منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، جامعه آماری، استان قزوین

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کارآفرینی سازمانی با چهار بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی عاملی در جهت بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه است.

3. شیپرز87 (2008) پژوهش ی تحت عنوان پرورش قابلیت های کارآفرینی سازمانی” انجام داده است. این پژوهش در بین 315 شرکت در آفریقای جنوبی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رهبر استراتژیک شرکت باید از کارآفرینی سازمانی با ابعاد (نوآوری، ریسک‌پذیری، پیشگامی و استقلال) پشتیبانی کند. همچنین رهبر استراتژیک باید پاداش‌هایی را برای رفتار کارآفرینانه تخصیص دهد تا بدین ترتیب قابلیت کارآفرینی سازمانی تقویت شود.
2-5- مدل پژوهش

شکل 2-8 مدل مفهومی بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

2-6- جمع بندي فصل
در اين فصل از پژوهش ابتدا به مرور ادبيات موجود شامل تعاريف و مفاهيم متغيرهاي پژوهش يعني کارآفرینی سازمانی و عملکرد پرداختيم. سپس در بخش‌ پيشينه پژوهش به پژوهش اتي اشاره کرديم که عوامل تشکيل دهنده متغيرها را شناسايي مي‌نمايد و به بررسي اين عوامل پرداختيم. سپس درباره وضعیت صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین توضيحات مختصري بيان کرديم. و در آخر هم مدل نظري پژوهش را ارائه کرديم.

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسائل و مشکلات دنياي اجتماعي، روش علمي تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روند حرکات سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف انساني، از روش علمي استفاده شود (ايران‌نژاد پاريزي، 1379: 1). از جمله ويژگي‌هاي مطالعه علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش مناسب مي‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهيت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرايي بستگي دارد، هدف از پژوهش دسترسي دقيق و آسان به پاسخ به پرسش‌هاي پژوهش است (خاکي، 1379: 1).
در اين فصل به بيان روش‌شناسي پژوهش ، نوع پژوهش ، روش گردآوری داده ها و داده‌ها، جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه و همچنين روش تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته شده است.

3-2 -نوع پژوهش
پژوهش از لحاظ نتيجه و هدف آن به سه نوع تقسيم مي شود که عبارتست از : پژوهش بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي. پژوهش کاربردي: به دنبال تدوين الگويي براي برقراري ارتباط ميان متغيرهاي يک موضوع به شيوه‌اي نظام‌مند مي‌باشد. هدف پژوهشات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر پژوهشات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شوند (بازرگان، سرمد، و حجازي، 1383 : 79).
بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي مي‌باشد.
3-3 روش پژوهش
پژوهش را به دو منظور متفاوت انجام مي‌دهند. نخست حل مشکلاتي که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم‌، افزودن مجموعه‌ دانش بشري در زمينه خاصي که مورد علاقه محقق باشد. روش‌هاي گوناگوني وجود دارد که هر يک به تناسب موضوع مورد بررسي و ماهيت زمينه پژوهش در پژوهش ‌هاي علوم انساني، ارزشمند هستند. استفاده از هر يک از روش‌هاي پژوهش به ماهيت و زمينه‌ي پژوهش ، فعاليت‌هاي لازم براي نتيجه‌گيري و ميزان احساس مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف پژوهش بستگي دارد.
سرمد اعتقاد دارد که پژوهش ‌ها براساس نحوه گردآوري داده‌ها به دو دسته تقسيم مي شوند: پژوهش توصيفي و پژوهش آزمايشي.
پژوهش توصيفي يا غير آزمايشي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. پژوهش توصيفي، آن‌چه را که هست توصيف و تفسير مي‌کند (بازرگان و ديگران، 1383 :81)
پژوهش توصيفي را مي توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
1) پژوهش پيمايشي88، 2) پژوهش همبستگي89، 3) اقدام پژوهي90، 4 ) بررسي موردي91 ، 5) پژوهش پس رويدادي92 (بازرگان و ديگران، 1383 :82)
پژوهش آزمايشي به دو دسته تقسيم مي شود: پژوهش تمام آزمايشي و پژوهش نيمه آزمايشي
در بيشتر پژوهش ‌هاي علوم انساني نظر به اينكه هدف اصلي از انجام پژوهش بررسي يک موضوع به روش ميداني است مي‌توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حيطه پژوهش ‌هاي كاربردي مي‌باشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در اين پژوهش از روش‌هاي مطالعه كتابخانه‌اي و نيز روش‌هاي ميداني نظير پرسشنامه استفاده شده است، مي‌توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش گردآوري داده‌ها، يک پژوهش توصيفي و همبستگي است.

