منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتقاء کیفیت، حمل و نقل، مقایسات زوجی، محله فیض آباد

دانلود پایان نامه ارشد

ابریشم
14495
1121
5426
269546
629688
43/0
2
الهیه
25976
8986
1438
387534
1757831
22/0
3
مسکن
33380
13346
9075
707451
2537209
27/0
4
نقلیه
19168
8255
2125
338549
1370335
25/0
5
کسری
13938
9463
547
276587
781440
35/0
6
شاطرآباد
36189
5042
7821
565709
1360944
41/0
7
فیض آباد
7397
1268
3104
157064
333015
47/0
8
دولت آباد
38415
14435
6690
705530
3497027
20/0
9
فرهنگیان فاز 2
21545
9186
9668
561036
1554409
36/0
10
فرهنگیان فاز 1
20219
5707
13161
582089
1287266
45/0
11
حافظیه
22413
10756
12723
669475
7745653
080/
12
22 بهمن
58930
20581
30755
1569611
4170000
37/0
مأخذ: محاسبات نگارنده، 1393

نقشه 4-7

مأخذ: نگارنده، 1393
4-2-4-2- فاصله از مرکز شهر
این شاخص که بر حسب متر میباشد، از طریق سنجش فاصله جغرافیایی مرکز محدوده مورد نظر تا مرکز جغرافیایی یا عملکردی شهر، محاسبه میشود. هر ناحیه که کمترین فاصله را داشته باشد درجه اهمیت بیشتری دارد و هر چه از مرکز شهر دورتر باشد درجه اهمیت کمتری دارد. برای محاسبه فاصله محلات ابتدا مرکز متوسط شهر کرمانشاه در محیط GIS محاسبه شد و در ادامه فاصله هر محله بدست آمده است. براساس جدول شماره )4-9 (و )4-8 (نزدیکترین محله به مرکز شهر 22 بهمن و دورترین محله مسکن می باشد.

جدول 4-9: وضعیت فاصله از مرکز شهر در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
فاصله از مرکز شهر (متر)
ردیف
نام محله
فاصله از مرکز شهر (متر)
1
باغ ابریشم
6209
7
فیض آباد
2067
2
الهیه
2949
8
دولت آباد
4047
3
مسکن
6566
9
فرهنگیان فاز 2
4487
4
نقلیه
4674
10
فرهنگیان فاز 1
1750
5
کسری
6084
11
حافظیه
2370
6
شاطرآباد
1094
12
22 بهمن
890
مأخذ: محاسبات نگارنده، 1393

نقشه 4-8

مآخذ: نگارنده،1393
4-3- تحلیل سلسله مراتبی
برای تحلیل توزیع تراکم مطلوب در سطح شهر کرمانشاه با توجه به معیارها و شاخصهای مورد اشاره، ضروری است ضریب اهمیت تمامی آنها مشخص شده و نیز هر گزینه در ارتباط با شاخصها وزندهی شود. بدین منظور معیارها و شاخصهای مربوطه به صورت جداول دودویی و مقایسه زوجی که توسط ساعتی پیشنهاد شده است مورد مقایسه قرار گرفتهاند (جدول شماره 4-10).
جدول 4-10: مقیاس تعیین ارجحیت
تعریف
میزان اهمیت
اهمیت برابر
1
اهمیت برابر تا متوسط
2
اهمیت متوسط
3
اهمیت متوسط تا قوي
4
اهمیت قوي
5
اهمیت قوي تا بسیار قوي
6
اهمیت بسیار قوي
7
اهمیت بسیار قوي تا فوق العاده قوي
8
اهمیت فوق العاده قوي
9
مأخذ: قدسیپور، 1385
معیارهای اصلی (راهبرد) این پژوهش شامل چهار مورد، همسویی با گرایشات مردم، کاهش ترافیک، ظرفیت تأسیسات شهری موجود، ارتقاء کیفیت کالبدی هستند. کاهش ترافیک با وزن 565/0، ظرفیت تأسیسات شهری موجود با وزن 262/0 مهمترین معیارها هستند زیرا به نظر کارشناسان امر، اگر ظرفیت شبکه پایین باشد امکان افزایش تراکم به هیچ وجه امکان نداشته و امکان تغییر در تراکم از بین میرود و هرچه این دو عامل قویتر باشند امکان افزایش تراکم راحتتر و ممکن میشود. ارتقاء کیفیت کالبدی با وزن 118/0 و همسویی با گرایشات مردم با وزن 055/0 نیز دارای اهمیت میباشند ولی به علت اینکه امکان افزایش آنها راحتتر و با هزینه کمتری میباشد، قابلیت افزایش تراکم را با هزینههای کم امکانپذیر میکند، از اهمیت کمتری برخوردار هستند (جدول شماره 4-11 و شکل شماره 4-1).
جدول 4-11: اولویتبندی ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر براساس ضرایب ارجحیت ساعتی
هم سویی با گرایشات مردم
ارتقاء کیفیت کالبدی
ظرفیت تأسیسات موجود
کاهش ترافیک

