منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، نقض حقوق، مالکیت صنعتی، مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

مشترک، یا قائم مقام قانونی نامبردگان، باید امضاء شود. البته در اثر مشترک ذکر مشخصات هریک از پدیدآورندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست در برگۀ درخواست نامۀ جداگانه قید شود.
چنانچه شرایط برای ثبت اعم از ارائه ی درخواست نامه و اینکه اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، وجود داشته باشد، اثر بنام درخواست کننده در دفتر مخصوص ثبت آثار، ثبت گردیده و در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود و گواهی ثبت اثر بنام درخواست کننده، توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد. قبول درخواست ثبت و همچنین ثبت آن مانع اعتراض (در دادگاه) و ادعای حق از ناحیۀ دیگر اشخاص نخواهد شد.276
گواهی ثبت کتاب، شابک؛ که معادل ” شماره استاندارد بین المللی کتاب ” است و در واقع سند مالکیت مؤلف می باشد. در گواهی ثبت آثار ادبی و هنری مشترک بر روی هر یک از گواهی ها عبارت “اثر مشترک” قید خواهد شد. گواهی ثبت اثر ادبی هنری نیاز به تمدید اعتبار ندارد و تا زمانی که توسط یک مرجع قضایی صالح، ابطال نشود به قوت خود باقی است.
ادارۀ کپی رایت ایالات متحدۀ آمریکا، تمام خالقان مشترک و صاحبان حق تألیف را دارای حق مساوی در ثبت اثر مشترک و الزام به استناد به حقوق کپی رایت می داند، مگر خالقان مشترک اثر یک توافق کتبی برخلاف آن نمایند.277
3-2-2-2-گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی
امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت، رفاه و سلامت اجتماعی اهمیت زیادی یافته است. گواهینامۀ اختراع براساس ماده 3 ق.ث.ا.ط.ع.ت 1386، سندی است که ادارۀ مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارندۀ آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
در مالکیت صنعتی برخی از مصادیق آن از جمله علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی که همانند حق مؤلف، ثبت آن در غالب کشورها از جمله ایران اختیاری است، اما ثبت اختراع با توجه به آثار مادی و معنوی که برای مالک آن دارد، امری حیاتی و ضرورت آن غیرقابل انکار است.
براساس ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اجباری است و اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد. محل ثبت، ادارۀ ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
هرگاه اختراع یا محصول و فرآیند نتیجۀ عمل مشترک اشخاص متعددی باشد، در صورتی که مخترعین مشترک همان متقاضیان ثبت اختراع باشند، در این فرض اگر توافق یا ترتیب دیگری بین آنان اتخاذ نشده باشد، همۀ آنان به نحو متساوی حق درخواست ثبت اختراع و تقدیم اظهارنامه مربوط به آن اختراع را دارند. در این صورت گواهینامۀ اختراع به نام همۀ آنان صادر می شود و ملک مشاع آنان محسوب و حقوق ناشی از ثبت اختراع نیز به آنان تعلق خواهد داشت و هر یک از آنان می تواند مشترکاً یا مستقلاً برحسب مورد از آن بهره برداری کند.278
البته این اختراع اشتراکی در صورتی بطور مشترک به آنان تعلق دارد که بیش از یک شخص بطور چشمگیر، و واقعاً در ایجاد و تحقق اختراع نقش داشته باشد، آنها به عنوان مالکین مشاع اختراع، حق اخذ ورقه اختراع را دارند. به عنوان مثال، اگر اختراعات در یک آزمایشگاه به وسیلۀ یک تیم تحقیق گر و پژوهشگر ایجاد شده باشد، این تیم حق ثبت اختراع را خواهد داشت و حقوق ناشی از چنین اختراعی نیز به همۀ مخترعین به صورت اشتراکی تعلق خواهد گرفت. البته اگر شخصی صرفاً در ساخت اختراع، ادعای کمک کرده باشد بدون اینکه عملاً در فعالیت اختراعی سهمی داشته باشد مخترع یا مخترع مشترک تلقی نمی شود. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386 و آیین نامه مربوط ، در رابطه با اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت آن ساکت، اما در عمل در این مورد، مسائل مربوط به آن تابع تراضی شرکای در اختراع است و قرارداد شرکت حاکم بر آن می باشد. براساس بند ج ماده 5 ق.ث.ا.ط.ع.ت : «اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع، مشترکاً به آنان تعلق می گیرد.»، در تنظیم و تشکیل این قرارداد، اتفاق نظر همۀ شرکای در اختراع شرط اساسی است و ارادۀ اکثریت را نباید مناط اعتبار قرار داد. بنابراین هر گاه یک اختراع توسط دو یا چند شخص، مشترکاً ساخته شده باشد همۀ آنها بایستی مشترکاً مبادرت به تنظیم و تقدیم اظهارنامۀ ثبت اختراع نمایند. هرگاه در خصوص موضوع، امکان تراضی وجود نداشته باشد، برمبنای اصول و قواعد کلی تعیین تکلیف می شود.
