منابع پایان نامه ارشد درباره کیفیت جامع، بازارگرایی، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

می‎نمایند. پرسشنامه مشتمل بر 54 سؤال در 16 بعد می باشد. اين پرسشنامه شامل دو بخش است، بخش اوّل آن، مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهنده، شامل: جنسيت، وضعیت تاهل، سن، و تحصيلات است. بخش دوّم آن نيز شامل 54 سؤال در 16 بعد می باشد كه سؤالات 1تا 25 مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن (مشتری مداری، همکاری داخلی / خارجی، بهبود مستمر، رهبری، عملکرد کارکنان، یادگیری و مدیریت فرآیند)، سؤالات 26 تا 34، مربوط به بازارگرایی و ابعاد آن (تولید اطلاعات، انتشار اطلاعات، تفسیر مشترک و پاسخگویی سازمان) ، سؤالات 35 تا 42 مربوط به عملکرد شامل عملکرد مالی و عملکرد مشتری) و سرانجام سؤالات 43 تا 54 مربوط به عوامل تعدیل کننده و ابعاد آن (تلاطم بازار، شدت رقابت و تلاطم تکنولوژی) است. جدول شماره (3-2) ساختار پرسشنامه تحقیق را بر اساس متغیرهای تشکیل دهنده، تعداد و شماره سوالات مربوط به آنها نشان می دهد.

جدول شماره 3-2 : ساختار پرسشنامه
متغیر مورد مطالعه
مولفه های تشکیل دهنده متغیر
تعداد سوالات
شماره سوالات
مدیریت کیفیت جامع
مشتری مداری
3
3-1

همکاری داخلی / خارجی
5
8-4

بهبود مستمر
2
10-9

رهبری
4
14-11

عملکرد کارکنان
3
17-15

یادگیری
4
21-18

مدیریت فرآیند
4
25-22
بازارگرایی
تولید اطلاعات
2
27-26

انتشار اطلاعات
2
29-28

تفسیر مشترک
2
31-30

پاسخگویی سازمان
3
34-32
عملکرد سازمانی
عملکرد مشتری
4
38-35

عملکرد مالی
4
42-39
عوامل محیط خارجی
تلاطم بازار
4
46-43

شدت رقابت
5
51-47

تلاطم تکنولوژی
3
54-52
مجموع سوالات

54
54-1

3-7) اعتبار يا روايي ابزار تحقيق
در اين تحقيق جهت دستيابي به اعتبار لازم در طراحي و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعات مقدماتي پيرامون موضوع و بررسي تحقيقات انجام شده در اين زمينه و همينطور نتايج حاصل از آن ها، پرسشنامه اوّليه تدوين گرديد، سپس با مشورت و راهنمايي استاد راهنما و تعدادي از كارشناسان، پرسشنامه اوّليه اصلاح و پرسشنامه نهايي تدوين شده و در اختيار کارکنان قرار گرفت.

3-8) اعتماد يا پايايي ابزار تحقيق
براي محاسبه قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري، شيوه هاي مختلفي بكاربرده مي شود. در اين تحقيق براي محاسبه پايایي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي شود. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كرد (سرمد و ديگران، 1376) ، سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه نمود (رابطه 3-2) :

كه در آن :
n = تعداد سؤال هاي پرسشنامه
s_i^2 = واريانس سؤال
s^2= واريانس كل تست است.
بمنظور محاسبه پايایي پرسشنامه، قبل از توزيع نهايي آن، 40 عدد پرسشنامه بين نمایندگی های بیمه توزيع شد كه در نهايت به كمك نرم افزار SPSS مقدار آلفاي كرونباخ 87 % محاسبه گرديد. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشد، بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است.

جدول3-3 پایایی پرسشنامه
متغیرها
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
مشتری مداری
3
83/0
همکاری داخلی / خارجی
5
88/0
بهبود مستمر
2
80/0
رهبری
4
85/0
عملکرد کارکنان
3
76/0
یادگیری
4
89/0
مدیریت فرآیند
4
88/0
تولید اطلاعات
2
84/0
انتشار اطلاعات
2
87/0
تفسیر مشترک
2
85/0
پاسخگویی سازمان
3
87/0
عملکرد مشتری
4
82/0
عملکرد مالی
4
89/0
تلاطم بازار
4
81/0
شدت رقابت
5
86/0
تلاطم تکنولوژی
3
74/0
جمع
54
87/0

از آنجاییکه ضریب آلفای متغیرها بزرگتر از 70% می باشد، بنابراین پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است.

