منابع پایان نامه ارشد درباره کلانشهر تهران، سبک زندگی، برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده ازآن در خانواده ها باعث کاهش دامنه زندگی اجتماعی و مدنی شده و افراد زمان کمتری را صرف دوستان و حتی خانواده می کنند و در سازمان های اجتماعی و امور عمومی نیز کمتر مشارکت می کنند، همچنین باعث خصوصی شدن اوقات فراغت می شود(متقی،1385).
الافی166 (1992)در پژوهشی به بررسی رابطه بین رویارویی با کانال های یک و دو تلویزیون عربستان و گرایش های اجتماعی افراد با تأکید بر اصول کاشت گربنر پرداخت.(کانال یک دارای برنامه های زبان عربی و برنامه های کانال دو یه زبان انگلیسی و فرانسه است). در این تحقیق نه(9) تأثیر کاشت مورد بررسی آزمون قرار گرفت که عبارتند بودند از: 1) سبک زندگی غربی 2) برنامه ها و پیام های رسانه ای غربی 3) مسافرت به خارج 4) ورزش و سلامتی 5) نقش سنتی جنسیتی 6) تغییرات فرهنگی 7) حفظ فرهنگ(بومی) 8 و9) احساس و ادراک مثبت یا منفی به غرب . نتایج نشان دادند که میزان زمان تماشای کانال های خارجی به طور معنادار و مثبت، با نگرش به سوی فرهنگ غرب و تولیدات رسانه ای غرب همبستگی داشت. طبق نتایج این تحقیق، بینندگان کانال های ماهواره نگرش بسیار مطلوب و مناسبی به سبک زندگی غربی، تولید رسانه های غربی، مسافرت به خارج و تصور مثبت از غرب داشتند.
تان و تان167 (1987) در پژوهش خود در کشور فیلیپین نشان داد بینندگان پرمصرف برنامه های تلویزیونی امریکایی، ارزش های غیر سنتی از خود نشان دادند که بیشتر شبیه آن هایی بود که در برنامه های تلویزیونی نشان داده می شد تا ارزش های سنتی فیلیپین، آن دسته از دانش آموزان دبیرستانی فیلیپین که برنامه های امریکایی را بیشترتماشا می کردند ، بیشتر به ارزش های خارجی تمایل داشتند(تان و تان،1987،ص64)
آنگ168 (1985) در باره زنان هوادار سریال تلویزیونی دالاس ( یک برنامه پر زرق و برق خاص از نمایش های خانوادگی) تحقیق کرده و نشان داد که زنان ساعات زیادی از وقت خود را با این برنامه ها می گذرانند وجذب این گونه برنامه ها می شوند تا جایی که از ارتباطات اجتماعی خود با دیگران کاسته و روابط خود را با اعضای خانواده به حداقل می رسانند(منتظرقائم، 1380،ص 143).
«لنگر رابرت جی»169در سال (1979) در آمريكا مطالعه اي تحت عنوان ارزش هاي جوانان و آنومي رفاه انجام داد كه بصورت تحليل محتواي فيلم هاي سينمايي تلويزيون، نحوه ظهور ارزش هاي جوانان را بررسي كرد و مشخص نمود كه نسل جوان آمريكايي به علت داشتن ( وقت كافي و رفاه بيش از اندازه ) ارزش هاي تازه اي، متفاوت از ارزش هاي نسل هاي گذشته را تجربه مي كند . ارزش هاي جوانان آمريكايي بر اساس فرار از واقعيت و انزواي اجتماعي بنا شده و تمايل بر لذت جويي آنوميك ، پناه بردن به مواد مخدر ، رفتار جنسي غير متعارف و … خود را نمايان ميسازد(لنگر،1979).
در یکی دیگر از تحقیقات غربی که چندین سال به طول انجامید، از افراد خواسته شد تا به این سؤال که «علت توجهشان به برنامه های تلویزیون یا هر رسانه دیگر چیست؟» پاسخ دهند. در جوابهایی که از این بررسی ها بدست آمد، الگوی نسبتاً منظمی دیده میشود و آن عبارت است از:
