منابع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، عوامل بازدارنده، کاهش استرس، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

براي رشد خلاقيت، وجود جوي حمايت آميز و آزاد براي ارائه ي نظر و بيان است كه شوراهاي پذيرش و بررسي پيشنهادها، نقش بسزايي در تحقق اين امر مهم دارد.
مير كمالي(1372)به‌نقل‌از«هينز»،برخي‌از راه‌كارهاي‌بارور ساختن جلسات شوراهاي آموزشي را به شرح زير بيان نموده است:
1- شركت كنندگان در جلسات، فرصت داشته باشند كه در تهيه ي دستور جلسات شركت كنند.
2- تسهيلات لازم، كافي و راحت، پيش بيني شود.
3- زمان و مكان مناسب، انتخاب شود.
4- افراد، فرصت بيان نقطه نظرات خود را داشته باشند.
5- نظرافراد در تصميمات ملحوظ شود.
6- از وسايل سمعي و بصري مناسب، استفاده شود.
وضعيت موجود نوآوري هاي آموزشي در ايران
با بررسي و دقت نظر در يافته هاي پژوهش به منظور توصيف وضع موجودتوليد،پذيرش و اجراي نوآوري هاي آموزشي در ايران،مي توان آن را در دو بخش خلاصه کرد:
الف ) عوامل باز دارنده توليد، پذيرش و اجراي نو آوري هاي آموزشي
ب ) عوامل تسهيل کننده توليد، پذيرش و اجراي نو آوري هاي آموزشي
اينک به توضيح و تبيين در حد مختصر موارد فوق مي پردازد.
الف : عوامل بازدارنده توليد، پذيرش و اجراي نوآوري هاي آموزشي بامؤلفه هاي هشتگانه زير مرتبط است : (مرتضي منطقي،1385)
. سازمان آموزش و پرورش
.ادارات آموزش و پرورش
.کتاب هاي درسي
.وسايل کمک آموزش
.مديران مدارس
.همکاران
.اولياي دانش آموزان
.دانش آموزان
ب: عوامل تسهيل کننده توليد، پذيرش و اجراي نو آوري هاي آموزشي
دکتر مرتضي منطقي (1385) در ادامه مقاله خود تحت عنوان « بررسي چالشهاي فراروي نوآوريهاي آموزشي» به تلاش در جهت غلبه بر مشکلات و راه هاي غلبه بر مشکلات پيش روي نو آوران آموزشي در ايران مي پردازد . وي اشاره مي کند که در تمهيداتي که صاحب نظران و پژوهشگران غربي براي غلبه بر مشکلات فراروي نو آوري هاي آموزشي انديشيده اند،تسهيل کننده هاي زير ارائه شده اند (منطقي،1385)
.بررسي پژوهشي لازم براي شناخت موانع موجود بر سر راه نوآوري هاي آموزشي
.کمک به افراد نوآوردر انجام برخي حمايت هاي مالي از آنها براي ممانعت از شکست ابتکارات آموزشي
.تهيه مواد آموزشي ارزان قيمت
.غني سازي برنامه هاي آموزشي کارکنان و تربيت خلاق آنان
.فراهم ساختن امکانات مناسب براي مسئولان امور آموزشي
.ايجاد امکان تبادل اطلاعات بين افراد دست اندر کار در نظام آموزشي
.آموزش افراد دست اندر کار نظام آموزشي در جهت شناخت نو آوريهاي آموزشي
.ايجاد زمينه لازم براي اجراي انعطاف پذير برنامه هاي آموزشي
.اعطاي استقلال بيشتر به معلمان ، براي پيشبرد برنامه هاي درسي
.زمينه سازيهاي فرهنگي لازم براي خانواده هاي دانش آموزان و جامعه
.اطلاع رساني بيشتر درباره نوآوريهاي آموزشي به جامعه
.توجه به نظرات مخاطبان نوآوريهايي آموزشي
.حمايت از حقوق معنوي نوآوران آموزشي

2-2 بخش دوم

پيشينه پژوهش
در اين قسمت با توجه به اهميت بحث موضوعات” مديريت و رهبري و نوآوري هاي آموزشي” نتايج برخي از پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور پيرامون محورهاي اشاره شده و به تفکيک ،آورده مي شود.