7
5
3
1
کاهش ترافیک
5
3
1

ظرفیت تأسیسات موجود
3
1

ارتقاء کیفیت کالبدی
1

هم سویی باگرایشات مردم

شکل 4-1: مقایسات دودویی معیارها و وزن هر کدام در محیط Expert Choice

همسویی با گرایشات مردمی، دارای دو شاخص قیمت زمین و متوسط تراکم ساختمانی میباشد. قیمت زمین از جمله شاخصهایی میباشد که بر تراکم تأثیر زیادی میگذارد و هر چه قیمت زمین بیشتر شود تراکم نیز بیشتر میشود، این شاخص با وزن 75/0 اهمیت بیشتری نسبت به متوسط تراکم ساختمانی با وزن 25/0 دارد (شکل 4-2).

شکل 4-2: وزن زیرمعیارهای همسویی با گرایشات مردمی در محیط Expert Choice

معیار کاهش ترافیک، شامل سه شاخص عرض معبر، ظریت حمل و نقل عمومی و فاصله از مرکز شهر میباشد. در مقایسه این موارد، عرض معبر با وزن 637/0 دارای اهمیت بیشتری است این بدان دلیل است که عرض معبر رابطهای مستقیم با میزان عبور و مرور و خود این شاخص رابطهای مستقیم با جمعیت دارد، بنابراین هر محله با توجه به عرض معبر میزان جمعیت مشخصی را میپذیرد و جمعیت بیش از ظرفیت، آن محله را با مشکلات عدیده روبرو میکند. پس از عرض معبر، فاصله از مرکز با وزن 258/0 در اولویت دوم قرار دارد و سیستم حمل و نقل عمومی با وزن 105/0 از کمترین اهمیت برخوردار است.

شکل 4-3: وزن زیرمعیارهای کاهش ترافیک در محیط Expert Choice

ارتقاء کیفیت کالبدی شامل دو شاخص سرانه خدمات محلهای و ریزدانگی بافت میباشد. این دو معیار دارای اهمیت زیادی در کیفیت کالبدی هر منطقه میباشند. سرانه خدمات محلهای با وزن 75/0 اهمیت بیشتر و شاخص ریزدانگی بافت با وزن 25/0 از اهمیت کمتری برخوردار میباشد.