1)کسب اطلاعات: پاسخ دهندگان یکی از عوامل توجه و علاقه خود به رسانه ها را کسب اطلاع و آگاهی درباره جامعه و جهان و راهنمایی در مورد مسائل زندگی معرفی کردند.2)وحدت و تعامل اجتماعى: کسب بصیرت درباره وضعیت دیگران، احساس تعلق به جمع و کمک به اجراي نقشهاي اجتماعى.3)تفريح و سرگرمى: یکی از عوامل روی آوردن افراد به رسانه ها تفریح و سرگرمی است.4)هويت يابى: از دیگر علل روی آوردن افراد به رسانه ها به ویژه تلویزیون، کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقويت ارزشهاي شخصى، يافتن الگوهاي رفتارى، همانندسازی با ارزشهای مورد اعتنای دیگران و در یک کلام «هویت یابی» است .(رفیعی فر،1386،ص 91-94)
« بدیهی است هر کس می کوشد، تا از رسانه ها در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کند. عامل اصلی کارکرد منفی برای رسانه ها به خصوص ماهواره و اینترنت، اهداف پلیدی است که غالب مدیران فعلی این رسانه ها در پیش گرفته اند و هدف اصلی استعمار نوین، سلطه فرهنگی و تبلیغ ارزشهای غربی در جهان سوم و تمامی جوامع در حال توسعه است. در حال حاضر با توجه به تغییر و تحولات عصر جدید و جهانی شدن رسانه ها، ما در برابر یک چالش جدید قرار گرفته ایم که این مسئله می تواند شخصیت و هویت ملی و فرهنگی ما را به آزمون بگذارد. استراتژی دنیای غرب و رسانه های غربی در واقع این است، که شخصیت و هویت ملی و فرهنگی جوانان را در برابر یک چالش و بحران جدید قرار دهد. اینجاست که بحث از کارکرد رسانه ها در ایجاد بحران هویت، اهمیت بیشتری پیدا می کند.»170
در دنياي امروز، كه به عصر جامعه اطلاعاتي مشهور شده است ، نقش و كاركرد ماهواره ها به عنوان يك رسانة جهاني و پر قدرت در ميان وسايل ارتباط جمعي داراي اهميت فوق العاده اي است .ماهواره ها با بكار گيري ابزارهاي فني و فنون پيچيده فكري كاركردهاي مهمي را در جامعه امروزين ايفا مي كنند.نقش ماهواره ها در دنياي پيرامون در شكل دادن به رفتارهاي اجتماعي بشر بر كمتر كسي پوشيده است.با توجه به گسترش استفاده از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي و اطلاعات و به ويژه ماهواره در بين جوانان، ضرورت بررسي تاثير اين تكنولوژيها و خصوصاً ماهواره در تغییر هویت و رفتارهای اجتماعی جوانان احساس مي‌گردد.
امروزه ماهواره ها به عنوان يكي از رسانه ها و ابزارهاي اصلي انتقال و گسترش ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، در انديشه جوانان و تغيير رفتار اجتماعي آنان داراي نقش مهمي هستند. و لازم است كه اين نقش مورد بررسي و كنكاش دقيقي قرار گيرد، به ويژه در جامعه جواني نظير كشور ايران كه بحث ماهواره و تأثير و تأثرات آن بر قشر جوان از مباحث عمده و مسائل حساسي است كه مي بايست توجه ويژه اي بدان داشت. با توجه به مسائل ذکر شده و همچنین اهمیت و نفوذ رسانه ماهواره، پژوهشگر در اين تحقيق تلاش کرده تا به بررسي نقش ماهواره به طور خاص به عنوان يك رسانه جهاني، پرنفوذ و پر مخاطب، در تغییر هویت، ارزش های فردی، با تاکید بر تغییر رفتارهاي اجتماعي افراد و خانواده ها بپردازد. با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و ضرورت مطالعه و تحقيق درارتباط با آسیب های اجتماعی ، نتايج اين تحقيق مي تواند پاسخ لازم را براي يك مشكل فرهنگي و اجتماعي فراهم نمايد .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1: مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ابتدا به توضیح درباره روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه آماری و سپس به تبیین روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه، ابزار پژوهش, چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق و روش تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته می شود.