پژوهش هاي انجام شده: مديريت و رهبري
بررسي پژوهش ها و مطالعات داخلي نشان مي‌دهند كه توجه به چگونگي اتخاذ سبك هاي رهبري از سوي مديران در برخورد با موقعيت هاي متفاوت سازماني به منظور حصول اثر بخشي، يكي از مهمترين مباحث اساسي علوم رفتاري در حوزه مديريت و رهبري است. به گونه اي كه سبك انتخابي مدير با موقعيت موجود سازگار باشد. اين امر در نتيجه شناسايي و تشخيص صحيح كليه عوامل موجود در موقعيت و نيز شناسايي نيروهاي مداخله‌گر كه سازمان را در شرايطي تحت تأثير قرار مي‌دهد، به همراه انديشه‌هاي نو و خلاق مديران تحقق پيدا خواهد كرد.
“رنسيس لايكرت 34 ” استاد دانشگاه ميشيگان مدت 30 سال الگوها و سبك‌هاي رهبري را مورد بررسي قرارداده و در نتيجه اين تحقيقات، انديشه‌هايي را كه در درك رفتار رهبري اهميت دارند، بسط داده است. او گرايش قوي رهبر در جهت كاركنان و برقراري ارتباطات مطلوب را وسيله مؤثري براي ايجاد وحدت و يكپارچگي كاركنان مي‌داند. به عقيده “لايكرت”،طرز فكر وانگيزش تمام اعضاي گروه (شامل مدير يا رهبر ) بايد در اين جهت هدايت شود كه افراد در نيازها، ارزشها، تمايلات، هدفها و انتظارات يكديگر سهيم شوند.
نتايج تحقيقات “گيزلي35 ” نيز نشان داده است كه برخي از ويژگي‌هاي شخصيت تا حدودي با رهبري مؤثر ارتباط دارند. في‌المثل، ابتكار و توانايي عمل و اقدام به طور مستقل، با سطح سازماني رهبري ارتباط داشته است، يعني هرچه مقام شخص در سازمان بالاتر بوده است، اين ويژگيها مؤثرتر بوده‌اند. همچنين اعتماد به نفس به سطح شغلي در هرم سازماني وابستگي داشته است. (گيزلي، 1963).
نتايج تحقيق ديگري که در 63 واحد پرستاري در 4 بيمارستان ايالات متحده انجام گرفت، بيانگر اين واقعيت بود که در واحدهايي که سبک مديريت مشارکتي را اجرا مي نمودند، سطح بالايي از همبستگي بين کارکنان و سطح پاييني از استرس شغلي بين کارکنان وجود داشت. اين کاهش استرس کاري موجب افزايش کيفيت خدمات پرستاري شده بود. مديريت مشارکتي منجر به افزايش رضايتمندي کارکنان و بيماران نيز شده بود.(لوک و جونز36 ،1996).
گيب‏ 37(1960) طي‏ تحقيقات خود،برخي از ويژگي‏هاي جسماني مانند قد،وزن ،انرژي،تندرستي، شاخص ‏هاي هوشي، شخصيت،قدرت انطباق فرد را به عنوان عوامل ضروري براي اعمال يک رهبري موفق مطرح کرد. بررسي‌هاي گوناگوني درباره خصايص و ويژگي‌هاي رهبري صورت گرفته است.( گيب،1960)
تحقيقات ” استاگديل 38 ” درباره رابطه بين رهبري مؤثر و تواناييهاي جسماني مانند سن، قد، وزن و ظاهر،‌نتايج متضادي را نشان داده است. (استاگديل، 1984). در حالي كه بعضي از سازمانها روي قدرت ارعاب و تهديد رهبر تأكيد كرده‌اند و به منظور حصول اطمينان بيشتر از اطاعت واجابت پيروان،‌داشتن بنيه بدني را براي رهبري لازم دانسته‌اند، رهبراني چون ناپلئون، هيتلر و استالين نمونه‌هاي مردان كوتاه قامتي بودند كه به مقام رهبري دست يافته‌اند همچنين در مورد رابطه بين هوش و رهبري مؤثر، “استاگديل” با بازنگري تحقيق دريافت كه به موجب يك گرايش كلي، رهبر بايد باهوش‌تر از پيروانش باشد، اما اختلاف هوش رهبر با ساير افراد گروه نبايد خيلي زياد باشد، زيرا در اين صورت تفاهم مشترك درباره هدفهاي غايي سازمان مشكل مي‌شود. اصولاً افراد،‌رهبري شخصي را كه بتوانند نظريه‌هايش را به آساني درك كنند بر حكومت عاقلانه اشخاص داراي نبوغ استثنايي ترجيح مي‌دهند.(گيبسون39 ،1976)