شکل 4-4: وزن زیرمعیارهای ارتقاء کیفیت کالبدی در محیط Expert Choice

ظرفیت تأسیسات موجود، شامل تأسیسات شبکه آب و فاضلاب، شبکه گاز و شبکه برق شهری میباشد. شاخصهای شبکه آب، برق و گاز هر سه جنبه راحتی را برای شهر دارند و به همین منظور دارای اهمیت بالایی میباشند و ضعف در هر کدام منطقه را دچار مشکل میکند. از میان این تأسیسات آب و فاضلاب با وزن 637/0 دارای بیشترین اهمیت میباشدکه مردم بدون آن قادر به زندگی نیستند. پس از آب و فاضلاب، شبکه برق با وزن 258/0 دارای اهمیت بیشتری میباشد این بدان سبب است که زندگی امروزی وابسته به برق است و بدون آن زندگی مردم دچار اختلالات شدیدی میشود. شبکه گاز با وزن 105/0 دارای اهمیت کمتری میباشد این امر به دلیل امکان وابستگی کمتر مردم به آن و همچنین امکان جایگزینی برق به جای گاز است.

شکل 4-5: وزن زیرمعیارهای ظرفیت تأسیسات در محیط Expert Choice

4-3- مقایسه زوجی گزینهها (محلات)
پس از تعیین هر یک از معیارها و زیرمعیارها در گام بعد گزینهها به صورت زوجی براساس هر زیرمعیار محاسبه شد. نتایج مقایسات زوجی گزینهها (محلات) در جدول شماره )4-12 (آورده شده است بر این اساس وزن هر محله با توجه به معیارها مشخص شده است.
جدول 4-12: مقایسه زوجی گزینهها

هم سویی با گرایشات مردم
ظرفیت تأسیسات موجود
ارتقاء کیفیت کالبدی
کاهش ترافیک
باغ ابریشم
550/0
079/0
063/0
063/0
الهیه
080/0
079/0
116/0
087/0
مسکن
080/0
083/0
065/0
089/0
نقلیه
080/0
067/0
114/0
069/0
کسری
116/0
077/0
082/0
076/0
شاطرآباد
061/0
071/0
110/0
088/0
فیض آباد
055/0
068/0
065/0
067/0
دولت آباد
061/0
067/0
112/0
093/0
فرهنگیان فاز 2
089/0
116/0
063/0
070/0
فرهنگیان فاز 1
116/0
089/0
063/0
097/0
حافظیه
089/0
116/0
063/0
083/0
22 بهمن
116/0
089/0
112/0
118/0

در ادامه برای محاسبه امتیاز هر گزینه، مجموع حاصلضرب اولویت آن گزینه براساس معیارها ضربدر وزن معیارها نسبت به یکدیگر انجام شد که در ذیل آورده شده است:
باغ ابریشم: (066/0= (565/0×063/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×079/0)+ (055/0×550/0))
الهیه: (088/0= (565/0×087/0)+ (118/0×116/0)+ (262/0×079/0)+ (055/0×080/0))
مسکن: (082/0= (565/0×089/0)+ (118/0×065/0)+ (262/0×083/0)+ (055/0×080/0))
نقلیه: (074/0= (565/0×069/0)+ (118/0×114/0)+ (262/0×067/0)+ (055/0×080/0))
کسری: (073/0= (565/0×076/0)+ (118/0×082/0)+ (262/0×077/0)+ (055/0×116/0))
شاطرآباد: (083/0= (565/0×088/0)+ (118/0×110/0)+ (262/0×071/0)+ (055/0×061/0))
فیض آباد: (066/0= (565/0×067/0)+ (118/0×065/0)+ (262/0×068/0)+ (055/0×055/0))
دولت آباد: (086/0= (565/0×093/0)+ (118/0×112/0)+ (262/0×067/0)+ (055/0×061/0))
فرهنگیانفاز2: (080/0= (565/0×070/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×116/0)+ (055/0×089/0))
فرهنگیانفاز1: (090/0= (565/0×097/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×089/0)+ (055/0×116/0))
حافظیه: (087/0= (565/0×083/0)+ (118/0×063/0)+ (262/0×116/0)+ (055/0×089/0))
22 بهمن: (108/0= (565/0×118/0)+ (118/0×112/0)+ (262/0×089/0)+ (055/0×116/0))