3-4 روش‌هاي گردآوری داده ها
روشهاي گردآوری داده ها به دو دسته ميداني و کتابخانه‌اي تقسيم مي‌شود. روش‌هاي کتابخانه‌اي در تمام پژوهشات مورد استفاده قرار مي‌گيرند روش‌هاي ميداني عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، آزمون و ..
1- مطالعه اسنادي و كتابخانه‌اي:
در اين راستا، ابتدا بررسي جامعي در اسناد و منابع كتابخانه‌اي نظير كتاب‌ها، پايان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها و پروژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمي و پژوهش ي صورت خواهد گرفت.
2- جستجو از طريق منابع الكترونيكي
براي كسب اطلاعات جديد و گسترده، يافته‌هاي پژوهش ي، مقالات علمي در اين زمينه و همچنين ارتباطات با محقيقن مربوطه در ساير كشورها از منابع الكترونيكي (اينترنت) استفاده مي گردد.
3- مطالعه ميداني:
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج پژوهش مي‌باشد و روشي مستقيم براي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش به‌شمار مي‌رود. در اين پژوهش از پرسشنامه‌اي مناسب كه توسط پژوهش گر و با همكاري و مشاورت اساتيد راهنما و مشاور و متخصصان مربوطه تهيه خواهد شد جهت جمع‌آوري داده ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

3-5 متغيرهاي پژوهش
همانگونه که در فصل اول بيان گرديد و در ادبيات پژوهش به صورت مفصل به آن پرداخته شد پژوهش حاضر در مورد ارتباط بين 2 عامل اصلي، يعني کارآفرینی سازمانی و عملکرد مي‌باشد. هر کدام از اين عوامل با استفاده از تعدادي متغير بررسي شده و توسط سوالات پرسشنامه مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرند. در اين پژوهش عامل کارآفرینی سازمانی متغير مستقل، عملکرد متغير پاسخ يا وابسته شناخته مي‌شوند. براي بررسي و سنجش هر کدام از اين دو عامل، از ميان تئوري‌هاي موجود شاخص‌هايي مشخص گرديد. اين شاخص‌ها بوسيله سوالات طرح شده در پرسشنامه اندازه‌گيري مي‌شوند. در ادامه، شاخص‌هاي هر عامل و تعداد سوالات متناظر با آن در پرسشنامه‌ها مشخص مي‌شوند.

3-6 جامعه آماري93
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اشياء يا نمودهايي که يک يا چند صفت مشترک داشته و يکجا در نظر گرفته مي‌شوند و آن را با نماد N نشان مي‌دهند (منصورفر،1384 :2). به عبارت ديگر، جامعه مجموعه اعضاي حقيقي يا فرضي است که نتايج پژوهش ي به آن انتقال داده مي‌شود (دلاور، 1377 : 101). براي انجام اين پژوهش نخستين گام براي شناسايي منبع گردآوري داده‌ها، تعريف جامعه‌اي است که بايد زير پوشش پژوهش قرار گيرد. جامعه آماري اين پژوهش کليه کارشناسان و مديران صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین مي‌باشد. همان‌طور که در فصل قبل بیان شد تعداد هشت واحد تولید کاشی و سرامیک در استان قزوین مشغول فعالیت هستند. تعداد کارشناسان و مديران مشغول در این واحدها 320 نفر مي‌باشد. بنابراين جامعه آماري ما شامل 320 نفر مي‌باشد.
نمونه زير مجموعه‌ي از جامعه است. در برگيرنده برخي از اعضا منتخب جامعه است. به عبارت ديگر، برخي و نه همه‌ي عناصر جامعه مي‌توانند نمونه را تشکيل دهند (دانايي فرد، الواني، و آذر، 1391: 308) پس از انتخاب موضوع پژوهش و بيان مسئله، يکي از تصميمات مهمي که در پيش روي هر پژوهش گري قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه‌اي که بايد نماينده جامعه‌اي باشد که پژوهش گر قصد تعميم يافته‌هاي پژوهش خود به آن جامعه را دارد.