3-9) معرفي تكنيك هاي آماري
در این پژوهش بمنظور تحلیل داده ها از تکنیک مدل یابي معادلات ساختاري استفاده می شود. کلیه تحلیل‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام خواهد شد.

4-1) مقدمه
داده هاي جمع آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي باشند كه از آمار براي معني دار كردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقيقات كمك گرفته مي شود. تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش تحقيق علمي يكي از پايه هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي رود كه به وسيله آن كليه فعاليتهاي تحقيقي تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل و هدايت مي شوند. به عبارتي در اين بخش، پژوهشگر براي پاسخگويي به مساله تدوين شده و یا تصميمگيري در مورد رد يا تاييد فرضيه يا فرضياتي كه براي تحقيق در نظر گرفته است، از روشهاي مختلف تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده مي كند.
اطلاعات مورد نياز تحقيق حاضر از پرسشنامهاي كه اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع آوري شد. اين اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS‌وPLS Smart با کاربست آزمونهاي آماري متناسب با فرضيات تحقيق، تجزيه و تحليل گرديد و در اين فصل، نتايج گردآوري شده و تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته داده ها بر مبناي استنباط آماري و به كمك فنون آماري به منظور تاييد يا رد فرضيه تحقيق، ارائه
مي شود.
در بخش اول به منظور توصيف ويژگي هاي نمونه، ابتدا داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخص‎هاي آمار توصيفي، خلاصه و طبقه بندي ميشود و سپس با استفاده از شاخصهاي آمار استنباطي به بررسي تاييد يا رد فرضيات ميپردازيم.

4-2) آمارتوصیفی متغیرها
در این بخش از آمارهاي توصیفی (شاخصهاي مرکزي، پراکندگی و شکل توزیع) هر یک از متغیرها ارائه شده است:

4-2-1) فراوانی جنسیت پاسخگویان
همان طور که در جدول 4-1 مشاهده می شود، 55 درصد پاسخگويان را زنان و 45 درصد را مردان تشكيل مي دهند. نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان به صورت زير توصيف گردیده است.

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسيت
فراوانی
درصد
زن
146
55
مرد
118
45
جمع کل
264
100

4-2-2) فراوانی تحصيلات پاسخگویان
همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می شود، بیشترین درصد تحصیلات پاسخگویان مربوط به مدیرت تحصیلی لیسانس (59 درصد) و کمترین درصد مربوط به مدرک تحصیلی دیپلم (8 درصد) می باشد. نمودار فراوانی مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.

جدول 4-2: توزیع فراوانی تحصيلات پاسخ دهندگان
تحصيلات
فراوانی
درصد
دیپلم
21
8
فوق دیپلم
40
15
ليسانس
156
59
فوق ليسانس و بالاتر
47
18
جمع كل
264
100

4-2-3) فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
همان طور که در جدول 4-3 مشاهده می شود، 42 درصد پاسخگویان را افراد مجرد و 58 را افراد متاهل تشکیل می دهند. این ویژگی در نمودار زیر توصیف گردیده است:

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
111
42
متاهل
153
58
جمع كل
264
100

4-2-4) خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در اين بخش خلاصهاي از وضعيت آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق ارائه ميگردد:

جدول 4-4: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها
شاخص هاي آماري

متغيرها
مدیریت
کیفیت جامع
بازارگرایی
عملکرد سازمانی
محیط
خارجی
ميانگين
03/4
87/3
85/3
15/3
میانه
25/4
4
4
3
دامنه
3
4
4
4
مد
5/4
5/4
5/4
3
واريانس
67/0
85/0
87/0
36/1
انحراف معيار
81/0
92/0
93/0
16/1
مقدار چولگي
64/0-
82/0-
77/0
07/0-
خطاي استاندارد چولگي
15/0
15/0
15/0
15/0
مقدار كشيدگي
54/0-
04/0
07/0
98/0-
خطاي استاندارد كشيدگي
29/0
29/0
29/0
29/0

همانگونه که در جدول 4-4 مشاهده میشود، منفی بودن ضریب چولگی در متغیرهای مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و عوامل محیط خارجی بیانگر این موضوع است که این متغیرها چوله به چپ هستند و به مقادیر بزرگتر تمایل دارند. همچنین مثبت بودن ضرایب کشیدگی در متغیرهای بازارگرایی و عملکرد سازمانی، حکایت از این مطلب دارد که توزیع این متغیرها از توزیع نرمال بلندتر بوده و داده ها حول میانگین متمرکز شده است. بطور کلی چولگي و كشيدگي متغيرها نشان دهنده توزيع غيرنرمال آنها است.

