تمرکز اداري کلیه نهادهاي دولتي در اين استان گرديده که اين مساله بالروه و در ارتباط با ساير عوامل به عنوان عامل مو ري در جهت جذب جمعیت ساير مناطق و يا تثبیت جمعیت و تضعیف عوامل مشوق مهاجرت از محدوده مورد مشالعه بوده است. به دلیل قرارگیري استان تهران در مرکز شبکه ارتباطات جادهاي همواره جزو مراکز جاذب جمعیت محسوب شده است.بعد از انرالب و به دلیل ناامن شدن مرزهاي کشور به داليل مختلف، تهران باز به دلیل دور بودن از نراط ناامن و داشتن امکانات متعدد رفاهي و شغلي و همچنین مرکزيت جغرافیايي به صورت کانون رجاذبهتر جمعیتي ظاهر گشت.

مهاجرت اتباع خارجي به ايران به دنبام نابسامانيها در افغانستان و مسائل داخلي عراق نیز باعث سکونت در منشره به دلیل وجود فرصتهاي بیشتر براي اشتغام شده است که خود عامل تأ یرگذار ديگري در رشد شتابان جمعیت و به تبی آن نا ايداري اجتماعي در محدوده مورد مشالعه در طوم دههاي گذشته است.

-3-6-5-4 عوامل اقتصادي

قشربندي منشره در طوم سه دهه در نتیجه تغییر نرش اقتصادي منشره در مریاس ملي تغییر کرده است و رشد و افوم سهم فعالیتهاي مختلف در اقتصاد منشره بر قشربندي اجتماعي منشره مو ر بوده است.

تمرکز اداري در استان تهران توام با گسترش صنايی و بازرگاني، تجارت و خدمات ترا اي روزافزون نیروي انساني را در تمام ردهها از باالترين متخصصین تا حد کارگر ساده به دنبام داشته است.روند توسعه سريی اقتصادي کشور در اواخر دهه 40 و اوائل دهه 60 و 70 میالدي در جهان و حاکم شدن تدکر مرابله با عر ماندگي کشورهاي در حام توسعه از طريق رشد شتابان اقتصادي است، را ميتوان از جمله عوامل شکلگیري کانونهاي جمعیتي در اطراف تهران و محدوده موردمشالعه به دلیل تمرکز فعالیتهاي اقتصادي صنعتي دانست.

-4-6-5-4 عوامل فرهنگي

ويشگيهاي فرهنگي هر جامعه متأ ر از او اع طبیعي و اجتماعي و اقتصادي محیشي و محاطياش ميباشد. بنابراين آگاهي يافتن از اين ويشگيها مستلزم دستیبابي به آمار و اطالعاتي ملموس و قابل ارتباط با قضیه ميباشد.

بررسي او اع و احوام فرهنگي جمعیت بزرگي که در محدوده مورد مشالعه سکونت دارند با توجه به جامعیت معناي فرهنگ، ميتواند شامل بسیاري از نمودهاي فرهنگي مردم بخشهاي مختلف کشور باشد.در منشره محدوده مورد مشالعه بیشترين بخش جمعیتي کشور در مجاورت يکديگر ساکن شدهاند. به عنوان مثام حدود 75 درصد کل جمعیت شهرستان کرج3 در استان مرکزي4 متولد شدهاند و بریه متولدين از ساير نراط کشور ميباشند.ترريباً مهاجران استانهاي ديگر با نسبتهاي متداوتي به تناس جمعیعت استان در اين دو شهرستان تمرکز يافتهاند.اين مردم هر يک ناقل ويشگيهاي فرهنگي ااز قبیل مذاه ، اديان، آداب و رسوم، زبان و هنرها و طرز تدکر و باور سیاسيد از زادگاه خود به اين منشره بودهاند.بنابراين يک ترکی بسیار یچیده از اين ويشگيها در کانونهاي جمعیتي بزرگ منشره محدوده مورد مشالعه منجمله در شهرستان کرج قابل تصور است.

-5-6-5-4 عوامل مديريتي و برنامهريزي

با بررسيهاي صورت گرفته آشکار گرديده که شهرستان کرج با رشد اندجارآمیر جمعیتي در طوم دهههاي گذشته روبرو بوده است و به داليل مشکالت یش روي برنامهريزان کشور در طوم دهههاي گذشته فرصت تهیه طرحهاي توسعه يکیارچه براي کل کشور نبوده و طرحهاي توسعه اقتصادي منشرهاي انجام شده نظیر طرح مجموعه شهري تهران با توجه به نتايجي که یشروي ماست؛ از سیاستهاي توزيی سنجیده جمعیت و کارايي الزم برخوردار نبوده است و اکنون کوششهايي در جهت مرابله با آن توسا برنامهريزان کشور در حام انجام است که ميتوان به طرحهايي براي دستیابي به توسعه ايدار در منشره شهري تهران اشاره کرد.

