منابع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران(2011) در تحقیقی با موضوع استفاده از کاربری زمین در “edgelands»: سیاستها و فشار در حاشیه روستا به شهر لندن، بیان کردند که سير تکوين شهر و شهرنشيني در انگلستان همواره با فراز و نشيب هايي همراه بوده است، اما دگرگوني هاي کمي و کيفي شهرنشيني این کشور طي پنجاه سال اخير بسيار متفاوت از پيش از آن است. آنان به شيوه توصيفي و تحليلي و با استفاده از دو روش کتابخانه اي – اسنادي و ميداني، ضمن بررسي سير پيدايش، تکوين و رشد اين شهر طي چند دهه اخير، مهمترين عوامل و ساز و کارهاي ناشي از اقدامات دولت که در گسترش فيزيکي شهر لندن موثر بوده است را شناسايي کند و از طرفي نوع و ميزان و جهات گسترش شهر و تاثير آن در تغيير کاربري اراضي کشاورزي پيرامون شهررا معين کردند.
پیجون و همکاران(2010) در تحقیقی با عنوان نظارت بر کاربری اراضی زمینهای شهری و تغییر پوشش گیاهی چند زمانی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور، به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی، با ایجاد یک سیستم طبقه بندی سلسله مراتبی دریافتند که زمینهای کشاورزی در حال از دست دادن مداوم و بالعکس زمینهای شهری روز به روز رو به رشد است. آنان این تغییر را به دلیل رشد شهرنشینی دانستند و اذعان داشتند که تغییران کاربری اراضی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است و افزودن امکانات بیشتر به روستاها موجب بهبود این امر میشود.
دیکسون(2009) در تحقیق خود با عنوان زمین های شهری و تغییرات کاربری اراضی در بریتانیا: روندها و نیروها برای تغییر، عنوان نمود که در مناطق شهري افزايش جمعيت باعث تغيير کاربري اراضي کشاورزي به مسکوني، تجاري و صنعتي شده است و اين تغييرات داراي پيامدهاي ناخوشايندي بر روي محيط زيست شهري همچون کاهش پوشش گياهي و افزايش دماي محيط مي باشند. بنابراين ارزيابي اثرات تغيير کاربري اراضي به منظور مديريتي مناسب در مناطق شهري ضروري به نظر مي رسد. مطالعات این محقق نشان داد که تکنيک سنجش از دور مي تواند در يک زمان کوتاه اطلاعات خوبي را در مورد تغييرات کاربري ارضي فراهم سازد که تغييرات کمي و کيفي پوشش گياهي در طي 12 سال براي هر يک از محلهاي مورد مطالعه را نشان میدهد.
جینگ و همکاران(2006) در تحقیقی با عنوان بررسی توسعه شهری و کاربری زمین در Shijiazhuang، چین، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور پرداختند. این مطالعه بررسی ویژگیهای زمانی و فضایی توسعه شهری از 1934 تا 2001، و استفاده از زمین / پوشش تغییرات را از سال 1987 تا 2001. موقتی، گسترش شهری را نشان می دهد. آنان در مطالعلت خود دریافتند که پوشش تغییرات از سال 1987 تا 2001 واستفاده از زمین / پوشش تا حد زیادی تغییر کرده است.

