منابع پایان نامه ارشد درمورد ، 3نفره، 4نفره، خانهدار

دانلود پایان نامه ارشد

20درصد 5نفره، 8 درصد 6 نفره، 2 درصد 7نفره و بیشتر میباشد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تعداد اعضای خانوادهی بیشتر زنان خانهدار 3نفره و 4نفره میباشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی Next Entries منابع مقاله درباره نهج البلاغه، امام على (ع)، نقش آفرینی، رسول اکرم (ص)