در حقوق برخی کشورها، هر یک از شرکای در اختراع را مکلف به اتیان سوگند مقرر کرده اند و همچنین وقتی که شرکای در اختراع بصورت مادی و در زمان یکسان با هم همکاری نکرده یا میزان و نوع مشارکت شرکا در اختراع یکسان نبوده و یا آن که شرکای در اختراع در مورد هر یک از ادعاهای موضوع اظهارنامه اختراع سهمی نداشته باشد، این قاعده را به این موارد نیز تعمیم داده اند.279
اگر یکی از شرکای در اختراع از مشارکت در تنظیم و تقدیم اظهارنامه اختراع خودداری نماید یا یافت نشود و دسترسی به او امکانپذیر نباشد و اقدامات انجام شده در این خصوص به نتیجه نرسد اظهارنامه اختراع بوسیله شرکای حاضر و از سوی غایبان شریک در اختراع به ادارۀ ثبت اختراع تقدیم خواهد شد و در صورت صدور گواهی نامه ثبت اختراع، تمام شرکاء از حقوق یکسان در اختراع برخوردار خواهند بود.
3-2-3- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک
پس از توصیف و شناسایی مالکیت ادبی هنری و صنعتی و تعیین محدودۀ آنها در هر یک از انواع آثار، مرز باید و نبایدها و اعمال مجاز از غیرمجاز تعیین می شود. از آنجا که مالکیت های فکری، مالکیت های عینی و ملموسی نیستند، بیش از دیگر حقوق در معرض سوء استفاده می باشد و نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد.
این تهدید و آسیب با ظهور فناوری نوین تبادل اطلاعات بیش از بیش در حال فزونی است. از میان مصادیق مهم مالکیت فکری، نرم افزار، پایگاه های داده، فیلم، طرح ها و اختراعات بیش از دیگر مصادیق در معرض نقض و آسیب می باشد. نظام مالکیت فکری با هدف ایجاد انگیزه در تولید دانش، فکر و اطلاعات نوین فکری مفید تجاری طراحی شده است. در صورتی در تأمین اهداف خود، کارآمد خواهد بود که علاوه بر ایجاد انگیزه نیرومند برای افشای نوآوری ها و اطلاعات و شناسایی حق بر نوآوری ها و اطلاعات افشا شده دارای مقررات حمایتی کافی به هنگام بهره برداری تجاری در بازار نیز باشد.
نقض هر حق تعرض به قلمرو حقوقی و زیر پاگذاشتن حق است. نقض حقوق فکری نیز زیر پاگذاشتن حقوقی است که قانونگذار یک کشور به اثر اصیل قابل حمایت اعطاء کرده است. مطابق قوانین موجود ایران تا زمانی که شخصی مرتکب تعرض به حقوق صاحب اثر شود ولی متضرر متوجه نشده باشد، موضوع قابل پیگیری نیست. یعنی تا زمانی که شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت در مورد نقض حقوق اثر خود نکرده باشد مقام قضایی حق پیگیری ندارد. با وقوع نقض ذینفع می تواند جریان رسیدگی را شروع و تعقیب کند، ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به هیچ دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع…. رسیدگی به دعوا را …. درخواست نموده باشند.»، اقامه کننده دعوی، ذینفع دعوی است به عبارتی کسی که در تعقیب دعوی نفعی عاید او می گردد. در بررسی وجود این شرط ، یعنی نفع خواهان، باید به این اکتفا کرد که آیا در فرضی که حق اصلی یا ماهوی مورد ادعا علیه خوانده اثبات گردد، سودی عاید خواهان گردد.280
در دعاوی حقوق فکری، مالکیت اولیه حقوق متعلق به پدیدآورندۀ اثر است مگر اینکه قراردادی خلاف آن وجود داشته باشد مثل قرارداد استخدام. در فرض نقض حقوق مادی و معنوی این ذینفع است که دعوی نقض حقوق را اقامه و تعقیب می کند. شناسایی ذینفع همیشه به آسانی امکانپذیر نیست. خاصه زمانی که اثر در نتیجه تلاش مشترک چند پدیدآورنده خلق شده است.
در فرضی که چند پدیدآورنده دخالت دارند، اینکه اثر جمعی است یا مشترک و در هر مورد پدیدآورنده و ذینفع چه کسانی هستند، ابهاماتی پیش می آید، که در مباحث قبل به تمایز اثر مشترک از اثر جمعی پرداختیم، و در این گفتار به طرح اقامۀ دعوی در آثار مشترک در فرض نقض حقوق مادی و معنوی و اینکه رژیم مال مشاع در نحوۀ اقامۀ دعوا تأثیر گذار می باشد؟ به عبارت دیگر در فرض نقض حق اختراع و تألیف، آیا طرح شکایت همۀ مالکین شرط است یا اینکه هر یک از آنها به تنهایی می توانند نسبت به طرح شکایت اقدام کنند؟ می پردازیم.
مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جرم را هر فعل یا ترک فعلی دانسته است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف حاوی اصل مهمی برای حقوق جزاست یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.281 اما در خصوص اموال فکری جرایم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم شده است.282 جرایم مادی اموال فکری، جرایمی هستند که سبب ایراد خسارت مادی به منافع صاحبان حقوق در اموال فکری می گردند. مانند استفاده از اختراع یا علامت تجاری دیگری بدون اجازۀ او یا نشر، پخش یا عرضۀ تمام یا قسمتی از اثر دیگری در اموال ادبی و هنری. جرایم مادی در مورد تمامی اموال فکری امکانپذیر است و در قوانین مختلف مالکیت فکری بدان اشاره شده است. جرایم معنوی اموال فکری، جرایمی هستند که به حقوق معنوی و شخصیت معنوی صاحب حقوق در اموال فکری خدشه وارد می نماید و تنها در اموال ادبی و هنری امکانپذیر است. مانند عدم ذکر نام پدیدآورندۀ اثر در روی نسخۀ اصلی یا نسخه های چاپ و تکثیر شده به وسیلۀ انتقال گیرنده و ناشر و یا کسانی که طبق قانون، اجازۀ استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند. به این جرایم در قوانین اموال فکری ادبی و هنری اشاره شده است.
بطور کلی حق طرح دعوی نقض در آثار مشترک توسط ذینفع به دو حالت می باشد، که در دو بند آن را تشریح می کنیم:
3-2-3-1- طرح دعوا مربوط به حق مالی
قانونگذار در تعریف اثر مشترک، حقوقی را که بر اثر تعلق گرفته، مشاعاً ملک همۀ پدیدآورندگان اثر دانسته است. این مالکیت مشترک هم در حقوق مادی و هم در حقوق معنوی وجود دارد. در نتیجه، کلیۀ حقوق مادی و معنوی در فرض نقض، ملک مورد تعرض هر یک از پدیدآورندگان است و آنها را در اقامۀ دعوی ذینفع می سازد. مثلاً همانطور که بازتولید بدون اجازه حق تعقیب را برای همه به وجود می آورد، همانطور نیز صدمه به تمامیت و یکپارچگی اثر چنین حقی را برای هر یک از پدیدآورندگان به دنبال خواهد داشت.
در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، «هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزاری مشارکت داشته باشد، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنها جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.»، اگر حقوق ناشی از نرم افزار مورد تجاوز قرار گیرد هر یک از شرکاء به تنهایی یا به اتفاق می توانند به مراجع قضایی مراجعه و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند. اگر چه این راهکارها با توجه به سابقه قانونگذاری بیشتر در رابطه با نرم افزار به عنوان یک اثر ادبی کاربرد دارد ولی تا حدودی می توان نظر قانونگذار را در رابطه با تلقی اثر نرم افزاری به عنوان اختراع نیز استنباط کرد.283 زیرا در یک فعالیت اختراعی معمولاً کار یکایک مخترعین جدا و متمایز نیست، چنانچه ماده 5 ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت بر این نظر است که اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق
می گیرد.
همانطور که در گفتارهای پیشین گفتیم، مطابق با قواعد عام اموال مشاع بهره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، انتقال اجباری، حقوق مالی، مالکیت فکری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، حقوق مالی، حقوق ایران، شورای نگهبان