4-4- اولویت بندی محلات و تعیین تراکم بهینه
تمامی وزنهای گزینهها (محلات) محاسبه شد و در نهایت 12 محله مورد نظر به صورت زیر اولویتبندی شدند:
محله 22 بهمن با وزن 108/0
محله فرهنگیان فاز 1 با وزن 09/0
محله الهیه با وزن 088/0
محله حافظیه با وزن 087/0
محله دولت آباد با وزن 086/0
محله شاطرآباد با وزن 083/0
شهرک مسکن با وزن 082/0
محله فرهنگیان فاز 2 با وزن 08/0
محله نقلیه با وزن 074/0
محله کسری با وزن 073/0
محله فیض آباد با وزن 066/0
محله باغ ابریشم با وزن 066/0
برای تعیین تراکم بهینه در سطح محلات مورد مطالعه ابتدا مساحت هر محله در وزن آن محله ضرب شده است و سپس مساحتهای جدید بدست آمده را با توجه به وزن هر کدام از محلات با هم جمع کرده و پس از آن جمعیت 12 محله را بر آن تقسیم میکنیم و در انتها جواب بدست آمده را در مساحت بدست آمده براساس وزن هر محله ضرب میکنیم و جمعیت هر محله به این ترتیب براساس وزن و مساحت آن محله بدست میآید (جدول شماره 4-13).

جدول 4-13: محاسبات انجام شده برای توزیع جمعیت در محلات مورد مطالعه
محله
مساحت محله
جمعیت موجود محله
تراکم موجود
وزن هر محله
وزن هر محله در مساحت آن
جمعیت پیش بینی شده محله
تراکم پیش بینی شده محله
باغ ابریشم
629688
11877
188
066/0
16/4
4644
76/73
الهیه
1757831
21567
123
088/0
47/15
17272
30/98
مسکن
2537209
31280
123
082/0
81/20
23234
57/91
نقلیه
1370335
14740
107
074/0
14/10
11322
61/82
کسری
781440
8010
102
073/0
63/5
6286
43/80
شاطرآباد
1360944
35558
261
083/0
30/11
12617
70/92
فیض آباد
333015
3025
90
066/0
20/2
2457
75/73
دولت آباد
3497027
33239
95
086/0
07/30
33574
96
فرهنگیان فاز 2
1554409
15866
102
080/0
44/12
13889
35/89
فرهنگیان فاز 1
1287266
19194
149
09/0
54/11
12885
100
حافظیه
7745653
18799
24
087/0
39/67
75241
97
22 بهمن
4170000
50554
121
108/0
04/45
50288
120
مجموع
263709


19/236
263709

4-5- مقایسه جمعیت محلات موجود با جمعیت محلات پیشبینی شده تحقیق
آنچه در جدول شماره )4-13 ( مشخص است بالاتر بودن تراکمهای موجود نسبت به تراکم پیشبینی میباشد. تفاوت بین محله با بیشترین تراکم و محله با کمترین تراکم در وضع موجود (محله شاطرآباد با تراکم 261 نفر و محله حافظیه با تراکم 24 نفر) بسیار بیشتر از تفاوت مد نظر در تراکم پیشبینی شده میباشد (محله دولت آباد با تراکم 96 نفر و محله 22 بهمن با تراکم 120 نفر)؛ که این امر نشانگر توزیع متعادلتر تراکم پیشبینی شده در سطح شهر میباشد. به جزء محله حافظیه در همه محلات تراکم پیشبینی شده کمتر از تراکم موجود است که نشانگر اسکان جمعیت بیش از ظرفیت در محلات میباشد. با توجه به شاخصهای مورد بررسی در محله دولتآباد بین تراکم وضع موجود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، سیستم حمل و نقل عمومی، تراکم جمعیتی، مسیر پیاده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تراکم جمعیتی، استان کرمانشاه، استان کرمان، علوم انسانی