4-3) آمار استنباطي
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها
برای سنجش نرمال بودن متغیرهای تحقيق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.

جدول 4-5: آزمون سنجش وضعيت توزيع متغيرهاي تحقيق
متغيرها
تعداد
آماره كلموگروف- اسميرنوف
سطح
معنيداري
مدیریت کیفیت جامع
264
485/3
000/0
بازارگرایی
264
385/3
000/0
عملکرد سازمانی
264
053/3
000/0
عوامل محیط خارجی
264
920/1
001/0

با توجه به نتايج آزمون كلموگروف – اسميرنوف مندرج در جدول 4-5 مقدار سطح معناداری آزمون کولموگروف کمتر از 05/0 برای تمامی متغیرها به دست آمد که در نتیجه فرض نرمال بودن متغیرها رد و فرض غیر نرمال بودن متغیر های تحقیق تأیید می شود. با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق توزیع نرمال ندارند، لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده می شود.

4-3-2) آزمون مدل اندازه گيري
مدل سازي معادلات ساختاري به روش PLS شامل دو مرحله آزمون مدل اندازهگيري و آزمون مدل ساختاري ميباشد. آزمون مدل اندازهگيري شامل بررسي پايايي (همساني دروني) و روايي تشخيصي مي‌باشد.

الف) بررسي پايايي
براي بررسي پايايي و همساني دروني مدل به روش PLS ملاك هاي مختلفي وجود دارد:
1. پايايي هر يك از گويه‌ها و متغيرهاي مشاهده شده
2. اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها
3. ميانگين واريانس استخراج شده (AVE)

1. بررسي پايايي هر يك از گويه‌ها و متغيرهاي مشاهده شده:
اگر بارهاي عاملي هر گويه بر سازه مربوط به خود معني‌دار باشد، مي‌توان استدلال نمود كه گويه‌ها از اعتبار كافي برخوردار مي‌باشند. در جدول زير بار عاملي و آماره t مربوط به معني‌داري بارهاي عاملي گزارش شده اند. مقادير بار عاملي بيشتر از 4/0 قابل قبول مي باشند:

جدول 4-6: بارعاملي و آماره t متغير مدیریت کیفیت جامع
سازه

گويه ها
مدیریت کیفیت جامع

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q1
58/0
24/4
تاييد
Q2
60/0
13/8
تاييد
Q3
63/0
99/5
تاييد
Q4
22/0
02/0
رد
Q5
23/0
02/0
رد
Q6
45/0
11/5
تایید
Q7
24/0
02/0
رد
Q8
43/0
67/2
تایید
Q9
41/0
85/3
تایید
Q10
38/0
02/0
رد
همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گویه های 1، 2، 3، 6، 8 و 9 بیشتراز 4/0 می باشد. لذا به جز سوالات مزبور، سایر سوالات متغیر مدیریت کیفیت جامع شامل سوالات 4، 5، 7 و 10 از تحلیلهای بعدی حذف می شوند.

جدول 4-7: بارعاملي و آماره t متغير بازارگرایی
سازه

گويه ها
بازارگرايي

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q11
06/0
02/0
رد
Q12
61/0
76/4
تایید
Q13
33/0
02/0
رد
Q14
51/0
34/3
تایید
Q15
07/0
01/0
رد

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، به جز سوالات 12 و 14 بار عاملي سایر سوالات كمتر از 4/0
مي باشد. لذا به جز اين دو سوال، سایر سوالات متغیر بازارگرایی از تحليل هاي بعدي حذف ميشوند.

جدول 4-8: بارعاملي و آماره t متغير عملکرد سازمانی
سازه

گويه ها
عملکرد سازمانی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q16
42/0
36/2
تاييد
Q17
58/0
68/4
تاييد
Q18
63/0
79/4
تاييد
Q19
60/0
12/5
تاييد
Q20
21/0
02/0
رد
Q21
21/0
02/0
رد

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گويه های 16، 17، 18 و 19 بیشتر از 4/0 و معنی دار است. لذا به جز این سوالات، دو سوال ديگر متغیر عملکرد سازمانی از تحليل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت