منابع پایان نامه ارشد درباره and، of، ، Management,

دانلود پایان نامه ارشد

Management, 3, pp119–129.
Wei,Z. Zhao. J , Zhang. C (2014) , Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance, J. Eng. Technol. Manage. 33.
Witjaksono, Andre Dwijanto (2012) , The Differences of TQM Practice and Organization Performance Between TQM Firms and Non TQM Firms, 2nd International Conference on Management, Economics and Social Sciences (ICMESS’2012).
Zehir, C. & Sadikoglu, E. , (2010) , “The relationship between total quality management (TQM) practices and organizational performance: An empirical investigation”, Submitted to The International Journal of Production Economics.
پیوست 1) نمودارهای توصیفی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، منبع کنترل درونی، پرخاشگری، تنبیه کننده