مجددا در تحقيق ديگري مشاهده مي شود كه استاگديل‏ (1984)و فيدلر (1966) طي دو تحقيق جداگانه که يکي به منظور شناخت دقيق‏تر از ويژگي‏هاي مشترک رهبران موفق و ديگري به منظور تعيين همبستگي بين موفقيت يک رهبر واحد با يک سبک واحد در وضعيت‏هاي مختلف رهبري انجام گرفت،به اين نتيجه رسيدند که موفقيت رهبر در يک وضعيت رهبري لزوما به معناي موفقيت او در وضعيت‏هاي ديگر رهبري نيست.به بيان ديگر، ويژگي‏ها و مهارت‏هاي لازم براي ادارهء يک گروه نظامي با ويژگي‏ها و مهارت‏هاي لازم براي ادارهء يک‏ گروه آموزشي متفاوت است.
اينگربايت 40(1996)در مطالعه خود در دانشگاه ناتينگهام، در خصوص رهبري در آموزش عالي امروزي بر اساس نتايج مطلاعات کوزس‌و پاسنر(1988)در موردويژگيهاي شخصيتي رهبري اثربخش‌ودسته‏بندي اين‌ويژگيها که قبلا گيب(1987) انجام داده بود 12 ويژگي اساسي لازم براي رهبري سازمان ارائه مي‏دهد:آمادگي براي قبول مسؤوليت، قدرت برانگيزندگي قوي،رعايت اعتدال به جاي استقبال از خطر زياد، انعطاف‏پذيري، خلاقيت، استقلال‌وخودگرداني،توانايي حل‌مسأله، نيازبه‌پيشرفت،قدرت تصور،اعتقاد کامل‌به تأثيردرسرنوشت‌خود،رهبري و بالاخره سختکوشي. مايکل و همکاران(2000)در ارزشيابي رهبري آموزش عالي و علايم رهبري اثربخش در دانشگاه اوهايو ويژگيهاي فردي رهبر اثربخش در سه حوزه مهم دانش رهبر، همکاري رهبر با مؤسسه خود و ارتباط رهبر نتيجه‏گيري کردند که سطح دانش، نفوذ، کيفيت ارتباط و سطح درگيري در وظايف مديريتي علايم معتبري از رهبري اثربخش فردي است(اکرامي، 1380).علاوه بر اين رامسدن(1998)در مطالعات خود در دانشگاههاي استراليا و نيوزيلند سياهه‏اي از عوامل رهبري اثربخش دانشگاهي به قرارزيرارائه مي‏دهد: رهبري آموزش، رهبري پژوهش، مديريت مناسب و کارآ، راهبرد و چشم‏انداز، رهبري تحول و تشريک مساعي، توسعه و پيشرفت و مهارتهاي ميان فردي.
همپلتون و گامپرت41 ‏(1982)طي تحقيقي از 65 نفر از مديران خواستند تا هريک 4 نفر از زيردستان خود به‏طور تصادفي‏ انتخاب کرده و سطح آمادگي رواني و رفتار رهبري متناسب با آنها را روي محور وظيفه مداري و انسان‏ مداري معين کنند.نتايج اين تحقيق با احتمال 1% P نظريه‏هاي رهبري اقتضايي را تأييد کرد. ديويس ‏(1981)در تحقيقي همبستگي موجود بين رضايت شغلي معلمان تربيت بدني مدارس دولتي‏ را با رفتار رهبري و برخي از ويژگي‏هاي فردي مطالعه کرد.يافته‏هاي اين تحقيق نشان داد که رضايت‏ شغلي با رفتار رهبري انسان مدار همبستگي مثبت و معني‏دار دارد،درحالي که اين همبستگي با سن و جنس معني‏دار نيست.