توسعه محدوده اطراف منشره تهران در سه دهه گذشته بجز در شهر کرج که تا حدودي داراي طرح جامی بود؛ تابی هیچنوع برنامهاي جامی با هدف هدايت و کنترم توسعه هماهنگ کل محدوده نبوده و عمدتاً حاصل اسکان غیررسمي گروههاي کمدرآمد در ارا ي حاشیه و اطراف آباديها و شهرها و راههاي اصلي منشره و به رسمیت شناختن مراکز مسکوني و تبديل آنها به شهرها توسا نهادهاي مسئوم، همواره س از شکلگیري بدون برنامه کانونهاي جمعیتي و بروز مشکالت و نابسامانيها صورت گرفته بوده است.

ناتواني طرحها و برنامههاي موجود در ساماندهي سکونت اقشار کمدرآمد، دلیل دروني عدم تحرق اين طرحها و برنامهها و در نتیجه موجوديت اسکان غیررسمي، راکندگي جمعیتي، تشديد روند مرکز ـ یرامون و عدم تنوع و قوام و نا ايداري اجتماعي گشته است.

-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان

در روند بررسي تحوالت نظام اسکان جمعیت در محدوده مورد مشالعه به دو الگوي غال در دو مرشی زماني مختلف برميخوريم.

نخست تمرکز فعالیتهاي اداري، تجاري و صنعتي در شهر تهران و اطراف آن در طوم سامها جمعیت را از نراط مختلف به سمت اين شهر جذب کرده و الگوي اسکان متمرکزي را شکل داده است.از آن س از دهه 40 همراه با سیاستهاي طرح جامی و برنامهريزي سکونتگاههاي جديد در اراف تهران، خصوصاً س از انرالب و سیاستهاي تمرکززدايي دولت از يک طرف و احداث شهرکهاي جديد و واگذاريهاي راکنده زمین به تعاونيها، گراني زمین در شهر تهران و باالرفتن هزينه زمین در شهرکهاي برنامهريزي

3 . در سال 1355 شهرستان شهريار و بخش بزرگتري از وضع موجود را شامل ميشد.

4 . سال 1355 مشتمل بر شهرستانهاي تهران، کرج، اراک، تفرش، خمين، قزوين، ساوه، قم، کاشان و محالت.

شده، همگي باعث رانده شدن گروههاي کمدرآمد به حاشیه شهرها و سکونتگاههاي قبلي شده و در نهايت الگوي اسکان را از متمرکز به راکنده تغییر داده است.

نتیجهگیري

با بررسيهاي انجام گرفته در مورد تحوالت جمعیتي چند دهه گذشته در محدده مورد مشالعه آشکار شده است که اين تحوالت ناشي از تحوالت سیاسي، اجتماعي و اقتصادي بوده است که در کل کشور و حتي در فراسوي مرزهاي آن اتداق افتاده است و تبعات و ا رات آن در محدوده مورد مشالعه به دلیل قرابت و نزديکي بیش از اندازه به تهران به عنوان ايتخت کشور آشکار گشته است.

کانونهاي جمعیتي در شهرستانهاي کرج با بهرهوري از جاذبههاي رشد تهران به تدريج به کانونهاي جمعیتي بزرگ کشور تبديل شده اند که در نظام جذب و تمرکز نامشلوب جمعیت در استان تهران سهمي قابل توجه برعهده دارند. سیاستهاي دولت در زمینه مسکن از جمله ايجاد شهرکها و شهرهاي جديد در منشره، واگذاري زمین به تعاونيهاي مسکن در محدوده مورد مشالعه بدون در نظر گرفتن فعالیتهاي اقتصادي به منظور اشتغام خانوارهاي ساکن در آنها خود موجبات ايجاد کانونهاي جمعیتي جديد که بیشتر نرش خوابگاهي را براي کانونهاي جمعیتي موجود ايدا مينمايند به همراه سیاستهاي حمايتي دولت در واگذاري تسهیالت براي خانوارهايي که سکونت را در اين شهرها و شهرکها انتخاب مينمايند؛ خود انگیزه قوي براي مهاجرت به منشره و حتي خالي شدن روستاهاي اطراف اين مراکز جمعیتي جديد بوده است.

