منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، کپی رایت، ایالات متحده، مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر ماده ای که در بردارندۀ تعریف اثر مشترک، مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی مواد (2و17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است که بیان می دارد: «هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است»، اینکه ایران در تعریف اثر مشترک از کدام یک از نظریه های پذیرفته شده در جهان تبعیت می کند، جای بحث است. قانونگذار در تعریف اثر مشترک به شرط عدم تمایز اشاره داشته است و از نظر محدودکننده و از نظر انگلستان پیروی می کند و در این خصوص تفصیلی است که در ادامه می آید.
ج- نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک
با توجه به انتشار”پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط” در سال 89، این بند در دو بند عرضه می شود. در نخستین بند نگرش قانونگذار به وفق قوانین مصوب فعلی بیان می شود و در بند دوم به پیش نویس مذکور می پردازیم، زیرا بسیاری از کاستی های قوانین فعلی را که مقرر بود جزء پیشنهادات این نوشتار باشد، به روشنی تبیین نموده است. بدیهی است تا زمانی که پیش نویس قانون به تصویب مقنن نرسیده باشد، نمی توان آن را موضع قانونگذار دانست؛ لکن به دلیل احتمال تصویب این پیش نویس بحث از آن سودمند خواهد بود.
1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب
در خصوص اثر مشترک، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده: همانطور که گفتیم یکی، در مادۀ 6 ق.ح.ح.م.م.ه و دیگری ماده11 آیین نامه اجرایی مواد 2و17ق. ح. ح. پ. ن است که با همان چارچوب فکری به بیان اثر مشترک پرداخته است.
حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار ایران به پیروی از برخی قوانین خارجی و مطابق استنباط برخی مؤلفان فرانسوی از بند 3مادۀ 9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب از جمله اثر جمعی را، بدون آن که به این نوع اثر بطور صریح اشاره داشته باشد، در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند.157
هرچند حداقل در مورد آئین نامه اجرایی ق.ح.ح.پ.ن می توان گفت، مشابه معیاری است که در قوانین و رویه های اخیر حقوق انگلستان از قبیل قانون کپی رایت مصوب 1988 مذکور آمده است. به هر ترتیب به نظر می رسد حکم قانونگذار در خصوص اثر مشترک در مالکیت فکری نه با پیروی از قوانین بیگانه، بلکه برگرفته شده از فقه امامیه در خصوص مالکیت مادی است که در بعضی ابواب فقه از قبیل باب حیازت مباحات اشاره شده و به صراحت و بطور ضمنی در بعضی مواد قانون مدنی منعکس شده است و تفصیل آن به این ترتیب است: در حاصل عمل چند نفر اگر سهم هر یک مشخص باشد، هر یک به نسبت سهم مالک حاصل عمل شده و اگر سهم هر یک متمایز و مشخص نباشد، همۀ چند نفر مشاعاً در حاصل عمل شریک هستند و البته این نظر با چند مؤید تقویت می شود:
الف- قانونگذار ایران هیچ حکم خاصی برای اثر مشترک در مالکیت های فکری ذکر ننموده و گویی نظر به شمول قواعد عام اموال مشاع در مورد اثر مشترک دارد.
ب- آنچه به عنوان معیار اثر مشترک در قوانین بیگانه ذکر می شود، معمولاً وقتی مصداق دارد که اثر جمعی به رسمیت شناخته شود و آنگاه در مقام مقایسه میان اثر مشترک و جمعی، معیار اثر مشترک و وجه تمیز آن از سایر آثار و از جمله آثار جمعی ذکر می شود. حال آن که همانگونه که ذکر شد، اثر جمعی وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است.
ج- عبارت قانونگذار در آئین نامه اجرایی ق.ح.ح.پ.ن به استثنای برخی تفاوت ها برگرفته از عبارت فقیهان، در کتب فقهی است.