3-2: روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است.توصیفی بودن آن به دلیل عدم مداخله پژوهشگر در نتایج تحقیق است.یعنی پژوهشگر درباره متغیرها آنچه را که در زمان حال اتفاق می افتد وآنچه وجود دارد وصف می کند و پیمایشی بودن آن به دلیل نظر سنجی از شهروندان منطقه 3 تهران درباره تاثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده می باشد.

3-3: جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، شهروندان بالای 25 سال اعم از زن و مرد ساکن منطقه 3 کلانشهر تهران می باشد که در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 در این منطقه 226874 نفر اعلام گردیده است.

3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری در پژوهش حاضر بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی ساده و خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شد به طوری که منطقه 3 کلانشهر تهران بر حسب موقعیت جغرافیایی به 5 خوشه شمال،جنوب،شرق،غرب و مرکز تقسیم شد. سپس اسامی خوشه ها در داخل کیسه ای قرار گرفت و بصورت تصادفی ساده 3 خوشه مرکز، شمال و شرق انتخاب شد و پرسشنامه تدوین شده برای پاسخ گویی در اختیار شهروندان این 3 خوشه قرار گرفت .

3-5: روش گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات در حوزه موضوع حاضر پژوهشگر با مراجعه به روش کتابخانه ای و میدانی اقدام نموده است.در روش کتابخانه ای پژوهشگر با مراجعه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه های دانشگاه های معتبرو سایت های گوناگون اقدام به جمع آوری اسناد و مدارک و آثار علمی مرتبط با موضوع نموده و از آنها برای تدوین فصل اول و دوم و بخشی از فصول دیگر استفاده کرده است .
در روش میدانی با حضور در میدان واقعی (طبیعی) جامعه آماری (منطقه 3 کلانشهر تهران) اقدام به توزیع ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها کرده است.

3-6: ابزار گردآوری
ابزار گردآوری پژوهش حاضر بر اساس اهداف آن (شناخت تاثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده)، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که پس از مطالعه دقیق مبانی نظری و پیشینه های بررسی شده ابتدا تعداد 55 گویه استخراج و پس از نظرسنجی با افراد خبره و صاحب نظر و مشاوره با اساتید راهنما ومشاوردر 49 گویه به شرح جدول شماره 3-1تدوین شد.

جدول شماره 3-1: سنجش مولفه ها در پرسشنامه بر مبنای گویه ها ومنطبق بر اهداف پژوهش
ردیف
مولفه های پرسشنامه
شماره گویه ها
تعداد
1
تاثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی افراد
1 – 6
6
2
تاثیر برنامه های ماهواره بر آموزه های دینی افراد
7 – 13
7
3
تاثیر برنامه های ماهواره بر مسئولیت پذیری افراد
14- 18
5
4
تاثیر برنامه های ماهواره برارزش های اخلاقی افراد
19- 25
7
5
تاثیر برنامه های ماهواره برسطح توقعات افراد
26 – 30
5
6
تاثیر برنامه های ماهواره بر ارتباط روزمره میان افراد خانواده
31 – 36
6
7
تاثیر برنامه های ماهواره بر احساس همدلی میان افراد خانواده
37 – 40
4
8
تاثیر برنامه های ماهواره بر دوام رابطه های زناشویی
41 – 45
5
9
تاثیر برنامه های ماهواره بر تنش میان افراد خانواده
46 – 49
4

برای سنجش سئوالات پرسشنامه، از «مقیاس درجه بندی لیکرت»171 که یکی از پرکاربردترین مقیاس ها در تحقیقات، بخصوص در تحقیقات علوم رفتاری می باشد، استفاده شده و گزینه های بسیار کم، کم، متوسط ،زیاد و خیلی زیاد برای اندازه گیری پاسخ آزمودنی ها انتخاب شده است و آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر سئوال در دامنه ای از نمرات 1 تا 5 ابراز می دارد . این پرسشنامه از نه(9) بعد ، سبک زندگی افراد،آموزه های دینی افراد،مسئولیت پذیری افراد،ارزش های اخلاقی افراد،سطح توقعات افراد،ارتباط روزمره میان افراد خانواده ،احساس همدلی میان افراد خانواده،دوام رابطه های زناشویی و تنش میان افراد خانواده تشکیل شده است که شیوه نمره گذاری برای هر 9 بعد یکسان است .
جهت تکمیل اطلاعات مولفه هایی چون جنسیت ، سن ،تأهل و میزان مشاهده برنامه های ماهواره در طول روز در نرم پرسشنامه مطرح شده است .

3-7: چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق
«روایی اصطلاحی است که به هدفی که آن آزمون برای تحقق بخشیدن به آن اهداف درست شده است، اشاره می کند. به عبارتی دیگر آزمودنی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر می باشد مناسب باشد»(دلاور، 1376، ص319). در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه حاضر پس از تدوین اولیه آن با 55 گویه به رویت استاد راهنما و مشاور رسید و پس از حذف 6 گویه و اعمال اصلاحات لازم و استفاده از نظر (5) نفر از افراد صاحب نظر در نهایت با 49 گویه تأیید شد.
«اعتبار یا پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن آزمون اشاره دارد. یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی داده شود نتایج حاصل نزدیک به هم باشند»(دلاور،1376، ص314). برای پایایی پرسشنامه تدوین شده پس از اجرای آزمایشی بین 35 نفر از شهروندان منطقه 3 کلانشهر تهران با استفاده از فرمول ضریب همسان درونی سئوالها (آلفای کرونباخ) مقدار آن برابر794/0 محاسبه و تأیید شد. سپس پرسشنامه تدوین شده با احتمال 10% افت آزمودنی ها به تعداد 422 نسخه تکثیر و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و در نهایت تعداد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سبک زندگی، برنامه های تلویزیون، هویت جنسیتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، توزیع فراوانی، جمع آوری اطلاعات