منابع پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، راهبردهای شناختی، انحراف معیار، سرعت پردازش

دانلود پایان نامه ارشد

توجه باید از ديداري به شنيداري و بر عكس تغییر کند.
آزمون IVA، توجه را به عنوان یک مؤلفه شناختي چند بعدي، به پنج بعد تقسيم مي کند.
1) توجه متمركز: توانايي پاسخدهي صحيح به محرك هاي ديداري و شنيداري كه در این آزمون ارائه مي گردد (يعني عدد1) . این بعد از توجه توسط خرده مقياسهاي احتیاط و گوش بزنگی477 ارزيابي مي گردد.
2) توجه پایدار: توانايي حفظ الگوی پاسخدهي به صورت پايدار و معتبر. این بعد از توجه با تغييراتی که در زمانِ واكنشِ آزمودني در خلال آزمون، ایجاد می شود، اندازه گيري مي گردد. مقياس هاي مربوط به اين بعد شامل استقامت478، ثبات479 وتمرکز480 مي باشد.
3 ) توجه انتخابي: تواناييِ شناختي، براي پاسخدهي صحيح به محرک هدف و بازداري پاسخ در مواجه با محرك های غلط می باشد. مقياسهاي مربوط به اين بعد شامل گوش بزنگی, فهم و احتیاط می باشد.
4) جابجایی توجه : انعطاف پذيريِ شناختي در انتقال توجه از ديداري به شنيداري و بر عكس، توجه متناوب گفته می شود. میزان اختلاف در نمرات دیداری و شنیداری مقیاس های سرعت481، توازن482 ، آمادگی483 ،ثبات و تمرکز مي تواند شدت يا ضعف اين بعد از توجه را نشان دهد.
5) توجه تقسيم شده: توانايي پاسخدهي همزمان به تكاليف مختلف، توجه تقسیم شده گفته می شود. در این آزمون باید بین سرعت و دقت پاسخدهي در دو بعد ديداري و شنيداري تعادل ایجاد گردد. میزان اختلاف در نمرات مقیاس های سرعت و احتیاط، اشکال در توجه تقسیم شده را مورد بررسی قرار می دهد .
همان طور که پیشتر اشاره شد، آزمون IVA+ PLUS برای شناسایی اختلال در توجه، بی دقتی و تکانشگری طراحی شده، بنابراین طراحان این آزمون هیچ تلاشی برای درنظر گیری یک” نقطه برش” خاص، به صورت مصنوعی نکرده اند. به عبارت دیگر افرادی که دچار اختلال ADHD حاد یا آسیب دیدگی مغزی شدید هستند در این آزمون، با نمرات پایین یا گزینه ” شدیداً آسیب دیده ” شناسایی می شوند.

اعتبار و روايي آزمون
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه آزمون IVA+PLUS حساسيت كافي (92%) و قدرت پيش بيني درست (89%) را براي تشخيص درست ADHD در كودكان دارد. اعتبار آزمون در روش باز آزمون نشان مي دهد 22 مقياسIVA با يكديگر رابطه مستقيم و مثبت (88%-46%) را دارد. به طور كلي يافته ها نشان مي دهد كه اين آزمون از اعتبار و روايي مطلوب و بالايي در بررسي توجه و دقت و تشخيص ADHD برخوردار مي باشد.

ساختار آزمون
اجراي آزمون IVA +PLUS شامل چهار مرحله مي باشد: 1) مرحله گرم كردن484 2) مرحله تمرين 3) مرحله آزمون اصلي 4) مرحله سرد كردن485
مرحله گرم کردن: به دو زمان مجزا تقسيم مي گردد، يك دقيقه براي گرم كردن ديداري و يك دقيقه براي گرم كردن شنيداري كه پس از آن مرحله تمرين شروع مي شود و در آن، اهداف و خطاهاي ديداري به صورت تركيبي ارائه مي گردد. اين مرحله يك دقيقه و نيم طول مي كشد. آزمون اصلي كه در آن نيز اهداف ديداري و شنيداري به صورت تركيبي ارائه مي گردد تقريباً 13 دقيقه طول مي كشد .مرحله سردکردن تكرار مرحله گرم کردن مي باشد.
IVA + Plus براي ازريابي منسجم ابعاد توجه ديداري و شنيداري طراحي شده است. بخش اصلي آزمونIVA+PLUS ، با ارزيابي تكانشگري آغاز مي گردد، در این بخش تعداد محرک های اصلی ( یعنی 1) ، بیشتر از محرک های خطا ( یعنی 2 ) ارائه می شود. در اين بخش كه ” بلوك با فراواني زیاد486 ” ناميده مي شود، آزمودني بايد به طور مداوم و متوالی كليك كند، سپس ناگهان پاسخش را متوقف كند. در بلوك دوم كه ” بلوك با فراواني كم487 ” ناميده مي شود، برعكس بلوك اول اتفاق مي افتد، در اين مرحله آزمودني بايد كمتر كليك كند و توجهش را بر روي انجام تكليف حفظ كند.
“مرحله مجموعه488 ” تركيبي از دو بلوك اول و دوم مي باشد . اطلاعات مقياس احتیاط در خلال بلوك اول و اطلاعات مقياس گوش بزنگی در خلال بلوك دوم جمع آوري مي گردد .
آزمون IVA+ PLUS مدت زمان واكنش آزمودني را به محرك ديداري يا شنيداري، تعيين مي كند. از روي اين اطلاعات می توان نتيجه گرفت كه بهتر است آزمودني از طريق ديداري يا شنيداري آموزش ببيند. همچنين در اين آزمون مدت زمان واكنش حسي/حركتي براي شناسايي مشكلات عصب شناختي، يادگيري يا اختلالات روانپزشكي ثبت مي گردد. به طور كلي 22 زیرمقياس IVA+ PLUS به تشخيص مشكلات بازداري پاسخ، بي دقتي، تحمل و توجه و به طور كلي مدت زمان واكنش كمك مي كند.

