منابع پایان نامه ارشد درباره of، the، and، p.

دانلود پایان نامه ارشد

Policies for Roads: An Agenda for Reform. THE WORLD BANK.

Ison ,S. and T. Rye (2005). Implementing Road User Charging: The Lessons Learnt from
Hong KongKong, Cambridge, and Central London. Transport Reviews, 25(4): p.451-465.

Li, Michael Z. F.A(2008). Generic Characterization of Equilibrium Speed-Flow Curves Transportation Science 42, pp. 220-235.

May, A.D.(1992). Road pricing: An international perspective. Transportation. 19: p.313-333.

May, A.D.(1990) Traffic Flow Fundamentals. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Mitchell, G.(2005). Forecasting environmental equity: Air quality responses to road user charging in Leeds, UK. Journal of Environmental Management. 77: p. 212-226.

Odeck, J. and S. Bråthen,(1997). On public attitudes toward implementation of toll roads: the case of Oslo toll ring. Transport Policy. 4: p. 73-83.

Olszewski, P. and Xie L.(2005). Modelling the effects of road pricing on traffic in Singapore.Transportation Research Part A. 39: p. 755-772.

Odeck, J. and S. Bråthen,(2002). Toll financing in Norway: The success, the failures and perspectives for the future. Transport Policy. 9: p. 253-260.

Pol, H.D.P.( 1992). Specific Design Elements: Toll Roads, N. Ministry of Transport and Public Works, Editor. p. 1-49 plus appendices.

Runhaar, H.(2001). Efficient pricing in transport: the gap between theory and practice.European Journal on Transport and Infrastructure Research, 1 (1), pp. 29-44.

Sommerville, F.( 1990). Applications of Automatic Vehicle Identification Technology. Transport Reviews,11(2): p. 173-191.

Stoelhorst, H.J. and A.J. Zandbergen (1990). The Development of a Road Pricing System in the Netherlands. Traffic Engineering and Control, 31(2): p. 66-71.

Thompson, T.( 1990). Road Use Charging — The Current State of Technology. Traffic Engineering and Control, 31(10): p. 526-532.

Vickery.(1969). W.S. Congestion Theory and Transport Investment, American Economic Review(Papers and Proceedings), 59, pp.251-260.

Wright A. and T. Alan(1986). Road Pricing and User Restraint: Opportunities and Constraints in Developing Countries. Transportation Research,20A, No. 2: p.123-127.

Wustefeld, N.H.( 1988). Toll Roads. Transportation Quarterly, 42(1): p. 5-22.

Yang H, Huang HJ.(1998). Principle of marginal-cost pricing: how does it work in a general road network? Transportation Research Part A.

Zhou, M. and F.L. Hall.(1999).Investigation of Speed-Flow Relationship Under Congested Conditions on a Freeway. Transportation Research Record, pp.64-72.

Abstract

A method to implement electronic toll collection in country using data mining

By:

Babak Ardekani

Transportation as one of the most important pillars of the economy plays a significant role in the advancement and flourishing of society. Heavy traffic is a result of over demanding transportation systems & its negative effects are being seen such as delays or increase in the time of the trips. Congestion pricing is a proper mechanism for transportation management.
This way, the consumers are encouraged in a way that they don’t drive around during the rush hour; instead, they travel in more quiet times. This way, the traffic trend is going to be balanced & the demand for trips is scattered during the daytime so that it makes less traffic. On the other hand, maybe it’ll be better option to just prevent the density, that predictions are required in this sense. The short-term traffic prediction is one of the sections that is benefited from these data. This approach relies on development of accurate models to predict traffic volume based on the information that is collected routinely using monitoring systems placed on cross roads.

University of Shiraz
Faculty of e-Learning

M.S.Thesis

In Information Technology Engineering (e-Commerce)

A method to implement electronic toll collection in country using data mining

By:
Babak Ardekani

Supervised by:
Dr. F. Sobhanmanesh
Dr. A. Sami

July 2011

1 Pay-as-you-go
2 Build-Operate-Transfer
3 Congestion Pricing
4 Value Pricing
5 Accessibility
6 Fixed Costs
7 Variable Costs
8 Couper
9 Prime Costs
10 Direct Expences
11 External Costs
12 Life Cycle Costs
13 Artificial Neural Network
14 Neuron
15 Axon
16 Synapse
17 Impulse
18 Effector
19 Soma
20 Dendrite
21 Generalization
22 Parallel
23 Robustness
24 Perceptron
25 Adaline
26 Many adaline (Madaline)
27 Feedback (recurrent)
28 Error back propagation
29 Net input
30 Transfer function
31 Hidden layer
32 Feed Forward
33 Recurrent or feedback
34 External Costs
35 Life Cycle Costs
36 Extra Urban
37 Congestion Tolls
38 Rod Tolls
39 Beckman
40 Efficient Toll Vectors
41 Welfare Optimization
42 Community Entry Tax
43 System Access Tax
44 Property Tax
45 Vehicle Tax
46 Use Base Tax
47 Marginal Social Cost of Public Funds
48 Hens Runhaar
49 Efficient Pricing
50 Pareto Conditions
51 Hai Yang
52 Hai-Jun Huang
53 Qiang Meng
54 Edwaed C. Sullivan

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سطح زبانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد سبک بازگشت، ادبیات فارسی، شفیعی کدکنی، آثار ادبی