منابع پایان نامه ارشد درمورد ، چیره، بپوشاند، نکنند).

دانلود پایان نامه ارشد

او چیره شوند که قرار و آرامش او را از میان برند به طوری که هم نشینش متوجه بی قراری او می شود و وقتی ریاضت به طول انجامید هیچ حالتی او را نا آرام و بی قرار نمی سازد و راهنمایی می شود به اینکه حالات خود را بپوشاند (به گونه ای که مردم حالات او را احساس نکنند).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ادراک عقلی، ادراک حسی، ترک فعل، قضا و قدر Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عوامل خطر، تعدد جرم