ويلاني(1997)در پژوهش خود درباره تعامل رهبري و جوّ سازماني در مدارس حومه شهر نشان داد که امنيت و قدرت مدير عواملي هستند که بر رفتارهاي رهبري مدير در برقراري جوّ مدرسه تأثير مي‏گذارد.
پژوهش‏هاي دونت تصويري از يک مدير موفق ترسيم مي‏کند که واجد خصوصيات شخصيتي تسلط، اعتماد به نفس و جسارت است.(منتظر الظهور، 1373)
بر اساس تحقيقي كه از سوي حسن‌عامري با عنوان رابطه سبك‌هاي رهبري و خلاقيت با ميزان اثر بخشي مديران تربيت بدني و علوم ورزشي انجام شده است نشان مي‌دهد كه اثر بخشي مديران با سبك‌هاي رهبري انتخابي و خلاقيت و نوآوري ارتباط دارد و نيز ارتباط معني داري در تعامل بين متغيرهاي تحقيق مشاهده شده است(عامري 1381).
اصلانخاني(1379) در پژوهشي با عنوان” بررسي و توصيف رابطه موجود بين سبک هاي مختلف رهبري با رضايت شغلي از ديدگاه استادان ورزش دانشگاه هاي کشور “بيان مي دارد كه نتايج به دست آمده همچنين نشانگر آن هستند که بين رفتارهاي‏ رهبري استدلالي و مشارکتي با رضايت شغلي رابطهء مثبت و معني‏دار آماري وجود دارد.درحالي که‏ اين رابطه بين سبک‏هاي رهبري دستوري و تفويضي با رضايت شغلي در جامعهء تحت بررسي بسيار کم،منفي و غيراثربخشي است در مجموع،نتايج تحقيق حاضر در زمينهء رابطهء همبستگي بين رضايت شغلي با حقوق و مزاياي‏ دريافتي با بسياري از تحقيقات انجام شده در اين مورد هماهنگي دارد.در واقع،مي‏توان چنين استنباط کرد که اگرچه سهم حقوق و مزاياي دريافتي در تغييرات سطح رضايت شغلي جامعهء تحت بررسي به‏ اندازهء سهم شغل و جذابيت‏هاي آن نيست،اما ممکن است اين عامل در بلند مدت موجب کاهش‏ جذابيت شغل و ساير عوامل مؤثر بر رضايت شغلي گردد. همچنين به‏طور خلاصه، بايد گفت به منظور ارتقاي سطح رضايت شغلي در جامعهء تحت بررسي،توجه‏ به حقوق دريافتي و هماهنگ نمودن آن با هزينه‏هاي زندگي و همچنين ايجاد فرصت‏هاي پيشرفت و ارتقا در کنار اعمال رفتار رهبري متناسب با بلوغ رواني استادان در جامعهء تحت بررسي،مي‏تواند زمينه‏هاي رشد رضايت شغلي را بيش از پيش فراهم آورد..(اصلانخاني،1379)
در پژوهشي كه رابطهء رضايت شغلي را با برخي از ويژگي‏هاي فردي مانند سن،ميزان تحصيلات،سابقهء خدمت و جنس در 5 سازمان دولتي توسط مرتضوي و ساحلي(1370) مطالعه‏ شد،آنان به اين نتيجه رسيدند که رضايت شغلي با سن در جامعه تحت بررسي رابطه يو( U )،شکل دارد و اين ارتباط با ميزان تحصيلات،سابقهء خدمت و جنس از نظر آماري معني‏دار نيست.( مرتضوي و ساحلي،1370)
تحقيق ديگر انجام يافته در سال 1377 در دانشگاه تربيت معلم،(با مفروض داشتن تئوري اقتضايي فيدلر كه معتقد است بين سبك رهبري با اثر بخشي رابطه‌اي تنگاتنگ وجود دارد) حاكي از آن است مدارس ابتدايي دولتي اردبيل در موقعيت هاي رهبري مطلوب و نسبتاً مطلوب رابطه معني داري بين سبك رهبري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صاحب نظران، مصرف مواد، سهم بازار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع قدرت، آموزش و پرورش، رفتار کارکنان، عملکرد سازمان