2- بررسی “پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط”
در حیطۀ آثار مشترک به ذکر اجمالی موضع تدوین کنندگان این پیش نویس و برخی خصوصیات آن نسبت به قوانین فعلی بسنده می کنیم. نگاهی به برخی خصوصیات پیش نویس نسبت به قوانین فعلی بدین شرح می باشد:
الف- مواد متعددی در بیان احکام “اثر مشترک” دارد، در حالی که قوانین فعلی هر چند “اثر مشترک” را تعریف نموده و بعضی احکام آن را تبیین کرده اند، ولی نسبت به بسیاری از احکام آن ساکت است، امری که به زعم نگارنده سبب نتیجه گیری مبنی بر شمول قواعد اموال مشاع بر آثار مشترک می شود و همین نتیجه در ماده 18 پیش نویس لایحه آمده است.158
ب- قوانین فعلی در تعریف “اثر مشترک” همانند قوانین برخی کشورها از جمله انگلستان و به عنوان یکی از عناصر آن بر «غیرقابل تمایز بودن» سهم پدیدآورندگان تأکید می کند. حال آنکه پیش نویس در تعریف اثر مشترک موضع حقوق فرانسه را در پیش گرفته است و در خصوص “اثر مشترک” تفاوتی میان تمایز یا عدم تمایز سهم پدیدآورندگان در صورت وجود سایر عناصر نمی داند.159
و اما موضع پیش نویس در خصوص آثار مشترک در این موارد می باشد:
الف- پیش نویس با پیروی از حقوق فرانسه160 اثر مشترک را به “اثری که بدون ابتکار و مدیریت شخص واحد و تنها در نتیجه همفکری خلاق دو یا چند شخص حقیقی در یک زمان و مکان واحد یا متفاوت پدید آمده است به گونه ای که سهم هر کدام به صورت بخش ممزوج شده ای از اثر باشد خواه این سهم مساوی، برجسته، قابل تفکیک باشد یا نباشد”، تعریف نموده است. در پیش نویس فقط اشخاص حقیقی می تواند در خلق اثر مشترک با آزادی عمل و نبود کارفرما، همکاری کنند.
ب- در خصوص احکام آثار مشترک پیش نویس همانگونه که اشاره شد از تجربیات کشورهای با سابقه در امر قانونگذاری در حیطۀ مالکیت فکری استفاده نموده و از این لحاظ اکثر مواد مربوط از قبیل مواد 23،26،28 از قانون فرانسه گرفته شده است.161
ج- احکام اثر مشترک: پیش نویس به غیر از احکامی که به صراحت در خصوص آثار مشترک آورده، این آثار را در حیطۀ حقوق مادیشان مشمول قواعد مربوط به اموال مشاع می داند.162 در خصوص مالکیت اثر مشترک میان دو فرض تمایز قائل است: اگر سهم پدیدآورندگان اثر غیرقابل تمایز باشد، اثر را در ملکیت مشاع کلیه پدیدآورندگان می داند و اگر سهم آنها متمایز باشد، وفق مادۀ پیش نویس حقوق مادی هر بخش متعلق به پدیدآورنده همان بخش است؛ ولی در هر دو صورت بهره برداری از کل اثر نیازمند رضایت تمامی شرکاست.163 در خصوص قسم اخیر که سهم پدیدآورندگان اثر مشترک متمایز است، قانونگذار – مانند همکاران اثر جمعی که آنان را با شرایطی مجاز به بهره برداری از سهم خود در اثر جمعی می داند164- هر یک از شرکاء را بدون اجازه سایرین مجاز به بهره برداری به سهم متعلق به خود می داند.
2-2-2-2- اثر جمعی در نظام های حقوقی
اثر جمعی، اثری که در اکثر قوانین ملی تصریح شده و بیشترین ابهام را دارد و مورد مناقشه حقوقدانان است. به هر ترتیب، تعریف اثر جمعی با توجه به موضع نظام های حقوقی مختلف در خصوص تفاوت اثر جمعی و اثر مشترک، تفاوت دارد؛ بدین لحاظ سه نظام حقوقی عمده مورد توجه قرار می گیرد:
الف- اثر جمعی در سایر کشورها
1- حقوق انگلستان
بر مبنای قانون انگلستان، معیار تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک تشخیص و تعیین مؤلف هر بخش قرار گرفته است: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می شود، اگر مؤلف هر بخش مشخص باشد، «اثر جمعی» ، و اگر سهم مؤلفان غیر قابل تمایز باشد «اثر مشترک» تلقی می گردد.165
بر این اساس تعریف اثر جمعی چنین می شود: عملی که توسط دو یا چند شخص تهیه می شود و سهم هر یک از خالقان اثر مشخص و متمایز می باشد.
2- حقوق ایالات متحده
طبق حقوق ایالات متحده، عملی که توسط دو یا چند شخص مهیا شده، اگر با این قصد عمل را محقق کرده اند که سهم هر یک از آنان غیرقابل تمایز و غیر مستقل باشد، آن را اثر مشترک می نامند، و اگر در زمان خلق اثر خالقان اثر قصد نداشته باشند که کارشان و عملشان قسمتی از یک کل غیرقابل تمایز باشد، نتیجه یک اثر جمعی است.166
بر این اساس “اثر جمعی” را می توان اینگونه تعریف نمود: «عملی که توسط دو یا چند شخص محقق می شود در حالی که خالقان اثر قصد ندارند سهمشان در تحقق اثر جزئی از یک کل غیرقابل تمایز باشد.»
طبق قوانین انگلستان و ایالات متحده آمریکا هر یک از مؤلفان، مالک سهم خود در کل اثر هستند و علاوه بر این در انگلستان مقرر شده در این آثار شخصی که مسئولیت جمع آوری اثر و انتخاب و تنظیم سهم های انفرادی در قالب یک اثر جمعی را دارد، به دلیل تلاشش در این راستا صاحب حق کپی رایت می باشد.167
اما قانون کپی رایت ایالات متحده آمریکا میان دو مورد تمایز قائل شده:
الف- موردی که مالکیت کپی رایت در اثر جمعی از ابتدا به ایجادکننده اثر(تنظیم کننده اثر) تعلق می گیرد.
ب- موردی که مالکیت سهم های انفرادی در اثر جمعی از ابتدا به خالقان آن سهم ها تعلق دارد.
حال در صورت فقدان عدم انتقال صریح حق کپی رایت توسط شرکاء اثر جمعی، چنین فرض می شود که صاحب کپی رایت اثر جمعی (تنظیم کننده اثر) فقط امتیاز و حق باز تولید و پخش سهم های انفرادی در اثر جمعی ( سهم های انفرادی که مجموعاً اثر جمعی را تشکیل می دهد) و همچنین حق تجدید چاپ اثر جمعی و همچنین هر اثر جمعی دیگری را که در این زمینه می باشد، به دست آورده.168 به عبارت دیگر: در اثر جمعی، که شخصی مسؤولیت تنظیم اثر و سهم های انفرادی در قالب اثر جمعی را به عهده
می گیرد، فرض قانونی این است که حق کپی رایت متعلق به شخص تنظیم کننده است مگر اینکه به صراحت عدم انتقال این حق از شرکاء به تنظیم کننده اثر قید شده باشد.
در حقوق انگلستان و آمریکا خالقان اثر جمعی صاحبان حق مؤلف هستند، با این تفاوت که در انگلستان مبتکر اثر در کنار خالقان اثر صاحب حق تألیف است، ولی در آمریکا فرض قانونی مبنی بر انتقال حق تألیف به مبتکر اثر وجود دارد و خلاف این فرض قابل اثبات است. بنابراین در حقوق آمریکا مبتکر اثر منتقل الیه حق تألیف است، ولی وفق نظام حقوقی انگلستان و فرانسه مبتکر اثر به اصالت صاحب حق تألیف در اثر جمعی می باشد.
3- حقوق فرانسه
ابتکار طرح اثر جمعی به قانونگذار فرانسه در سال 1957 نسبت داده می شود که به منظور حل مشکلات ناشی از فرهنگ لغات و دایره المعارف ها، آن را مطرح کرده است.169
در قانون فرانسه معیار دیگری برای تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک پیش بینی شده است :
در اثر جمعی، شخصی حقیقی یا حقوقی امور یک مجموعه فعالیت های انفرادی را به منظور نیل به نتیجه ای مشترک به عهده می گیرد و وظیفۀ تنظیم و انتخاب هر یک از این فعالیت ها و سهم های انفرادی اشخاص مجموعه را در قالب یک عمل گروهی (اثر جمعی) دارد. پس اثر جمعی به ابتکار و تنظیم یک شخص حقیقی یا حقوقی، و البته با فعالیت ها و اعمال تحت کنترل دو یا چند شخص شکل می گیرد و آن شخص مبتکر نقش موتور تهیۀ آن را به عهده داشته و به عبارت دیگر، اثر جمعی حاصل همکاری در جهت عمودی است، یعنی: شخصی به عنوان کارفرما و مبتکر دستور می دهد و اشخاص تحت کنترل و ادارۀ وی اعمالی را انجام داده و اثر جمعی را محقق می کنند. در حالی که اثر مشترک نتیجۀ همکاری و همفکری افقی دو یا چند شخص به عنوان مؤلفان مشترک اثر است و تمام مؤلفان و شرکاء در ساختار کلی و تنظیم اثر نقش داشته و با مشارکت یکدیگر اثر را تحقق بخشیده اند، و حال آن که در اثر جمعی نقش شرکا محدود به تهیه بخشی از اثر است که وظیفه انجام آن از ناحیۀ مبتکر اثر به آنها سپرده شده و آنها نقشی در ساختار کلی اثر ندارند و شخص مبتکر ساختار کلی اثر را طرح ریزی نموده و با نظارت وی و توسط تعدادی از اشخاص اجزاء مختلف اثر شکل می گیرند.170
بر این اساس و وفق ماده 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه171 اثر جمعی چنین تعریف می شود:
«اثری که با ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می شود که آن را چاپ، نشر و افشا می کند تحت هدایت و نام خودش، در حالی که شرکاء شخص (اشخاصی که اثر را تحت هدایت وی ایجاد کرده اند) خالقان چندی هستند که در محصول

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، نظام های حقوقی، کپی رایت، ایالات متحده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، مالکیت فکری، شخص حقوقی، حقوق ایران