3-7 روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه
نمونه‌برداري، فرايند گزينش و انتخاب تعدادي از اعضا جامعه است، طوري که پژوهش گر با بررسي نمونه، و درک خصوصيات يا ويژگي‌هاي آزمودني‌هاي نمونه، قادر به تعميم خصوصيات يا ويژگي‌ها به عناصر جامعه خواهد شد (دانايي‌فر، الواني، آذر، 1391: 309).
دو نوع طرح نمونه‌برداري وجود دارد : نمونه برداري احتمالي و غير احتمالي94. در نمونه‌برداري احتمالي، اعضا جامعه به عنوان آزمودني‌هاي نمونه‌ي منتخب، از شانس و احتمال يکساني برخوردارند. در نمونه‌برداري غير احتمالي، اعضا جامعه به عنوان آزمودني‌هاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال يکساني براي انتخاب شدن برخوردار نيستند (دانايي فر، الواني، آذر، 1391: 312).
نمونه‌گيري احتمالي يا اتفاقي خود داراي انواع گوناگون مي‌باشد که محققين در شرايط خاص پژوهش خود آنها را ابداع کرده و به کار بسته‌اند که به شرح ذيل مي‌باشند :
1. نمونه گيري تصادفي ساده، 2. نمونه گيري منظم يا سيستماتيک، 3. نمونه گيري طبقه‌اي، 4 . نمونه گيري خوشه‌اي، 5. نمونه گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي
ما در این پژوهش از روش نمونه‌برداری طبقه‌ای تصادفی استفاده می‌کنیم.
نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای همان‌طور که نام آن نشان می‌دهد، مستلزم طبقه‌بندی و سپس انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها از هر طبقه است. در نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، جامعه آماری ابتدا به گروه‌های ناسازگاری که در بافت پژوهش مرتبط، متناسب و معنادار هستند، تقسیم می‌شود. و سپس متناسب با تعداد اعضای جامعه به صورت تصادفی ساده یا منظم (سیستماتیک) نمونه‌برداری صورت می‌گیرد (اوماسکاران، 1385: 305).
جدول 3-1 جمعيت هر طبقه کارشناسان و مديران در صنايع کاشی و سراميک استان قزوين
کارشناسان و مدیران
کارشناسان
مدیران
جمع
تعداد افرادی که در رده مربوطه فعالیت می‌کنند
237
83
320

اما جامعه آماري مورد استفاده در اين پژوهش همگي در سطح کارشناسان و مديران در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین مي‌باشند.

3-7-1 تعيين حجم نمونه
گروه نمونه مجموعه‌ی کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه‌ی آماری که گروه نمونه را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه‌ی آماری تعمیم دهد (سکاران، 1381: 295).
برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شد:

که در آن n تعداد نمونه می‌باشد و با توجه به اینکه α = 0/05 می‌باشد در نتیجه z2 (α/2) را مساوی 2(1.96) در نظر می‌گیریم. N جامعه آماری ، P نسبت موفقیت در جامعه آماری،–p1 نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری، є دقت برآورد می‌باشد. مقدار P برابر 0.5 در در نظر گرفته می‌شود. є دقت برآورد است 0.05 در نظر گرفته شود، تا حجم نمونه حداکثر می‌گردد. مقدار є در این پژوهش 0.05 در نظر می‌گیریم.
پس از جایگذاری مقادیر در فرمول بالا تعداد اعضا تقریبا 175 نفر به دست آمد که با در نظر گرفتن مقداری تقریبی در مورد پرسشنامه‌هایی که احتمالا ارجاع نخواهد شد آن‌هایی که پاسخ های غیر واقعی خواهند داشت حدود 180 پرسشنامه توزیع شد که نهایتا 175 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول 3-2 محاسبه نمونه هر رده از کارشناسان ومديران
نوع رده مدیریت
تعداد نفرات در رده مربوطه
سهم نسبی رده مربوطه در جامعه
تعداد نمونه ها از رده مربوطه
کارشناسان
237
0.742= 320/37
912
مدیران
83
0.26=320/83
64
جمع
320

175

3-8 ابزار و روش جمع‌آوري داده ها
ابزارهاي گوناگوني براي بدست آوردن داده‌ها وجود دارد مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد. هر يک از اين ابزارها معايب و مزايايي دارند که هنگام انتخاب و استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، کسب و کار، نرخ بازگشت سرمایه، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، عملکرد مالی، مدل کسب و کار، اعتبار سازه