فصل سوّم
روش تحقيق

3- 1) مقدمه
در فصل سوم ابتدا به معرفي شهرتبريز پرداخته شده است سپس توضيحاتي در خصوص روش تحقیق بيان شده ودرادامه جامعه آماری معرفي و ابزارو روش گردآوری داده هاي تحقیق مشخص گرديده است و در انتها روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق توضيح داده شده است.
3-2)معرفی شهر تبریز
استان آذربایجانشرقی با جمعیت 3527267 نفر از استانهای ترک نشین ایران است که در ناحیه شمالغربی آن واقع شدهاست تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. شهرستان تبریز با جمعیت 1557241 نفر ومركز استان شهر تبريز با جمعیت 1378935 نفر در 46درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 38درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا 1340 متر می باشد. با وسعتی حدود 11800 کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و 619 کیلو متری غرب تهران قرار دارد .در150 کیلو متری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. جمعیت تبریز بیش از یک و نیم میلیون نفر می باشد. تبریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند و از شمال شرقی به کوه سرخ فام عون علی (عینالی) محدود می شود. رودخانه آجی چای (تلخه رود) از قسمت شمال و شمال غرب تبریز می گذرد و بعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه می ریزد و مهرانرود از میانه تبریز می گذرد که اکثرا در فصول مختلف سال بی آب است. تبریز زمانی دارای باغات و مزارع فرح انگیز و پر آوازه ای بود به همراه قنات ها و چشمه های متعدد که امروز تمامی آن همه باغات و مزارع از میان رفته یا درحکم از میان رفتن است و گستره شهر پیرامون خود را به مناطق مسکونی، تجاری ، اداری ، و صنعتیو خدماتی مبد ل ساخته است.(مردمی، 1389، ص 49).

نقشه شماره(3-1) موقعيت استان آذربايجان شرقي در نقشه ايران

نقشه شماره(3-2) موقعیت شهرتبریز در استان آذربایجان شرقی

3-3 ) عوامل اقلیمی:
الف) درجه حــرارت ( دما )
هواي تبریز سرد و خشك با باد و سوز دائمي است كه مربوط به بادهاي محلي است نه جريانهاي قاره اي، اما گاهي جريان هاي سيبري پس از عبور از كرانه هاي درياي خزر به حوزه تبريز رسيده، سبب بروز شدت سرما در زمستان و كولاك و راه بندان عمومي مي شود. زمستان در تبريز زود آغاز گشته و دير خاتمه مي يابد. تبريز در حال حاضر در رديف كليماي GS(b) در رده بندي كوين يعني نوعي مديترانه يا تابستاني در رده بندي كوين يعني نوع مديترانه اي يا تابستاني خنك منــــظور شده است. با بررسی 15 ساله وضعیت درجه حرارت تبریز، معدل حداکثر دما 19.31 درجه سانتی گراد و معدل حداقل دما 7.8 درجه سانتی گراد و میانگین متوسط دما 13.68 درجه سانتی گراد ثبت شده است و حداكثر متوسط دما در مرداد ماه 33.97 درجه سانتي گراد و حداقل متوسط آن در بهمن ماه 5.7- درجه سانتيگراد و حداكثر مطلق ثبت شده 39.2 درجه و حداقل مطلق 12- درجه سانتيگراد بوده است. تعداد روزهاي بخبندان حداكثر 137 روز و حداقل 58 روز، به طور متوسط 89 روز است.

سال
حداكثرمتوسط دما
حداقل متوسط دما
ميانگين متوسط دما
1375
4/18
4/7
6/13
1376
18
1/7
6/12
1377
5/20
9
2/15
1378
3/19
7/7
5/13
1379
20
9
3/14
1380
20
7
2/14
1381
4/18
8
13
1382
4/19
1/8
8/13
1383
18
7
13
1384
4/19
4/8
9/13
1385
19
4/7
2/13
1386
5/18
6/6
6/12
1387
2/20
1/8
2/14
1388
20
3/8
14
1389
5/20
8/7
2/14
جدول شماره(3-1) حداكثر، حداقل و ميانگين متوسط درجه حرارت 15 ساله تبريز بين سال هاي 1375 – 1389

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
نمودار شماره (3-1) حداكثر، حداقل و ميانگين متوسط درجه حرارت 15 ساله تبريز بين سال هاي 1375 – 1389

جدول شماره (3-2) ميانگين حداكثر و حداقل مطلق دماي 15 سال بين سالهاي1375 – 1389
سال
حداكثر دماي مطلق
حداقل دماي مطلق

