منابع پایان نامه ارشد درباره B2(T)، 90°، …..

دانلود پایان نامه ارشد

0°،45°،90°
T/K
B2(T)/cm3mol-1
cor_IPS
B2(T)
exp
B2(T)/cm3mol-1
Uncor_IPS

θ2=0°
θ2=45°
θ2=90°

θ2=0°
θ2=45°
θ2=90°

100
-351.06
-184.89
-188.86
…..
-1011.42
-450.21
-472.38

150
-157.57
-88.22
-92.32
-67
-376.76
-197.64
-199.42

200
-92.71
-51.76
-56.78
-36
-212.32
-117.79
-118.74

250
-60.97
-32.90
-38.54
-19
-141.11
-79.77
-81.45

300
-42.31
-21.46
-27.52
-9
-102.08
-57.76
-60.21

350
-30.09
-13.82
-20.17
…..
-77.64
-43.49
-46.56

400
-21.50
-8.39
-14.93
…..
-60.97
-33.52
-37.08

450
-15.16
-4.35
-11.02
….
-48.91
-26.18
-30.13

500
-10.29
-1.24
-8.00
…..
-39.80
-20.57
-24.82

550
-6.45
1.23
-5.61
…..
-32.69
-16.14
-20.64

600
-3.35
3.22
-3.66
…..
-26.98
-12.57
-17.27

شکل(2-4): ضریب دوم ویریال با استفاده از پتانسیل تصحیح شده و θ2 برابر 0°، 45°، 90°
با توجه به راهنمای منحنی با علامت (.)نشاندهنده‌ی ضریب دوم ویریال کلی تصحیح شده است.

جدول (2- 4) ضریب دوم ویریال مولکولF2 ، بر حسب cm3mol-1با استفاده از پتانسیل تصحیح‌شده در دامنه‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین و ی= 0° و θ2 برابر 0°، 30°، 45°، 60° و 90°
T/K
B2(T) Cor_IPS
B2(T) exp

θ2=0°
θ2=30°
θ2=45°
θ2=60°
θ2=90°

100
-290.6
-261.9
-248.7
-236.6
-216.8

150
-134.6
-120.7
-115.6
-111.4
-102.1
-67
200
-80.13
-71
-67.96
-65.72
-59.65
-36
250
-52.95
-46.08
-43.93
-42.46
-37.93
-19
300
-36.78
-31.25
-29.57
-28.47
-24.83
-9
350
-26.11
-21.46
-20.07
-19.19
-16.12

400
-18.58
-14.54
-13.35
-12.6
-9.943

450
-12.99
-9.422
-8.363
-7.701
-5.35

500
-8.688
-5.486
-4.529
-3.932
-1.814

550
-5.289
-2.378
-1.499
-0.949
0.9819

600
-2.54
0.1331
0.9485
1.462
3.2408

شکل (2-5) ضریب دوم ویریال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسیل تصحیح‌شده برای زاویه‌ی ی مساوی 0°و θ2برابر 90° ،60°،45°،30° ،0°.

جدول (2- 5) ضریب دوم ویریال مولکولF2 ، بر حسب دما با استفاده از پتانسیل تصحیح‌نشده در دامنه‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین و θ2= 0° و ϕ برابر 0°، 30°، 45°، 60° و 90°
T/K
B2(T) Uncor_IPS
B2(T) exp

θ2=0°
θ2=30°
θ2=45°
θ2=60°
θ2=90°

100
-775.9
-694.3
-635.3
-582.4
-527.8

150
-304.3
-279.2
-261.9
-246.6
-227.4
-67
200
-174.9
-161.5
-152.8
-145.3
-134.5
-36
250
-117.2
-108.4
-102.8
-98.2
-90.72
-19
300
-85.07
-78.51
-74.52
-71.25
-65.56
-9
350
-64.74
-59.52
-56.41
-53.91
-49.3

400
-50.77
-46.43
-43.88
-41.86
-37.98

450
-40.61
-36.88
-34.72
-33.02
-29.67

500
-32.9
-29.63
-27.75
-26.28
-23.31

550
-26.86
-23.95
-22.28
-20.98
-18.31

600
-22.02
-19.38
-17.87
-16.7
-14.28

شکل (2-6) ضریب دوم ویریال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسیل تصحیح‌نشده برای زاویه‌ی θ2 مساوی 30°و و برابر ،60°،45°،30° ،0° و 90°

جدول (2- 6) ضریب دوم ویریال مولکولF2 ، بر حسب cm3mol-1با استفاده از پتانسیل تصحیح‌شده در دامنه‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین و ϕ= 45° و 2 θ برابر 0°، 30°، 45°، 60° و 90°
T/K
B2(T) Cor_IPS
B2(T) exp

θ2=0°
θ2=30°
θ2=45°
θ2=60°
θ2=90°

100
-198.89
-192.1
-185.97
-177.18
-179.5

150
-93.30
-175.1
-88.56
-1.85
-88.32
-67
200
-54.53
-160.5
-51.91
-0.055
-52.75
-36
250
-34.74
-147.8
-32.98
-3.59
-34.02
-19
300
-22.82
-136.6
-21.51
-7.53
-22.53
-9
350
-14.91
-126.8
-13.86
-12.82
-14.81

400
-9.31
-118
-8.42
-20.25
-9.28

450
-5.14
-110.2
-4.37
-31.37
-5.16

500
-1.94
-103.1
-1.25
-49.65
-1.96

550
0.59
-96.77
1.21
-84.84
0.57

600
2.64
-90.99
3.21
3.79
2.62

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره θ_2، محاسبهی، دیمر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، عملکرد مدیران، مدل مفهومی