تكليف آزمون :
وظيفه آزمودني در اين آزمون اينست كه هنگام ديدن يا شنيدن عدد 1، يكباركليك كند و اگر عدد 2 را ديد يا شنيد هيچ واكنشی نشان ندهد. بنابراين، آزمودني بايد چهار قانون را به خاطر داشته باشد :
1-وقتي “1” را ديد ، كليك كند .
2-وقتي”1″‌را شنيد كليك كند .
3-وقتي “2” را ديد كليك نكند.
4-وقتي “2” را شنيد كليك نكند .
اين آزمون تا حدي كسل كننده مي باشد و نياز به توجه مداوم فرد و تغییر توجه از ديداري به شنيداري دارد. هنگام اجراي آزمون، آزمودني ممكن است دچار خطاهاي گوناگوني شود ( از جمله پاسخ دادن تكانشي)، وظيفه آزمودني اينست كه از ارتكاب اين گونه خطاها تا حد امکان جلوگيري كند . آزمون IVA+ Plus اولين آزموني است كه تكانشگري و بي توجهي را به طور همزمان، در ابعاد ديداري و شنيداري مورد ارزيابي قرار مي دهد.
خرده مقیاس های آزمون IVA+PLUS
مقياس هاي تشخيص اوليه عبارتند از نمرات كلي کنترل پاسخ و نمرات كلی توجه، همه نمرات آزمون به صورت نمره خام و نمره استاندارد(Z) ارائه مي گردد. نمرات استاندارد(Z)، نمرات خام آزمودني را با نمره هنجار،‌ مقايسه مي كند. دو مقیاس فوق را در ادامه تشریح میکنیم.

مقياس کنترل پاسخ:
نمرات اين مقياس به دو بعد ديداري و شنيداري تقسيم مي گردد كه هر كدام از اين ابعاد شامل سه بخش زیر هستند. اين سه بخش عبارتند از : احتیاط , ثبات, استقامت .
احتیاط: اين مقياس پاسخ هاي تكانشي و بازداري پاسخ را به وسيله سه نوع از خطا مورد ارزيابي قرار مي دهد. این سه نوع خطا به اختصار شامل خطاهای تکانشی، گرایش به خطا و خطای ناشی از تغییر توجه از دیداری به شنیداری، می باشد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده بی دقتی، بی فکری و تکانشی بودن فرد باشد.
ثبات: مغز سالم نیاز به توانایی حفظ تمرکز بر روی یک تکلیف برای پاسخ دهی بهتر به یک محرک تکراری دارد. اين مقياس، اعتبار و روايي كلي آزمون را از روي زمان واكنش و توانايي اجراي دستورالعمل، مورد ارزيابي قرار مي دهد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده گرایش به پاسخ دهی بی دقت و حواسپرتی در هنگام انجام تکالیف تکراری باشد .
استقامت: اين مقياس ميانگين زمان واكنش به پاسخ هاي صحيح را درطول دويست كوشش اوليه و دويست كوشش انتهايي مورد بررسي قرار مي دهد. اين مقياس براي شناسايي مشكلات در توجه طولاني مدت مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقياس توجه :
نمرات مقياس توجه نيز به دو بعد ديداري و شنيداري تقسيم مي گردد كه هر كدام از این ابعاد به سه بخش مجزاي گوش بزنگی, تمرکز, سرعت تقسيم مي شود.
گوش بزنگی : اين مقياس عدم توجه را به وسيله دو نوع خطا ارزيابي مي كند. این دو نوع خطا به اختصار شامل، زمانیکه که تعداد محرک خطا (یعنی 2) فراوان و فرد به محرک اصلی (یعنی 1) با بی دقتی پاسخ می دهد، و زمانیکه فرد به محرک اصلی از روی بی دقتی پاسخ ندهد، می شود. نمره پایین می تواند نشان دهنده پاسخ دهی سهل انگارانه و بی اعتنا باشد.
تمرکز: این مقیاس تغيير واریانس سرعت عکس العمل را در پاسخهاي صحيح مورد ارزيابي قرار مي دهد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده توجه ضعیف و پاسخ دهی غیر معتبر و سرسری فرد باشد .
سرعت : این مقیاس، ميانگينِ زمان واكنش به پاسخ هاي صحيح را اندازه گیری کرده و مشكلات توجه مربوط به سرعت پردازش مغزي را مورد بررسي قرار مي دهد. نمره پایین می تواند نشان دهنده تمایل به وقت تلف کردن یا کندی روانی آزمودنی باشد (جان سنفورد489، 2007).

آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین490
این آزمون توانایی انتزاع و تغیر راهبردهای شناختی را در پاسخ به تغییر بازخوردهای محیطی ارزیابی میکند و لازمه آن برنامه ریزی، جستجوی سازمانمند و توانایی استفاده از بازخوردهای محیطی برای تغیر آمایه شناختی میباشد این آزمون اولین بار توسط گرانت و برگ در سال 1984 تهیه شد (قمری گیوی، نادر، دهقانی، 1393). پنينگتون و اوزونوف (1996) معتقدند تغييرمجموعه در برگيرنده انعطاف پذيری ذهنی و توانايی نگهداری و تغيير ميان مجموعه های ذهنی است. ابزاری که به طور سنتی برای اين کار استفاده می شود آزمون دسته بندی کارتهای ويسکانسين است. استروس491 و همکاران (2006) تاکید کردهاند که آزمون دسته بندی کارتهای ويسکانسين يک تکليف شناختی پيچيده است (مرادی، 1390).
در آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین 64 کارت وجود دارد. چهار کارت شامل یک مثلث قرمز، دو ستاره سبز، سه بعلاوه زرد و چهار دایره آبی به عنوان کارتهای ثابت روی میز می باشد. آزمودنی موظف است با ارائه هرکارت از طرف آزمونگر خودش تصمیم بگیرد که آن کارت متعلق به کدام دسته میتواند باشد. به آزمودنی هیچ قاعده یا دستور العملی برای این تصمیم گیری گفته نمیشود و تنها بر اساس باز خوردهای درست با نادرست بودن دسته بندی باید بتواند انها را طبقه بندی کند. اساس این دسته بندی رنگ، شکل یا تعداد علائم روی کارت است. پس از هر ده ارائه قاعده تغییر می کند بر این اساس لزاک492 (1994) اشاره کرده است که این آزمون توانایی انعطافپذیری شناختی و مفهوم سازی را میسنجد. میلنر (1964) اظهار داشته است که این آزمون به آسیب آسیبهای قشر پیشانی مغز میتواند حساس باشد. گلدبرگ و وینبرگر (1998) این آزمون را یکی از حساسترین ازمونهای مربوط به ارزیابی عملکرد قشر DLPFC در نظر گرفتهاند. لزاک (1994) میزان روایی این آزمون را برا سنجش نقایص شناختی ناشی از آسیبهای مغزی بالای 0.86 ذکر کرده است. پایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق ارزیابی شدگان در مطالعه اسپرین و استرواس (1998) حدود 83/0 گزارش شده. نادری (1383) پایایی این آزمون را در جمعیت ایرانی با روش باز آزمایی 85/0 ذکر کرده است(قمری گیوی، 1393).

پرسشنامه افسردگی بک493
ویرایش دوم پرسشنامه افسردگی بک مانند ویرایش نخست 21 پرسش را در بر میگیرد. هر پرسش نمرهای بین صفر تا 3 دارد و در مجموع نمره کل از صفر تا 63 میباشد. بک و همکاران (1997) میانگین ثبات درونی این ابزار را 86/0 با ضریب آلفا برای گروه بیمار 86/0 و غیر بیمار 81/0 گزارش کردهاند. در یک مطالعه بر روی جمعیت ایرانی نتایج بیانگر نمره کل با میانگین 79/0، انحراف معیار 96/7، آلفای کرونباخ 78/0 و اعتبار بازآزمایی به فاصله دو هفته، 73/0 بود (مجتبایی و همکاران: به نقل از میرآقایی و همکاران، 1392).

پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی (LTM)494
روشی تشخیصی است که در بیماران صرعی یا تشنجی خاصی مورد استفاده قرار میگیرد. که شامل بستری بیمار برای مدت زمانی که معمولاً یک روز تا یک هفته است میشود. در این مدت پایش متداوم و ضبط با دوربین فیلمبرداری به صورت همزمان با نوار مغزی EEG انجام میشود. ثبتها بصورت دورهای توسط متخصص عصب شناسی مورد بررسی قرار میگیرد. هدف پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی شامل موارد زیر میشود:
شناسایی منطقهای از مغز که در تولید و شروع تشنجها در مغز نقش دارد.
تشخیص افتراقی تشنجهای صرعی از تشنجهای غیر صرعی روانزاد495.
ارزیابی شخصی که نامزد جراحی برای بهبود صرع میشود (بون و همکاران، 1994).
در این پژوهش تمام شرکت کنندگان برای شناسایی کانون صرعزا و آغازگر تشنجها به مدت پنچ روز در بخش ویژه پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی بستری و ثبتهای حاصل از EEG بههمراه تشنجهای تصویربرداری شدهبود و ارزیابی های پرستاران ضمن تشنج توسط اساتید عصب شناسی مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، بیمارستان، سنجش عملکرد، متغیر مستقل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، اندازه اثر، پیش آزمون، معنادار بودن