به هر حام اين تحوالت حاکي از نوعي رشد بدون برنامه و لجام گسیخته است و به دلیلي که نراط ديگر کشور در اين دورههاي زماني بنا بر مسائل مشرح شده گرفتار رکود اقتصادي و مهاجرفرستي بودند؛ در اين محدوده که از برتري و ی عمومي نسبت به ساير نراط برخوردار بوده؛ چنین تحوالتي اتداق افتاده است و دلیلي بر توسعه و ايداري تحوالت صورت گرفته نیست.و زيرساختهاي ايجاد شده در اين محدوده که رفاه نسبي را براي ساکنان به همراه آورده و مهاجر ذيري را افزايش داده است، به دلیل اعمام سیاستهاي تمرکزگرا توسا تصمیمسازاني بوده است که دانسته يا ندانسته به ايجاد بازارهاي مصرف بزرگ در مکاني ژئو لیتیک همت گماردهاند و منافی و روت ساير مناطق کشور را به سمت مرکز زهکشي کردهاند بدون آنکه توسعه انساني بر اين سیاستها حاکم باشد و افزايش سشح سالمت، دانش و مهارت و کس آسايش و آرامش مدنظر قرار گیرد.دستیابي به نوعي از تعادم اجتماعي و سیاستهاي توزيی جمعیت در کل منشره شهري ايتخت و کوشش در جهت توقف رشد شتابان جمعیت در محدوده مورد مشالعه که عاملي نا ايدار در توسعه محدوده بوده است و ساماندهي کانونهاي جمعیتي موجود نیاز به اعمام سیاستهاي مناس جهت عدم تمرکز و توزيی امکانات و سرمايه براي يکیارچگي کالبدي کل منشره شهري ايتخت است.
جدول: 5-4 روند ارزيابي وضعیت پايداري زيست محیطي توسعه بند )3-5(

اکولوژيکي منابع

برداشت از منابی آب
و
عیت مصارف آبي

برنامههاي توسعه منابی آبي

نیروگاه منتظرقائم

شهرک صنعتي گرمدره

منابی آلودگي هوا
ناحیه صنعتي صدادشت

واحدهاي صنعتي باباسلیمان شهريار

ناحیه صنعتي سیمیندشت کرج

ناحیه صنعتي روستايي لنگآباد

منابی آلودگي آب

در شهرستان کرج

در شهرستان شهريار

بهرهبرداري از معادن

تخري و آلودگي خاک
آفتکشها و آلودگي خاک

زبالههاي شهري

فرسايش خاک

منابی آب

آبهاي سشحي

عوامل تحلیل

مأخذ: مهندسان مشاور باوند.

ساخت فیرزيوگرافیک

زمینشناسي

منابی ارا ي

خاکشناسي

اقلیم شناسي وشش گیاهي

آبهاي زيرزمیني ارتداع و شی موقعیت جغرافیايي گسل

معدن زمینهاي زراعي

مراتی جنگلها و درختزارها

ارکهاي ملي و مناطق حداظت شده خاک شناسي استعداد خاک

آب و هواشناسي

تبديل رويشگاههاي طبیعي به زمینهاي کشاوري چراي بيرويه احشام کاهش تنوع زيستي

افزايش آلودگيها افزايش فرسايش خاک و ببیابانزايي

آلودگي منابی آب تهديد حیاتوحش جانوري و گیاهي

-7-5-4 ارزيابي پايداري زيست محيطي

به منظور ارزيابي ايداري زيست محیشي در محدوده مشالعه در ابتدا فعالیتهاي انساني تا یرگذار بر ايداري زيستمحیشي که در دستیبابي به توسعه ايدار انساني نیز تعیین کننده است، مانند میزان برداشت از منابی آب، منابی آلودهکننده آب و هوا و خاک مورد ارزيابي قرار ميگیرد و سیس و عیت منابی اکولوژيکي و عوامل محیشي در محدده بررسي ميشود و در ادام اين عوامل تا یرگذار مورد تحلیل قرار ميگیرد.

-1-7-5-4 فعالیتهاي انساني تأثیرگذار بر پايداري زيست محیطي

حداظت از آب و هوا يک مساله کلیدي در مروله توسعه انساني ايدار است. از اين رو، فعالیتهاي انساني تا یرگذار بر آب و هواي محدوده مورد تاکید ويشهاي قرار ميگیرد.

الفد برداشت از آبهاي سشحي و زيرزمیني آبهاي سشحي: يکي از منابی مهم تامین آب در منشره موردمشالعه،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، توسعه شهر، تغییرات جمعیت، اقدام به جنگ Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان تهران