جدوجدول شماره (3-2) ميانگين حداكثر و حداقل مطلق دماي 15 سال بين سالهاي1375 – 1389
سال
حداكثر دماي مطلق
حداقل دماي مطلق
1375
37.8
16.6-
1376
38.1
15.2-
1377
39.6
7.2-
1378
38.4
13.4-
1379
38.8
10.6-
1380
38.5
9.6-
1381
35.6
16-
1382
40
8.8-
1383
37.6
15-
1384
37.8
15.4-
1385
40.6
16.2-
1386
37.8
17.2-
1387
41
13.4-
1388
37.6
10.2-
1389
39.2
12-
ميانگين
38.56
13.12-
ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
نمودار شماره(3-2) حداکثر مطلق و حداقل مطلق دماي 15 سال بين سالهاي1375 – 1389

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
جدول شماره (3-3) ميانگين حداكثر و حداقل متوسط دما بين سالهاي 1375- 1389 به تفكيك ماه
سال
حداكثر
حداقل

تير
مرداد
شهريور
دي
بهمن
اسفند
1375
31.5
34.5
30.2
0.1-
9-
3.8-
1376
31.3
34.2
28.6
6.1-
4-
2.1-
1377
33.5
32
34
1-
1.4-
0
1378
31.8
34.3
31.3
2.2
0.4-
3.9
1379
34.3
34.8
31
1.8
0.9
7.2
1380
31.9
35.5
30.2
2
0.4
6.7
1381
32.4
33.2
30.8
2-
1.4
4.2
1382
32.8
33.6
30.4
1.4
3.0
6.3
1383
31.9
33.6
30.5
1.9-
3-
5.9
1384
32.7
34.8
30.1
1.1-
0.6
6.7
1385
33.4
35.1
31.9
5.5-
10.2
4.2
1386
33.6
32.2
24.8
5.8-
2.6-
5.4
1387
33.4
35.5
31.9
.0.8-
3.4
5.9
1388
32.9
32.1
28.3
5.7
3.8
8.4
1389
34.6
34.2
31.6
0
0
4.6

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

نمودار شماره (3-3) حداكثر و حداقل متوسط درجه حرارت 15 ساله تبريز بين سال هاي 1375 – 1389 به تفكيك ماه

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

ب) بارندگـــي
وضع بارندگي تبريز همگام با ساير نقاط آذربايجان تابع جريان هاي هوايي به ويژه توده هواي مرطوب مديترانه و بخارهاي ناشي از آن و هواي سرد سيبري و شمالي و اختـــلاف درجه حرارت در محدوده درياچه اروميه و استقرار كوههاي سهند مي باشد. ميانگين 15 ساله بارندگي ساليانه تبريز 6/231 ميليمتر بوده و معمولاً در طول فصل تابستان بارندگي  كمتر مي باشد. ميانگين بارش در زمستان 3/111 ميلي متر، در بهار 8/121 ميلي متر، در تابستان 7/20ميلي متر و در پاييز 3/74 ميلي متر است.
جدول شماره (3-4 ) ميانگين 15 ساله بارندگي ساليــانه بين سال هاي 1375 – 1389 تبريز
سال
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
ميانگين بارندگي سالانه
258.7
202.3
204.5
217.3
208.1
209.5
311.4
195.2
208
313.9
233.8
203.1
196.5
232.6
179.8

نمودار شماره (3-4) ميانگين 15 ساله بارندگي ساليــانه بين سال هاي 1375 – 1389 تبريز

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرق
جدول شماره (3-5 ) ميانگين تعداد روزهاي يخبندان بين سال هاي 1375 – 1389 تبريز
سال
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
تعداد روزهاي يخبندان
88
97
65
137
120
68
88
95
102
76
119
106
81
58
94
نمودار شماره (3-5 ) تعداد روزهاي يخـــبندان بين سال هاي 1375 – 1389 تبريز

ماخذ : اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقي
جدول شماره (3-6) ميانگين 15 ساله بارش فصول ساليانه بين سال هاي 1375 – 1389 تبريز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شهر اصفهان، توسعه شهر، کاربری اراضی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، بازآفرینی